Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

download Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

of 29

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Oferta programowa domów kultury powinna uwzględniać specyfikę społeczności lokalnej, w jakiej funkcjonują. Jej zbadanie wcale nie jest takie trudne - o czym możemy się przekonać zapoznając się z treścią niniejszego podręcznika.

Transcript of Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

 • Zrb to samJak zosta badaczem spoecznoci lokalneJ? poradnik dla domw kultury

 • Zrb to sam

 • Zrb to samJak zosta badaczem spoecznoci lokalneJ? poradnik dla domw kultury

 • Spis treci:

  Wstp 7

  1. Od czegO zacz? 8

  2. Jak zarzdza reaLIzacJ zadaNIa? 12

  3. MetOdy badaWczO-aNIMacyJNe 13

  3.1. Plastyczny kola 14

  3.2. Wiszce Pytanie 18

  3.3. ankieta rysunkoWa 21

  3.4. WyWiad szePtany 24

  3.5. drama 27

  3.6. sPacer asystoWany 30

  3.7. Gra terenoWa/miejska 33

  3.8. FotorePorta/Fotoesej 37

  3.9. sPaceroWnik 42

  3.10. Warsztat FilmoWy 46

  4. Jak aNaLIzOWa WyNIkI? 49

  5. Jak przedstaWI WyNIkI? 50

 • 8 9

  Mamy nadziej, e publikacja, jak oddajemy w pastwa rce, pomoe pastwu lepiej pozna spoecznoci, w ktrych dziaaj Wasze domy kultury. Uwaamy, e dobrym sposobem na to jest prowadzenie bada spoecznych i diagnoz lokalnych. W poradniku sprbujemy pokaza, jak moecie pastwo samodzielnie wykona proste badanie, nawet jeli nigdy wczeniej tego nie robilicie.

  Jak to? domy kultury maj robi badania? czy badaniami nie po-winny zajmowa si raczej wyspecjalizowane orodki badawcze? czy domy kultury nie maj ju do na gowie?

  Wyjanijmy wic najpierw, jakiego rodzaju badania mamy na myli. Nie przekonujemy tutaj do bada socjologicznych. pisanie raportw, na przykad na temat przemian form uczestnictwa w kul-turze na przeomie wiekw, zpewnoci ley poza obowizkami i kompetencjami, a co waniejsze potrzebami, domu kultury. Mamy na myli co znacznie prostszego, a przede wszystkim bardziej uy-tecznego badania, ktre przynios wiedz praktyczn, przydatn w codziennej pracy domu kultury, czyli odpowiedz choby na py-tanie: czym zajmuje si modzie w mojej miejscowoci?

  z naszego dowiadczenia wynika, e prowadzenie takich bada moe przynie wiele korzyci. po pierwsze, badania inspiruj do-bra znajomo spoecznoci rodzi pomysy na dziaanie. po drugie, daj pewno dziki nim wiemy, e nasze pomysy nie trafiaj w prni. I wreszcie podsuwaj uzasadnienie podejmowanych de-cyzji atwiej jest nam udzieli odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasz dom kultury oferuje taki, a nie inny program.

  zdajemy sobie spraw, e pracownicy domw kultury s bardzo zajci. trudno jest im znale czas na dodatkowe obowizki. dla-tego metody bada tu przedstawione wymylone zostay tak, by nie wymagay wiele czasu, odbyway si w ramach codziennej pra-cy instytucji i mona je byo czy z innymi obowizkami. cz mona uy w trakcie zaj, niektrych przy okazji imprez, jeszcze inne same w sobie mog sta si atrakcyjnym punktem programu. Wszystkie dobrze wpasowuj si w profil dziaalnoci domu kultury, maj charakter animacyjny, przypominaj normalne zajcia, im-prezy, projekty.

  przygotowalimy proste metody, ktre nie wymagaj profesjonal-nej wiedzy i co najwaniejsze opracowalimy je nie tylko dla,

  ale i we wsppracy z domami kultury. pisanie podrcznika zostao poprzedzone eksperymentami w realnych domach kultury, dlatego to, co mwimy, jest oparte nie tylko na wiedzy socjologicznej, ale i na dowiadczeniach wsppracy z animatorami, instruktorami, uczestnikami zaj i mieszkacami. bez naszych wsppracowni-kw z domw kultury, ich cikiej pracy, zaangaowania i odwagi do ryzykowania z nowymi dziaaniami, ta publikacja by nie powsta-a. bardzo Wam dzikujemy!

  CZy domy kultury naprawd potrZebuj bada?

  z pewnoci domy kultury duo wiedz o swoich spoecznociach. Ich pracownicy maj czsty kontakt z ludmi, co wicej czsto sami s mieszkacami miejscowoci, maj tu rodziny, znajomych, s-siadw, z ktrymi si spotykaj i rozmawiaj. dobrze jest jednak zdawa sobie spraw, e mimo to nie wiemy wszystkiego, zawsze istniej jakie biae plamy. I s to obszary, ktre warto pozna.

  bez wtpienia zastanawiaj si pastwo od czasu do czasu, dlacze-go pewne grupy nie zagldaj do domu kultury? zdarza si pewnie te pastwu myle nad tym, jak dom kultury widz osoby z zew--ntrz, jak jest odbierany przez mieszkacw. zwykle wydaje nam si, e najwicej wiemy o osobach odwiedzajcych nasz instytu-cj, ale czy rzeczywicie mamy czas, by rozmawia z nimi o ich po-trzebach, pomysach i oczekiwaniach? Wraenie, e spoeczno, w ktrej pracujemy, nie ma dla nas tajemnicy, zwykle jest zudne. czujemy, e nie brakuje nam wiedzy, poniewa trudno wyobrazi sobie to, czego nie wiemy. badania zawsze przynosz zaskoczenia i wiee, inspirujce spostrzeenia. dlatego zachcamy do tego, by kady z pastwa zosta badaczem swojej spoecznoci.

  towarzystwo Inicjatyw twrczych

  WstpZrb to samJak zOsta badaczeM spOeczNOcI LOkaLNeJ? pOradNIk dLa dOMW kULtUry

  kONcepcJa pOdrczNIka: Marta biaek-graczyk, agata Nowotny, ukasz Ostrowski

  redakcJa: agata Nowotny

  aUtOrzy tekstW: Micha danielewicz, aleksandra godys, agata Nowotny, ukasz Ostrowski

  kONsULtacJa: ewa andrearczyk (drama), paulina capaa (warsztat filmowy), krzysztof pacholak (fotoreporta), karolina pluta (gra terenowa)

  bardzo dzikujemy wszystkim osobom zaangaowanym w projekt: uczestnikom i prowadzcym zajcia z domw kultury, ktre znami wsppracoway w projekcie.

  W szczegLNOcI dzIkUJeMy:pani dyrektor danucie Wojciechowskiej i pani agnieszce rogalskiej-Jung zMiejskiego Orodka kultury w Jzefowie, panu dyrektorowi Jackowi biakowi, pani paulinie gosk i panu piotrowi Woniakowi z domu kultury wit na warszawskim brdnie oraz pani dyrektor alinie Witkowskiej i pani agnieszce Wojcierowskiej z centrum kultury i Inicjatyw Obywatelskich w podkowie Lenej.

  publikacja powstaa w ramach projektu zOOM na domy kultury. Jak zosta badaczem spoecznoci lokalnej? realizowanego przez towarzystwo Inicjatyw twrczych .

  dofinansowano ze rodkw Narodowego centrum kultury.

  prOJekt grafIczNy I skad: Olga ebkowska totoodesign

  kOrekta: anna twardziak

  Nakad: 1000 egz.

  drUk: chromapress

  IsbN: 978-83-929833-2-3

  towarzystwo Inicjatyw twrczych , Warszawa 2010

  BADANIA TO:poznanie odpowiedzi na nurtuJce nas pytania,uwiadomienie, czego nie wiemy, integracJa zespou domu kultury oraz uczestnikw zaJ, inspiracJa i dobra zabawa,promocJa dziaa w lokalneJ spoecznoci.

 • 10 11

  jak krok po kroku ZorganiZowa i prZeprowadZi taki warsZtat:

  krOk 1 / zaprOszeNIe UczestNIkW Na warsztat warto zaprosi kilkanacie osb.

  Wrd nich powinni znale si:Pracownicy domu kultury w codziennej bieganinie jest zdecydo-wanie za mao czasu na spotkania i omawianie biecych spraw oraz planw na przyszo, a przecie wszyscy razem tworz jedn instytucj. dobrze, eby od czasu do czasu mieli moliwo spo-tkania si i twrczego podyskutowania. Moe si okaza, e s dla siebie inspiracj, rdem wiedzy itd.uczestnicy zaj w domu kultury to przecie dla nich dziaamy! Warto pozna ich zdanie na rne tematy. Uczestnicy poproszeni o przyjcie poczuj si dodatkowo dowartociowani, uwiadomi sobie, e ich zdanie si liczy i e mog mie wpyw na ksztat insty-tucji. Wiadomo, e ludzie chtniej si angauj w te projekty, do ktrych powstania si przysuyli, a nie w te, ktre s im oferowane z gry. Nie bjmy si zaprasza rne osoby i modych, i star-szych, i muzykw, i plastykw kady moe mie co ciekawego do powiedzenia.rodzice uczszczajcych na zajcia s przecie niezymi eksperta-mi od dzieci! Nie zapominajmy te, e mog widzie drug stron

  medalu, czyli wiedzie, jak dom kultury odbieraj same dzieci i modzie, co o zajciach mwi w domu itd. poza tym warto zain-teresowa rodzicw dziaaniami naszej instytucji moe sami do nas docz!mieszkacy, ktrzy nie przychodz do domu kultury jeli ich za-prosimy, po pierwsze: zainteresujemy ich nasz dziaalnoci (jeli spotkanie si spodoba, zajrz tu ponownie), po drugie: poznamy perspektyw osb, zktrymi na co dzie w pracy si nie stykamy. Moe nas to zaskoczy. Moe okaza si, e zwrc uwag na co, na co sami bymy nie wpadli!lokalni liderzy formalni i nieformalni. Moe to by zarwno prezes stowarzyszenia, jak i aktywny ssiad, ktry zbiera podpisy w rnych sprawach. Wane, by byy to osoby aktywne, mogce pocign za sob innych, majce swoje zdanie .lokalni pasjonaci mog by w rnym wieku i zajmowa si r-nymi rzeczami (np. nastolatek, ktry zaoy zesp rockowy, moe mie co ciekawego do powiedzenia o lokalnej scenie muzycznej i o swoich rwienikach).Przedstawiciele lokalnych instytucji i firm, ktre mog by part-nerami przy rnych projektach (np. dyrektorka biblioteki, urzdnik zwydziau kultury, radni, nauczyciele zpobliskich szk, waciciel niedalekiej drukarni lub piekarni).praca w tak zrnicowanym gronie moe by bardzo ciekawa. Mimo e bd to ludzie w rnym wieku i na rnych stanowiskach, warto zachci ich do wsplnej, otwartej rozmowy. do kadego znich dobrze jest zwrci si osobicie zadzwoni, wytumaczy w kilku sowach cel spotkania. Mona te poprosi, by przyprowadzili znajomego dziki temu bd czuli si bezpieczniej, a my zyskamy dodatkowego uczestnika. pamitajmy, eby zapraszajc, poda konkretn dat, godzin i miejsce, a take, na wszelki wypadek, swj telefon lub kontakt do kogo zdomu kultury.

  krOk 2 / przygOtOWaNIe WarsztatU przed przyjciem goci na warsztat, zadbajmy o przygotowanie sali zrezygnujmy ze stow, najlepiej bdzie si rozmawiao, siedzc na krzesach ustawionych w krgu.

  zadbajmy, eby jedna osoba zdomu kultury (niekoniecznie dyrek-tor) poprowadzia spotkanie: przedstawia si, pilnowaa porzdku dyskusji i podzikowaa za przyjcie.

  pamitajmy, e warsztat bdzie trwa okoo 2-3 godziny. trzeba

  badanie spoeczne suy albo poznaniu odpowiedzi na konkretne pytania, albo poszerzeniu wiedzy w jakim obszarze. zanim do niego przystpimy, musimy wiedzie, co chcemy uzyska, jakiego rodzaju wiedzy szukamy. czy odpowiedzi na pytania, czy lepszego rozeznania w okolicy. pierwszym, wanym etapem procesu badaw-czego jest wanie okrelenie celu badania. Warto powici czas i energi na trafne postawienie pyta oraz na dokadne wskazanie obszaru wiedzy, ktry chcemy zgbia.

  gdy chcemy pozna odpowiedzi na konkretne pytania lub znale rozwizanie okrelonego problemu, musimy zastanowi si, jak one brzmi dokadnie. Ni