Uniwersalny sterownik silników UMC100 Sterowanie silnikiem ... · PDF fileNiezmienne...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uniwersalny sterownik silników UMC100 Sterowanie silnikiem ... · PDF fileNiezmienne...

Uniwersalny sterownik silnikw UMC100Sterowanie silnikiem izabezpieczenia urzdze w rnych zastosowaniach

2 2CDC135011B0203

Aparatura sterujca firmy ABB pozwala na ochron i automatyzacj najistotniejszych procesw biznesowych i sterowanie nimi, tak by w kadym zastosowaniu osign jeszcze wiksz wydajno. Uniwersalny sterownik silnikw ABB sprawi, eurzdzenia bd pracowa w sposb niezawodny.

Zwikszenie sprawnoci instalacjiPodczas projektowania kierujemy si przede wszystkim myl o kliencie i o odpowiednim zastosowaniu naszych rozwiza. Nasi inynierowie nieustannie szukaj sposobw uproszczenia procesu instalacji. Opracowuj innowacyjne rozwizania, ktre uatwiaj monta produktw, pozwalajc jednoczenie unikn bdw montaowych.

Uniwersalna i moduowa struktura UMC100.3 robi wraenie ju na etapie planowania, projektowania ikonserwacji. Ilo koniecznego okablowania zostaa znacznie zmniejszona, a wszystkie niezbdne funkcje ochrony, monitorowania i sterowania s zintegrowane w jednym urzdzeniu. Istnieje tylko jedna wersja dla wszystkich zakresw prdowych i kadego rodzaju komunikacji, magistrali Fieldbus oraz Ethernet. Upraszcza to planowanie, zarzdzanie zapasami i serwisowanie.

Praca cigaInstalacja produktw ABB moe pomc w utrzymaniu caodobowej eksploatacji. Gwarantujemy, enasze produkty bd atwe w utrzymaniu. Projektujemy urzdzenia w taki sposb, aby mona jebyo wymieni podczas nieprzerwanej eksploatacji systemu lub stosujemy zintegrowane funkcje monitorowania i efektywnych rozwiza serwisowych.

Sterownik UMC100.3 zapewnia kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika. Gwarantuje to, esilnik jest chroniony, nawet gdy nastpi awaria systemu sterowania lub magistrali Fieldbus.Precyzyjny elektroniczny system pomiarowy umoliwia optymalne wykorzystanie silnikw. Niezmienne dziaanie zabezpieczenia jest zapewnione dziki wysokiej dugoterminowej stabilnoci jego charakterystyki. Kompleksowy system diagnostyczny uatwia lokalizacj i usuwanie uszkodze wprzypadku awarii, co pomaga w eksploatacji systemu i skraca czas przestojw.

Zwiksz szybko dziaania w swojej firmieZapewniamy uproszczone zarzdzanie kodem. Dziki temu rozwizaniu efektywno procesw zakupowych jest wysza dziki wsplnemu systemowi kodowania, ktry umoliwia klientom zamwienie tego samego produktu na caym wiecie. Upraszczamy proces projektowania (imontau), zapewniajc klientom dostp online do rysunkw i tabel koordynacji.

Moduowa rozbudowa systemu umoliwia optymalne dopasowanie do danego zastosowania. Nawetpodstawowe urzdzenie UMC100.3 spenia wymagania wikszoci zastosowa. Wszystkie wymagane funkcje sterowania obiektowego s zintegrowane i atwe do skonfigurowania za pomoc parametrw. Funkcje sterowania charakterystyczne dla danego zastosowania mog by realizowane przez programowalny ukad logiczny.Podstawowe urzdzenie UMC100.3 mona atwo rozbudowa za pomoc rnego rodzaju moduw rozszerze, ktre wyposaone s w wiksz liczb portw wejcia/wyjcia, wyj analogowych iumoliwiaj pomiar temperatury. Ponadto sterownik UMC100.3 mona dodatkowo rozbudowa, abywykonywa pomiar trzech napi fazowych silnika, umoliwiajc zastosowanie takich funkcji jakpodnapicie/przepicie, niedocienie, wspczynnik mocy oraz pomiar mocy i energii.

Nadzr silnikw przez ca dobBezpieczestwo urzdze podczas eksploatacji

2CDC135011B0203 3

Inteligentne zarzdzanie silnikiem ABB przypracy cigejSterowanie silnikami za pomoc UMC

Nieplanowane lub nage zatrzymania silnika mog prowadzi do zakce w przebiegu procesu, co moe mie bardzo kosztowne skutki. Sterowniki silnikw firmy ABB s gwarancj zabezpieczenia silnika, umoliwiaj sterowanie silnikiem, komunikacj z magistral Fieldbus i Ethernet oraz diagnozowanie usterek. Sterownik UMC jest stosowany wwielu segmentach na caym wiecie zainstalowanych jest kilka tysicy tych urzdze.

Nowy sterownik UMC100.3 ABB to optymalne rozwizanie stosowane w rozdzielnicach napdowych (MCC).UMC100.3 jest elastycznym, moduowym i rozszerzalnym systemem sterowania silnikami niskiego napicia o staej prdkoci. Do najwaniejszych zada sterownika naley zabezpieczenie silnika, zapobieganie postojom instalacji iograniczenie czasu przestojw. Odpowiednio wczesne informacje dotyczce potencjalnych problemw z silnikiem iszybka diagnoza gwarantuj nieprzerwane dziaanie wszelkich procesw, w takich zastosowaniach jak:

przemys naftowy i gazowy, cementownie, przemys stalowy, grnictwo, przemys chemiczny, sieci i instalacje wodocigowe, przemys energetyczny, przemys spoywczy i produkcji napojw, zakady celulozowe i papiernicze.

Ze wzgldu na korzyci jakie oferuje, UMC100.3 jest stosowany na caym wiecie w wielu segmentach i obiektach w uyciu jest kilka tysicy tych urzdze.

Dostpno instalacjiSterownik UMC100.3 w sposb stay przekazuje kompleksowe dane eksploatacyjne, serwisowe idiagnostyczne z silnika do ukadu sterowania.

Oznacza to, eusterki mona wykrywa na pocztkowym etapie i mona ich unikn przez zastosowanie odpowiednichrodkw. Mona te ograniczy ich efekty. Zwiksza todyspozycyjno instalacji.

Uproszczona komunikacjaSterownik UMC100.3 wyposaony jest w interfejs dozamontowania karty komunikacji. Wybr odpowiedniej karty umoliwia komunikowanie si sterownika silnika zapomoc popularnych standardw magistrali komunikacyjnych, takich jak Profibus DP, DeviceNet lubModbus RTU. Moliwa jest nawet komunikacja zaporednictwem sieci Ethernet przy uyciu protokou Modbus TCP lub Profinet.Sterownika UMC100.3 mona take uywa bez komunikacji jako samodzielnego sterownika silnika, na przykad w prostych przepompowniach.

Niemiecki produkt z globalnym atestemUniwersalny sterownik silnikw zosta opracowany i jest produkowany w Republice Federalnej Niemiec. Atesty icertyfikaty gwarantuj, e opisywany produkt, sprawdzony wwielu zastosowaniach i w olbrzymich obiektach, moe bystosowany z tysicami sterownikw silnikw na caym wiecie. Dziki naszemu wieloletniemu dowiadczeniu wzarzdzaniu projektami ABB zapewnia najlepsze moliwe wsparcie.

4 2CDC135011B0203

Gwne obszary zastosowa

Nasze sterowniki silnikw znajd zastosowanie w wielu rnych segmentach. Ich elastyczno oraz uznanie nawiecie, wynikajce z wielu moliwych zastosowa izgodnoci z normami, sprawiaj, e uniwersalne sterowniki silnikw s wyjtkowe.

Cementownie Solidna i zwarta konstrukcja Kilka wej, np. do wykonywania zapyta o pozycje

cznikw kracowych przepustnic

Przemys naftowy i gazowy, przemys chemiczny Elastyczne programowanie Monitorowanie zwar doziemnych Wykrywanie zbyt niskiego napicia i ponowne

uruchomienie po przywrceniu napicia Zabezpieczenie silnikw w rodowiskach

niebezpiecznych(ATEX) Zastosowanie w sieciach IT

Zakady celulozowe i papiernicze Moduowa konstrukcja Elastyczna komunikacja

Grnictwo Znamionowe wartoci napicia silnika do 1000 V Moe by uywany na wysokoci do 5000 m n.p.m.

(np. w kopalniach zota w Ameryce Poudniowej) Monitorowanie zwar doziemnych

Sieci i instalacje wodocigowe W razie potrzeby moliwo sterowania pompami

Wykrywanie niedocienia Cos j

Czyszczenie pomp

Inne Huty elaza Statki i przemys morski

2CDC135011B0203 5

Zalety produktu

Najwaniejsze informacje Zwarta konstrukcja z zintegrowanym systemem

pomiarowym Do silnikw trjfazowych i jednofazowych Podstawowe urzdzenie zawiera najbardziej potrzebne

funkcje atwa rozbudowa w celu uzyskania zaawansowanych

funkcji Idealne rozwizanie dla rozdzielnic napdowych Elastyczna komunikacja ze wszystkimi powszechnymi

systemami magistrali Fieldbus

Zalety inteligentnych rozdzielnic napdowych Inteligentne rozdzielnice napdowe dostarczaj wszelkiego rodzaju informacji na temat silnika i jego stanu. Informacje te s przekazywane do nadrzdnego rozproszonego systemu sterowania (DCS), a take sbezporednio dostpne na panelu operatora wrozdzielnicy napdowej.

Umoliwia to wykrywanie potencjalnych problemw z silnikiem na wczesnym etapie i tym samym zapobiega ryzyku nieoczekiwanego zatrzymania pracy silnika. W przypadku nieoczekiwanego zatrzymania silnika kompleksowa diagnostyka umoliwia klientowi dokadne okrelenie przyczyny i rozwizanie problemu w krtkim czasie.

Wszystkie te informacje s rwnie dostpne w postaci tekstowej na panelu operatora na czole rozdzielnicy napdowej. Tre tamoe by wywietlana w kilku najwaniejszych jzykach.

Moduowa konstrukcja produktuZa pomoc tylko jednej jednostki podstawowej idoskonale dopasowanego oprzyrzdowania uniwersalny sterownik silnikw spenia wszystkie istotne wymagania wdziedzinie zarzdzania silnikami.

Podstawowy uniwersalny sterownik silnikw prdu staego iprzemiennego i systemw Fieldbus uatwia planowanie ibudow systemw. Rozwizanie to spenia wszystkie podstawowe wymagania w odniesieniu dozabezpieczenia silnika i sterowania nim. Wysze wymagania dotyczce funkcjonalnoci w zoonych zastosowaniach s spenione dziki prostej rozbudowie uniwersalnego sterownika silnikw, na przykad przez dodanie portw wejcia/wyjcia dla dodatkowych sygnaw procesowych, dalsze zabezpieczenie i funkcje monitorowania pomiaru napicia silnika.

Zwarta konstrukcja dziki systemowi pomiarowemu zintegrowanemu zportami wejcia/wyjcia

Dziki zwartej konstrukcji z zintegrowanym systemem pomiarowym uniwersalny sterownik silnikw mona umieci na niewielkiej przestrzeni.

Stanowi to ogromn zalet, szczeglnie w zastosowaniach zwykorzystaniem wysuwnych rozdzielnic niskiego napicia ze wzgldu na ograniczon ilo potrzebnego miejsca. Wprzypadku planowania nowych systemw, a take modernizacji istniejcych, uniwersalny sterownik silnikw stanowi idealne rozwizanie umoliwiajce zastosowanie nowoczesnego systemu zarzdzania silnikami.

Otwarta komunikacja wszystkie sygnay z jednego urzdzeniaPoniewa w rozdzielnicy napdowej jest duo dostpnych informacji, musz one by szybko przekazywane. Komunikacj tak zapewnia