Szanowny Kliencie! - Dukiewicz · PDF file 2016. 7. 23. · Szanowny Kliencie!...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Szanowny Kliencie! - Dukiewicz · PDF file 2016. 7. 23. · Szanowny Kliencie!...

 • Szanowny Kliencie!

  Dzi´kujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Stilo.

  OpracowaliÊmy tà instrukcj´, aby pomóc poznaç szczegó∏owo jakoÊç tego samochodu.

  Zalecamy przeczytaç wszystkie jej rozdzia∏y przed przygotowaniem si´ do pierwszej jazdy.

  Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i uwagi wa˝ne dla prawid∏owego u˝ywania samochodu, które pomogà w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci techniczne Waszego Fiata.

  Przypominamy ponadto o obowiàzku Fiata do „totalnego recyklingu“; gdy Wasz Fiat Stilo b´dzie musia∏a byç z∏omowana, Fiat umo˝liwi poddanie zu˝ytego samochodu prawid∏owej obróbce ekologicznej i recyklingowi jego materia∏ów (zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa- mi legislacyjnymi). Dla Êrodowiska naturalnego korzyÊç jest podwójna: nic si´ nie traci i nie Rozprasza, a jednoczeÊnie zmniejsza si´ zu- ˝ycie surowców.

  dla bezpieczeƒstwa osób;

  dla integralnoÊci samochodu;

  dla ochrony Êrodowiska.

  W za∏àczonej Ksià˝ce gwarancyjnej podane sà ponadto us∏ugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom.

  � Potwierdzenie wykonania przeglàdów okresowych i wymian oleju.

  � Zakres us∏ug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata.

  ˚yczymy mi∏ej lektury i szcz´Êliwej podró˝y!

  W tej Instrukcji obs∏ugi opisane sà wszystkie wersje Fiata Stilo, dlatego nale˝y wziàç pod uwag´ tylko informacje odnoszàce si´ do wyposa˝enia, silnika i wersji przez Paƒstwa nabytej.

 • WARTO WIEDZIEå !

  K

  NA STACJI PALIW

  Silniki benzynowe: nape∏niaç zbiornik paliwa samochodu wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniejszej od 95 odpowiadajàcej specyfikacji europejskiej EN 228.

  Silniki Diesel: nape∏niaç zbiornik paliwa samochodu wy∏àcznie olejem nap´dowym autoryzowanym odpowiadajàcym specyfikacji europejskiej EN590.

  URUCHAMIANIE SILNIKA

  Silniki benzynowe z mechanicznà skrzynià biegów: sprawdziç, czy dêwignia hamulca r´cznego jest zaciàgni´ta; usta- wiç dêwigni´ zmiany biegów w pozycji luz ; wcisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a , bez naciskania peda∏u przyspieszenia, nast´pnie obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast jak silnik si´ uruchomi. Silniki benzynowe z skrzynià biegów Selespeed: przytrzymaç do oporu wciÊni´ty peda∏ hamulca; obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast jak silnik si´ uruchomi; w skrzyni dost´pny jest automatycz- ny luz. Silniki diesel: obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR i zaczekaç na zgaÊni´cie lampek sygnalizacyjnych Y i m; obróciç kluczyk w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast jak silnik si´ uruchomi.

  PARKOWANIE NA ¸ATWO PALNYCH MATERIA¸ACH

  Podczas funkcjonowania katalizator osiàga bardzo wysokà temperatur´. Dlatego nie parkowaç samochodu na trawie, suchych liÊciach, ig∏ach sosny lub na innych materia∏ach ∏atwopalnych: niebezpieczeƒstwo po˝aru.

  OCHRONA ÂRODOWISKA

  Samochód wyposa˝ony jest w system, który przeprowadza ciàg∏à diagnostyk´ komponentów odpowiedzialnych za emi- sj´ zanieczyszczeƒ, aby zagwarantowaç najlepszà ochron´ Êrodowisku.

 • URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE AKCESORIA

  Je˝eli po zakupie samochodu chcemy zainstalowaç akcesoria które wymagajà zasilania elektrycznego, (z ryzykiem stop- niowego roz∏adowania akumulatora), zwróciç si´ do ASO Fiata, która okreÊli kompletny pobór pràdu i zweryfikuje insta- lacj´ w samochodzie, czy wytrzyma wymagane obcià˝enie elektryczne.

  KARTA KODOWA „CODE card“

  Przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie.

  OBS¸UGA OKRESOWA

  W∏aÊciwa obs∏uga umo˝liwia utrzymanie niezmiennych w czasie osiàgów samochodu i charakterystyk bezpieczeƒstwa, ochrony Êrodowiska i niskich kosztów eksploatacji.

  W INSTRUKCJI OBS¸UGI SAMOCHODU...

  ...podane sà informacje, zalecenia i ostrze˝enia wa˝ne dla prawid∏owej eksploatacji, bezpieczeƒstwa jazdy i dla utrzy- mania w dobrym stanie Waszego samochodu. Prosimy zwróciç szczególnà uwag´ na symbole " (bezpieczeƒstwo osób), # (ochrona Êrodowiska), ! (integralnoÊç samochodu).

 • 4

  BE ZP

  IEC ZE

  ¡S TW

  O UR

  UC HA

  MI AN

  IE SIL

  NI KA

  I JA

  ZD A

  LA MP

  KI SY

  GN AL

  IZA CY

  JN E

  IK OM

  UN IK

  AT Y

  W RA

  ZIE AW

  AR II

  OB S¸

  UG A

  SA MO

  CH OD

  U DA

  NE TE

  CH NI

  CZ NE

  SP IS

  AL FA

  BE TY

  CZ NY

  DE SK

  A RO

  ZD ZIE

  LC ZA

  IS TE

  RO W

  AN IE

  DESKA ROZDZIELCZA........................................................5

  ZESTAW WSKAèNIKÓW....................................................6

  SYMBOLIKA......................................................................8

  SYSTEM FIAT CODE ..........................................................8

  KLUCZYKI........................................................................10

  ALARM ..........................................................................17

  WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU ....................................................20

  WSKAèNIKI ....................................................................21

  WYÂWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY ..................................23

  TRIP COMPUTER ............................................................34

  SIEDZENIA......................................................................37

  ZAG¸ÓWKI ....................................................................41

  KIEROWNICA..................................................................42

  LUSTERKA WSTECZNE ....................................................43

  OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA ........................................44

  OGRZEWANIE I WENTYLACJA ........................................46

  KLIMATYZACJA MANUALNA ..........................................48

  KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWU STREFOWA ........51

  ÂWIAT¸A ZEWN¢TRZNE..................................................57

  CZYSZCZENIE SZYB ........................................................60

  CRUISE CONTROL ..........................................................64

  LAMPY SUFITOWE..........................................................67

  WY¸ÑCZNIKI ..................................................................68

  WYPOSA˚ENIE WEWN¢TRZNE........................................70

  DACH OTWIERANY „SKYWINDOW“................................74

  DRZWI............................................................................79

  ELEKTRYCZNE PODNOÂNIKI SZYB ..................................80

  BAGA˚NIK ......................................................................81

  POKRYWA KOMORY SILNIKA ..........................................92

  BAGA˚NIK / BAGA˚NIK NA NARTY ................................93

  REFLEKTORY ..................................................................94

  SYSTEM ABS ..................................................................95

  SYSTEM ESP ..................................................................97

  SYSTEM EOBD ................................................................99

  RADIOODTWARZACZ....................................................100

  AKCESORIA ZAKUPIONE PRZEZ U˚YTKOWNIKA ............101

  WSPOMAGANIE KIEROWNICY „DUALDRIVE“ ................102

  CZUJNIKI PARKOWANIA................................................103

  TANKOWANIE PALIWA..................................................105

  OCHRONA ÂRODOWISKA NATURALNEGO ....................108

  DDDDEEEESSSSKKKKAAAA RRRROOOOZZZZDDDDZZZZIIII EEEELLLLCCCCZZZZAAAA IIII SSSSTTTTEEEERRRROOOOWWWWAAAANNNNIIII EEEE

 • 5

  BE ZP

  IEC ZE

  ¡S TW

  O UR

  UC HA

  MI AN

  IE SIL

  NI KA

  I JA

  ZD A

  LA MP

  KI SY

  GN AL

  IZA CY

  JN E

  IK OM

  UN IK

  AT Y

  W RA

  ZIE AW

  AR II

  OB S¸

  UG A

  SA MO

  CH OD

  U DA

  NE TE

  CH NI

  CZ NE

  SP IS

  AL FA

  BE TY

  CZ NY

  DE SK

  A RO

  ZD ZIE

  LC ZA

  IS TE

  RO W

  AN IEDESKA ROZDZIELCZA

  Wyst´powanie i rozmieszczenie przycisków, wskaêników i sygnalizatorów mo˝e byç ró˝ne w zale˝noÊci od wersji samochodu.

  1. Kratki boczne wylotu powietrza - 2. Regulowane kratki wylotu powietrza - 3.Dêwignia lewa: steruje Êwiat∏ami zewn´trznymi - 4. Ze- staw wskaêników - 5. Ârodkowe kratki wylotu powietrza - 6. Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych - 7. Sterowanie radioodtwarzaczem - 8. Air Bag po stronie pasa˝era - 9. Schowek górny - 10. Schowek dolny - 11. Sterowanie ogrzewaniem, wentylacjà i klimatyzacjà - 12. Dêwi- gnia prawa: steruje wycieraczkami szyby przedniej, szyby tylnej, trip computer - 13. Kluczyk z wy∏àcznikiem zap∏onu - 14. Air Bag po stronie kierowcy - 15. Dêwignia dla blokady kierownicy - 16 . Pokrywa skrzynki bezpieczników - 17. Dêwignia dla otwarcia pokrywy ko- mory silnika - 18. Zespó∏ wy∏àczników sterujàcych Êwiat∏ami i dost´p/ ustawienia w menu.

  F0C0155m

  r