Bibliografia nauki polskiej o literaturze polskiej i innych literaturach ...

download Bibliografia nauki polskiej o literaturze polskiej i innych literaturach ...

of 273

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  284
 • download

  19

Embed Size (px)

Transcript of Bibliografia nauki polskiej o literaturze polskiej i innych literaturach ...

 • B. Kareluswna, E. Kendelska

  Bibliografia nauki polskiej oliteraturze polskiej i innychliteraturach sowiaskich za lata1963-1967Biuletyn Polonistyczny 11/31, 5-276

  1968

 • B, Kareluswna, E.M endelska

  BIBLIOGRAFIA NAUKI POIfKIEJ O LITERATURZE POLSKIEJ I INNYCH LITERATURACH SOWIASKICH

  za l a t a 1965-1967

  B ib l io g r a f ia n in ie js z a ma na c e lu p rzed s taw ien ie dorobku n au k i o l i t e r a t u r z e p o ls k ie j i innych l i te r a tu ra c h , sow ias k ic h w P o lsce za okres od roku 1963-1967. Stanow i ona kontyn u a c j pracy przygotow anej na V Midzynarodowy Kongres S la w i- stw w S o f i i , obejm ujcej l a t a 1958-1962, a og oszonej w zes z y c ie 18 "B iu le ty n u P o lo n is ty czn eg o /W arszaw a,w rzesie 1963/.

  J e s t to b ib l io g r a f i a s e le k c y jn a : obejmuje d ru k i zw arte mat e r i a y z rocznikw , kw artaln ikw , m iesicznikw naukowych i l i t e r a c k i c h oraz wybrane a rty k u y i re c e n z je o p racach naukowych z n a jw an ie jszy ch tygodnikw l i t e r a c k ic h i s p o e c z n o - k u l- tu ra ln y c h . Prcz nauk i o l i t e r a t u r z e uw zgldnia rw nie wyb ran e pozycje dotyczce d z ie d z in pogran icznych , ja k : jzykoznawstwo, h i s t o r i a k u ltu ry i o w ia ty , e s te ty k a , nauka o t e a t r z e .

  Pom ija n a to m ia s t p race o c h a ra k te rz e popularnym i popularnonaukowym /zarw no a r ty k u y , ja k e d y c je / , b ie c k ry ty k i e s e is ty k l i t e r a c k . W yjtek stanow i zb io ry esejw l i te r a c k ic h p i ra czoowych krytykw .

  Z asig m ateria w wykracza n iek ied y poza wytyczone ty tu em ramy czasowe: 1963-1967 u z u p e n ia j c czciow o poprzedn i b ib l io g r a f i o n ied o stp n e wwczas r d a . Z ty ch samych powodw n ie j e s t kompletne ze s ta w ien ie za rok 1967. Zestaw wyda ksikowych zam knito na o p isach podanych p rzez "P rze wodnik B ib lio g ra f ic z n y " 1968, n r 8 .

  P raca przygotowana z o s ta a gwnie w o p a rc iu o m a te r ia " P o ls k ie j b i b l i o g r a f i i l i t e r a c k i e j " , k t re j k a r to te k i obejmu- muj obecnie dokum entacj l i t e r a c k do roku I 966 w czn ie .

 • - 6 -M a te r ia zgromadzono w d z ia a c h :

  I . S e r ie wydawniczeI I . B ib l io g r a f ie , b io g r a f ie , s o w n ik i

  I I I . W aniejsze wydawnictwa zbioroweIV. Edycje zbiorowe klasykw l i t e r a t u r yV. H asa a u to rsk ie*

  B ib l io g ra f i u z u p e n ia j sp isy skrtw , sp isy r d e , in deks l i t e r a t u r i autorw bdcych przedm iotem p racy .

  W poszczeglnych h a s a c h a u to rs k ic h pozycje zgrupowane zos ta y wedug n as tp u jcy ch typw tw rczo c i naukowej:

  a / pozycje o ryg ina lne b / pozycje redakcy jne i e d y to rsk ie / wstpy i posow ia do wyda d / a r ty k u y i rozprawye / re c e n z je p rac n ie p o ls k ic h lub wydanych p rzed r . 1963

  / in n e re c e n z je odnotowano przy p o z y c j i ,k t r e j d o ty c z /.Wewntrz kadej grupy zastosow ano uk ad chrono log iczny ,

  podajc na kocu odsy acze do p rac a u to ra zamieszczonychw in nym d z ia le lub w innym h a le au to rsk im . P race w sp au to rsk ie otrzym ay jednorazowy z a p is w h a le a u to ra pierw szego a lfa b e ty c z n ie .

  W b i b l i o g r a f i i zastosowano skrcony op is p o z y c ji . Przy datow aniach podano ty lk o kocowe c y fry l a t , zarwno w opisach k s i e k , ja k w r d ach czasopim iennych; w ty ch ostatnich cyfr a za d a t po p rzec in k u oznacza numery lub zeszyty .W zap isach k s i e k podano: m ie jsc e , d a t , wydawnictwo i s e r i wydawnicz oraz - przy k sik ach w asnych a u to ra - l ic z b s t r o n ic .

  B.K. E.M.

 • I . WANIEJSZE SERIE WYDAWNICZE

  1 . ARCHIWUM H i s to r i i F i lo z o f i i i M yli S p o e cz n e j, Wwa PWN. I n s t . F i lo z . i Socjol.PAN

  2. ARCHIWUM L i te r a c k ie . W roc. O ssol. IBL PAN3. BIBLIOTECA d i Roma. C onferenze. W roc.O sso l. Accademia

  P o lacca d i S cienze e L e t te re4 . BIBLIOTEKA Klasykw F i lo z o f i i . Wwa IWN. Komitet F i lo z .

  PAN5. BIBLIOTEKA Narodowa. W roc.O ssol. S e r . I : P isarze Pol

  scy . S e r . I I : P is a rz e Obcy.6 . BIBLIOTEKA Pamitnikw P o lsk ic h i Obcych. Wwa PIW7. BILIOTEKA Pisarzw P o lsk ic h . W roc. O sso l. IBL PAN8 . BIBLIOTEKA P isa rz y l sk ic h . I n s t . d l . w Opolu i l .

  I n s t .Nauk. w K at. W roc. O sso l.9 . BIBLIOTEKA Poetw. Wwa PIW

  10. BILIOTEKA Poetw XX Wieku. Wwa. Klub P oe tyck i ZMW, Red ak c ja "Nowej Wsi , IW

  11. BIBLIOTEKA P o e z ji i P rozy. Wwa PIW12. BIBLIOTEKA " P o lo n is ty k i" . Wwa PZWS13 . BIBLIOTEKA Studiw L ite ra c k ic h . Kr. WL i Wwa PIW14-, BIBLIOTEKA Towarzystwa L ite ra c k ie g o im. Adama M ickie

  w icza. Wwa PIW15 . BIBLIOTHECA L a tin a m edii e t r e c e n t io r i s a e v i. V arso-

  v ia e , W ra tis la v ia e O sso l. Academia S c ien tia rum P olonae. Collegium S tu d ii C la s s ic i

  16 . CONFERENCES. Wwa FWN. Academie P o lo n a ise des S c ien ces . C en tre S c ie n t if iq u e P a r is .

  1 7 . HISTORIA i T eo ria L i te r a tu r y . S tu d ia . H is to r ia L i te r a tu r y . T e o ria L i te r a tu r y . Wwa PIWi IBL PAN

  18 . KOMUNIKATY. S e r ia M onograficzna. W roc. O sso l. I n s t . l . w Opolu

 • - 8 -19. KSIKA w Dawnej K ulturze P o ls k ie j . W roc. O ssol. EBL

  PAN. B ib l. N ar.20. LUBELSKA B ib lio tek a .P o e t w . Lubi. WLubel.21. LUDZIE ywi. Wwa PIW22. MATERIAY do Dziejw T e a tru w P o lsce . I n s t . S z tu k i PAN23. MATERIAY i S tu d ia do H i s to r i i P rasy P o ls k ie j . Pracow

  n ia H i s to r i i C zasopim iennictw a P o lsk iego XIX i XX w. PAN24. MONOGRAFIE H is to ry c z n o -L ite ra c k ie . Kr.WL25. MONOGRAFIE SLAWISTYCZNE. Kom itet Sow ianozn. PAN26. NAUKA d la W szystkich. PAN O ddzia w Krakowie27. PAMITNIKI i Wspomnienia. Kr. WL. S e r . 1 : P am i tn ik i

  P o lsk ie28. PISARZE l s c y XIX i XX wieku. l . I n s t . Nauk. w Kat.29. POETYKA. Zarys encyklopedyczny. W roc. O sso l. IBL PAN30. POLONIA ty p o g rap h ica s a e c u l i sedecim i. Z b i r podobizn

  zasobu d ru karsk iego t o c z n i p o lsk ic h XVI s tu l e c ia . W roc.Ossol. IBL PAN. B ib l.N a r.

  31 . PRACE B ib l io te k i P u b liczn e j m. Warszawy. S to w .B ib lio t.P o l.

  32. PRACE Jzykoznawcze. K om itet Jzykozn. PAN33 PRACE K om isji F i lo lo g ic z n e j. Poznaskie Towarzystwo

  P rz y ja c i Nauk. W ydzia F i l o l . - F i l o z .34. PRACE K om isji F i lo lo g i i K lasyczne j. W roc. O ssol. PAN

  O ddzia w Krakowie35. PRACE K om isji H is to ry c z n o li te r a c k ie j . PAN Oddzia w

  Krakowie36. PRACE K om isji Jzykoznawczej PAN O ddzia w Krakowie37. PRACE K om isji Sowianoznawstwa. W roc. O ssol. PAN Od

  d z ia w Krakowie38. PRACE O polskiego Towarzystwa P rz y ja c i Nauk, Wydz.

  J z . i L i t .39 PRACE W rocawskiego Towarzystwa Naukowego. S er. A.40. PRACE W ydziau F ilo lo g ic z n e g o . F i lo lo g ia P o lska . UAM

  w Poznaniu '41. PRACE W ydziau F ilo lo g ic z n o -F ilo z o fic z n e g o . Tow. Nauk.

  w Toruniu42. PRACE W ydziau I - Jzykoznawstwa, Nauki o L ite ra tu rz e

  i F i lo z o f i i . dzkie Tow. Nauk.

 • - 9 -43. PRACE W ydziau I I - Nauk H isto rycznych i Spoecznych.

  dzkie Tow. Nauk.44. PRACE W ydziau Nauk Humanistycznych. S e r . B. Bydgoszcz

  PWN.Bydgoskie Tow. Nauk.45 . PRACE z H i s to r i i L i te r a tu ry i Jzyka. L ubi. WLubel.46. PROFILE. Wwa Wiedza Powszechna47. ROZPRAWY i M a te r ia y . O lsz tyn . Stow. S p o .-K u lt . "Po

  je z ie r z e . Orodek Bada Nauk. im. W .Ktrzyskiego48. ROZPRAWY W ydziau H isto ryczno-F ilo log icznego .L ub i.T ow .

  Nauk. KUL49. SERIE MONOGRAFICZNE. Gd. Tow. Nauk. Wydz. I Nauk Spo .

  i Hum.50. STUDIA M ediew istyczne. Wwa H/N. I n s t . F i lo z . i S o c jo l.

  PAN. Zakad H is t . F i lo z . S ta ro . i red n .51 . STUDIA S ta ro p o ls k ie . W roc. O ssol. IBL PAN52. STUDIA z Dziejw T e a tru w P o lsce . W roc. O sso l. I n s t .

  S z tu k i PAN53 STUDIA z Okresu O w iecenia. W roc. O sso l. IBL PA*54. TEATR P o lsk iego O w iecenia. Wwa PIW. IBL PAN55. TEORIE W spczesnego T e a tru . Wwa WAF56. WYDAWNICTWA Jubileuszow e. U niw ersy tet J a g ie l lo s k i57 WYDAWNICTWA Jubileuszow e. Zakad Narodowy im. O ssoli

  sk ic h58. WYDAWNICTWA rdowe. W roc. O sso l. Kom itet Jzykozn.

  PAN59 Z DZIEJW Form A rtystycznych w L i te r a tu r z e P o ls k ie j .

  W roc. O sso l. IBL PAN. K atedra T e o r ii L i t . UW.60. Z DZIEJW I n s c e n iz a c j i w P o lsce . W roc. O sso l. I n s t .

  S z tu k i PAN61. Z PRAC K atedry T e o r ii L i te r a tu r y UW i IBL PAN. U r

  d e W spczesnej S ty l i s ty k i62 . RDA do Dziejw Nauki i T echn ik i. W roc. O ssol. Za

  k a d H i s to r i i Nauki i T echn ik i PAN

  I I . BIBLIOGRAFIE. BIOGRAFIE. SOWNIKI

  63. BIBLIOGRAFIA LITERATURY DLA DZIECI 1945-1960. /O prau / F . N eubert, A. asiew icka, M. G utry . L i te r a tu r a p o lsk a . Opra.

 • - 10 -

  przy w spudzia le . G roniow skiej . B ed .: A. asiew icka. Wwa 63 Stow. B ib l io t . P o l . , s . XVI, 296. P race B ib i. P ub licznej m .s t . Wwy, 5.

  64. BIBLIOGRAFIA LITERATURI POLSKIEJ NOWY KORBUT. Red. n a c z .: K. Budzyk. K om itet r e d . : E. K orzeniewska, T. M ikulski, R. P o lia k , I . liw i e k a , S . S tupk iew icz , Z. Szweykowski /od t . 2 / : E. A leksandrowska, E. Korzeniewska, J