REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. …

of 33 /33
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. I. Definicje 1. IKEA - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 22 275 00 00. 2. DOK IKEA - Dział Obsługi Klienta w sklepie IKEA. 3. Domolinia IKEA - infolinia IKEA przeznaczona do kontaktu z Klientami IKEA, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00, w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 21:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w handlu), pod numerem telefonu (22) 275 00 00. 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamawia w IKEA usługę. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa. 5. Punkt Odbioru - wybrany przez Klienta punkt odbioru zamówionych Towarów w ramach usługi zorganizowania dostawy do Punktu Odbioru. Aktualna lista dostępnych Punktów Odbioru oraz sklepów IKEA realizujących ww. usługę wskazana jest w Załączniku A. 5a. Mobilny punkt odbioru – wybrany przez klienta mobilny punkt odbioru zamówionych Towarów. Mobilnym Punktem Odbioru jest samochód oznaczony logo IKEA, dostępny w określonym miejscu. Aktualna lista dostępnych Mobilnych Punktów Odbioru znajduje się w Załączniku A. 6. Towar - rzecz ruchoma zakupiona w IKEA. 7. Wykonawca - zewnętrzna firma, przy pomocy której IKEA może wykonywać na rzecz Klientów usługi. 8. Dostawa kurierem dostawa w ramach jednego zamówienia wybranych Towarów o łącznej (po spakowaniu) wadze do 60 kg, realizowana przez Wykonawcę będącego firmą kurierską. Informacja czy dany Towar jest objęty Dostawą kurierem znajduje się bezpośrednio w koszyku podsumowującym zamówienie. Cena usługi uzależniona jest od łącznej wagi i rozmiarów Towarów objętych zamówieniem. Dla zamówień, których łączna waga Towarów przekracza 30 kg, Dostawa kurierem może zostać podzielona na kilka osobnych przesyłek z odrębnymi numerami listów przewozowych, o czym Wykonawca poinformuje Klienta w odrębnych wiadomościach e-mail/SMS. Aktualna lista sklepów IKEA udostępniających Dostawę kurierem znajduje się w Załączniku A. 8a. Dostawa kurierem do Punktu Odbioru dostawa w ramach jednego zamówienia wybranych Towaru/-ów o łącznej (po spakowaniu) wadze do 60 kg, realizowana przez Wykonawcę będącego firmą kurierską. Informacja, czy dany Towar jest objęty Dostawą kurierem do Punktu Odbioru znajduje się bezpośrednio w koszyku podsumowującym zamówienie. Cena usługi uzależniona jest od łącznej wagi i rozmiarów Towarów objętych zamówieniem. Informacja nt. listy dostępnych Punktów Odbioru znajduje się w Załączniku A. Dla zamówień, których łączna waga Towarów przekracza 30 kg, Dostawa kurierem do Punktu Odbioru może zostać podzielona na kilka osobnych przesyłek z odrębnymi numerami listów przewozowych, o czym Wykonawca poinformuje Klienta w wiadomościach e-mail/SMS. Aktualna lista sklepów IKEA udostępniających Dostawę kurierem do Punktu Odbioru znajduje się w Załączniku A. 9. ParcelShop - punkt, w którym Klient może odebrać Towar dostarczany w ramach Dostawy kurierem. Informacja nt. listy dostępnych punktów ParcelShop znajduje się w Załączniku A. II. Postanowienia ogólne 1. IKEA świadczy opisane w niniejszym regulaminie usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. IKEA może świadczyć usługi poprzez Wykonawców (m.in. usługi zorganizowania transportu oraz usługi

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. …

SP. Z O.O.
I. Definicje
1. IKEA - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzib w Jankach, Raszyn 05-090 Pl.
Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000091681, NIP:
5270103385, REGON: 010577890, kapita zakadowy: 20.000.000
zotych, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 22 275 00
00.
3. Domolinia IKEA - infolinia IKEA przeznaczona do kontaktu z Klientami
IKEA, czynna od poniedziaku do pitku w godzinach 8:00 – 21:00, w
soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 21:00 (z wyczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w handlu), pod numerem telefonu (22) 275 00 00.
4. Klient - osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci
prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajca
osobowoci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn, która
zamawia w IKEA usug. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje si,
e jest on reprezentowany przez przedstawiciela upowanionego do
reprezentowania Klienta w wietle obowizujcego prawa.
5. Punkt Odbioru - wybrany przez Klienta punkt odbioru zamówionych
Towarów w ramach usugi zorganizowania dostawy do Punktu Odbioru.
Aktualna lista dostpnych Punktów Odbioru oraz sklepów IKEA
realizujcych ww. usug wskazana jest w Zaczniku A.
5a. Mobilny punkt odbioru – wybrany przez klienta mobilny punkt odbioru
zamówionych Towarów. Mobilnym Punktem Odbioru jest samochód oznaczony logo IKEA, dostpny w okrelonym miejscu. Aktualna lista dostpnych Mobilnych Punktów Odbioru znajduje si w Zaczniku A.
6. Towar - rzecz ruchoma zakupiona w IKEA.
7. Wykonawca - zewntrzna firma, przy pomocy której IKEA moe
wykonywa na rzecz Klientów usugi.
8. Dostawa kurierem – dostawa w ramach jednego zamówienia wybranych
Towarów o cznej (po spakowaniu) wadze do 60 kg, realizowana przez Wykonawc bdcego firm kuriersk. Informacja czy dany Towar jest objty Dostaw kurierem znajduje si bezporednio w koszyku podsumowujcym zamówienie. Cena usugi uzaleniona jest od cznej wagi i rozmiarów Towarów objtych zamówieniem. Dla zamówie, których czna waga Towarów przekracza 30 kg, Dostawa kurierem moe zosta podzielona na kilka osobnych przesyek z odrbnymi numerami listów przewozowych, o czym Wykonawca poinformuje Klienta w odrbnych wiadomociach e-mail/SMS. Aktualna lista sklepów IKEA udostpniajcych Dostaw kurierem znajduje si w Zaczniku A.
8a. Dostawa kurierem do Punktu Odbioru – dostawa w ramach jednego
zamówienia wybranych Towaru/-ów o cznej (po spakowaniu) wadze do
60 kg, realizowana przez Wykonawc bdcego firm kuriersk.
Informacja, czy dany Towar jest objty Dostaw kurierem do Punktu
Odbioru znajduje si bezporednio w koszyku podsumowujcym
zamówienie. Cena usugi uzaleniona jest od cznej wagi i rozmiarów
Towarów objtych zamówieniem. Informacja nt. listy dostpnych Punktów
Odbioru znajduje si w Zaczniku A. Dla zamówie, których czna waga
Towarów przekracza 30 kg, Dostawa kurierem do Punktu Odbioru moe
zosta podzielona na kilka osobnych przesyek z odrbnymi numerami
listów przewozowych, o czym Wykonawca poinformuje Klienta w
wiadomociach e-mail/SMS. Aktualna lista sklepów IKEA udostpniajcych
Dostaw kurierem do Punktu Odbioru znajduje si w Zaczniku A.
9. ParcelShop - punkt, w którym Klient moe odebra Towar dostarczany w
ramach Dostawy kurierem. Informacja nt. listy dostpnych punktów
ParcelShop znajduje si w Zaczniku A.
II. Postanowienia ogólne
1. IKEA wiadczy opisane w niniejszym regulaminie usugi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. IKEA moe wiadczy usugi poprzez
Wykonawców (m.in. usugi zorganizowania transportu oraz usugi
montaowe). W takim wypadku IKEA ponosi jednak odpowiedzialno za
dziaania Wykonawców jak za swoje wasne.
2. Klient moe zamówi usugi bezporednio w sklepie IKEA lub na odlego
– poprzez kontakt telefoniczny z Domolini IKEA albo przez Internet.
Dostpno usugi w danym sklepie IKEA lub kanale sprzeday okrela
Zacznik A.
3. Warunki skadania zamówie na odlego poprzez kontakt telefoniczny z
Domolini IKEA albo przez Internet wskazane s w Regulaminie
zamawiania usug na odlego.
4. IKEA wiadczy usugi na podstawie zamówienia zoonego przez Klienta.
Na potwierdzonym przez IKEA zamówieniu (w formie elektronicznej lub
papierowej) widoczne s istotne informacje dotyczce zamówienia, tj. opis
zamówionych usug, cena, adres realizacji usugi (o ile ma zastosowanie)
oraz termin realizacji.
5. Klient skadajcy zamówienie jest zobowizany do podania prawdziwych i
kompletnych danych teleadresowych oraz informowania IKEA o wszelkich
zmianach w zakresie przekazanych informacji. Jeeli zamówienie zawiera
nieprawidowe dane, moe to spowodowa opónienie lub nawet
uniemoliwi IKEA wykonanie usugi.
6. Ceny usug ustalane s przez IKEA na podstawie aktualnie obowizujcego
cennika dostpnego w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl. Ceny zawieraj
podatek VAT. Ostateczna cena za usugi zamówione przez Klienta wynika
z zamówienia. Opaty za usugi pobierane s z góry.
7. Klient ma prawo upowani na pimie osob trzeci do wydawania IKEA
wicych polece i odbioru usugi. Osoba taka przekazuje IKEA
upowanienie w chwili rozpoczcia danego etapu usugi.
8. W celu identyfikacji Klienta lub osoby upowanionej pracownicy IKEA lub
Wykonawca mog da okazania dokumentu tosamoci.
9. Regulamin nie ma zastosowania do usug realizowanych na podstawie
umowy zawartej bezporednio pomidzy Klientem a Wykonawc, a IKEA
nie ponosi odpowiedzialnoci za dziaania Wykonawców w przypadku
zawarcia takiej umowy.
IKEA, Wykonawc lub inn upowanion do tego firm jakoci
wiadczonych usug.
III. Usugi
Z O
R G
A N
IZ O
Y
ZORGANIZOWANIE DOSTAWY – ZASADY WSPÓLNE 1. Zasady dostawy Towarów zamawianych na odlego wskazane s w Regulaminie zamawiania usug na odlego. Ponisze postanowienia nie maj do takiej dostawy zastosowania
z wyjtkiem usug zamawianych przez Domolini IKEA oraz na postawie Regulaminu realizacji zamówie opacanych przelewem bankowym dla Klientów Biznesowych. W
przypadku zamówienia na odlego samej usugi zorganizowania dostawy Towaru na indywidualne zamówienie jest ona realizowana zgodnie z Regulaminem wiadczenia usug na
odlego dostpnym na stronie internetowej IKEA w zakadce Regulaminy.
2. IKEA organizuje dostaw Towarów pod adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru (nie dotyczy dostawy Towarów na indywidualne zamówienie). Cena usugi zorganizowania
dostawy uzaleniona jest od wybranej przez klienta opcji dostawy oraz odlegoci adresu dostawy od sklepu IKEA realizujcego zamówienie. Informacja o cenie zamieszczona jest
w cenniku. 3. Dostawa kurierem realizowana jest w ramach usugi zorganizowania dostawy pod adres wskazany przez Klienta. Dostawa kurierem nie jest dostpna w ramach usug zorganizowania
dostawy do Punktu Odbioru, usugi zorganizowania dostawy Towarów na indywidualne zamówienie oraz zorganizowania dostawy ekspresowej, które realizowane s przez
Wykonawców nie bdcych firmami kurierskimi.
4. IKEA nie organizuje dostawy Towarów wymagajcych opieki (np. rolin) czy posiadajcych dat wanoci (np. artykuów spoywczych).
5. Jeeli Klient samodzielnie zebra Towar moe zamówi usug zorganizowania dostawy bezporednio w DOK IKEA i tam przekaza Towar IKEA. Cena za usug dostawy zostanie
wyliczona na podstawie dowodu zakupu. Istnieje równie moliwo zmiany opcji odbioru osobistego Towaru na indywidualne zamówienie na usug zorganizowania dostawy na
adres wskazany przez Klienta najpóniej na 48 godzin przed planowanym terminem odbioru osobistego Towaru.
6. IKEA moe odmówi wykonania usugi, jeli przekazywany do DOK IKEA Towar nie jest zapakowany w oryginalne opakowania lub nie zostanie zapakowany przez Klienta zgodnie z
instrukcj pakowania, stanowic Zacznik B.
7. Z zastrzeeniem pkt 8 poniej, jeeli wykonanie usugi zorganizowania dostawy pod adres wskazany przez Klienta nie jest moliwe z przyczyn lecych po stronie Klienta, Wykonawca pozostawia pod adresem Klienta awizo z informacj o próbie dostarczenia Towaru. W takim przypadku Klient powinien skontaktowa si z Domolini IKEA celem uzyskania
szczegóowych informacji o sposobie realizacji usugi. Klient moe zoy zamówienie na kolejn usug zorganizowania dostawy.
a. Z zastrzeeniem punktu b poniej, w przypadku braku moliwoci zrealizowania dostawy w umówionym terminie z przyczyn lecych po stronie klienta, IKEA zapewni
maksymalnie jedn dodatkow prób dostarczenia zamówienia („Dostawa Dodatkowa”) w najbliszym moliwym terminie. Klient zostanie poinformowany sms-em
(24h przed planowanym wykonaniem usugi) o planowanym terminie dostawy. W przypadku nieskutecznego dostarczenia Towaru pomimo Dostawy Dodatkowej Towar
zostanie zwrócony do IKEA. Dalsze postpowanie okrela pkt III 9 Regulaminu.
b. W przypadku braku moliwoci zrealizowania dostawy Towaru na indywidualne zamówienie w umówionym terminie z przyczyn lecych po stronie klienta
zastosowanie ma pkt a powyej z zastrzeeniem, e po nieskutecznej próbie Dostawy Dodatkowej, Klient zostanie wezwany przez IKEA (telefonicznie, sms-em) do
osobistego odbioru Towaru na indywidualne zamówienie w terminie piciu dni roboczych od dnia nastpnego od otrzymania stosownej informacji w tym zakresie. Brak osobistego odbioru ww. Towaru bdzie skutkowa obcieniem Klienta, poczwszy od szóstego dnia, opat za przechowanie Towaru za kady kolejny dzie w
wysokoci zgodnie z Cennikiem usug IKEA Retail sp. z o.o.
c. W przypadku braku moliwoci zrealizowania dostawy w umówionym terminie z winy IKEA: IKEA zapewni maksymalnie jedn dodatkow prób dostarczenia
zamówienia („Dostawa Dodatkowa”). IKEA w porozumieniu z klientem ustali nowy termin wykonania usugi. W przypadku nieskutecznego dostarczenia Towaru
pomimo Dostawy Dodatkowej, Towar zostanie zwrócony do IKEA. Dalsze postpowanie okrela pkt III 9 Regulaminu. W przypadku zamówie zoonych na odlego
rodki zostan zwrócone w cigu 14 dni, w przypadku zamówie zoonych w sklepie IKEA pracownik Domolinii skontaktuje si z k lientem w celu ustalenia formy
zwrotu pienidzy.
8. Jeeli Dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie jest moliwa z przyczyn lecych po stronie Klienta, zastosowanie znajd nastpujce zasady:
a. dla adresów dostawy wskazanych przez Klienta i zlokalizowanych w promieniu do 2 km od najbliszego punktu ParcelShop:
i. Wykonawca informuje Klienta e-mailem o moliwoci jego odbioru z punktu ParcelShop najbliszego dla adresu wskazanego przez Klienta w zamówieniu w cigu 10
dni od dnia otrzymania ww. wiadomoci e-mail;
ii. nieodebranie Towaru na zasadach opisanych powyej skutkuje zwrotem Towaru do IKEA w cigu 2 dni.
b. dla adresów dostawy wskazanych przez Klienta i zlokalizowanych w promieniu ponad 2 km od najbliszego punktu ParcelShop:
i. Wykonawca podejmuje drug prób dostarczenia Towaru i informuje Klienta e-mailem nt. planowanej daty dostawy Towaru;
ii. jeeli Klient nie odbierze Towaru w ponownym terminie dostawy, Wykonawca informuje Klienta e-mailem, e paczka bdzie oczekiwaa na odbiór w punkcie obsugi Wykonawcy przez 10 dni od dnia otrzymania ww. wiadomoci, a Klient bdzie mia dodatkowo w tym czasie moliwo zmiany dyspozycji dorczenia Towaru
poprzez link odsyajcy do strony internetowej Wykonawcy.
iii. nieodebranie Towaru zgodnie z punktem ii powyej lub niezoenie ww. dyspozycji skutkuje zwrotem Towaru do IKEA.
9. W przypadkach zwrotu nieodebranego Towaru do IKEA, o których mowa w punktach 7 i 8 powyej, IKEA ma prawo odstpi od umowy w terminie 30 dni od dnia zwrotu Towaru do
IKEA poprzez zoenie Klientowi stosownego owiadczenia. W razie wykonania prawa odstpienia umowa uwaana jest za niezawart. IKEA zwróci Klientowi zapacon cen. Zwrot
patnoci zostanie dokonany przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy Klient, chyba e Klient wyranie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wie si dla
niego z adnymi kosztami. Jeli brak moliwoci dostarczenia Towaru nastpi z przyczyn lecych po stronie Klienta, Klient moe zosta obciony zwizanymi z tym rzeczywistymi
kosztami poniesionymi przez IKEA.
10. Klient powinien sprawdzi ilo i jako paczek jakie odbiera oraz pokwitowa, w formie pisemnej (dotyczy dostaw realizowanych przez Wykonawców nie bdcych firmami kurierskimi)
lub dokumentowej (np. sms) (dotyczy dostaw realizowanych przez kuriera), odbiór dostawy po sprawdzeniu ich iloci i jakoci. Jeli Klient dostrzeg w trakcie odbioru braki w liczbie
paczek, uszkodzenie opakowania lub Towaru, ma prawo odmówi przyjcia Towaru. Klient powinien umieci swoje zastrzeenia na licie przewozowym oraz opisa w protokole
reklamacyjnym potwierdzajc je podpisem lub wskaza w wiadomoci sms (w zalenoci od rodzaju dostawy).
11. W sytuacji zmiany przez Klienta pierwotnego terminu dostawy na termin póniejszy, IKEA – po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta – ma prawo naliczy opat za
przechowanie Towaru w okresie pomidzy dat pierwotnej i zmienionej dostawy, zgodnie z cennikiem.
4
Y
ZORGANIZOWANIE DOSTAWY POD ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA Zakres Usuga obejmuje zebranie i dostarczenie Towarów w wybranej przez klienta opcji, dostpnej w zalenoci od adresu dostawy:
• Dostawa bez wniesienia – dostawa Towarów pod wskazany adres, bez wniesienia, w caodziennym przedziale czasowym (w godz. 8:00 – 20:00). Dostawa bez
wniesienia jest moliwa dla zamówie o maksymalnej wadze 200kg. Dostawa realizowana jest do pierwszej przeszkody architekton icznej (najblisze wzgldem
adresu dostawy miejsce uniemoliwiajce dogodny lub bezpieczny dojazd do adresu dostawy np. supki blokujce wjazd, zakaz wjazdu na teren osiedla lub
zatrzymywania si na osiedlu, krawnik uniemoliwiajcy bezpieczne zaparkowanie samochodu z dostaw itp), umoliwiajcej dojazd samochodu dostawczego oraz
bezpieczny wyadunek zamówienia. Przekazanie towaru Klientowi odbywa si poprzez przygotowanie do odbioru i zoenie Towarów przy samochodzie dostawczym
niezalenie od warunków pogodowych. Jest to jednoczenie miejsce, w którym Klient dokonuje weryfikacji jakociowej i ilociowej oraz potwierdza odbiór zamówienia. W przypadku niesprzyjajcych warunków pogodowych kierowca zabezpieczy Towary na czas ich przekazania (stosujc np. podkadk na nawierzchni i
zoenie na niej produktów lub ochron wierzchni poprzez odpowiednie przykrycie Towarów, np. przy intensywnych opadach).
• Dostawa z wniesieniem – dostawa Towarów pod wskazany adres z wniesieniem do lokalu wskazanego w zamówieniu lub pierwszego pomieszczenia wskazanego
przez osob odbierajc towar podczas dostawy w caodziennym przedziale czasowym (w godz. 8:00 – 20:00).
• Dostawa z wniesieniem o wybranej porze dnia – dostawa Towarów pod wskazany adres z wniesieniem do wskazanego w zamówieniu lub pierwszego
pomieszczenia wskazanego przez osob odbierajc towar podczas dostawy w wybranym 3-godzinnym oknie czasowym.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia. Termin jest dodatkowo potwierdzany przed realizacj usugi. redni czas
dostawy to 2-5 dni roboczych od dnia przyjcia zamówienia do realizacji. W przypadku Dostawy kurierem czas dostawy wynosi rednio do 4 dni roboczych od dnia przyjcia zamówienia do realizacji. Termin ten nie obejmuje awizowania przesyki w przypadku braku jej odebrania przez Klienta lub zmian w zakresie dostawy
dokonanych przez Klienta. W sytuacji, gdy Towary w chwili zamówienia nie s dostpne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas Dostawy kurierem moe wynie do
10 dni roboczych od dnia przyjcia zamówienia do realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany przed zoeniem zamówienia.
Obowizki
Klienta
• Sprawdzenie wymiarów zamówionych Towarów i upewnienie si, e nie bdzie trudnoci z ich transportem pod wskazany adres (naley w szczególnoci
sprawdzi wymiary wszystkich otworów drzwiowych, drzwi na klatce schodowej oraz wymiarów klatki schodowej/windy, przez które bd przenoszone
zamówione Towary).
• W przypadku Dostawy Klient powinien pokwitowa odbiór Towaru na dokumencie potwierdzenia dorczenia w formie pisemnej lub dokumentowej (np.
sms). Niedopenienie tego obowizku nie ogranicza ani nie wycza praw konsumenta zwizanych z odpowiedzialnoci sprzedawcy za wady rzeczy
sprzedanej.
• Obecno Klienta lub osoby przez niego upowanionej w momencie odbioru dostawy. • Przeliczenie paczek oraz sprawdzenie Towarów pod ktem jakociowym. Jeli wystpuj rozbienoci klient powinien odnotowa je na licie przewozowym,
lub wskaza w wiadomoci sms.

Zmiany • Klient moe zmieni termin dostawy na 48 godzin przed terminem wskazanym w zamówieniu poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy
dostpny termin wykonania usugi. Zmiana terminu jest moliwa w ramach dostpnych terminów w cigu kolejnych 7 dni. Powyej 7 dni koszty
przechowywania zgodnie z cennikiem IKEA.
• W przypadku Dostawy kurierem, Klient po otrzymaniu stosownej informacji e-mail od Wykonawcy ma moliwo (i) zmiany miejsca odbioru Towaru i
przekierowania go do najbliszego ParcelShop, gdzie Towar bdzie oczekiwa na odbiór przez 10 dni. bd (ii) zrezygnowania z zamówienia zgodnie z
informacjami zawartymi w tej wiadomoci.
Istotne • W przypadku dostawy towarów na indywidualne zamówienie Klienta, zoenie zamówienia i jego opacenie jest moliwe jedynie w sklepie IKEA po
otrzymaniu informacji o wyprodukowaniu towaru na indywidualne zamówienie.
• Dostawa artykuów na indywidualne zamówienie jest odpatna. Cena usugi kalkulowana jest w momencie skadania zamówienia.
ZORGANIZOWANIE DOSTAWY DO PUNKTU ODBIORU Zakres Usuga obejmuje zebranie i dostarczenie Towarów do Punktu Odbioru wybranego przez Klienta.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
Odbiór Towarów w terminie podanym na Zamówieniu.
Przy odbiorze Towarów z Punktu Odbioru lub Mobilnego Punktu Odbioru Klient zobowizany jest do podania numeru zamówienia oraz numeru telefonu podanego w
trakcie skadania zamówienia.
W celu odebrania zamówienia w sklepach IKEA Klient jest zobowizany do okazania numeru zamówienia i dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT)
Zmiany Zmiana terminu moliwa na 48 godzin przed terminem wskazanym w zamówieniu poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
5
Zakres Nieodpatny odbiór zuytego sprztu AGD znajdujcego si w gospodarstwie domowym w miejscu dostawy Towaru, o ile sprzt zuyty jest tego samego rodzaju i
peni te same funkcje co Towar dostarczony.
W przypadku wyboru opcji dostawy bez wniesienia klient jest zobowizany do dostarczenia sprztu AGD do miejsca odbioru zamówienia przy samochodzie
dostawczym.
Termin Usuga realizowana wraz z terminem dostawy zamówionego Towaru, wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów
czasowych.
Obowizki
Klienta
Przygotowanie zuytego sprztu do odbioru.
Zmiany Zmiana terminu realizacji tej usugi moliwa jest wycznie w przypadku zmiany terminu usugi zorganizowania dostawy na zasadach opisanych powyej.
Istotne IKEA moe odmówi odbioru zuytego sprztu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagroenie dla zdrowia lub ycia osób przyjmujcych zuyty sprzt.
Odbiór materaca, sofy lub fotela
Zakres Odpatny odbiór uywanego materaca/sofy/fotela na zlecenie Klienta zoone wraz z zamówieniem na zorganizowanie transportu materaca/sofy/fotela. Usuga
odbioru jest dostpna tylko z dostaw z wniesieniem (w caodziennym oknie czasowym lub o wybranej porze dnia). Usuga jest niedostpna w przypadku wyboru
opcji dostawy bez wniesienia.
W przypadku materaca: usuga obejmuje odbiór i transport materaca
W przypadku sofy/fotela: usuga obejmuje odbiór i transport sofy/fotela do organizacji pozarzdowej, wspópracujcej z IKEA na podstawie darowizny sofy/fotela
dokonanej przez Klienta na rzecz organizacji pozarzdowej. IKEA nie jest stron umowy darowizny z organizacj pozarzdow, a jedynie wiadczy usug odbioru i
transportu sofy/fotela. Usuga moliwa do zamówienia w wybranych sklepach IKEA – lista sklepów znajduje si w Zaczniku A. Lista organizacji pozarzdowych
wspópracujcych z IKEA znajduje si w Zaczniku A.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
W przypadku materaca: przygotowanie poprzez zapakowanie materaca do worka otrzymanego w sklepie IKEA przy zamawianiu usugi.
Zmiany Zmiana terminu realizacji tej usugi moliwa jest wycznie w przypadku zmiany terminu usugi zorganizowania transportu na zasadach opisanych powyej.
Istotne Zlecenie odbioru moe by przyjte tylko w przypadku zamówie skadanych w sklepie IKEA. Materace przeznaczone do odbioru musz spenia podstawowe zasady
higieny. Sofy/fotele przeznaczone do odbioru musz znajdowa si w takim stanie higienicznym, który umoliwia ich dalsze bezpieczne uywanie zgodnie z ich
funkcj i przeznaczeniem (tj. brak zabrudze pynami ustrojowymi, ladów obecnoci szkodliwych owadów np. pchy, pluskwy itp.). Wykonawca moe odmówi
wykonania usugi w przypadku: (i) racego naruszenia zasad higieny odbieranych towarów lub (ii) konstrukcji mebla uniemoliwiajcej jego rozmontowanie lub wyniesienie z lokalu Klienta lub (iii) jeli mebel jest na tyle zniszczony, e niemoliwe jest jego dalsze uytkowanie zgodnie z jego pierwotn funkcj (mebel
klasyfikowany jako odpad). W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przyczynach odmowy wykonania usugi. Przekazanie sofy/fotela organizacji
pozarzdowej nastpuje na podstawie owiadczenia Klienta o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji pozarzdowej, które Klient wypenia w trakcie zamawiania
usugi w sklepie. W przypadku odmowy wykonania Usugi IKEA dokona zwrotu ceny za usug uiszczonej przez Klienta. Niezalenie od tego, jeli brak moliwoci
realizacji usugi nastpi z przyczyn lecych po stronie Klienta, Klient moe zosta obciony zwizanymi z tym rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez IKEA. Przechowywanie Towaru
Zakres Zlecenie przechowywania Towaru realizowane na zlecenie Klienta zamawiajcego zorganizowanie dostawy.
Termin W zalenoci od okresu przechowywania wskazanego przez Klienta.
Obowizki
Klienta
Odbiór dostawy Towaru w umówionym terminie po upywie okresu przechowywania.
Zmiany Zmiana terminu realizacji tej usugi moliwa jest wycznie w przypadku zmiany terminu usugi zorganizowania dostawy na zasadach opisanych powyej.
Istotne IKEA ma prawo obciy Klienta opat za usug zgodnie z aktualnie obowizujcym cennikiem za kady dzie przechowywania po przekroczeniu okresu
nieodpatnego przechowywania, który wynosi dla usugi zorganizowania dostawy 2 dni od dnia zamówienia. Informacj w tym zakresie IKEA przekazuje Klientowi na
etapie skadania zamówienia przed zawarciem umowy.
6
Zakres Monta mebli Zamontowanie mebli zgodnie z zaczon instrukcj montau wraz z przymocowaniem do ciany. Usuga nie dotyczy montau
systemów mebli kuchennych IKEA (METOD, KNOXHULT, ENHET) oraz systemu mebli azienkowych (ENHET).
Podczenie hydrauliczne (w
kosztu wykorzystanych do wykonania usugi zaworków hydraulicznych lub wyków czy rur hydraulicznych.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki Klienta
1. Przekazanie Wykonawcy: a. kompletu Towarów do zmontowania,
b. informacji i dokumentów: dowodu zakupu Towarów, planu ustawienia Towarów w pomieszczeniu (w szczególnoci dotyczy to takich grup Towarów jak
szafy PAX, systemy mebli biurowych, systemy mebli pokojowych np. Besta, Billy itp.).
2. Przygotowanie pomieszczenia, w którym ma by realizowana usuga zgodnie z wymogami poniej.
3. Obecno Klienta lub osoby przez niego upowanionej w trakcie wykonywania prac montaowych.
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem wskazanym w zamówieniu poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin
wykonania usugi.
Istotne 1. Monta odbywa si w pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym przed warunkami panujcymi na zewntrz lokalu, tj. które powinno posiada m.in.: okna,
ciany, szczelny dach, i w którym:
a. powinna panowa odpowiednia wilgotno i temperatura pokojowa,
b. zapewniona bdzie wolna przestrze niezbdna do wykonania prac montaowych; a inne przebywajce w tym samym momencie ekipy montaowo-
remontowe nie bd przeszkadza w przeprowadzaniu montau. c. wymiary powinny umoliwia monta mebli wedug przedstawionego planu rozmieszczenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
wentylacyjnej, planu ustawienia Towarów, o którym mowa powyej.
d. przycza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, wentylacyjne powinny znajdowa si w miejscach umoliwiajcych podczenie Towarów,
e. instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna do której Towary maj zosta podczone musi by sprawna i umoliwia przeprowadzenie testu
prawidowoci i szczelnoci wykonanego podczenia; instalacja musi by odpowiednio przygotowana tj. zakoczona zaworkami hydraulicznymi i
wylotem rury kanalizacyjnej, zaworem gazowym, gniazdkami elektrycznymi, ksztatk o odpowiedniej rednicy do otworu wentylacyjnego,
f. konstrukcja cian powinna pozwala na bezpieczne przymocowanie mebli, których instrukcja montau tego wymaga; wykluczony jest monta systemu
mebli do ciany wykonanej z pojedynczej pyty typu karton-gips. Min grubo ciany winna wynosi 8 cm
g. powinien by wolny dostp do sprawnej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej. 2. Towary objte usug montau powinny by skadowane w pomieszczeniu, w którym bdzie odbywa si monta. Jeeli powierzchnia pomieszczenia jest za maa
lub skadowane towary utrudniayby poruszanie si, towary mog znajdowa si w ssiednim pomieszczeniu na tej samej kondygnacji
3. W przypadku braku moliwoci realizacji montau z przyczyn lecych po stronie Klienta, Klient moe zosta obciony zwizanymi z tym rzeczywistymi kosztami
poniesionymi przez IKEA.
4. Klient wyraa zgod ekipie realizujcej usug na sporzdzenie dokumentacji zdjciowej przed, w trakcie i po montau.
5. Po zakoczeniu montau Klient i Wykonawca spisuj protokó z wykonania usugi. W protokole strony mog potwierdzi prawidowe wykonanie prac lub zgosi
do wykonanych prac zastrzeenia.
6. Powstae w trakcie usug wiadczonych przez IKEA odpady stanowi wasno Klienta. Wykonawca posegreguje odpady na odpowiednie frakcje. Na prob Klienta,
Wykonawca przeniesie odpady do najbliszego, wskazanego przez Klienta miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (altanka mietn ikowa, wiata na odpady)
waciwego dla lokalu, w którym prowadzona jest wiadczona usuga. 7. Zapewniony dostp do sprawnej toalety i umywalki.
7
MONTA I INSTALACJA KUCHNI Zakres Monta i instalacja kuchni KNOXHULT/
Monta i instalacja kuchni
Zmontowanie mebli i elementów wyposaenia zgodnie z zaczon instrukcj montau i przekazanym planem
rozmieszczenia w pomieszczeniu wraz z przymocowaniem do ciany.
Monta i instalacja AGD z IKEA/ Monta i
instalacja AGD spoza IKEA
Zamontowanie sprztów AGD w systemie mebli kuchennych zgodnie z zaczon instrukcj montau i instalacji wraz z ich
podczeniem do sprawnej i przygotowanej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej.
Monta i instalacja elementów
Usuga obejmuje monta elementów takich jak: monta zlewozmywaka, monta baterii kuchennej, monta dozownika do
pynu do mycia naczy, monta blatu, czenie blatów na ruby rzymskie, monta i instalacja punktu elektrycznego lub owietleniowego, monta frontu z uchwytem do szafki lub monta uchwytu do frontu, monta paneli ciennych, monta
nóek spoza IKEA.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
a. kompletu Towarów do zmontowania,
b. informacji i dokumentów: dowodu zakupu Towarów (paragonu lub faktury z IKEA), planu ustawienia Towarów systemu mebli kuchennych w pomieszczeniu,
c. przekazanie Wykonawcy kabla elektrycznego i/lub szybkozcza gazowego w przypadku wykonywania montau i instalacji pyt grzewczych.
2. Przygotowanie pomieszczenia, w którym ma by realizowana usuga zgodnie z wymogami poniej.
3. Obecno Klienta lub osoby przez niego upowanionej w trakcie trwania wszystkich prac montaowych.
4. Przechowywanie mebli w pomieszczeniu, w którym powinna panowa odpowiednia wilgotno i temperatura pokojowa.
Zmiany 1. Zmiana terminu moliwa do 72 godzin przed terminem wskazanym w zamówieniu poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania
usugi. 2. W sytuacji, gdy po rozpoczciu usugi nastpi zmiana jej zakresu, która pociga za sob zmian ceny usugi, Klient jest zobowizany do uiszczenia dopaty. W tym celu
Klient kontaktuje si z Domolini IKEA, która informuje Klienta o wysokoci dopaty oraz sposobie jej uregulowania. Dopata w takim przypadku wynika z zakresu
zleconych dodatkowo prac zgodnie z cennikiem.
Istotne 1. Stan faktyczny pomieszczenia, w szczególnoci jego wymiary musz by zgodne z przygotowanym projektem kuchni na podstawie którego przygotowano Zamówienie.
2. Monta odbywa si w pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym przed warunkami panujcymi na zewntrz lokalu, tj. które powinno posiada m.in.: okna, ciany,
szczelny dach, i w którym:
a. powinna panowa odpowiednia wilgotno i temperatura pokojowa,
b. zapewniona bdzie wolna przestrze niezbdna do wykonania prac montaowych; a inne przebywajce w tym samym momencie ekipy montaowo-
remontowe nie bd przeszkadza w przeprowadzaniu montau i instalacji kuchni
c. wymiary powinny umoliwia monta mebli wedug przedstawionego planu rozmieszczenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
wentylacyjnej, planu ustawienia Towarów, o którym mowa powyej. Przycza instalacyjne nie mog si znajdowa bezporednio za urzdzeniami AGD. d. przycza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, wentylacyjne powinny znajdowa si w miejscach umoliwiajcych podczenie Towarów,
e. instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna do której Towary maj zosta podczone musi by sprawna i umoliwia przeprowadzenie testu
prawidowoci i szczelnoci wykonanego podczenia; instalacja musi by odpowiednio przygotowana tj. zakoczona zaworkami hydraulicznymi i wy lotem
rury kanalizacyjnej, zaworem gazowym, gniazdkami elektrycznymi, ksztatk o odpowiedniej rednicy do otworu wentylacyjnego,
f. podczenie gazowe zostanie zaplombowane przez Wykonawc a numer zastosowanej plomby zostanie wpisany do protokou z wykonania usugi,
g. konstrukcja cian powinna pozwala na bezpieczne przymocowanie mebli, których instrukcja montau tego wymaga; wykluczony jest monta systemu mebli
kuchennych do ciany wykonanej z pojedynczej pyty typu karton-gips. Min grubo ciany winna wynosi 8 cm
h. powinien by wolny dostp do sprawnej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej.
i. w przypadku zabudowy pod sufit jego powierzchnia powinna by idealnie równa 3. Towary objte usug montau i instalacji powinny by skadowane w pomieszczeniu, w którym bdzie odbywa si monta i instalacja. Jeeli powierzchnia
pomieszczenia jest za maa lub skadowane towary utrudniayby poruszanie si, towary mog znajdowa si w ssiednim pomieszczeniu na tej samej kondygnacji
4. W przypadku braku moliwoci realizacji montau z przyczyn lecych po stronie Klienta, Klient moe zosta obciony zwizanymi z tym rzeczywistymi kosztami
poniesionymi przez IKEA.
5. Klient wyraa zgod ekipie realizujcej usug na sporzdzenie dokumentacji zdjciowej przed, w trakcie i po montau.
8
6. Po zakoczeniu montau Klient i Wykonawca spisuj protokó z wykonania usugi. W protokole strony mog potwierdzi prawidowe wykonanie prac lub zgosi do
wykonanych prac zastrzeenia.
7. Powstae w trakcie usug wiadczonych przez IKEA odpady stanowi wasno Klienta. Wykonawca posegreguje odpady na odpowiednie frakcje. Na prob Klienta,
Wykonawca przeniesie odpady do najbliszego, wskazanego przez Klienta miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (altanka mietn ikowa, wiata na odpady)
waciwego dla lokalu, w którym prowadzona jest wiadczona usuga.
8. Zapewniony dostp do sprawnej toalety i umywalki.
9
M
Zakres
Monta mebli Zamontowanie mebli zgodnie z zaczon instrukcj montau wraz z
przymocowaniem do ciany.
przygotowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej zakoczonej zaworkami
hydraulicznymi. W przypadku podczenia hydraulicznego w azience cena za
usug nie obejmuje kosztu wykorzystanych do wykonania usugi zaworków
hydraulicznych lub wyków czy rur hydraulicznych.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
b. informacji i dokumentów: dowodu zakupu Towarów 2. Przygotowanie pomieszczenia, w którym ma by realizowana usuga zgodnie z wymogami poniej.
3. Obecno Klienta lub osoby przez niego upowanionej w trakcie wykonywania prac montaowych.
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem wskazanym w zamówieniu poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin
wykonania usugi
1. Monta odbywa si w pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym przed warunkami panujcymi na zewntrz lokalu, tj. które powinno posiada m.in.: okna,
ciany, szczelny dach, i w którym:
a. powinna panowa odpowiednia wilgotno i temperatura pokojowa,
b. zapewniona bdzie wolna przestrze niezbdna do wykonania prac montaowych; a inne przebywajce w tym samym momencie ekipy montaowo-
remontowe nie bd przeszkadza w przeprowadzaniu montau i instalacji kuchni
c. wymiary powinny umoliwia monta mebli wedug przedstawionego planu rozmieszczenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
wentylacyjnej, planu ustawienia Towarów, o którym mowa powyej. d. przycza wodno-kanalizacyjne, elektryczne powinny znajdowa si w miejscach umoliwiajcych podczenie Towarów,
e. instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna do której Towary maj zosta podczone musi by sprawna i umoliwia przeprowadzenie testu
prawidowoci i szczelnoci wykonanego podczenia; instalacja musi by odpowiednio przygotowana tj. zakoczona zaworkami hydraulicznymi i
wylotem rury kanalizacyjnej, gniazdkami elektrycznymi
f. konstrukcja cian powinna pozwala na bezpieczne przymocowanie mebli, których instrukcja montau tego wymaga; wykluczony jest monta systemu
mebli do ciany wykonanej z pojedynczej pyty typu karton-gips. Min grubo ciany winna wynosi 8 cm
g. powinien by wolny dostp do sprawnej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej.
2. Towary objte usug montau powinny by skadowane w pomieszczeniu, w którym bdzie odbywa si monta. Jeeli powierzchnia pomieszczenia jest za
maa lub skadowane towary utrudniayby poruszanie si, towary mog znajdowa si w ssiednim pomieszczeniu na tej samej kondygnacji
3. W przypadku braku moliwoci realizacji montau z przyczyn lecych po stronie Klienta, Klient moe zosta obciony zwizanymi z tym rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez IKEA.
4. Klient wyraa zgod ekipie realizujcej usug na sporzdzenie dokumentacji zdjciowej przed, w trakcie i po montau.
5. Po zakoczeniu montau Klient i Wykonawca spisuj protokó z wykonania usugi. W protokole strony mog potwierdzi prawidowe wykonanie prac lub zgosi
do wykonanych prac zastrzeenia.
6. Powstae w trakcie usug wiadczonych przez IKEA odpady stanowi wasno Klienta. Wykonawca posegreguje odpady na odpowiednie frakcje. Na prob
Klienta, Wykonawca przeniesie odpady do najbliszego, wskazanego przez Klienta miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (altanka mietnikowa, wiata
na odpady) waciwego dla lokalu, w którym prowadzona jest wiadczona usuga.
7. Zapewniony dostp do sprawnej toalety i umywalki.
10
Zakres Monta blatu/panelu ciennego zgodnie z zaczon instrukcj montau.
Termin Usuga realizowana w terminie ustalonym telefonicznie przez Domolini z Klientem po dostawie blatu/panelu od producenta do sklepu IKEA.
Obowizki Klienta
b. dowodu zakupu Towarów (paragonu lub faktury z IKEA),
2. Zapewnienie penego dostpu do pomieszczenia, w której ma by montowany blat/panel cienny.
3. Obecno Klienta lub osoby przez niego upowanionej w trakcie wykonywania prac montaowych.
4. Przechowywanie mebli w pomieszczeniu w którym powinna panowa odpowiednia wilgotno i temperatura pokojowa,
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne W przypadku montau paneli Lysekil bezporednio na cian powierzchnia ciany powinna by równa, gadka, odpowiednio oczyszczona i zagruntowana. Jeeli ciana nie spenia powyszych warunków monta jest moliwy tylko przy uyciu ramek montaowych do paneli ciennych.
P L A N
a. wskazanego pomieszczenia (szkic o wymiarach okoo 21cm na 29.7cm) wraz z zaznaczeniem lokalizacji istniejcych instalacji wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych oraz istotnych elementów konstrukcyjnych takich jak okna lub drzwi. Szkic
wymiarowanego pomieszczenia zawiera wymiary wszystkich jego cian podane w centymetrach, zapisane wyranym pismem drukowanym;
b. Towaru na indywidualne zamówienie (plan o wymiarach min. A4). Plan zawiera wymiary Towaru w centymetrach, zapisane wyranym
pismem drukowanym.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych. Wykonawca
lub IKEA sprecyzuje godziny realizacji usugi na 24 godziny przed dat wskazan w zamówieniu.
Obowizki Klienta 1. Zapewnienie bezpiecznego i swobodnego dostpu do wymiarowanego pomieszczenia. Pomieszczenie, w którym odbywa si pomiar musi by
take zabezpieczone przed warunkami panujcymi na zewntrz lokalu (posiada okna, ciany, szczelny dach).
2. W przypadku wymiarowania blatów:
a. pomiar jest realizowany jedynie na zmontowanej kuchni, gdzie szafki s trwale przymocowane do cian, s skrcone ze sob, stoj na nókach, oraz s wypoziomowane;
b. Klient ma obowizek posiada w trakcie wymiarowania sprzt AGD lub zlew i inne artykuy (pyta grzewcza, zlew, bateria), jakie
bd ewentualnie montowane w blacie, lub dokumentacj techniczn do wszystkich produktów umoliwiajc okrelenie
prawidowego wykonania usugi. Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA
nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne 1. Wszelkie pomiary i rysunek z wymiarowania Wykonawca zapisuje na tzw. formularzu wymiarowania (wzór dostpny w sklepach IKEA), który
Klient przedkada nastpnie w sklepie IKEA podczas zamawiania Towarów na indywidualne zamówienie.
2. Wypeniony formularz wymiarowania wymaga podpisu Klienta oraz Wykonawcy.
PLANOWANIE KUCHNI W SKLEPIE Z WYMIAROWANIEM Zakres 1. Wymiarowanie – zakres jak w usudze „Wymiarowanie” powyej.
2. Planowanie kuchni IKEA – dobór i zaplanowanie za pomoc programu IKEA Home Planner rozmieszczenia mebli IKEA w kuchni Klienta na
podstawie danych uzyskanych podczas wymiarowania oraz preferencji Klienta. Planowanie kuchni odbywa si w sklepie IKEA. Projekt kuchni
obejmuje wycznie meble kuchenne i do jadalni IKEA bez instalacji takich jak: elektryczna, gazowa, hydrauliczna, wentylacyjna. Planowanie
nie obejmuje doradztwa w zakresie wykoczenia cian, podóg, sufitów oraz dekorowania pomieszczenia. Planowanie trwa maksymalnie 2
godziny zegarowe. Klient otrzymuje projekt rozmieszczenia mebli kuchennych.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych. Wykonawca
lub IKEA sprecyzuje godziny realizacji usugi do 24 godziny przed dat wskazan w zamówieniu.
Obowizki Klienta Jak w usudze „Wymiarowanie” powyej oraz dodatkowo dostarczenie pracownikowi IKEA szkicu zwymiarowanego pomieszczenia kuchennego przed
przystpieniem do realizacji usugi planowania.
11
IE
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA lub na adres e-mail: Zmiana terminu
moliwa na 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA lub na adres e-mail:
dla zamówie w IKEA Kraków: [email protected]
dla zamówie w IKEA Targówek: [email protected]
dla zamówie w IKEA Gdask: [email protected]
dla zamówie w IKEA Janki: [email protected] dla zamówie w IKEA Pozna: [email protected]
dla zamówie w IKEA Katowice: [email protected]
dla zamówie w IKEA Bydgoszcz: [email protected]
dla zamówie w IKEA ód: [email protected]
dla zamówie w IKEA Blue City: [email protected]
dla zamówie w IKEA Lublin: [email protected]
dla zamówie w IKEA Wrocaw: [email protected]
dla zamówie w POZ Rzeszów: [email protected]
Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne
Minimalny odstp pomidzy wymiarowaniem i planowaniem kuchni wynosi 2 dni robocze.
PLANOWANIE KUCHNI W SKLEPIE
Zakres Zaprojektowanie kuchni IKEA przez pracownika IKEA za pomoc programu IKEA Home Planner. Usuga realizowana w sklepie IKEA. Projekt kuchni obejmuje
wycznie rozmieszczenie mebli kuchennych i jadalnianych IKEA bez planu instalacji takich jak: elektryczna, gazowa, hydrauliczna czy wentylacyjna. Planowanie nie
obejmuje doradztwa w zakresie wykoczenia cian, podóg, sufitów oraz dekorowania pomieszczenia. Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma, na podany w trakcie skadania zamówienia adres e-mail, projekt rozmieszczenia mebli kuchennych i jadalnianych IKEA.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki Klienta
1. Przesanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomoci potwierdzajcej patno nie póniej ni na 24 godziny przed zaplanowanym wirtualnym spotkaniem, o którym mowa powyej, planu i zdj pomieszczenia kuchennego.
Zmiany Zmiana terminu moliwa na 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA lub na adres poczty elektronicznej
wskazany w wiadomoci potwierdzajcej patno. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne 1. Klient otrzyma wiadomo z informacj jak prawidowo dokona wymiarowania pomieszczenia kuchennego wraz z przykadem. Wymiary pomieszczenia
kuchennego obejmuj wysoko, szeroko, gboko, dugo pomieszczenia. Klient zobowizany jest przygotowa plan pomieszczenia wraz z podaniem
wszystkich wymiarów, zaznaczeniem wszystkich elementów umeblowania oraz wskazaniem przebiegu istniejcych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych oraz innych istotnych elementów konstrukcyjnych pomieszczenia, takich jak okna i drzwi. IKEA nie ponosi
odpowiedzialnoci za dokadno wymiarów pomieszczenia kuchennego, dostarczonych przez Klienta.
2. Jeli Klient nie przele planu i zdjcia pomieszczenia kuchennego, o którym mowa powyej, IKEA ma prawo odmówi wykonania usugi.
Usuga trwa maksymalnie 2 godziny zegarowe i przewiduje jedn 10-minutow przerw wliczon do tego czasu po upywie pierwszej godziny spotkania.
PLANOWANIE KUCHNI W DOMU KLIENTA Zakres Zakres taki jak w przypadku usugi Planowania kuchni w sklepie z wymiarowaniem (powyej) z tym, e usuga jest wykonywana w jednym terminie przez
pracownika IKEA w domu Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
i. zapewnienie temperatury pokojowej min. 18 stopni Celsjusza w pomieszczeniu gdzie odbywa si planowanie,
ii. zapewnienie waciwych warunków umoliwiajcych realizacj usugi (stó, biurko, krzeso) .
W przypadku braku moliwoci realizacji usugi z przyczyn lecych po stronie Klienta, Klient moe zosta obciony zwizanymi z tym rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez IKEA
dla zamówie w IKEA Kraków: [email protected]
dla zamówie w IKEA Targówek: [email protected]
dla zamówie w IKEA Gdask: [email protected]
dla zamówie w IKEA Janki: [email protected]
dla zamówie w IKEA Pozna [email protected] dla zamówie w IKEA Katowice: [email protected]
dla zamówie w IKEA Bydgoszcz: [email protected]
dla zamówie w IKEA ód: [email protected]
Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
PLANOWANIE KUCHNI ZDALNE Zakres Zaprojektowanie kuchni IKEA przez pracownika IKEA za pomoc programu IKEA Home Planner. Usuga realizowana zdalnie poprzez wirtualne spotkanie pracownika
IKEA z Klientem w sieci internetowej przy uyciu technologii webcast, która umoliwia poczenie gosowe oraz video. Projekt kuchni obejmuje wycznie
rozmieszczenie mebli kuchennych i jadalnianych IKEA bez planu instalacji takich jak: elektryczna, gazowa, hydrauliczna czy wentylacyjna. Planowanie nie obejmuje
doradztwa w zakresie wykoczenia cian, podóg, sufitów oraz dekorowania pomieszczenia. Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma, na podany w trakcie skadania
zamówienia adres e-mail, projekt rozmieszczenia mebli kuchennych i jadalnianych IKEA.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
1. W celu skorzystania z usugi Klient powinien dysponowa sprztem i oprogramowaniem speniajcym wymagania okrelone w Zaczn iku A.
2. Przesanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomoci potwierdzajcej patno nie póniej ni na 24 godziny przed zaplanowanym wirtualnym
spotkaniem, o którym mowa powyej, planu i zdj pomieszczenia kuchennego.
IE
Zmiany Zmiana terminu moliwa na 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA lub na adres poczty elektronicznej
wskazany w wiadomoci potwierdzajcej patno. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne 1. Klient na podany w trakcie skadania zamówienia adres e-mail otrzyma od IKEA link z zaproszeniem do spotkania w sieci internetowej. W celu doczenia do
spotkania Klient klika w link. W tej samej wiadomoci Klient otrzyma równie informacj jak prawidowo dokona wymiarowania pomieszczenia kuchennego wraz
z przykadem. Wymiary pomieszczenia kuchennego obejmuj wysoko, szeroko, gboko, dugo pomieszczenia. Klient zobowizany jest przygotowa plan
pomieszczenia wraz z podaniem wszystkich wymiarów, zaznaczeniem wszystkich elementów umeblowania oraz wskazaniem przebiegu istniejcych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych oraz innych istotnych elementów konstrukcyjnych pomieszczenia, takich jak okna i drzwi. IKEA
nie ponosi odpowiedzialnoci za dokadno wymiarów pomieszczenia kuchennego, dostarczonych przez Klienta.
2. Jeli Klient nie przele planu i zdjcia pomieszczenia kuchennego, o którym mowa powyej, IKEA ma prawo odmówi wykonania usugi.
3. Usuga trwa maksymalnie 2 godziny zegarowe i przewiduje jedn 10-minutow przerw wliczon do tego czasu po upywie pierwszej godziny spotkania.
PLANOWANIE KUCHNI ZDALNE Z WYMIAROWANIEM Zakres 1. Wymiarowanie – zakres jak w usudze „Wymiarowanie” powyej.
2. Planowanie kuchni – zakres tak jak w usudze „Planowanie kuchni zdalne” powyej.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
Jak w usudze „Wymiarowanie” i „Planowanie kuchni zdalne” powyej.
Zmiany Zmiana terminu moliwa na 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA lub na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomoci potwierdzajcej patno. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne Jak w usudze „Wymiarowanie” i „Planowanie kuchni zdalne” powyej.
EKSPRESOWE PLANOWANIE KUCHNI IKEA
Zakres Zaprojektowanie kuchni IKEA przez pracownika IKEA za pomoc programu IKEA Home Planner. Usuga realizowana w sklepie IKEA w trakcie osobistego spotkania
pracownika IKEA z Klientem. Projekt kuchni obejmuje wycznie rozmieszczenie mebli kuchennych i jadalnianych IKEA bez planu instalacji takich jak: elektryczna,
gazowa, hydrauliczna czy wentylacyjna. Planowanie nie obejmuje doradztwa w zakresie wykoczenia cian, podóg, sufitów oraz dekorowania pomieszczenia. Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma, na podany w trakcie skadania zamówienia adres e-mail, projekt rozmieszczenia mebli kuchennych i jadalnianych IKEA.
Termin Usuga jest realizowana bezporednio po jej zamówieniu w sklepie IKEA
Obowizki
Klienta
Dostarczenie pracownikowi IKEA szkicu zwymiarowanego pomieszczenia kuchennego przed przystpieniem do realizacji usugi.
Zmiany Ze wzgldu na charakter i tryb wykonywania usugi zmiana terminu nie jest moliwa. Usuga jest realizowana bezporednio po jej zamówieniu w sklepie IKEA.
Istotne 1. Usuga jest realizowana w sklepie IKEA przez pracownika IKEA
2. Spotkanie trwa max. 60 min. Po tym czasie Klient moe wykupi kolejn usug.
3. Projektowanie odbywa si na podstawie wymiarów pomieszczenia jakie s niezbdne i musz zosta przekazane przez Klienta.
WERYFIKACJA PROJEKTU KUCHNI WZGLDEM POMIESZCZENIA PRZED MONTAEM KUCHNI IKEA
Zakres Weryfikacja wymiarów pomieszczenia w odniesieniu do projektu przygotowanego w programie IKEA Home Planner przez pracownika IKEA, waciwego
rozmieszczenia przyczy wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych oraz sprawdzenie moliwoci bezproblemowego montau
zaplanowanych mebli kuchennych IKEA, przygotowanie i wykoczenie cian i podóg. W trakcie wykonywania usugi Wykonawca przygotowuje dokumentacj
fotograficzn sprawdzanego pomieszczenia. Zdjcia s zacznikiem do protokou, który jest przygotowywany w dwóch kopiach, w tym jednej dla Klienta.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych. Wykonawca lub IKEA
sprecyzuje godziny realizacji usugi na 24 godziny przed dat wskazan w zamówieniu.
Obowizki
Klienta
Udostpnienie pomieszczenia do weryfikacji.
Zmiany Zmiana terminu moliwa na 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny
termin wykonania usugi.
Wykonawca przekae Klientowi w formie protokou wskazówki jak naley prawidowo przygotowa pomieszczenie kuchenne do montau zaprojektowanych mebli
kuchennych IKEA. Brak zastosowania si do przekazanych wytycznych, moe skutkowa odmow wykonania montau mebli kuchennych.
14
IE
PATNE PLANOWANIE SZAFY PAX ONLINE Zakres Przygotowanie przez wykonawc projektu szafy PAX zgodnie z zamówieniem Klienta w ramach dostpnych w IKEA narzdzi do planowania
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
Zapoznanie si z mailem potwierdzajcym umówienie spotkania oraz materiaami dotyczcymi systemu meblowego PAX.
Wiedza na temat wymiarów pomieszczenia, a w szczególnoci wysokoci cian i sufitu, na których planowane jest umiejscowienie gotowej szafy oraz istniejcych
przyczy elektrycznych, a take istotnych elementów konstrukcyjnych takich jak okna czy drzwi.
Zmiany Zmiana terminu moliwa jest na 48 godzin przed planowanym terminem realizacji poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin
wykonania usugi.
Po zakoczonym planowaniu Klient otrzymuje gotowy plan/rysunek zamówionej przez siebie szafy PAX w formie elektronicznej oraz w przypadku natychmiastowej chci zamówienia artykuu wszystkie niezbdne dane dotyczce zamówienia, dostawy lub te innych dodatkowych usug, tak by móc sfinalizowa zakup. W
przypadku braku chci natychmiastowego zakupu Klient otrzymuje gotowy projekt w formie elektronicznej oraz kod projektu do jego kolejnych edycji lub finalizacji
zamówienia.
PATNE PLANOWANIE REGAU BESTÅ ONLINE Zakres Przygotowanie przez wykonawc projektu systemu przechowywania BESTA zgodnie z zamówieniem Klienta w ramach dostpnych w IKEA narzdzi do
planowania
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki Klienta
Zapoznanie si z mailem potwierdzajcym umówienie spotkania oraz materiaami dotyczcymi systemu przechowywania BESTA. Wiedza na temat wymiarów pomieszczenia, a w szczególnoci wysokoci cian i sufitu, na których planowane jest umiejscowienie gotowej szafy oraz istniejcych
przyczy elektrycznych, a take istotnych elementów konstrukcyjnych takich jak okna czy drzwi.
Zmiany Zmiana terminu moliwa jest na 48 godzin przed planowanym terminem realizacji poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin
wykonania usugi.
przypadku natychmiastowej chci zamówienia artykuu wszystkie niezbdne dane dotyczce zamówienia, dostawy lub te innych dodatkowych usug, tak by móc
sfinalizowa zakup. W przypadku braku chci natychmiastowego zakupu Klient otrzymuje gotowy projekt w formie elektronicznej oraz kod projektu do jego
kolejnych edycji lub finalizacji zamówienia.
ZDALNE PLANOWANIE INTELIGENTNEGO DOMU
Przygotowanie przez pracownika realizujcego usug propozycji rozmieszczenia na planie domu/mieszkania (jedna usuga planowania dotyczy jednego
domu/mieszkania o powierzchni nie przekraczajcej 80m2) inteligentnych produktów z asortymentu IKEA (owietlenie, dwik, rolety, oczyszczacz powietrza itp.)
wraz z opisem benefitów. Usuga realizowana jest w ramach zdalnego spotkania z Klientem trwajcego 60 minut.
Usuga polega na omówieniu wstpnie przygotowanej propozycji oraz naniesieniu poprawek wedug indywidualnych potrzeb klienta.
Po zakoczeniu usugi klient otrzyma plan swojego domu/mieszkania wraz z naniesion propozycj rozmieszczenia funkcji/produktów oraz opisem benefitów tych
rozwiza. Klient otrzymuje równie gotow do realizacji list zakupów.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Obowizki
Klienta
Zapoznanie si z mailem potwierdzajcym umówienie spotkania oraz odesanie na wskazany adres email wypenionej ankiety wraz z planem
pomieszczenia/mieszkania/domu.
Zmiany Zmiana terminu moliwa jest na 48 godzin przed planowanym terminem realizacji poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin
wykonania usugi.
Istotne Usuga wykonywana jest zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie.
DORADZTWO W URZDZANIU WNTRZ IKEA
Zakres
przez pracownika IKEA za pomoc programów narzdziowych. Usuga obejmuje jedno 90 minutowe spotkanie pracownika IKEA z Klientem.
Projekt obejmuje:
Kola produktowy
Lista zakupowa
Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma 1 wersj projektu na podany w trakcie skadania zamówienia adres email: Rozmieszczenie mebli (rzut
2D),Kola produktowy, List zakupow.
planowania kuchni.
przez pracownika IKEA za pomoc programów narzdziowych. Usuga obejmuje 2 spotkania pracownika IKEA z Klientem, kade z nich trwa
1 godzin (2 x 1H).
Projekt obejmuje:
Wizualizacja 3D
Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma 1 wersj projektu na podany w trakcie skadania zamówienia adres email: Rozmieszczenie mebli (rzut
2D), Kola produktowy, List zakupow, kolorystyk oraz wizualizacj 3D.
W zakres usugi nie wchodzi omówienie instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej czy wentylacyjnej oraz zmian cian. Usuga nie obejmuje
planowania kuchni.
garderoba) przez pracownika IKEA za pomoc programów narzdziowych oraz kuchni (za pomoc plannera kuchennego IKEA). Usuga
obejmuje 4 spotkania pracownika IKEA z Klientem, kade z nich trwa 1 godzin (4 x 1H). Rozmieszczenie mebli (rzut 2D),
Kola produktowy
Lista zakupowa
Wizualizacja 3D
Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma 1 wersj projektu 3 wybranych pomieszcze oraz kuchni na podany w trakcie skadania zamówienia
adres email: Rozmieszczenie mebli (rzut 2D), Kola produktowy, List zakupow, kolorystyk oraz wizualizacj 3D.
W zakres usugi nie wchodzi omówienie instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej czy wentylacyjnej oraz zmian cian. W zakres usugi nie wchodzi projektowanie pomieszcze w domach jednorodzinnych.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych. Terminy wszystkich spotka
Klient otrzyma od pracownika IKEA w trakcie skadania zamówienia na usug. W przypadku usugi Szybkie Planowanie pokoju odbywa si 1 spotkanie trwajce
90 minut, w przypadku Projektowania wntrza odbywaj si dwa spotkania po 1 godzinie kade. W przypadku usugi Projektowanie Mieszkania odbywaj si 4
spotkania po 1 godzinie kade.
Obowizki
Klienta
Dostarczenie pracownikowi IKEA planu pomieszczenia wraz z wymiarami i zdjciami, wasnych inspiracji.
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z pracownikiem, Domolini lub na adres email:
IKEA Wrocaw; [email protected]
IKEA Gdask; [email protected]
IKEA Kraków; [email protected]
IKEA ód: [email protected]
IKEA Bydgoszcz: [email protected]
IKEA Katowice; [email protected]
IKEA Szczecin: [email protected]
Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin realizacji usugi
Istotne Usuga jest wykonywana zgodnie z zakresem wskazanym w Karcie rozmowy wstpnej, tworzonej na podstawie ustale z Klientem.
Szybkie Planowanie Pokoju, Projektowanie wntrza oraz Projektowanie Mieszkania s usugami patnymi.
16
Zakres
przez pracownika IKEA za pomoc programów narzdziowych. Usuga realizowana poprzez wirtualne spotkanie pracownika IKEA z Klientem
w sieci internetowej przy uyciu technologii webcast, która umoliwia poczenie gosowe oraz video. Usuga obejmuje jedno 90 minutowe
spotkanie pracownika IKEA z Klientem.
Projekt obejmuje:
Rozmieszczenie mebli (rzut 2D),
Kola produktowy Lista zakupowa
Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma 1 wersj projektu na podany w trakcie skadania zamówienia adres email: Rozmieszczenie mebli
(rzut 2D),Kola produktowy, List zakupow. W zakres usugi nie wchodzi omówienie instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej czy
wentylacyjnej oraz zmian cian. Projektowanie wntrza Zaprojektowanie dowolnego pomieszczenia (pokój dzienny, sypialnia, pokój dziecka, przedpokój, pokój modzieowy, jadalnia, garderoba)
przez pracownika IKEA za pomoc programów narzdziowych. Usuga realizowana poprzez wirtualne spotkania pracownika IKEA z Klientem
w sieci internetowej przy uyciu technologii webcast, która umoliwia poczenie gosowe oraz video. Usuga obejmuje 2 spotkania
pracownika IKEA z Klientem, kade z nich trwa 1 godzin (2 x 1H).
Projekt obejmuje:
Lista zakupowa
Wizualizacja 3D
Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma 1 wersj projektu na podany w trakcie skadania zamówienia adres email: Rozmieszczenie mebli
(rzut 2D), Kola produktowy, List zakupow, kolorystyk oraz wizualizacj 3D. W zakres usugi nie wchodzi omówienie instalacji
elektrycznej, gazowej, hydraulicznej czy wentylacyjnej oraz zmian cian.
Projektowanie
mieszkania
garderoba) przez pracownika IKEA za pomoc programów narzdziowych oraz kuchni ( za pomoc plannera kuchennego IKEA). Usuga
realizowana poprzez wirtualne spotkania pracownika IKEA z Klientem w sieci internetowej przy uyciu technologii webcast, która umoliwia poczenie gosowe oraz video. Usuga obejmuje 4 spotkania pracownika IKEA z Klientem, kade z nich trwa 1 godzin (4 x 1H).
Projekt obejmuje:
Wizualizacja 3D
Po zakoczeniu usugi Klient otrzyma 1 wersj projektu 3 wybranych pomieszcze oraz kuchni na podany w trakcie skadania zamówienia
adres email: Rozmieszczenie mebli (rzut 2D), Kola produktowy, List zakupow, kolorystyk oraz wizualizacj 3D. W zakres usugi nie wchodzi omówienie instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej czy wentylacyjnej oraz zmian cian. W zakres usugi nie wchodzi
projektowanie pomieszcze w domach jednorodzinnych
Termin
Usuga realizowana w terminie wybranym przez klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych. Terminy wszystkich spotka
Klient otrzyma od pracownika IKEA w trakcie skadania zamówienia na usug. W przypadku usugi Szybkie Planowanie pokoju odbywa si 1 spotkanie trwajce
90minut, w przypadku Projektowania wntrza odbywaj si dwa spotkania 1 godzinne. W przypadku usugi Projektowanie Mieszkania odbywaj si 4 spotkania po 1
godzinie kade.
17
Zmiany
Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z pracownikiem, Domolini lub na adres email:
IKEA Wrocaw; [email protected]
IKEA Gdask; [email protected]
IKEA Pozna; [email protected]
IKEA Lublin: [email protected]
IKEA ód: [email protected]
IKEA Bydgoszcz: [email protected]
IKEA Katowice; [email protected]
IKEA Szczecin: [email protected]
Istotne
Usuga jest wykonywana zgodnie z zakresem wskazanym w Karcie rozmowy wstpnej, tworzonej na podstawie ustale z Klientem.
Szybkie Planowanie Pokoju, Projektowanie wntrza oraz Projektowanie Mieszkania s usugami patnymi.
PLANOWANIE DLA FIRM
sklep IKEA realizujcy usug. Usuga skada si z jednego 60-minutowego spotkania.
Klient otrzymuje:
- kola produktowy
- list zakupów
Bezporednio po spotkaniu lub maksymalnie w przecigu 2 dni roboczych na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Aranacja wntrz komercyjnych dla
- kola produktowy
- kolorystyka cian - Widok wntrza 2D (rzut z góry)
Klient otrzymuje dokumentacj po spotkaniu lub maksymalnie w przecigu 2 dni roboczych na wskazany przez Klienta mail.
Projekt koncepcyjny 3D dla Firm
Zakres obejmuje:
- kola produktowy
- kolorystyka cian
- Widoki cian
- Widoki 3D
Klient otrzymuje dokumentacj po spotkaniu lub maksymalnie w przecigu 2 dni roboczych na wskazany przez Klienta mail.
Termin
Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta w procesie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych dostpnych na stronie
ikea.pl. Terminy wszystkich spotka Klient otrzyma od pracownika IKEA w trakcie skadania zamówienia na usug. W przypadku usugi Doradztwa B2B odbywa si jedno
spotkanie, dla Aranacji wntrz B2B dwa spotkania, Projekt koncepcyjny B2B to dwa spotkania z Klientem. Kade ze spotka odbywa si w wybranym sklepie.
Obowizki
klienta Dostarczenie pracownikowi IKEA planu pomieszczenia wraz z wymiarami i zdjciami, wasnych inspiracji.
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA
Klient ustala z IKEA nowy dostpny termin wykonania usugi.
Istotne Usuga jest wykonywana zgodnie z zakresem wskazanym w Karcie rozmowy wstpnej, tworzonej na podstawie ustale z Klientem.
18
2. Towary: wycznie Towary z aktualnego asortymentu IKEA, wymienione w Zaczniku C.
3. Klient ma dowolno w wyborze i czeniu usug, o których mowa w pkt 1 powyej.
4. Realizacja usug nastpuje zgodnie z zasadami przewidzianymi dla poszczególnych usug, o których mowa w pkt 1 powyej.
Termin Czas oczekiwania na wykonanie Towaru na indywidualne zamówienie wynosi 6-12 tygodni od momentu zoenia zamówienia. IKEA informuje Klienta o
przewidywanym terminie realizacji zamówienia na etapie jego skadania. Usugi wymiarowania, montau realizowane s w terminie wybranym przez Klienta na
etapie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych. Usuga zorganizowania dostawy realizowana jest w terminie uzgodnionym z klientem po
wykonaniu Towaru na indywidualne zamówienie na podstawie zlecenia na dostaw wystawionego przez IKEA. Istnieje moliwo przechowania zamówienia. Opata
za usug przechowywania naliczana jest zgodnie z Cennikiem usug IKEA Retail Sp. z o.o.
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny
termin wykonania usugi.
Klienta 1. Zamówienie Towaru realizowane jest na podstawie wypenionego formularza zamówienia (wzór dostpny w sklepach IKEA), podpisanego przez Klienta (jeli
Klient nie korzysta z usugi wymiarowania) albo przez Klienta i Wykonawc (jeli Klient korzysta z usugi wymiarowania).
2. Jeli Klient nie korzysta z usugi zorganizowania dostawy ma obowizek odbioru zamówionego Towaru w terminie 5 dni od dnia uzyskania z IKEA informacji o
moliwoci odbioru Towaru.
1. Klient, który nie korzysta z usugi wymiarowania ma obowizek:
a. samodzielnego wypenienia i podpisania formularza wymiarowania, który uwzgldnia dokadne wymiary Towaru na indywidualne zamówienie oraz
rysunek wymiarowania, speniajcy cznie nastpujce cechy: (i) zawiera wymiary wszystkich krawdzi oraz wyci (w zalenoci od rodzaju Towaru
na indywidualne zamówienie), zapisanych wyranym pismem drukowanym, (ii) jest przygotowany w sposób jednoznaczny, za pomoc linijki oraz
trwaego pisma (wykluczone jest przygotowanie rysunku za pomoc oówka), nie pozostawiajcy wtpliwoci co do ksztatu blatów/paneli ciennych,
oraz ich wymiarów, (iii) uwzgldnia wszelkie dane zawarte w dokumentacji technicznej w zakresie sprztu AGD, zlewu lub innych artykuów (np. pyta grzewcza bateria etc.), jakie maj zosta zamontowane razem z Towarem na indywidualne zamówienie
2. W przypadku zakupu Towarów na indywidualne zamówienie bez usugi wymiarowania, Klient ponosi odpowiedzialno za wskazanie prawidowych wymiarów
Towaru.
3. IKEA dopuszcza ingerencj w konstrukcj blatów/paneli ciennych wykonanych z laminatu lub z blatów fornirowanych lub blatów z litego drewna (tak jak
przycinanie, wycinanie otworów, frezowanie) przez Wykonawc, który okrela w bezporednim kontakcie z Klientem, czy dane modyfikacje s moliwe do
wykonania.
a. blatów/wykonanych z akrylu lub kamienia lub szka ;
b. paneli ciennych wykonanych ze szka lub kamienia lub akrylu .
5. Ingerencja Klienta bez udziau Wykonawcy w konstrukcj Towarów na indywidualne zamówienie powoduje utrat gwarancji oraz wycza odpowiedzialno IKEA w tym zakresie.
6. Towary na indywidualne zamówienie nie podlegaj zwrotowi na podstawie Regulaminu zwrotu towarów zakupionych w IKEA.
7. Informacje dodatkowe dla blatów/paneli na indywidualne zamówienie:
a. Wszystkie blaty/panele cienne s produkowane z okrelon tolerancj wymiarow, która przedstawia si nastpujco:
Dugo blatu/panelu ciennego Tolerancja
120-400 mm +/- 0,5 mm
401-1000 mm +/- 0,8 mm
1001-2000 mm +/- 1,2 mm
2001-4000 mm +/- 2 mm b. Blaty wykonane z kamienia s osadzone na ramie przestrzennej, która jest widoczna od spodu blatu.
c. Blaty wykonane z litego drewna musz posiada dylatacj (dystans) o wymiarze 5 mm midzy blatem a cianami/przeszkod ograniczajc blat.
19
WYMIAROWANIE BLATU LUB PANELU NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA Zakres Przygotowanie przez Wykonawc planu blatu lub panelu ciennego (plan o wymiarach min. A4). Plan zawiera wymiary wszystkich boków blatu podane w milimetrach,
zapisane wyranym pismem drukowanym.
Termin Usuga realizowana w terminie wybranym przez Klienta na etapie skadania zamówienia w ramach dostpnych przedziaów czasowych.
Zmiany Zmiana terminu moliwa do 48 godzin przed terminem realizacji wynikajcym z zamówienia poprzez kontakt z Domolini IKEA. Klient ustala z IKEA nowy dostpny
termin wykonania usugi.
Istotne 1. Usuga realizowana jest tylko i wycznie na zmontowanej zabudowie mebli kuchennych, które s wypoziomowane i trwale przymocowane do ciany, pod
adresem wskazanym przez Klienta.
2. Klient ma obowizek posiada w trakcie wymiarowania blatu wykonywanego przez Wykonawc IKEA sprzt AGD i\lub zlew i inne artykuy (, np. ‘bateria), jakie
bd montowane w blacie, lub dokumentacj techniczn wszystkich produktów umoliwiajc prawidowe wykonanie usugi montau.
3. Wykonawca IKEA w momencie wykonania wymiarowania ocenia czy produkty wskazane w pkt. 2 mog zosta osadzone w blacie zgodnie z wymaganiami
technicznymi ich producentów.
4. Produkty zatwierdzone przez Wykonawc IKEA do montau w blacie zostaj wpisane do Formularza Wymiarowania. W przypadku zakupu blatu lub panelu ciennego na indywidualne zamówienie bez usugi wymiarowania blatu, Klient odpowiada za wskazanie prawidowych wymiarów blatu.
USUGA SZYCIA/HAFTOWANIA Zakres Usuga jest wykonywana zgodnie z zakresem wskazanym w formularzu zlecenia usugi szycia/haftowania, tworzonym na podstawie ustale z Klientem.
Termin Realizacja usugi w zakresie haftowania odbywa si co do zasady tego samego dnia, w którym zoono i opacono zamówienie. W przypadku usugi szycia Klient na
etapie skadania zamówienia wybiera termin wykonania usugi i odbioru zlecenia. Termin ten wskazany jest w zamówieniu.
Obowizki Klienta
Odbiór Towarów objtych usug szycia z DOK IKEA sklepu IKEA realizujcego zamówienie lub dostaw kurierem.
Istotne 1. Usuga jest wykonywana wycznie na Towarach z dziau tekstylnego sklepu IKEA. 2. W przypadku nieodebrania Towaru we wskazanym w zamówieniu terminie, IKEA po uprzednim wezwaniu Klienta do odbioru Towaru, bdzie miaa prawo zoy
Towar na przechowanie na koszt i ryzyko Klienta do depozytu.
3. W przypadku przekazania do usugi szycia Towarów zakupionych przed dat zoenia zamówienia, Klient jest zobowizany do przedstawienia pracownikowi IKEA
paragonu za pozostawiany Towar.
4. IKEA moe odmówi wykonania usugi haftowania w przypadku zlecenia haftowania sów lub znaków zastrzeonych i zakazanych lub powszechnie uznanych za
obraliwe.
20
1. Za wyjtkiem usugi szycia/haftowania, Dostawy kurierem, montau i
instalacji kuchni, Klient moe zrezygnowa z zakupionej usugi do 48 godzin
przed terminem jej wykonania.
z caego zamówienia (nie dotyczy usugi zorganizowania dostawy Towaru na
indywidualne zamówienie Klienta).
3. O rezygnacji z usugi Klient zobowizany jest zawiadomi IKEA za
porednictwem Domolinii IKEA lub osobicie w DOK IKEA. W przypadku
Dostawy kurierem Klient moe zrezygnowa z usugi za porednictwem
wiadomoci e-mail zgodnie z instrukcjami Wykonawcy w tym zakresie
przekazanymi w wiadomoci e-mail.
4. W terminie nie póniej ni 14 dni od dnia rezygnacji z usugi IKEA zwróci
Klientowi kwoty uiszczone z tytuu usugi w takiej samej formie patnoci, jak
dokonano zapaty, chyba e Klient zoy pisemne owiadczenie woli, w którym
wyrazi zgod na inny sposób zwrotu przedmiotowej kwoty.
5. Jeeli Klient zrezygnuje z zakupionej usugi po rozpoczciu jej realizacji przez
IKEA, zobowizany jest do zapaty na rzecz IKEA kosztów za czynnoci
wykonane do chwili zawiadomienia IKEA o rezygnacji z zamówienia.
V. Reklamacje
1. Klient uprawniony jest do reklamacji zwizanych z niewykonaniem lub
niewaciwym wykonaniem usugi.
• bezporednio we waciwym DOK IKEA w formie pisemnej,
• listownie na adres sklepu IKEA (kierownik Dziau Obsugi Klienta),
• przy uyciu poczty elektronicznej na adres e-mail:
[email protected],
3. Klient zgaszajc reklamacj powinien poda nastpujce informacje: imi i
nazwisko Klienta lub nazw Klienta, numer zamówienia (o ile nim dysponuje),
dat realizacji zamówienia, adres Klienta, powód reklamacji, zgaszane
danie oraz przekaza kopi listu przewozowego lub protokou wykonania
usugi montaowej (o ile nimi dysponuje).
4. IKEA i Wykonawca ma prawo na kadym etapie reklamacji do dokonania
ogldzin w miejscu wykonania usugi w celu weryfikacji okolicznoci
wynikajcych z reklamacji, w tym zgaszanych ewentualnych szkód.
5. IKEA powiadomi Klienta o sposobie rozwizania reklamacji w cigu 14 dni od
daty otrzymania reklamacji Klienta.
Prywatnoci IKEA, pod adresem www.IKEA.pl/daneosobowe.
VII. Postanowienia kocowe
1. W przypadku Klientów niebdcych konsumentami ani osobami
fizycznymi, które zawary umow bezporednio zwizan z ich
dziaalnoci gospodarcz, gdy z treci tej umowy wynika, e nie posiada
ona dla nich charakteru zawodowego, wynikajcego w szczególnoci z
przedmiotu wykonywanej przez nich dziaalnoci gospodarczej,
udostpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, jurysdykcj ma sd waciwy
miejscowo dla siedziby IKEA.
2. IKEA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w
przypadku zmian w zakresie wiadczonych usug. Kada zmiana bdzie
dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana warunków
regulaminu pozostanie bez wpywu na prawa Klienta nabyte przez Klienta
przed wejciem w ycie zmian do regulaminu.
3. Regulamin obowizuje od 8 listopada 2021 roku.
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga zorganizowania dostawy, dostawy ekspresowej, odbioru materaca, dostawy kurierem, dostawy kurierem do punktu odbioru, przechowywania, usuga montau (w tym montau mebli oraz podczenia hydraulicznego), usuga montau i instalacji kuchni KNOXHULT/METOD, usuga montau i instalacji AGD z IKEA/spoza IKEA, usuga montau i instalacji elementów wyposaenia kuchni, usuga wymiarowania, usuga planowania kuchni w sklepie, usuga planowania kuchni w sklepie z wymiarowaniem, usuga planowania kuchni zdalnego, usuga planowania kuchni zdalnego z wymiarowaniem, usugi w zakresie Towarów na indywidualne zamówienie Klienta, usuga Doradztwa w urzdzaniu wntrz IKEA, usuga Zdalnego doradztwa w urzdzaniu wntrz IKEA. Sklep IKEA Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz Sklep IKEA Gdask, ul. Zota Karczma 26, 80-298 Gdask Sklep IKEA Katowice, Al. W. Rodzieskiego 95, 40-203 Katowice Sklep IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków Sklep IKEA Lublin, Aleja Spódzielczoci Pracy 86, 20-147 Lublin Sklep IKEA ód, ul. Pabianicka 255, 93-457 ód Sklep IKEA Pozna, ul. Szwedzka 10, 61-285 Pozna Sklep IKEA Szczecin, ul. Biaowieska 2, 71-010 Szczecin Sklep IKEA Warszawa Janki, Pl. Szwedzki 1, 05-090 Raszyn Sklep IKEA Warszawa Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa Sklep IKEA Wrocaw, ul. Czekoladowa 5a, Bielany Wrocawskie, 55-040 Kobierzyce Sklep IKEA w Centrum Handlowym Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga zorganizowania dostawy do Punktu Odbioru oraz dane Punktu Odbioru
22
IKEA Kraków
ul. Pszczyska 315,
Ul. Piekarska 130
43-300 Bielsko Biaa
10-449 Olsztyn
ul. Kostrzyska 89 E
87-100 Toru
IKEA Pozna
ul. Franciszka Rzeniczaka 15,
ul. Górczewska 124,
Al. Jerozolimskie 179,
ul. Produkcyjna 84 A,
Ul. Jubilerska 1/3
55-040 Kobierzyce
ul. Dbowa 1,
Ul. Kiliskiego 19,
58-500 Jelenia Góra
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga zorganizowania dostawy do Mobilnego Punktu Odbioru oraz dane Mobilnego Punktu Odbioru
24
IKEA Kraków
ul. Partyzantów 11,
ul. Soneczna 2e,
Bulwar Narwiku 22,
33-300 Nowy Scz
Mobilny Punkt Odbioru – parking przy galerii Blue Park w Przemylu,
Ul. Lwowska 17A,
Ul. Królowej Bony 10,
Ul. Ludmierska 26a,
34-400 Nowy Targ
ul. Powstaców Warszawy 4,
ul. Chyców Potok 26,
Mobilny Punkt Odbioru – Parking przy sklepie Majster Plus w Wadowicach
Ul. dr Józefa Putka 5,
34-100 Wadowice
IKEA Katowice
ul. Gliwicka 45,
ul. Budowlanych 75,
ul. Graniczna 1,
ul. Zagórska 187,
42-680 Tarnowskie Góry
ul. Paderewskiego 1,
Ul. Wojska Polskiego 10,
Ul. Komunalna 2B,
ul. Konarskiego 45,
Al. Powstaców Wielkopolskich 102,
Aleje Konstytucji 3 maja 9,
64-100 Leszno
Ul. Ignacego Paderewskiego 8,
Ul. Paucka 2,
Al. Solidarnoci 42,
ul. Sportowa 1A,
ul. Adama Mickiewicz 15,
Ul. Kolejowa 1
64-300 Nowy Tomyl
ul. Komisji Edukacji Narodowej 47,
37-450 Stalowa Wola
ul. Lwowska 56,
Aleja 3 Maja 20,
Ul. Jana III Sobieskiego 9,
21-500 Biaa Podlaska
Aleja Jana Pawa II 75 A,
27-400 Ostrowiec witokrzyski
ul. Lubelska 2,
ul. Chwaki 46,
ul. Bartycka 24/26,
Ul. Zygmunta Vogla 62,
98-100 Skierniewice
ul. Warszawska 119,
ul. Okulickiego 10,
Aleja Marszaka Józefa Pisudskiego 33,
18-400 oma
ul. Monte Cassino 77,
Ul. Alfreda Kowalskiego-Wierusza 2,
ul. Armii Krajowej 15,
ul. Konstantego Rudzkiego 13,
ul. Morawicza 2a,
Ul. Kolejowa 6,
ul. Wojska Polskiego 121,
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Sklep IKEA Gdask,
al. Pk. Stanisawa Dbka 152,
82-300 Elblg
Ul. Szczeciska 58,
55-040 Kobierzyce
Ul. Duga 4 B,
Ul. Noworudzka 2,
Ul. Ksicia Józefa Poniatowskiego 12,
67-210 Gogów
Ul. Armii Krajowej 29,
Ul. Wspólna 1,
56-400 Olenica
Informacja na temat lokalizacji punktów ParcelShop i punktów odbioru, do których realizowana jest usuga Dostawy kurierem:
https://gls-group.eu/PL/pl/oddzialy-punkty-parcelshop
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga planowania kuchni w domu Klienta:
Sklep IKEA Gdask, ul. Zota Karczma 26, 80-298 Gdask Sklep IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków Sklep IKEA Warszawa Janki, Pl. Szwedzki 1, 05-090 Raszyn Sklep IKEA Warszawa Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa Sklep IKEA Katowice, Al. W. Rodzieskiego 95, 40-203 Katowice Sklep IKEA w Centrum Handlowym Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Punkt Odbioru w Centrum Kulturalno - Handlowym Millenium Hall, Aleja Majora Wacawa Kopisto 1, 35-315 Rzeszów Sklep IKEA Pozna, ul. Szwedzka 10, 61-285 Pozna Sklep IKEA Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz Sklep IKEA ód, ul. Pabianicka 255, 93-457 ód
Wymogi w zakresie sprztu i oprogramowania dla usugi projektowania kuchni zdalnego:
Klient powinien dysponowa sprztem umoliwiajcym udzia w telekonferencji, tj. powinien mie.:
2) Komputer stacjonarny lub laptop z mikrofonem, opcjonalnie z kamera.
3) Dla Microsoft Windows:
a. dla Microsoft Windows XP oraz Windows 7: co najmniej procesor 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobny;
b. dla Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10: co najmniej
procesor 2 GHz Pentium 4 lub podobny;
c. dla Windows XP i Windows 7: 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB);
d. dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10: 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB).
e. Przegldarka Mozilla Firefox; Google Chrome; Microsoft Edge.
4) Dla Mac OS:
a. Procesor 1.83 GHz Intel CoreTM Duo lub szybszy;
b. System operacyjny Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) lub wyszy;
c. 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB);
d. Przegldarka Apple Safari; Mozilla Firefox; Google Chrome.
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga doradztwa w urzdzaniu wntrz IKEA i jej zakres
Sklep IKEA Zakres wiadczonej usugi
Sklep IKEA Gdask, ul. Zota Karczma 26,
80-298 Gdask
Malborska 51, 03-286 Warszawa
1, 05-090 Raszyn
Sklepy IKEA, w których realizowana jest usuga Planowanie dla Firm
30
Sklep IKEA Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz Sklep IKEA Gdask, ul. Zota Karczma 26, 80-298 Gdask Sklep IKEA Katowice, Al. W. Rodzieskiego 95, 40-203 Katowice Sklep IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków Sklep IKEA Lublin, Aleja Spódzielczoci Pracy 86, 20-147 Lublin Sklep IKEA ód, ul. Pabianicka 255, 93-457 ód Sklep IKEA Pozna, ul. Szwedzka 10, 61-285 Pozna Sklep IKEA Warszawa Janki, Pl. Szwedzki 1, 05-090 Raszyn Sklep IKEA Warszawa Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa Sklep IKEA Wrocaw, ul. Czekoladowa 5a, Bielany Wrocawskie, 55-040 Kobierzyce Sklep IKEA w Centrum Handlowym Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga weryfikacji pomieszczenia kuchennego przed montaem kuchni
Sklep IKEA Pozna, ul. Szwedzka 10, 61-285 Pozna Sklep IKEA Gdask, ul. Zota Karczma 26, 80-298 Gdask Sklep IKEA Warszawa Janki, Pl. Szwedzki 1, 05-090 Raszyn Sklep IKEA Warszawa Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa Sklep IKEA w Centrum Handlowym Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Sklep IKEA Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga ekspresowego planowania kuchni
Sklep IKEA Pozna, ul. Szwedzka 10, 61-285 Pozna
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga szycia/haftowania
Sklep IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków Sklep IKEA Warszawa Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa Sklep IKEA Lublin, Aleja Spódzielczoci Pracy 86, 20-147 Lublin
Sklepy IKEA, w których dostpna jest usuga odbioru sofy/fotela
Sklep IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków
Lista organizacji pozarzdowych, wspópracujcych z IKEA w ramach usugi odbioru sofy/fotela
Fundacja "Habitat for Humanity Poland", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
31
Dostpno usug ze wzgldu na kanay sprzeday
Kana
sprzeday
Usuga
Sprzeda
stacjonarna
Przechowywanie
Monta i instalacja AGD z IKEA/spoza IKEA
Monta i instalacja elementów wyposaenia kuchni
Monta Towaru na indywidualne zamówienie Klienta
Podczenie hydrauliczne
Planowanie kuchni w sklepie
Planowanie kuchni zdalne
Usuga szycia/haftowania
Weryfikacja pomieszczenia kuchennego przed montaem kuchni IKEA
Wymiarowanie Towaru na indywidualne zamówienie Klienta
Sprzeda
Planowanie kuchni w sklepie
Planowanie kuchni domu Klienta
Wymiarowanie
Zdalne doradztwo w urzdzaniu wntrz IKEA
Planowanie dla Firm
Zorganizowanie dostawy, dostawy ekspresowej i dostawy do Punktu Odbioru na
podstawie Regulaminu wiadczenia usug przez IKEA Retail sp. z o.o.
Monta i instalacja kuchni KNOXHULT/METOD
Monta i instalacja AGD z IKEA/spoza IKEA
Monta i instalacja elementów wyposaenia kuchni
Zamawianie przez Centrum IKEA dla Firm
Zamawianie poprzez IKEA Gocinnie
Monta mebli
Wymiarowanie
Planowanie kuchni w sklepie
Zacznik B
1. By zamknite i zabezpieczone skutecznym rodkiem, takim jak: tama samoprzylepna, folia bbelkowa, tama typu stretch, opaski plastikowe.
33
2. By szczelnie zabezpieczone – uniemoliwia dostp do zawartoci bez pozostawienia widocznych ladów.
3. By opisane, gdy wymagaj tego waciwoci lub zawarto przesyki, poprzez oznakowanie, np.: „ostronie! Szko" „góra/dó", „nie przewraca".
4. Do opakowania przesyki nie wolno stosowa zabezpiecze mogcych uszkodzi t i inne przewoone paczki.
5. Wntrze opakowania powinno zosta uzupenione wypeniaczem (papier, styropian, folia bbelkowa) uniemoliwiajcym przemieszczanie si przewoonego produktu.
6. Waga 1 sztuki Towaru nie moe przekroczy brutto 100 kg., a jej wysoko nie moe przekroczy 220 cm. Wyjtek stanowi Towary, które w oryginalnym opakowaniu
przekraczaj powysze parametry.