Indywidualne granty programu ARION

12
Materialy informacyjne dla uc zestników wizyt Indywidualne granty Indywidualne granty programu ARION programu ARION Zasady finansowania i Zasady finansowania i rozliczania wizyt studyjnych w rozliczania wizyt studyjnych w roku szkolnym 2005/2006 roku szkolnym 2005/2006

description

Indywidualne granty programu ARION. Zasady finansowania i rozliczania wizyt studyjnych w roku szkolnym 2005/2006. WYSOKOŚĆ GRANTÓW NA POSZCZEGÓLNE KRAJE: Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia – 1 500 euro Hiszpania, Portugalia – 1 400 euro - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Indywidualne granty programu ARION

Page 1: Indywidualne granty programu ARION

Materialy informacyjne dla uczestników wizyt

Indywidualne granty Indywidualne granty programu ARIONprogramu ARION

Zasady finansowania i rozliczania Zasady finansowania i rozliczania wizyt studyjnych w roku wizyt studyjnych w roku szkolnym 2005/2006szkolnym 2005/2006

Page 2: Indywidualne granty programu ARION

WYSOKOŚĆ GRANTÓW NA WYSOKOŚĆ GRANTÓW NA POSZCZEGÓLNE KRAJE:POSZCZEGÓLNE KRAJE:

•Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia – Norwegia, Dania, Islandia – 1 500 euro1 500 euro

•Hiszpania, Portugalia – Hiszpania, Portugalia – 1 400 euro1 400 euro

•Włochy, Francja, Grecja, Luksemburg, Włochy, Francja, Grecja, Luksemburg, Holandia, Belgia, Lichtenstain – Holandia, Belgia, Lichtenstain – 1 300 euro1 300 euro

•Austria, Niemcy– Austria, Niemcy– 1 200 euro1 200 euro

•Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Malta, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Malta, Cypr, Turcja – Cypr, Turcja – 1 100 euro1 100 euro

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

Page 3: Indywidualne granty programu ARION

KWOTA KWOTA I RATYI RATY GRANTU WYNOSI GRANTU WYNOSI ODPOWIEDNIO:ODPOWIEDNIO:

•Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia– Norwegia, Dania, Islandia– 1 200euro1 200euro

•Hiszpania, Portugalia - Hiszpania, Portugalia - 1 120euro1 120euro

•Włochy, Francja, Grecja, Luksemburg, Włochy, Francja, Grecja, Luksemburg, Holandia, Belgia, Lichtenstain – Holandia, Belgia, Lichtenstain – 1 040euro1 040euro

•Austria, Niemcy– Austria, Niemcy– 960 euro960 euro

•Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Malta, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Malta, Cypr, Turcja – Cypr, Turcja – 880 euro880 euro

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

Page 4: Indywidualne granty programu ARION

KOSZTY PODRÓŻY

Grant obejmuje koszty podróży w obie strony ( z Polski do kraju, w którym odbywa się wizyta i z powrotem);

Grant obejmuje koszty związane z przejazdami lokalnymi lub regionalnymi w kraju macierzystym lub kraju goszczącym tylko wtedy, gdy koszty te bezpośrednio łączą się z podróżą zagraniczną (np. dojazd z domu na lotnisko lub z lotniska do hotelu)

Uczestnik podróżować może następującymi środkami lokomocji:

•SamolotSamolot – bilet w klasie ekonomicznej (taryfa typu APEX lub inne specjalne zniżki);

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

Page 5: Indywidualne granty programu ARION

c.d. KOSZTY PODRÓŻYc.d. KOSZTY PODRÓŻY

•PociągPociąg – bilet w pierwszej klasie;

•Autobus, prom, statekAutobus, prom, statek

•SamochódSamochód – refundowana będzie kwota równa kosztowi jednego biletu kolejowego w pierwszej klasie na taką samą odległość, niezależnie od tego ile osób podróżować będzie danym samochodem; refundacja nastąpi po złożeniu oświadczenia i uzasadnienia;

Grant pokrywa koszty indywidualne ubezpieczenia NNW (wariant podstawowy) wykupionego na czas podróży i wizyty studyjnej GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

Page 6: Indywidualne granty programu ARION

KOSZTY ZAKWATEROWANIA I KOSZTY ZAKWATEROWANIA I UTRZYMANIAUTRZYMANIA

Grant obejmuje wydatki poniesione w Grant obejmuje wydatki poniesione w związku z zakwaterowaniem, wyżywieniem związku z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz inne drobne wydatki ( takie jak oraz inne drobne wydatki ( takie jak przejazdy lokalne w czasie trwania wizyty)przejazdy lokalne w czasie trwania wizyty)

Agencja Narodowa może ustalić minimalną Agencja Narodowa może ustalić minimalną kwotę grantu na pokrycie kosztów kwotę grantu na pokrycie kosztów utrzymaniautrzymania

Miejsce zakwaterowania (hotel) wskazane Miejsce zakwaterowania (hotel) wskazane jest przez organizatora wizyty; wymaganym jest przez organizatora wizyty; wymaganym dokumentem do rozliczenia jest imienny dokumentem do rozliczenia jest imienny rachunek hotelowyrachunek hotelowy

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

Page 7: Indywidualne granty programu ARION

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

c.d. KOSZTY UTRZYMANIAc.d. KOSZTY UTRZYMANIA

Grant na pokrycie kosztów utrzymania Grant na pokrycie kosztów utrzymania przyznawany jest w kwocie ryczałtowej. przyznawany jest w kwocie ryczałtowej. Beneficjenci nie mają obowiązku Beneficjenci nie mają obowiązku przedstawiania wszystkich rachunków przedstawiania wszystkich rachunków poświadczających poniesione prze nich poświadczających poniesione prze nich koszty. koszty. Koszty wyżywienia, opłat transportu Koszty wyżywienia, opłat transportu miejskiego, bilety wstępu, telefony - miejskiego, bilety wstępu, telefony - związane z bezpośrednią realizacją wizyty związane z bezpośrednią realizacją wizyty studyjnej Beneficjent pokrywa kwotą studyjnej Beneficjent pokrywa kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy stawką wynikającą z różnicy pomiędzy stawką obowiązującą na dany kraj a kosztem obowiązującą na dany kraj a kosztem hoteluhoteluPrzykład:Przykład: Dzienna stawka na Dzienna stawka na zakwaterowanie i wyżywienie dla Belgii zakwaterowanie i wyżywienie dla Belgii wynosi 150 euro. Zakładając, że doba wynosi 150 euro. Zakładając, że doba hotelowa wynosi 90 euro, to 60 euro hotelowa wynosi 90 euro, to 60 euro pozostaje na wyżywienie i inne wydatki pozostaje na wyżywienie i inne wydatki

Page 8: Indywidualne granty programu ARION

WYSOKOŚĆ DZIENNYCH STAWEKWYSOKOŚĆ DZIENNYCH STAWEK

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

KRAJ Max w EURO

KRAJ Max w EURO

BE Belgia 150 IS Islandia 183

DK Dania 179 LI Lichtenstain

174

DE Niemcy 127 NO Norwegia

171

GR Grecja 113 BG Bułgaria

157

ES Hiszpania 141 CZ Czechy 214

FR Francja 130 EE Estonia 129

IE Irlandia 165 CY Cypr 100

IT Włochy 130 LV Łotwa 174

LU Luksemburg

143 LT Litwa 126

NL Holandia 148 HU Węgry 136

AT Austria 122 MT Malta 116

PT Portugalia 143 RO Rumunia

185

FI Finlandia 156 SI Słowenia 148

SE Szwecja 157 SK Słowacja

164

UK Wlk.Brytania

199 TR Turkey 114

Page 9: Indywidualne granty programu ARION

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

ROZLICZENIE FINANSOWEROZLICZENIE FINANSOWE

Raport finansowy Beneficjent powinien Raport finansowy Beneficjent powinien sporządzić wypełniając i PODPISUJĄC sporządzić wypełniając i PODPISUJĄC prosty formularz, wpisując wydatki prosty formularz, wpisując wydatki poniesione z funduszy grantu (patrz poniesione z funduszy grantu (patrz załącznik 3 do Umowy)załącznik 3 do Umowy)Raport powinien składać się z Raport powinien składać się z następujących komponentównastępujących komponentówKoszty podróżyKoszty podróżyKoszty zakwaterowaniaKoszty zakwaterowaniaKoszty utrzymaniaKoszty utrzymaniaCertyfikat uczestnictwaCertyfikat uczestnictwa

Taka formuła pozwoli Agencji obliczyć Taka formuła pozwoli Agencji obliczyć ostateczną kwotę grantu należną ostateczną kwotę grantu należną danemu Beneficjentowidanemu Beneficjentowi

Page 10: Indywidualne granty programu ARION

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

UWAGA

W przypadku gdy kwota stanowiąca W przypadku gdy kwota stanowiąca sumę kosztów podróży, sumę kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania zakwaterowania i utrzymania przekroczy kwotę przyznaną wcześniej, przekroczy kwotę przyznaną wcześniej, zastosowana zostanie początkowa zastosowana zostanie początkowa kwota grantu.kwota grantu.

Natomiast w przypadku, gdy kwota Natomiast w przypadku, gdy kwota należna Beneficjentowi okaże się należna Beneficjentowi okaże się niższa niż kwota przyznana początkowo niższa niż kwota przyznana początkowo , za ostateczną kwotę grantu zostanie , za ostateczną kwotę grantu zostanie uznana ta niższa. Agencja wezwie uznana ta niższa. Agencja wezwie Beneficjenta do zwrotu Beneficjenta do zwrotu niewykorzystanych środkówniewykorzystanych środków

Page 11: Indywidualne granty programu ARION

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

WAŻNE DANE TELEADRESOWEWAŻNE DANE TELEADRESOWE

Guido Boel – Guido Boel – EC DGEACEC DGEAC

Tel: 0032 2 295 60 31 – 296 39 37Tel: 0032 2 295 60 31 – 296 39 37

Fax : 0032 2 299 22 31 298 94 99Fax : 0032 2 299 22 31 298 94 99

[email protected]

www.europa.eu.int/comm/www.europa.eu.int/comm/education/socrates/arion/index.htmleducation/socrates/arion/index.html

Evelyne Van Riet Evelyne Van Riet SOCRATES TAOSOCRATES TAO

Tel: 0032 2 233 01 84Tel: 0032 2 233 01 84 Fax: 0032 2 Fax: 0032 2 233 01 50233 01 50

[email protected]

Page 12: Indywidualne granty programu ARION

GRANTY NA WIZYTY STUDYJNE PROGRAMU ARION

WAŻNE DANE TELEADRESOWEWAŻNE DANE TELEADRESOWE

Agencja Narodowa Programu Agencja Narodowa Programu SocratesSocrates

Beata Osmulska-KiesioBeata Osmulska-Kiesio

tel: +22 622 37 12, 629 25 74, 622 tel: +22 622 37 12, 629 25 74, 622 34 47, wew.30534 47, wew.305

Fax : +22 622 37 10Fax : +22 622 37 10

[email protected]

Internet: Internet: www.socrates.org.pl/arion/www.socrates.org.pl/arion/