Modlitwa wstawiennicza

download Modlitwa wstawiennicza

of 6

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  659
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ks. Piątkowski na temat modlitwy wstawienniczej

Transcript of Modlitwa wstawiennicza

 • 1. PRZEBIEG MODLITWY WSTAWIENNICZEJ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE Proponujc poniszy przebieg modlitwy wstawienniczej, zakadam podstawow wiedz o znaczeniu, warunkach i skutecznoci modlitwy w yciu chrzecijaskim wedug Boego Objawienia i nauki Kocioa. Autor - Ks. dr Marian Pitkowski - kordynator posugi polskich egzorcystw, wykadowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. UWAGI WPROWADZAJCE 1. Naley odrni modlitw o uwolnienie i uzdrowienie od uroczystego egzorcyzmu Egzorcyzm uroczysty nad osob, u ktrej stwierdzono optanie diabelskie (szatan wwczas zamieszkuje w ciele czowieka) jest obrzdem liturgicznym sprawowanym wedug Rytuau Rzymskiego z r. 1998 (tumaczenie polskie wydane w r. 2000) przez kapana egzorcyst posiadajcego specjalne stae lub dorane upowanienie ordynariusza. Prawdziwe optanie zdarza si rzadko i wymaga starannego rozeznania wykluczajcego zwyk chorob, take przy pomocy lekarza. Potrzeba modlitwy o uwolnienie zachodzi czsto. Jej celem jest usunicie szkodliwego dziaania zych duchw wywierajcych od zewntrz zy wpyw na ciao i psychik czowieka. Objawami demonicznymi s rne zniewolenia, nerwice, udrki psychiczne, nie majce adnego realnego uzasadnienia lki, agresje, rozpacze, myli natrtne itp., a take rne dolegliwoci fizyczne. Trzeba nauczy si odrnia je od zwykych chorb somatycznych i psychicznych, do czego nieraz bdzie potrzebna pomoc lekarza. Modlitw o uwolnienie i uzdrowienie moe przeprowadza kady kapan, a nawet dobrze przygotowana osoba wiecka z ewentualn pomoc zespou. Po modlitwie o uwolnienie naley zawsze modli si o napenienie Duchem witym oraz o uzdrowienie duchowe i w razie potrzeby fizyczne. Jeeli dolegliwo ma pochodzenie czysto naturalne (bez udziau zych duchw), modlimy si o uzdrowienie albo osobicie, albo odsyajc do grupy modlitwy wstawienniczej, np. z Odnowy w Duchu witym i ewentualnie do lekarza. 2. Kady egzorcysta lub inny kapan penicy posug modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie znajduje z czasem wasny sposb jej prowadzenia. Podany tu schemat opiera si na dowiadczeniach wasnych i cudzych. Rne proponowane schematy i teksty modlitw mona znale w literaturze. 3. Nie zawsze potrzebne jest przechodzenie przez wszystkie podane niej etapy. Naley rozezna, co jest rzeczywicie potrzebne. 4. Na pierwsze spotkanie dobrze jest przeznaczy godzin czasu, na dalsze wystarczy mniej, wedug rozeznania, np. p godziny. Najdogodniej jest umawia si na okrelony dzie i godzin. Niekiedy wystarczy po wstpnym rozeznaniu odesa do grupy modlitewnej sucej modlitw wstawiennicz, by mie czas na trudniejsze przypadki. Jeli potrzeba, zalecamy udanie si do lekarza.
 • 2. 5. Miejsce spotkania powinno by spokojne i zapewniajce dyskrecj, z krucyfiksem i wizerunkiem Maryi. 6. Poyteczne pomoce: Pismo w., woda wicona egzorcyzmowana, powicony olej, modlitewnik, rytua, zestaw rnych modlitw o uwolnienie i uzdrowienie. 7. W modlitwie moe uczestniczy, jeli to nie byoby krpujce dla osoby omadlanej, kilkuosobowy zesp pomocniczy, zwaszcza osoby obdarzone charyzmatami rozeznania, prorokowania, skutecznej modlitwy. Modlitw prowadzi kapan, inni modl si po cichu, a gono tylko za jego zgod. Niekiedy ze wzgldu na dyskrecj modli si sam ksidz. 8. Jeli to tylko moliwe, modlimy si w stroju duchownym. I. WSTP 1. Przed przyjciem petenta chwila modlitwy o pomoc Bo (np. wezwanie Ducha witego o prowadzenie modlitwy, o obecno i wstawiennictwo Maryi, Aniow czy witych). Jeeli modli si zesp, dobrze jest poprosi nadto o oddalenie myli i uczu niechtnych i o dar jednoci. 2. yczliwe przywitanie, by pierwszy kontakt by miy i odprajcy. Jeli wypada, mona taktownie zaproponowa: Pozwl, e podczas modlitwy bdziemy do ciebie mwi po imieniu. To stwarza atmosfer rodzinnej bliskoci. 3. Krtka modlitwa wstpna razem z proszcym, np. Pod Twoj obron, wezwanie Matko Dobrej Rady..., Krlowo Aniow... 4. Zaproszenie do zajcia miejsca. 5. Rozmowa - wywiad, zwykle kierowana, by pomin rzeczy nieistotne. Staramy si rozezna, czy chodzi o problem zdrowotny, religijny czy moralny, naturalny czy pozaprzyrodzony. a) Jest poyteczne notowa najwaniejsze sprawy, dla kadej osoby na oddzielnej karcie, zapisujc take nazwisko, imi, wiek, adres, telefon, zawd, stan (czy maestwo sakramentalne). Zapewni o cakowitej dyskrecji, notatki bd poyteczne przy dalszych spotkaniach; adres i telefon uatwi ewentualn zmian terminu kolejnego spotkania. b) Jeeli przychodzi kilka osb, np. matka z crk, maonkowie , pytamy, kto ma problem. Najpierw rozmawiamy osobno z osob towarzyszc. Jeli przysza nie osoba potrzebujca modlitwy, ale kto z jej bliskich, modlimy si nad osob przyby zastpczo, jak gdyby tamta bya obecna i zachcamy, by j przyprowadzono, jeli to moliwe, w innym terminie. c) Pytamy, o co mamy Pana Boga prosi. To pozwala zrozumie, czego proszcy oczekuje jako owocu modlitwy. Nadto dowiadczenie wskazuje, e modlitwa o konkretn ask bywa skuteczniejsza ni oglna. d) Pytanie o aktualne objawy niepokojce (podobnie jak lekarz pyta, co dolega, a dopiero potem szuka przyczyny).
 • 3. e) Pytanie o ewentualn diagnoz lekarsk i przebieg leczenia. Czsto przychodz osoby leczce si u neurologa czy psychiatry. f) Pytanie, czy pocztek objaww kojarzy si z jakim znaczcym wydarzeniem, przeyciem; niekiedy potrzebne jest signicie do okresu prenatalnego (stosunek matki do ciy: niech, myl o aborcji). g) Pytanie o kontakty z okultyzmem , kiedy i jakie (wywoywanie duchw, telepatia, podre astralne, wiara w moc amuletw, talizmanw, fascynacja zem, wrenie, kontakty z magami, jasnowidzami), sektami, New Age, satanizmem, korzystanie z medycyny niekonwencjonalnej (reiki, energoterapia, akupunktura, radiestezja itp.), o praktyki wschodnich metod medytacyjnych .Wszystko to moe powodowa naturalne szkody w psychice, albo demoniczne nastpstwa cielesne, psychiczne lub duchowe (stany depresji, lkw agresji, natrctwa mylowe blunierstwa, myli obsesyjne innego rodzaju, pokusy samobjcze itp.). h) Pytanie o przeklestwa (zorzeczenia, a nie zwyke wulgaryzmy) zwaszcza ze strony rodzicw i krewnych, o rzucony zy urok, lub inne wydarzenia z ycia, mogce mie zwizek z obecnymi dolegliwociami, np. u kobiet o aborcj. i) Pytanie o uzalenienie alkoholowe, narkotyczne, hazardowe, erotyczne. 6. Po tym wszystkim prba diagnozy: choroba (nerwica, psychoza czy inna), czy dziaanie demoniczne. Niekiedy zachodzi jedno i drugie, objawy dziaania zych duchw bywaj podobne do chorobowych (np. myli bluniercze mog wynika z nerwicy natrctw i dziaania diaba). 7. Zalenie od diagnozy: skierowanie do lekarza, egzorcyzm, modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie. Zdecydowanie odradzamy korzystanie z medycyny niekonwencjonalnej. Jeeli proszcy nie chce z niej zrezygnowa, modlitwa bdzie z reguy nieskuteczna. Nigdy jednak nie odsyamy nikogo bez pociechy, modlitwy o pomoc Bo i bogosawiestwo. Przy modlitwie o uzdrowienie i uwolnienie pouczamy, e nie my uzdrawiamy i uwalniamy od zego, ale Pan Jezus i e to nie musi nastpi natychmiast. Niekiedy potrzebna bdzie wielokrotna modlitwa. 8. Poyteczne jest zapytanie o histori ycia religijnego, czy byy w tej dziedzinie kryzysy, czym byy spowodowane. Mona w sposb ogldny zapyta o przebieg ycia moralnego (jeli petent zechce si wypowiedzie bez wymuszania), poniewa trudnoci mog mie przyczyn w grzechach. Jeeli z wywiadu wynika, e proszcy o pomoc potrzebuje nawrcenia, zachcamy do sakramentu spowiedzi w. Kapan, jeli jest obecny, moe zaproponowa przed modlitw posug spowiedzi, czuwajc jednak, by w dalszym przebiegu modlitwy zachowa tajemnic. Dobrze jest zapyta podczas spowiedzi o wano poprzednich spowiedzi, rozezna ewentualn potrzeb spowiedzi generalnej. Troska o integralno wyznania moe wymaga zapytania o grzechy pomijane nieraz przez penitentw, zwaszcza z I i VI przykazania Dekalogu (zaniedbanie podstawowych praktyk religijnych, udzia w praktykach okultystycznych, wiara w horoskopy, w reinkarnacje itp.), z V przykazania (aborcja, uzalenienia alkoholowe, narkotyczne i inne) i z VII przykazania (np. krzywdy wyrzdzone przy podziale spadku).
 • 4. II. PRZEBIEG MODLITWY 1. Osob proszc o pomoc sadzamy naprzeciw krzya i wizerunku Maryi. Jest najdogodniej, gdy ksidz stoi podczas modlitwy nieco za ni z boku. Jeli modli si zesp, wwczas otacza j pkrgiem. 2. Pokropienie wod wicon osb i miejsca z odpowiedni krtk modlitw. Wytumaczy, e nie jest to zabieg magiczny. 3. Naoenie stuy i zapalenie wiecy. 4. Zachta, by osoba omadlana wczya si sercem do modlitwy. 5. Akt wiary w obecno Chrystusa, nawizujcy np. do Mt 18,20 (Gdzie dwaj albo trzej...). Podkreli, rzeczywist obecno Chrystusa miujcego, ktrego znamy z Ewangelii i ktry za ycia na ziemi nikomu nie odmwi uzdrowienia. 6. Proba o wstawiennictwo Maryi, w. Michaa, innych Aniow i witych, np. w. Ojca Pio. 7. W razie potrzeby (zwaszcza jeli kto praktykowa okultyzm lub mia kontakt z innymi religiami, wykonywa niechrzecijaskie akty kultu, bra udzia w niechrzecijaskich inicjacjach) naley dokona aktu wyrzeczenia si za i odnowienia przyrzecze chrzcielnych, wyrzec si wszelkich talizmanw, amuletw, innych przedmiotw pogaskich posiadanych czy noszonych na szczcie, a take zachci do penego przebaczenia krzywdzicielom, co stanowi jeden z warunkw skutecznoci modlitwy. 8. Akty dzikczynienia i wielbienia za otrzymane dobrodziejstwa (np. za dar ycia, chrzest, inne sakramenty, za plan Boy, za miejsce w niebie przygotowane od wiekw, za wszystkie dary otrzymane od Pana Boga za porednictwem ludzi). Mona zapyta, za co szczeglnie osoba omadlana chciaaby Bogu dzikowa. Dzikujemy i wielbimy Boga take za chwile trudne, za krzye i udrki (Bg wiedzia o nich od wiekw, a jednak