Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

23
Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DO IDZ DO ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 83-7361-721-3 Format: B5, stron: oko³o 190 Czy informatyka jest dla Ciebie dziedzin¹ wiedzy równie tajemnicz¹ jak kaba³a lub indiañska magia? Tak w³aœnie postrzega j¹ wielu ludzi, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z komputerami. Tymczasem komputer to nic innego jak tylko narzêdzie, które mo¿na opanowaæ tak samo jak wszystkie inne. Wymaga to jedynie odrobiny cierpliwoœci i praktyki — jak ka¿da nauka. „Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik” to ksi¹¿ka, dziêki której przestaniesz traktowaæ komputer jak magiczn¹ skrzynkê robi¹c¹ doœæ dziwne rzeczy — w dodatku nie wiadomo dlaczego i jak. Poznasz Windows XP, a poniewa¿ obs³uga systemu operacyjnego jest w³aœciwie równoznaczna z obs³ug¹ komputera — nauczysz siê korzystaæ z peceta! Dowiesz siê, jak dostosowaæ wygl¹d Windows XP do w³asnych wymagañ i u¿ywaæ ró¿nych jego funkcji i narzêdzi. Nauczysz siê drukowaæ pliki, pobieraæ zdjêcia z aparatu cyfrowego oraz korzystaæ z poczty elektronicznej i WWW. Co wiêcej — mo¿e nawet zaczniesz rozumieæ dowcipy dla informatyków. • Podstawy obs³ugi Windows XP • Pliki, foldery i kosz • Porz¹dkowanie pulpitu • Aplikacje do³¹czone do systemu • Korzystanie z Panelu sterowania • Drukowanie • Sieci i internet • Multimedia Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki przestaniesz traktowaæ informatyków jak przybyszów z innej planety, prze³amiesz lêk przed komputerem i przekonasz siê, ¿e korzystanie z niego wcale nie wymaga nadprzyrodzonych zdolnoœci.

description

Czy informatyka jest dla Ciebie dziedziną wiedzy równie tajemniczą jak kabała lub indiańska magia? Tak właśnie postrzega ją wielu ludzi, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z komputerami. Tymczasem komputer to nic innego jak tylko narzędzie, które można opanować tak samo jak wszystkie inne. Wymaga to jedynie odrobiny cierpliwości i praktyki -- jak każda nauka. "Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik" to książka, dzięki której przestaniesz traktować komputer jak magiczną skrzynkę robiącą dość dziwne rzeczy -- w dodatku nie wiadomo dlaczego i jak. Poznasz Windows XP, a ponieważ obsługa systemu operacyjnego jest właściwie równoznaczna z obsługą komputera -- nauczysz się korzystać z peceta! Dowiesz się, jak dostosować wygląd Windows XP do własnych wymagań i używać różnych jego funkcji i narzędzi. Nauczysz się drukować pliki, pobierać zdjęcia z aparatu cyfrowego oraz korzystać z poczty elektronicznej i WWW. Co więcej -- może nawet zaczniesz rozumieć dowcipy dla informatyków. * Podstawy obsługi Windows XP* Pliki, foldery i kosz* Porządkowanie pulpitu* Aplikacje dołączone do systemu* Korzystanie z Panelu sterowania* Drukowanie* Sieci i internet* Multimedia Po przeczytaniu tej książki przestaniesz traktować informatyków jak przybyszów z innej planety, przełamiesz lęk przed komputerem i przekonasz się, że korzystanie z niego wcale nie wymaga nadprzyrodzonych zdolności.

Transcript of Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Page 1: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Wydawnictwo Helionul. Chopina 644-100 Gliwicetel. (32)230-98-63e-mail: [email protected]

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJEO NOWOŒCIACH

ZAMÓW INFORMACJEO NOWOŒCIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIAFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TREŒCISPIS TREŒCI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Windows XP PL.Ilustrowany przewodnikAutor: Aleksandra Tomaszewska-AdamarekISBN: 83-7361-721-3Format: B5, stron: oko³o 190

Czy informatyka jest dla Ciebie dziedzin¹ wiedzy równie tajemnicz¹ jak kaba³a lub indiañska magia? Tak w³aœnie postrzega j¹ wielu ludzi, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z komputerami. Tymczasem komputer to nic innego jak tylko narzêdzie,które mo¿na opanowaæ tak samo jak wszystkie inne. Wymaga to jedynie odrobiny cierpliwoœci i praktyki — jak ka¿da nauka.

„Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik” to ksi¹¿ka, dziêki której przestaniesz traktowaæ komputer jak magiczn¹ skrzynkê robi¹c¹ doœæ dziwne rzeczy — w dodatku nie wiadomo dlaczego i jak. Poznasz Windows XP, a poniewa¿ obs³uga systemu operacyjnego jest w³aœciwie równoznaczna z obs³ug¹ komputera — nauczysz siê korzystaæ z peceta! Dowiesz siê, jak dostosowaæ wygl¹d Windows XP do w³asnych wymagañ i u¿ywaæ ró¿nych jego funkcji i narzêdzi. Nauczysz siê drukowaæ pliki, pobieraæ zdjêcia z aparatu cyfrowego oraz korzystaæ z poczty elektronicznej i WWW.Co wiêcej — mo¿e nawet zaczniesz rozumieæ dowcipy dla informatyków.

• Podstawy obs³ugi Windows XP• Pliki, foldery i kosz• Porz¹dkowanie pulpitu• Aplikacje do³¹czone do systemu• Korzystanie z Panelu sterowania• Drukowanie• Sieci i internet• Multimedia

Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki przestaniesz traktowaæ informatyków jak przybyszów z innej planety, prze³amiesz lêk przed komputerem i przekonasz siê, ¿e korzystanie z niego wcale nie wymaga nadprzyrodzonych zdolnoœci.

Page 2: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Porównanie systemów Windows XP Home Edition i Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Wymagania systemu Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Rozdział 1. Witaj w świecie Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . .11Windows znaczy okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Wyłączanie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Rozdział 2. Obsługa folderów i plików . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Operacje na plikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Operacje na folderach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Kosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Eksplorator Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Rozdział 3. Pulpit, czyli porządki na biurku . . . . . . . . . . . . . . .36Wygaszacz ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Kompozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Pasek zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Konfigurowanie skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Rozdział 4. Aplikacje i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54WordPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Wstawianie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Notatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Kalkulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Zaawansowane opcje menu Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

HyperTerminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Tablica znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

3

Spis treœci

WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 3

Page 3: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Informacje o systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Rozdział 5. Windows XP w krainie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . .83Konfigurowanie protokołu TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Udostępnianie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Outlook Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Tworzenie i konfigurowanie konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Tworzenie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Dołączanie plików do wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Wysyłanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Odbieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Odpowiadanie na wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Tworzenie filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Książka adresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Korzystanie z grup w Książce adresowej . . . . . . . . . . . . . . .99

Korzystanie z folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Importowanie i eksportowanie wiadomości . . . . . . . . . . . .100

Szukanie ważnych wiadomości w folderach . . . . . . . . . . .101

Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Wyświetlanie strony WWW w oknie przeglądarki . . . . . . . .103

Inne funkcje paska adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Pasek łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Definiowanie strony głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Rozdział 6. Instalowanie i usuwanie aplikacji . . . . . . . . . . .110Korzystanie z apletu Dodaj/usuń programy . . . . . . . . . . . . . . . .111

Usuwanie aplikacji z systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Instalowanie i usuwanie składników systemu Windows XP . . . .114

Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne . . . . .116

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

4

WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 4

Page 4: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Rozdział 7. Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Korzystanie z drukarki sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Konfigurowanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Usuwanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Wstrzymywanie i anulowanie drukowania . . . . . . . . . . . . . . . .127

Rozdział 8. Funkcje multimedialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128Windows Media Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Kopiowanie ścieżek z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Biblioteka multimedialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Pobieranie muzyki z sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Szybkie przeglądanie plików multimedialnych . . . . . . . . . .132

Kolejność odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Oblicze odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

DVD, wideo CD lub audio CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Tworzenie własnych płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

Windows Movie Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Pokaz slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Program Podgląd obrazów i faksów systemu Windows . . .143

Rozdział 9. Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146Kategoria Wygląd i kompozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Dodatkowe menu okna Wygląd i kompozycje . . . . . . . . . .152

Dźwięki, mowa i urządzenia audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Wydajność i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Data, godzina, język i opcje regionalne . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

Rozdział 10. Opcje ułatwień dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . .166Funkcja KlawiszeTrwałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Funkcja KlawiszeFiltru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Funkcja KlawiszePrzełączające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Spis treœci

5

WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 5

Page 5: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Funkcja WartownikDźwięków i PokażDźwięki . . . . . . . . . . . . . .171

Funkcja Duży kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Funkcja KlawiszeMyszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Zakładka Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Kreator ułatwień dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Ułatwienia dostępu systemu Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . .179

Lupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

Klawiatura ekranowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Menedżer narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

6

WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 6

Page 6: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Nawet najbardziej wytrwałymwielbicielom zieleni i falistego

pejzażu krainy Windows XP może sięw końcu znudzić domyślne propo-nowane przez system tło pulpitu.A nie ma nic prostszego niż zmianatła pulpitu w systemie Windows XP.Możesz wybrać jednolite tło w dowol-nym kolorze lub zastosować jako tłowzór, obraz lub zdjęcie. Zdjęcie możeszpobrać z sieci WWW lub użyć zdjęciawykonanego aparatem cyfrowym lubzeskanowanego z odbitki.

Jeśli interesuje Cię jednolite tło, kliknijprawym przyciskiem myszy w dowol-nym miejscu pulpitu i wybierz z menukontekstowego opcję Właściwości. Podob-ny efekt uzyskasz, wybierając z menuStart/Panel sterowania/Ekran.

Pojawi się okno dialogowe Właściwo-

ści: Ekran. Przejdź na zakładkę Pulpit

i z listy Tło wybierz opcję Brak. Z listyKolor możesz wybrać jeden z kolorówlub kliknąć przycisk Inne i wybraćdowolny kolor z palety kolorów. Klik-nij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić jakbędzie wyglądało tło po wprowa-dzeniu zmian. Kliknij przycisk OK,aby zapisać zmiany.

System zawiera predefiniowane tła,z których możesz skorzystać w swoimpulpicie. Aby zastosować takie tło,w oknie dialogowym Właściwości: Ekran

(Start/Panel sterowania/Ekran) przejdźna zakładkę Pulpit i z listy przewijanejTło wybierz jedną z propozycji. W gór-nej części okna widać podgląd pulpituz wybranym tłem. Po wybraniu dowol-

36

Rozdzia³ 3.

Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 36

Page 7: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

nego tła w oknie podglądu zobaczyszjak będzie wyglądał Twój pulpit. Su-wak pozwoli Ci na przemieszczaniesię po liście Tło.

Oprócz wbudowanych kompozycjisystemu, możesz przy pomocy przy-cisku Przeglądaj wybrać plik, któregochcesz używać jako tło. Jako że systemWindows XP jest nastawiony na obsłu-gę multimediów, możesz nawet im-portować zdjęcia z kamery cyfrowej lubskanera i używać ich jako tło pulpitu.

Po kliknięciu przycisku Przeglądaj,wskaż lokalizację pliku, którego chceszużyć jako tło. Wybrany obraz pojawisię w oknie podglądu.

Jeśli wybrany obrazek nie jest wy-starczająco duży, aby wypełnić całypulpit, z menu Położenie możesz wy-brać jedną z trzech opcji.

Wybranie opcji Rozciągnięcie powoduje,że obrazek jest rozciągany w taki spo-sób, aby wypełnił cały pulpit. Powo-dzenie tej operacji jest zależne w dużymstopniu od jakości obrazka, którywybrałeś jako tło. Jeśli jest to zdjęciezrobione kamerą cyfrową o niskiejrozdzielczości, to efekt nie będziezachwycający. Wybranie opcji Do środka

powoduje, że obrazek jest umiesz-czony dokładnie na środku pulpitu.Wybranie opcji Sąsiadująco powoduje,że obrazek jest umieszczany w takisposób, aby wypełnić cały pulpit.Opcja ta działa równie dobrze dlaplików zawierających obrazy, jak i wzory.

W systemie Windows XP nie jesteśskazany na jedno tło, kolor czy tekstu-rę. Możesz korzystać z witryny sieciWeb jako pulpitu, dzięki czemu zarazpo zalogowaniu się do systemu zoba-czysz swoją ulubioną witrynę. Aby tozrobić, kliknij przycisk Dostosuj pulpit

w oknie Właściwości: Ekran i przejdź nazakładkę Sieć Web.

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

37

Jeśli przeglądając stronyw sieci WWW znalazłeś obraz,którego chciałbyś użyć jako tłopulpitu, wskaż go i kliknij prawymprzyciskiem myszy w oknie prze-glądarki Internet Explorer, a nas-tępnie z menu kontekstowegowybierz opcję Ustaw jako tło.

Na skróty

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 37

Page 8: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Jeśli masz już ustawioną stronę głównąw aplikacji Internet Explorer, to polewyboru Moja bieżąca strona główna będziezaznaczone. Kliknij przycisk Nowa,jeśli chcesz używać innej witryny jakopulpitu. Kiedy pojawi się okno Nowy

element pulpitu, wpisz adres witryny sieciWeb w polu Lokalizacja.

Następnie pojawi się okno dialogoweDodawanie elementu do pulpitu Active

Desktop z pytaniem, czy dostęp dowybranej przez ciebie witryny wymagapodania hasła. Możesz kliknąć przy-cisk Dostosuj, aby uruchomić Kreatora

ulubionych w trybie offline. Kreator pomo-że Ci zdefiniować w jaki sposób witry-na ma być używana jako pulpit.

Pierwszym krokiem, jaki wykonaszprzy użyciu kreatora, będzie stworze-nie harmonogramu synchronizacjiwitryny z zawartością pulpitu.

Kreator pozwoli Ci na wybór pomię-dzy synchronizacją tylko po wybraniupolecenia Synchronizuj z menu Narzędzia

a utworzeniem własnego harmono-gramu. Użytkownik może ustawićgodzinę, o której komputer ma sięłączyć z wybraną witryną w celu odświe-żenia zawartości pulpitu. Kliknij przy-cisk Dalej, aby kontynuować.

Jeśli masz aktywne połączenie z sieciąInternet i klikniesz przycisk OK, sys-tem będzie próbował się połączyćz wybranym adresem i umieścić zawar-tość witryny na pulpicie. Kiedy processynchronizacji zostanie zakończony,użytkownik powróci do aktywnegookna Elementy pulpitu. Kliknij przyciskOK, aby zakończyć wybieranie tła pul-pitu. Jeśli chcesz kontynuować proceskonfigurowania ustawień tła pulpitu,kliknij przycisk Właściwości.

Zakładka Wygląd okna Właściwości: Ekran

pozwala na wprowadzenie zmian wyglą-du poszczególnych elementów sys-temu Windows XP. Za każdym razem,gdy zmienisz jedną z dostępnych opcji,w górnej części okna zobaczysz przy-kładowy wygląd elementów systemuz aktywną wybraną opcją. Dostępne natej zakładce listy wyboru to:

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

38

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 38

Page 9: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Okna i przyciski — lista stylów wizual-nych dostępnych w przypadku kompo-zycji aktualnie zaznaczonej na karcieKompozycje.

Schemat kolorów — lista schematówkolorów dostępnych w przypadkuaktualnie zaznaczonego stylu wizualnego.

Rozmiar czcionki — lista opcji rozmiarówczcionek dla aktualnie zaznaczonegoschematu kolorów. Kliknij rozmiarczcionki, który chcesz zastosować.

Efekty wizualne wykorzystywane przezsystem Windows mogą być aktywnelub wyłączone. Domyślnie, systemWindows XP używa efektów przejściado wyświetlania menu, kiedy pojawiająsię i znikają z ekranu. Aby ustawićefekty wizualne menu, ikon i czcionek,w oknie Właściwości: Ekran kliknijprzycisk Efekty. Pierwsza lista rozwija-na pozwala wybrać stosowany efektprzejścia. Wybranie opcji Efekt przewi-

jania sprawia, że menu, listy i etykietkinarzędzia są wysuwane i wsuwane.Opcja Efekt przejścia pozwala uzyskaćefekt zbliżenia podczas otwieraniamenu i efekt rozpraszania podczas ichzamykania.

Druga lista pozwala wybrać metodęwygładzania czcionek ekranowych.Możesz wybrać między metodą stan-dardową TrueType i nowym rodzajemczcionek ClearType. ClearType to nowatechnologia ostatnio opracowana przezfirmę Microsoft, ułatwiająca odczyty-wanie tekstu na płaskim ekranie.

Zaznaczenie pola wyboru Użyj dużych

ikon pozwala na reprezentowanie pli-ków, folderów i skrótów na pulpiciew postaci dużych ikon. Należy jednak

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

39

Jeśli klikniesz przyciskZaawansowane, możesz samo-dzielnie definiować zaawanso-wane ustawienia elementówekranu. W oknie dialogowymWygląd zaawansowany zdefiniujustawienia wyglądu okien, menu,czcionek i ikon — wybierz odpo-wiedni element z listy Element lubkliknij w oknie podglądu elementu,którego ustawienia chcesz zmody-fikować. Zmień ustawienia wedługwłasnych upodobań i zatwierdźzmiany, klikając przycisk OK.

Wskazówka

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 39

Page 10: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

pamiętać, że korzystanie z dużych ikonzmniejsza wydajność komputerówz małą ilością pamięci operacyjnej.

Opcja Pokaż cienie pod menu pozwalaokreślić, czy menu mają rzucać nie-wielkie cienie, co nadaje im trójwy-miarowy wygląd.

Opcja Ukryj podkreślone litery do nawi-

gacji klawiaturą, dopóki nie nacisnę kla-

wisza Alt określa, czy rysunki skrótówklawiaturowych (podkreślone znakiw menu) i wejściowe wskaźniki fokusu(prostokąty rysowane linią przerywa-ną wokół obiektów) mają być pomi-jane do momentu użycia klawiaturydo nawigowania w systemie Windows,głównie za pomocą klawiszy Alt, Tab

i klawiszy strzałek.

Pole wyboru Pokaż zawartość okna pod-

czas przeciągania określa, czy zawartośćokna ma być wyświetlana podczas jegoprzesuwania lub powiększania. Usu-nięcie zaznaczenia tego pola wyborupowoduje, że podczas przesuwaniaokna widoczny jest jedynie jego kontur.

Jeśli korzystałeś z poprzednich wersjisystemu Windows, z pewnością za-uważyłeś, że w tej wersji systemu napulpicie brakuje takich ikon jak Moje

dokumenty, Mój komputer, Moje miejsca

sieciowe oraz Internet Explorer. Możesz jeprzywrócić na pulpit korzystającz okna Właściwości: Ekran. Za zakładcePulpit kliknij przycisk Dostosuj pulpit, cospowoduje, że pojawi się okno dialo-gowe Elementy pulpitu. W sekcji Ikony

pulpitu zaznacz ikony, które mają być

widoczne na pulpicie (usuń zazna-czenie pola wyboru, jeśli nie chcesz,aby ikona była widoczna).

Możesz również zastąpić domyślneikony innymi ikonami. W tym celuwskaż ikonę, którą chcesz zamienić,kliknij przycisk Zmień ikonę i w oknieZmienianie ikony wskaż ikonę, którejchcesz użyć. Możesz również zmienićopisy ikon przez zaznaczenie ikonyprzez kliknięcie i ponowne kliknięcie,które spowoduje, że przejdziesz doedycji nazwy ikony.

W dolnej części zakładki Ogólne oknaElementy pulpitu znajduje się sekcjaOczyszczanie pulpitu. Pozwoli Ci ona nautrzymanie porządku na twoim pul-picie. Domyślnie system Windows XPusuwa z pulpitu ikony, które nie byłyużywane przez ostatnie 60 dni. Mo-żesz usunąć zaznaczenie opcji Urucha-

miaj Kreatora oczyszczania pulpitu co 60 dni,jeśli nie chcesz, aby system robił zaCiebie porządki na pulpicie.

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

40

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 40

Page 11: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Jeśli opcja Oczyszczanie pulpitu będzieaktywna, to po upływie 60 dni, w ciąguktórych dana ikona nie była używana,system zapyta czy może usunąć z pulpi-tu nieużywane ikony. Możesz zabronićsystemowi usunięcia nieużywanychikon. Jeśli jednak zgodzisz się i ikonyzostaną usunięte z pulpitu, po czymuznasz, że któraś ikona będzie Cijeszcze potrzebna, nie musisz prze-instalowywać programu, na którywskazywała. Ikony usunięte z pulpitusą przechowywane w specjalnymkatalogu, z którego mogą zostać przy-

wrócone na pulpit, jeśli uznasz, żechcesz z nich korzystać. Pamiętaj, żefunkcja Oczyszczanie pulpitu usuwa jedy-nie ikony, nie usuwa natomiast progra-mów ani danych, na które wskazująusunięte ikony.

Możesz również samodzielnie wywołaćokno Elementy pulpitu i kliknąć przyciskOczyść pulpit teraz w sekcji Oczyszczanie

pulpitu, a proces automatycznego czysz-czenia pulpitu zostanie uruchomiony.Kreator oczyszczania pulpitu zapyta, któreikony ma usunąć.

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

41

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 41

Page 12: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Wygaszacz ekranu to program, którywyświetlając ruchome obrazy na ekra-nie zapobiega jego zużywaniu się.Wygaszacz może być uruchamianyautomatycznie, gdy komputer pozo-staje bezczynny przez określony czas.

Możesz zmienić wygaszasz na inny,który kupiłeś lub wybrać jedenz dostarczanych razem z systememWindows XP.

Aby wybrać jeden z systemowychwygaszaczy ekranu, kliknij prawymprzyciskiem myszy na pulpicie.

Wybierz opcję Właściwości i przejdź nazakładkę Wygaszacz ekranu. Następniewybierz wygaszacz z listy. Podglądwygaszacza jest dostępny w górnejczęści okienka.

Po kliknięciu przycisku Ustawienia

możesz konfigurować ustawienia do-stępne dla danego wygaszacza. Kliknijprzycisk OK, aby zamknąć okno wła-ściwości wygaszacza. Kliknij przycisk

Podgląd, jeśli chcesz zobaczyć, jak wyga-szacz będzie wyglądał w rzeczywistości.Aby powrócić do okna Właściwości:

Ekran, porusz kursorem myszy. W poluCzekaj ustaw czas, po jakim wygaszaczekranu ma być uruchamiany. Zaznaczopcję Po wznowieniu wyświetl ekran powi-

talny, aby uruchomić zabezpieczaniehasłem po uruchomieniu wygaszaczaekranu.

W dolnej części zakładki Wygaszacz

ekranu znajduje się sekcja Zasilanie

monitora. Kliknij przycisk Zasilanie, abyprzywołać okienko Właściwości: Opcje

zasilania. Zakładka Schematy zasilania

pozwala na tworzenie schematówzasilania poszczególnych urządzeńsprzętowych komputera, jak równieżna przełączanie komputera w stanuśpienia lub hibernacji.

Możesz stworzyć własny wygaszaszekranu, korzystając z obrazów znajdu-jących się w folderze Moje obrazy.

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

42

Wygaszacz ekranu

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 42

Page 13: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Po zebraniu obrazów, które chceszwykorzystać w swoim wygaszaczu ekra-nu, możesz go utworzyć wybierającz list dostępnych wygaszaczy ekranuopcję Pokaz slajdów z folderu Moje obrazy.Jeśli chcesz dodatkowo ustawić opcjetego wygaszacza, kliknij przyciskUstawienia. Pojawi się okno dialogoweOpcje wygaszacza ekranu Moje obrazy,w polu Użyj obrazów z tego folderu możeszwpisać lokalizację, z której mają byćlosowane obrazy do wygaszacza ekranulub wybrać ją, klikając przycisk Przeglądaj.Możesz również zdecydować jak częstoobrazy mają być zmieniane (od sześciusekund do trzech minut) oraz rozmiar,w jakim obrazy mają być przedstawianena ekranie.

Dostępne są również dwie dodatkoweopcje, które można wybrać zaznacza-jąc następujące pola wyboru: Użyj

efektów przejścia między obrazami — Win-dows XP może zastosować różnegorodzaju efekty przejścia pomiędzykolejnymi obrazami. Sprawdź, czyproponowane efekty przypadną Ci dogustu. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji,kolejne obrazy będą po prostu wyświet-lane jeden po drugim.

Zezwalaj na przewijanie obrazów za

pomocą klawiatury — określa, że doprzewijania obrazów przy działają-cym wygaszaczu ekranu będą używaneklawisze strzałek.

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

43

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 43

Page 14: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Kompozycja to zestaw elementów wi-zualnych tworzących jednolity wy-gląd pulpitu komputera, takich jakokna, ikony, czcionki, kolory orazobrazy tła i wygaszacze ekranu.

System instaluje na komputerze kilkakompozycji, pomiędzy którymi użyt-kownik może wybierać. Aby zmienićkompozycję, przejdź do okna Właści-

wości: Ekran i przejdź na zakładkę Kom-

pozycje (jeśli nie jest aktywna). Rozwińlistę Kompozycja i wybierz jedną z dostęp-nych w systemie kompozycji.

Jedną z dostępnych w liście kompo-zycji jest kompozycja Klasyczny Windows.Wybranie tej kompozycji spowodujeprzywrócenie wyglądu pulpitu znanegoz poprzednich wersji systemu Windows.

Możesz również zmodyfikować swójpulpit i inne elementy systemu Win-dows, a następnie zapisać zmianyw postaci niestandardowej kompo-zycji pulpitu. W tym celu kliknijprzycisk Zapisz jako na zakładce Kom-

pozycje, aby zapisać własną kompo-zycję. Wybierz miejsce, w którymchcesz zapisać kompozycję i kliknijprzycisk OK.

Zakładka Ustawienia okna Właściwości:

Ekran pozwala na zmianę rozdziel-czości ekranu i ilości wyświetlanychkolorów. Dostępne opcje są zależneod zainstalowanej w systemie kartywideo i typu monitora podłączonegodo komputera. Standardowa rozdziel-czość ekranu to zwykle 800×600.Aby zmienić rozdzielczość ekranu,przeciągnij suwak w wybrane miejsce.

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

44

Kompozycja

Zmiana kompozycji naKlasyczny Windows nie wpłynie na sposób działania menu Start,paska zadań i innych elementówsystemu. Dla aktywnego pulpitu,zastosowanie tej kompozycji nieusunie tych ustawień — nadalbędziesz miał dostęp do doku-mentu html na pulpicie.

Uwaga

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 44

Page 15: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Kliknij przycisk Zastosuj, system Win-dows XP wyświetli testowy obrazo wybranej rozdzielczości, aby użyt-kownik mógł się upewnić, czy wybraneustawienia będą poprawnie wyświetla-ne przez monitor. Kliknij przycisk Tak,jeśli chcesz zachować nowe ustawie-nia ekranu. Jeśli przez 20 do 30 sekundod kliknięcia przycisku Zastosuj moni-tor nie wyświetli żadnego obrazu,system automatycznie przywrócipoprzednie ustawienia.

Pole Jakość kolorów wyświetla bieżąceustawienia kolorów monitora podłą-czonego do karty graficznej. Abyskorzystać z innego ustawienia kolo-rów, należy rozwinąć listę i wybrać ilośćkolorów, które mają być wyświetlane.

Kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli po wybra-niu jednej z opcji pojawiły się problemyz poprawnym wyświetlaniem obrazu,kliknij przycisk Rozwiązywanie proble-

mów. System Windows XP zadając Ciproste pytania spróbuje zidentyfikowaćproblem i pomoże go rozwiązać.

Kliknięcie przycisku Zaawansowane

spowoduje pojawienie się okna Wła-

ściwości: typ karty wideo. Ilość dostęp-nych opcji w oknie Właściwości jestuzależniona od typu karty wideoi monitora. Zakładka Ogólne zawierasekcję Zgodność, gdzie użytkownikmoże ustawić ilość używanych kolo-rów na 256, czego wymagają niektórestarsze gry i programy.

Funkcje dostosowywania w systemieWindows XP nie obejmują wyłącznieatrakcji wizualnych. Można także do-dawać efekty dźwiękowe. Są one dosko-nałym uzupełnieniem dostosowanego

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

45

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 45

Page 16: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

pulpitu a dodawanie ich jest niezwy-kle łatwe. Kliknij przycisk Start/Panel

sterowania. Kliknij ikonę Dźwięki, mowa

i urządzenia audio. W obszarze Wybierz

zadanie kliknij przycisk Zmień schemat

dźwiękowy.

Na karcie Dźwięki w obszarze Zdarzenia

programu kliknij zdarzenie, do któregochcesz przypisać dźwięk. Na liścieDźwięki kliknij dźwięk, z którymchcesz powiązać dane zdarzenie. Abyusłyszeć dźwięk, kliknij przycisk od-twarzania po prawej stronie listyDźwięki.

Jeśli wybór okaże się zadowalający,kliknij przycisk OK. Aby zapisaćustawienia w spersonalizowanym sche-macie dźwięków, kliknij przyciskZapisz jako. Wpisz nazwę schematudźwiękowego, a następnie kliknijprzycisk OK. Kliknij przycisk OK

ponownie, aby zakończyć proceduręi zapisać schemat dźwiękowy.

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

46

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 46

Page 17: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Pasek zadań to pasek wyświetlany do-myślnie na dole pulpitu. Na pasku za-dań umieszczony jest przycisk Start.Po uruchomieniu zadania, jego przy-cisk pojawia się na pasku zadań.

Ustawienia paska zadań są dostępnew oknie dialogowym Właściwości paska

zadań i menu Start, które pojawia się pokliknięciu prawym przyciskiem myszyna pasku zadań i wybraniu z menukontekstowego opcji Właściwości. Właści-wości paska zadań są dostępne nazakładce Pasek zadań.

Pasek szybkiego uruchamiania, stano-wiący część paska zadań, jest niestan-dardowym paskiem narzędzi, którypozwala na szybki dostęp do pulpituoraz szybkie uruchamianie niektórychprogramów.

Aby pasek szybkiego uruchamianiabył widoczny, na zakładce Pasek zadań

okna Właściwości paska zadań i menu

Start w sekcji Wygląd paska zaznacz polewyboru Pokaż pasek szybkiego urucha-

miania, a następnie kliknij przycisk OK.

Domyślnie pasek zadań jest zabloko-wany, ale istnieje możliwość usunięciablokady i przeniesienia go w inne miejs-ce. W tym celu należy kliknąć prawymprzyciskiem myszy w pustym obsza-rze paska zadań i wybrać z menu kon-tekstowego opcję Zablokuj pasek zadań.

Aby przesunąć pasek szybkiego uru-chamiania, umieść wskaźnik myszynad liniami podziału wyodrębniają-cymi pasek szybkiego uruchamianiai poczekaj, aż przybierze on postaćdwukierunkowej strzałki. Klikniji przeciągnij pasek w kierunku menuStart. Aby dostosować rozmiar paska— złap ponownie za linię rozdzielającąi pociągnij.

Aby dodać program do paska szyb-kiego uruchamiania, w oknie Mój

komputer lub Eksplorator Windows klik-nij ikonę tego programu i przeciągnijją do obszaru szybkiego uruchamia-nia na pasku zadań. Ikona programupojawi się obok innych ikon, a klika-jąc ją uruchomisz powiązany z niąprogram.

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

47

Pasek zadañ

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 47

Page 18: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Oprócz paska szybkiego uruchamiania,do paska zadań możesz również dodaćinne paski narzędzi. W tym celu kliknijprawym przyciskiem myszy pustyobszar na pasku zadań i wybierz opcjęPaski narzędzi, a następnie kliknij paseknarzędzi, który chcesz dodać.

Pasek Adres umożliwia uruchamianiestrony WWW o podanym przez użyt-kownika adresie.

Pasek Łącza zawiera łącza do infor-macji o produktach w sieci WWWi umożliwia dodawanie łączy sieciWWW przez przeciąganie ich napasek narzędzi.

Pasek Pulpit umieszcza na pasku za-dań elementy pulpitu, np. Kosz lubMój komputer.

Pasek języka pozwala przełączać siępomiędzy językami i układami kla-wiatury. W polskiej wersji systemupasek języka jest uaktywniany do-myślnie. Aby przełączyć język lubukład klawiatury, kliknij przyciskreprezentujący języki lub układyklawiatury i z menu, które się pojawi,wybierz język lub układ klawiatury.

Po wyświetleniu paska języka możnago kliknąć prawym przyciskiem my-szy, aby wyświetlić menu. Korzystającz tego menu, można zmieniać usta-wienia paska języka, takie jak doko-wanie na pasku zadań czy dodawanieetykiet tekstowych.

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

48

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 48

Page 19: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

Na pasku zadań możesz równieżumieszczać własne paski narzędzi.Aby utworzyć pasek narzędzi, kliknijprawym przyciskiem myszy pustyobszar paska zadań i wybierz z menukontekstowego opcję Nowy pasek narzędzi.

W oknie dialogowym, które się poja-wi, wybierz folder, w którym zgroma-dzone będą skróty do programówumieszczonych na pasku lub utwórznowy folder (za pomocą przyciskuUtwórz nowy folder). Nazwa tego folderupojawi się na pasku jako nazwa paska.Kliknij przycisk OK, aby pasek narzę-dzi został dodany do paska zadań.

Aby umieścić skróty do programówna własnym pasku narzędzi, odblo-kuj pasek zadań i przeciągnij własnypasek na pulpit. Na pulpicie będzieon wyświetlany jako okno.

Następnie otwórz okno Mój komputer

i zaznacz programy lub pliki, doktórych skróty chcesz umieścić naswoim pasku narzędzi. Przeciągnij

pliki do okna folderu paska narzędzi utworzone zostaną skróty.

Jeśli pasek ma zawierać skróty doprogramów, przeciągnij ikonę plikuwykonywalnego programu.

Przeciągnij okno paska narzędzi po-nownie na pasek zadań i zablokuj go.

Skróty możesz dodawać również nabieżąco, przeciągając plik na pasekskrótów.

Jeśli pasek zadań jest zablokowany,pozostaje on cały czas w określonejpozycji. Jeśli jednak usuniesz blokadę,możesz przesunąć go w inne miejsce.Klikając prawym przyciskiem myszy

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

49

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 49

Page 20: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

w pustym obszarze paska zadań mo-żesz się przekonać, czy pasek ten jestzablokowany. Jeśli pozycja Zablokuj

pasek zadań jest zaznaczona, kliknij naniej, aby usunąć blokadę paska zadań.Teraz możesz przeciągnąć pasek zadańw nowe miejsce i ponownie go zablo-kować, klikając na nim prawym przy-ciskiem myszy i zaznaczając opcjęZablokuj pasek zadań.

Gdy pasek zadań jest odblokowany,możesz również zmienić jego szero-kość, co pozwoli Ci uzyskać więcejmiejsca na ikony zadań. W tym celunajedź kursorem na krawędź paskazadań. Gdy kursor przyjmie postaćdwukierunkowej strzałki, kliknij i trzy-mając wciśnięty przycisk myszy prze-ciągnij, zmieniając rozmiary paska.

Jeśli potrzebujesz maksymalnie dużomiejsca na ekranie, możesz ukryć pa-sek zadań, włączając opcję autoukry-wania paska zadań lub wyłączającopcję wyświetlania go na wierzchu.W tym celu kliknij prawym przy-ciskiem myszy przycisk Start i z menukontekstowego wybierz opcję Właści-

wości. Na zakładce Pasek zadań zaznaczpole wyboru Włącz autoukrywanie paska

zadań. Teraz domyślnie pasek zadańbędzie ukryty, ale pojawi się, gdynajedziesz kursorem myszy na obszar,w którym powinien się znajdować.

Na zakładce Pasek zadań okna Wła-

ściwości paska zadań i menu Start możeszrównież usunąć zaznaczenie polawyboru Trzymaj pasek zadań na wierzchu.Operacja ta spowoduje, że teraz pasekzadań będzie zasłaniany przez oknoaplikacji. W takim wypadku, aby uzys-kać dostęp do paska zadań, musiszzminimalizować okno.

Aby wyeliminować efekt „zatłoczo-nego paska zadań”, nowy pasek zadańwykorzystuje rozwiązanie pod nazwąGrupowanie przycisków. Jeśli uruchomiszwięcej niż jedną kopię danego pro-gramu, zamiast wielu przycisków napasku zadań (po jednym dla każdejkopii tego programu) pojawi się poje-dynczy przycisk reprezentujący wszyst-kie uruchomione kopie.

Funkcja grupowania przycisków jestdomyślnie aktywna, ale jeśli chcesz ją

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

50

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 50

Page 21: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

wyłączyć, to na zakładce Pasek zadań

okna Właściwości paska zadań i menu

Start usuń zaznaczenie pola wyboruGrupuj podobne przyciski paska zadań.

Znajdujący się z prawej strony paskazadań obszar, zawierający międzyinnymi zegar, nazywa się obszarempowiadomień. Nazwa pochodzi odtego, że możesz umieszczać w nimikony powiadomień, które będą siępojawiać podczas występowania nie-których zdarzeń (np. otrzymaniewiadomości lub wykrycie wirusa).

Jeśli chcesz dostosować powiado-mienia, kliknij prawym przyciskiemmyszy pasek zadań i wybierz opcję

Właściwości. W sekcji Obszar powiado-

mień zakładki Pasek zadań zaznacz polewyboru Ukryj ikony nieaktywne i kliknijprzycisk Dostosuj.

Pojawi się okno dialogowe Dostoso-

wywanie powiadomień. Wskaż powia-domienie, które chcesz dostosować,w kolumnie Zachowanie rozwiń listęzachowań i wybierz z niej interesującąCię pozycję. Zatwierdź ustawieniaklikając przycisk OK, a następniekliknij przycisk Zastosuj.

W obszarze powiadomień możeszumieścić ikonę głośności, która niejest tam umieszczona domyślnie.W tym celu wybierz z menu Start/Panel

sterowania i dwukrotnie kliknij ikonęDźwięki i urządzenia audio. W okniedialogowym, które się pojawi, zaznaczpole wyboru Umieść ikonę głośności na

pasku zadań, znajdującą się w sekcjiGłośność urządzenia zakładki Głośność.Kliknij przycisk Zastosuj, a następnieOK. W obszarze powiadomień pojawisię ikona głośnika, która pozwalaotworzyć okno regulacji głośności.

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

51

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 51

Page 22: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

System Windows XP oferuje wielesposobów konfigurowania skrótów.Użytkownik może tworzyć skróty,zmieniać ich nazwy i ustawienia. Skró-ty to istotny element systemu Win-dows, pozwalający użytkownikowioszczędzić dużo czasu. W tym punkciedowiesz się, jak dopasować skróty doTwoich upodobań.

Aby utworzyć skrót, znajdź programprzy pomocy menu Start, a następniekliknij prawym przyciskiem myszy nanazwie programu. Z menu konteksto-wego wybierz opcję Wyślij do, a następ-nie wybierz Pulpit (utwórz skrót). Ikonawybranego programu zostanie umiesz-czona na pulpicie, co ułatwi użytkowni-kowi szybki dostęp do tego programu.

Aby zmienić nazwę skrótu, kliknijprawym przyciskiem myszy na ikonieskrótu, którego nazwę chcesz zmienić,i wybierz opcję Zmień nazwę (ten samefekt uzyskasz, dwukrotnie powoli kli-kając lewym przyciskiem myszy na iko-nie skrótu). Pojawi się pole, w którymmożesz wpisać nową nazwę skrótu.

Po kliknięciu prawym przyciskiemmyszy i wybraniu opcji Właściwości

pojawia się okno Właściwości: naz-

wa_skrótu. Na zakładce Skrót użyt-kownik może zmienić zawartość polaElement docelowy. Pole to określa nazwęelementu wskazywanego przez ten

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

52

Konfigurowanie skrótów

W nazwie skrótu możeszużywać większości znaków alfa-numerycznych dostępnych naklawiaturze, oprócz znaków \ : / *? ” > < |.

Uwaga

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 52

Page 23: Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik

skrót oraz zawiera miejsce na wpisanieinnego elementu. Pole Rozpocznij w

określa folder zawierający elementoryginalny lub pliki pokrewne. W nie-których programach używane są plikiz innych lokalizacji, i aby mogły onebyć odnalezione przez program, możebyć konieczne określenie folderu,w którym znajdują się te pliki.

Pole Klawisz skrótu to miejsce na wpisanieskrótu klawiaturowego, którego naciś-nięcie powoduje uruchomienie lubprzełączenie się do programu. Klawiszeskrótów automatycznie uwzględniająfunkcje klawiszy Ctrl+Alt. Aby utworzyćskrót klawiaturowy, naciśnij klawisz,który chcesz dodać do tej kombinacji.

Rozwijalna lista Uruchom pozwalaużytkownikowi wybrać sposób wy-świetlania elementu w oknie po uru-chomieniu skrótu:

• w oknie standardowym,• w trybie pełnego ekranu,• jako przycisk na pasku zadań.

Gdy odkryjesz, że skrót przestał działać,bo ktoś zmienił nazwę pliku, na któryskrót wskazywał, użyj przycisku Znajdź

element docelowy. Spowoduje to otwarciefolderu zawierającego plik wykonalnyprogramu, na który wskazuje skrót.

Kliknij przycisk Zmień ikonę, jeśli chceszzmienić ikonę powiązaną ze skrótem.

Kliknięcie przycisku Zaawansowane spo-woduje pojawienie się okna Właściwości

zaawansowane, w którym użytkownikznajdzie dwie dostępne opcje wyboru.Pierwsza z nich to Uruchom z innymi po-

świadczeniami. Opcja ta umożliwia uru-chamianie tego skrótu pod inną nazwąużytkownika lub nadal samodzielnieprzy jednoczesnej ochronie komputerai danych przed działaniem nieautory-zowanych programów. Druga opcjapozwala uruchamiać program woddziel-nym obszarze pamięci, co jest szczegól-nie przydatne dla aplikacji 16-bitowych.

Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku

53

Następujące klawisze niemogą być użyte do utworzeniaskrótu klawiaturowego:• Esc• Enter• Tab• Spacja• Print Screen• Delete• Backspace

Uwaga

WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 53