KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA .1 KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA

download KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA .1 KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA

of 21

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA .1 KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA

1

KILKA ZASAD I WSKAZWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC

DYPLOMOWYCH co by miao uatwi zarwno pisanie, jak i sprawdzanie

takowych.

Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyko

Konsultacja merytoryczna:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Dr n. med. Grayna Bczek

Dyplomowa praca licencjacka moe mie charakter pracy badawczej, pogldowej,

przegldowej lub kazuistycznej. Zaleca si aby pomiecia si ona na 15-20 stronach formatu

A4, a spis cytowanej literatury uwzgldnia najnowsze rda bibliograficzne.

(www.wum.edu.pl) Objto pracy licencjackiej nie powinna jednak przekracza 60 stron.

Dyplomowa praca magisterska moe mie charakter badawczy, pogldowy lub

przegldowy i powinna mie wyranie zaznaczony walor poznawczy. Powinno cechowa j

problemowe podejcie i oryginalne ujcie zagadnienia zwizanego z kierunkiem studiw. W

przypadku pracy magisterskiej nie ma istotnych ogranicze w iloci stron i moe by ona

kontynuacj zagadnienia poruszonego w pracy licencjackiej. (www.wum.edu.pl)

nie dajmy w pracy dyplomowej wnoszenia nowych osigni do dotychczasowego stanu wiedzy, ale im wicej samodzielnoci, pomysowoci i wasnych przemyle zawiera praca, tym walor jej jest wikszy (Pytkowski).

warunkiem jest nie tylko obiektywny dobr materiau badawczego, poprawno przyjtej metody, jasny wykad i przemylana interpretacja, ale take denie do poznania istoty jakiego zjawiska (Majchrzak, Mendel).

Student powinien choby na najwszym odcinku, dokona pracy odkrywczej, a przynajmniej porzdkujcej (wicicki).

Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym ma na celu przedstawi nowe obszary wiedzy na wybrany temat.

Praca o charakterze kompilacyjnym nie powinna ogranicza si wycznie do cytowania mniej lub bardziej obszernych fragmentw tekstw. Musi zawiera rwnie prb syntezy czyli tworzy now jako, now perspektyw, nowe spojrzenie na istniejce zagadnienie.

http://www.wum.edu.pl/http://www.wum.edu.pl/

2

Ukad pracy badawczej

Spis treci - przejrzysty, z wyranym podziaem na rozdziay i podrozdziay

Spis treci str.

Wykaz skrtw................................................................................................................ 5

Wstp ............................................................................................................................... 7

1. Rozdziay teoretyczne .............................................................................................

1.1. ...............................................................................................................................

1.2. ...............................................................................................................................

10

10

16

2. Rozdziay teoretyczne...............................................................................................

2.1. ...............................................................................................................................

2.2. ...............................................................................................................................

2.3. ...............................................................................................................................

30

31

32

33

3. Zaoenia metodologiczne pracy ..............................................................................

3.1 cel pracy (warto rozrni cel pracy od celu bada oraz wyszczeglni cele szczegowe)

3.2 problemy badawcze lub pytania badawcze............................................................

3.2 hipotezy badawcze ...............................................................

3.3 materia i metody .................................................................................................

3.3.1 charakterystyka grupy badanej ................................................................

3.3.2 metody i narzdzia badawcze ................................................................

3.3.3 opracowanie statystyczne ........................................................................

35

36

42

50

51

52

53

53

4. Wyniki i ich omwienie (wyniki + podsumowanie wynikw) .................................

5. Dyskusja .....................................................................................................................

6. Wnioski .......................................................................................................................

7. Podsumowanie/Zakoczenie...................................................................................

54

60

64

65

Pimiennictwo ..................................................................................................................... 67

Spis tabel i rycin (opcjonalnie, a nawet uznawane przez wielu za bd w sztuce).................... 70

Aneks (np .narzdzie badawcze).............................................................................................. 71

Uwaga!!! Spis treci konstruujemy do trzeciego stopnia zagbienia (czyli, gwny rozdzia 1, podrozdzia 1.1 , i pod-pod rozdzia 1.1.1 , nie powinno si ju tworzy kolejnych piter 1.1.1.1)

W pracy mona zawrze rozdzia streszczenie pracy i umieci go na pocztku lub kocu pracy. Jednake jeli wstp zawiera element streszczenia nie powinno si ju go duplikowa.

3

Na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (http://wnoz.wum.edu.pl/wd/pliki-do-pobrania) znajduj si szczegowe wytyczne dotyczce wygldu strony tytuowej. Pliki Informacje dotyczce zakoczenia studiw licencjackich/magisterskich, Zasady zakoczenia studiw pierwszego i drugiego stopnia oraz standardy dyplomowej pracy licencjackiej i magisterskiej w Wydziale Nauki o Zdrowiu.

4

Praca kazuistyczna/Studium przypadku

wstp cel opisu przypadku opis (dane oglne: sytuacja rodzinna, wiek, zawd, rodzaj pracy itp.; wyniki badania

fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierajca omwienie i komentarze)

wnioski, pimiennictwo

W przypadku prac kazuistycznych warto posugiwa si procesem pielgnowania. Uwaga!!!!

Wedug dr Rebandla owiadczenia autora i promotora powinno stanowi odrbn cze

pracy !!! Jednake na podstawie zaczonego na stronie www.wum.edu.pl dokumentu, mona

wnioskowa inaczej: Numerowanie stron (numery liczbami arabskimi, na dole strony i wyporodkowane)

naley rozpocz od strony zawierajcej podpisane owiadczenia opiekuna pracy i autora oraz zakoczy na

ostatniej stronie spisu cytowanych publikacji.

Dodatkowa rozbieno wie si z liczb egzemplarzy skadanych pracy. Dokument

stanowi, e student zobligowany jest do tego, byzoy w Dziekanacie prac licencjack/magistersk,

w wyznaczonym terminie, przed egzaminem dyplomowym, w dwch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na

CD-ROM-ie wraz z owiadczeniami studenta i opiekuna pracy. Obecnie studenci proszeni s o skadanie

3 egzemplarzy.

Procedura skadanie pracy powinna wyglda nastpujco:

1. Student skada w dziekanacie 2 egzemplarze pracy.

2. Dodatkowy egzemplarz, jedyny oprawiony (oglnie przyjte) przekazuje swemu

promotorowi.

3. Po jeden ze zoonych w dziekanacie egzemplarzy przyjeda recenzent, a nastpnie

odwozi on prac po ocenie do dziekanatu (nie naruszajc jej stanu).

5

Terminologia

Pojcia kluczowe musz by wyczerpujco wyjanione i zdefiniowane.

W przypadku wieloznacznoci uywanych w pracy poj (lub specyficznego w

danej pracy rozumienia danego terminu np. zawenia oglnie przyjtego

znaczenia), naley je najpierw zdefiniowa, a nastpnie konsekwentnie je w ten sam

sposb interpretowa.

Nowe terminy wymagaj dodatkowego wyjanienia i opisu. W pracy stosowa

naley raczej skrty oglno przyjte, nie tworzy wasnych (albo tylko w

wyjtkowych i uzasadnionych sytuacjach)

Jeli nie zamieszcza si w pracy wykazu skrtw, kady skrt musi by rozwinity

przy pierwszym uyciu.

6

Wstp

Powinien skada si z kilku akapitw, w zalenoci od obszernoci pracy powinien

zajmowa 1-2 strony. Ma za zadanie wprowadzi czytelnika w badan problematyk i ukaza

intencje autora.

Background, krtka charakterystyka (oglne informacje o stanie bada w interesujcym

nas zakresie, co ju wiadomo na dany temat, a czego jeszcze nie), sprecyzowanie tematu.

Motywacja podjcia tematu - uzasadnienie wyboru tematu bada.

Przedstawienie celu pracy i/ lub celu bada, gwnej tezy .

Zakres pracy - mona, (lecz nie trzeba) w skrcie przedstawi tre pracy.

Ograniczniki naley opisa, ktre fragmenty pracy zostay wiadomie przez autora

pominite.

Kilka sw na zakoczenie.

7

CZ TEORETYCZNA

Rozdziay teoretyczne

Stanowi przedstawienie badanego problemu na podstawie literatury przedmiotu.

Kady rozdzia naley rozpoczyna od nowej strony.

Podrozdziay naley oddziela jednym lub kilkoma pustymi wersami.

Tytu i numer rozdziau (cyfry arabskie) mona umieci na rodku lub wyrwna do

lewej strony. Tytu podrozdziau wraz z jego numerem powinien si dobrze wyrnia z

tekstu.

Nie naley wstawia nagw