Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

download Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

of 13

Transcript of Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  1/13

  Znaczenie svmboli graficznych umieszczonych ne schematachelektrycznych1 _ Nurner miejsca przekaznika na plvtce2 _ Sciezki na pytce przekaznikow3 -. Oznaczenie bezpiecznika w skrzyncebezpiecznikow4 _ Oznaczenie polaczenia rozfqczalnego na pfytceprzekaznikow, np, 3/49a, gdzie:3 - oznacza numer styku na plvtce,49a - oznacza nurner styku przekaznikalub urzadzenia sterujqcego wlozoneqo w plvtke5 - Symbol przekaznika lub urzadzenia sterujqcegoumieszczonego na plvtce. objasnienie symboliznajduje sie w zamieszczonej legendzie6 - Zlacze rozlaezalne przy plvtce przekainik6w

  Z oznaczeniem numeru styku

  7 _ Przekroj przewodu w rnm"8 - Oznaczenie koloru przewodubl - bf~kitnyli _ fioletowybr _ brazowv ro - r6iowy

  ge _. lofty sw - czarnygn -. zialonv ws _ biafygr _ szarv9 _. Odniesienie do obwodu, w ktorvrn przewod jestdalej poprowadzony10 -. Oznaczenie zlacza wtykowego, np. T32/6,qdzie:32 - zlqcze 32-wtykowe,6 - styk ,,6"

  11 _ Numer miejsca na plvtce12 - Oznaczenie.numeru zacisku na odbiorniku13 - Oznaczenie literowo-liczbowe elementu,objasnienie w legendzie14 _ Polaczenie -wewn~trzne, nie wvstepuje jakoosobnv przewod

  15 - Literowe oznaczenie polaczeniawewnetrzneqo. odniesienie do nastepnej czescischematu16 - Oznaczenie punktu masawego; przybliionepolozenie punktow podano w osobnymzestawieniu

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  2/13

  1--------~----~--\_ 3 0 - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - ; _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 D2 IS 15__ x X31 31r---+--------~--------+-~~

  3-~--__4----"-+-----r--r5

  8

  T32110

  1 2 _ ~ _ . .->E, "'" r.13~ C r ' ' ' ' . . . .-- @----------------..IT2h

  1 5 -~ft------~~----------4_+_~4_~-

  1 4 Il Il

  1 6 - - _j@ @ @

  Ell1 .0 .0'""'r ' " " ' f T '

  1

  n Il 93I.e ., 1 6 " II 1 1 9 9() " 919 10 II

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  3/13

  Objesnienie ozneczeti przvjetvch na schematachA Akumulator G Czujnik poziomu paliwaB Rozrusznik G1 Wskainik poziomu pali.waC Alternator G2 Czujnik temperatury plvnu chlodzaceqoC1 Regulator napiecia G3 Wskainik temperatury plvnu chlodzaceqoD Stacyjka (wvlacznik zaplonu) G5 ObrotomierzE1 Wytqcznik swiatel G6 Pompa paliwa -E2 Wytqcznik kierunkowskazow G14 WoltomierzE3 Wytqcznik swiatel awaryjnych G17 Przskaznik pompy paliwaE4 Przetqcznik swiatla mijania/,sygnalizacja G19 Potencjometr przeptywomierzaswiatlarni G21 PredkosclomierzE7 Wytqcznik swiatel przeciwmgtowych G22 Czujnik predkosci jazdyE9 Wytqcznik dmuchawy G28 Czujnik predkosci obrotowejE15 Wytqcznik ogrzewania szyby tylnej G39 Sonda lambda z podgrzewaniem1E17 Wytqcznik blokady rozruchu i wlacznik G40 Czujnik Hallaswiatel cofania _G42 Czujnik temperatury zasysanego powietrzaE18 Wyfqcznik swiatel przeciwmgfowych tylnych G58 Czujnik wskainika zuzvcia paliwaE119 Wytqcznik swiatel postojowych G61 Czujnik 1. spalania stukowegoE20 Regulator natezenia oswietlenia zestawu G62 Czujnik temperatury plvnu chtodzqcegowskainik6w G63 Czujnik separatora wodyE22 Wy+qcznik czasowy wycieraczki G66 Czujnik 2. spalania stukowegoE122 Wytqcznik programatora G69 Czujnik polozenia przepustnicyF Wytqcznik swiatel hamowania G71 Czujnik clsnienia w kolektorze ssacvmF1 Czujnik cisnienia oleju 1,8 bara (Iub 0,9 bara) G72 Czujnik temperatury kolektora ssaceqoF2 Wyfqcznik drzwiowy oswietlenia wnetrza. G79 Czujnik polozenia pedalu "gazu"przedni lewy (ze stykiem brzeczvka) G80 Czujnik polozenia iglicyF3 Wytqcznik drzwiowy oswietlenia wnetrza. G81 Czujnik temperatury paliwaprzedni prawy G99 Czujnik polozenia suwakaF4 Wytqcznik swiatel cofania G120 Czujnik poziomu plvnu chtodzqc~goF5 Wytqcznik oswietlenla baqaznika J2 Przekaznlkswiatel awaryjnychF9 Wyfqcznik lampki kontrolnej zaciaqnieteqo J~ Przekainik sygnatu dzwiekoweqohamulca awaryjnego J5 Przekainik swiatel przeciwmgfowychF10 Wytqcznik drzwiowy oswietlenia wnetrza, J6 Regulator napiecia

  tylny lewy J17 Przekainik pompy paliwaF11 Wyfqcznik drzwiowy oswietlenia wnetrza. J26 Przekainik wentvlatora chfodnicytylny prawy J31 Przekaznik wylacznika czasowego wycieraczkiF12 Wy+qcznik lampki kontrolnej swiec zarowvch i spryskiwaczalub "ssania" J39 Przekaznik spryskiwacza reflektor6wF14 Czujnik larnpki kontrolnej przegrzania silnika J52 Przekainik swiec iarowychF18 Wyfqcznik cieplny wentylatora cblodnicv J59 Przekaznik odciazsjacv dla styku "X"F22 Czujnik cisnienia oleju 0,3 bara J81 Przekaznlk podgrzewacza kolektora ssaceqoF25 Wytqczn ik przepustn icy J101 Przekaznik 2. stopnia wentylatora chlodnicvF26 Wytqcznik czasowo-cieplny J114 Urzqdzenie sterujace sygnalizacjlq spadkuF33 Wytqcznik cieplny wstepneqo podgrzewania cisnienia olejuF34 Czujnik wskainika poziomu ptynu J135 P:rzekainik 3. stopnia wentylatora chlodnicvhamulcowego J138 Urzqdzenie sterujqce dodatkowym biegiemF35 Wy+qcznik cieplny pogrzewacza kolektora wentylatora chfodnicyssaceqo J140 Urzadzenie sterujace op6inieniemF36 Wytqcznik pedalu sprzeqla wvlaczania oswietlenia wnetrzaF54 Wy+qcznik cieplnv 2. stopnia wentvlatora J143 Urzqdzenie sterujace podwyiszaniemchlodnicy predkosci biegu jafowegoF60 Zaw6r odcinajacv biegu jatowego J152 Brzeczvk ostrzegawczy swiatel postojowychF66 Czujnik wskainika poziomu plvnu i radioodbiornikachlodzaceqo J155 Urzqdzenie sterujace pompa plvnuF76 Elektroniczny wyiqcznik cieplnv chtodzqcegoF81 Wy+qcznik pefnego obciazenia J169 Urzqdzenie sterujace ukfadem DigifantF87 Wyfqcznik cieplny dodatkowego biegu J179 Urzqdzenie sterujace czasem podgrzewaniawentylatora wstepneqoF93 Wytqcznik przeponowy podclsnienia J191 Urzadzenie' sterujqce regulacjq predkosciF127 Wyfqcznik cieplny pompy plvnu chfodzqcego obrotowej w fazie hamowania silnikiernturbosprezarka J198 Przekainik wentylatora chfodnicy olejuF166 Czujnik obciazenia czescioweqo dla J204 Urzqdzenie sterujqce ukladern KE-Motronicrecyrkulaeji spalin J221 Urzqdzenie sterujace blokada dzwiqniH Przycisk sygnafu dzwiekoweqo wyboru bieg6wH1 Sygnaf dzwiekowv J248 Urzqdzenie sterujace wtryskiem bezposrednirn

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  4/13

  J249J257J268J273J287J288K1K2K3K4K6K14K15K28

  K29

  K64K65K83L1L2L8L10L16L20l22

  L23L28L29M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M16M17NN4

  N9N17N18N21N24N30N39N41

  Przekaznik zabezpieczajqcy przed przepieciernUrzqdzenie sterujqce ukfadem Mono-Jetronic(Mono-Motronic)Urzqdzenie sterujace samodiagnostykqUkfad sterowania tfumikiem wskaznika paliwaUrzadzenie sterujaca recvrkulacja spalinUrzadzenis sterujace zaworem odcinajqcympaliwoLampka kontrolna swiatel drogowychLampka kontrolna ladowaruaLampka kontrolna cisnienia olejuLampka kontrolna swiatsl postojowvch(tylko na:Wlochy) ~Lampka kontrolna swiatel awaryjnychLampka kontrolna zaciaqnleteqo hamulcaawaryjnegoLampka kontrolna wlqczonego "ssania"l.arnpka kontrolna temperatury i poziomuplvnu chfodzqcegoLampka kontrolna czasu podrzewaniiawstepneqoLampka kontrolna poziomu plvnuhamulcowegoLampka kontrolna prawego kierunkowskazulLampka kontrolna Ilewego kierunkowskazuLampka kontroJna uszkodzenia ukladusamodiagnostykiZar6wka dwuwf6knowa reflektora leweqoZarowka dwuwloknowa reflelktora prawegoOswietlenie zegaraZarowka oswietlenia zestawu wskaznikowZarowka oswletlenia zespofu regulacjiogrzewaniem i nawiewemZarowka swiatel przeciwmgJowych tylnychZarowka swiatel przeciwmgfowych przednich,lewaZarowka swiatel przeciwmgfowych przednich,prawaZarowka oswietlenia zapalniczkiZarowka oswietlenia komory silnikaZarowka swiatla postojowego przedniegolewegoZarowka swiatla postojowego tylnegoprawegoZarowka swiatla postojoweqo przedniegoprawegoZarowka swia tla postojawega tylnego !IewegoZarowka kierunkowskazu przedniego lewegoZarowka kierunkowskazu tylnego leweqoZarowka kierunkowskazu przedniego praweg:oZarowka kierunkowskazu tylnego prawegoZarowka swiatla Iiamowania lewegoZarowka swiatla hamowania p:rawegoZarowkaswiatla cafania lewegoZarowka swiatla cofania prawegoCewk:a zaplonowaZawor odcinajqcy doptyw powietrza na biegujafowym, prawy .Regulator termicznyWtryskiwacz rozruchowyZawor recvrkulacii spalinZawar powietrza dodatkawegoRezystor dmuchawyWtryskiwacz, cylinder 1.Rezystor wentylatoraModu+ zapfonowy

  N43N51N62N70N71N73N75N80N108N109N110N115,N123,N146N152N1161oPQ06RS13

  S22

  S255S27S28S29

  S32

  S42T1T1aT1abT1anT1bT1c~T1dT1eT 1 fT1gT1h

  T1 iT 1 j

  Zawor elektromaqnetvcznv odcinajqcy paliwoElement grzejny podgrzewacza kolektorassacaqoZawor dwudroznv podwvzszania predkoscibiegu jafowegoCewka zaplonowaZawor stabiliizacji biegu jatowegoRegulator cisnienia roznicowvElektrozawor oqraruczajacv cisnieniedofadowaniaElektrozawor filtra z w~glem aktywnymZawar poezatku wtryskuZawor elektromagnetyczny wytqczaniadoptywu paliwaElektromagnes blokady dzwignizmiany bieg:owElektrozawor filtra z weqlem aktywnym, drugiRegulator podwvzszania predkosci obrotowejRegulator wydatkuCewka zaplonowaZaw6r podwojnv recyrkulacji spalinRozdzielacz zaplonuNasadka swiecv zaplonowe]Swieca zapfonowaSwieca zarowaPrzylqcze radioodbiornikaBezpiecznik dodatkowy na pfytceprzekaznikcwBezpiecznik dodatkowy na pfytceprzekaznikowBezpiecznik dodatkowy ukladu podgrzewaniasondy lambdaBezpiecznik dodatkowy ukladu zapfonowegoi wtryskowegolBezpiecznik dodatkowy sandy lambdaBezpiecznik dodatkowy swiatel hamowania(w dodatkowej skrzynce bezplecznikow)Bezpiecznik w dodatkowej skrzyncebezpiecznikow (uklad zapJonowy)Bezpiecznik w dodatkowej skrzyncebezpiecznikow (wentylator)Zfqcze1-wtykowe, na przegrodzie przedniejz prawej stronyZtqcze 1-wtvkowe (biale). za dsska rozdzielczaz lewej stronyZlacze 1-wtykowe (szare), obok rozrusznikaZlacze 1-wtykowe (szare), IN komorze silnikaz lewej strony -ZJqcze1-wtykowe (biale). za deska rozdzielczaz lewej stronyZlacze 1-wtykowe, obolk zaworu odcinajqcegodoptyw pawietrza na biegu jafowymZlacze 1-wtykowe (biale), zadeska rozdzielczaz lewej stronyZlqcze 1-wtykowe, obok kolektora ssaceqoZfqcze 1-wtykowe, zadaska rozdzielczq z lewejstronyZlacze 1-wtykowe (niebieskie), za desksrozdzielczq z lewej stronyZlacze 1-wtykowe (zolte '89 lubczerwone '91),za desk" rozdzlelcza z lewej stronyZlacze 1-wtykowe (biale). za deskarozdzielcza z lewej stronyZlacze 1-wtykowe, na przegrodzie przedniejz lewej strony

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  5/13

  T1p ZIClcze1-wtykowe, obok kolektora ssaceqo T3qT1q Zlacze l-wtykowe, za deska rozdzietczaz lewej strony T3sT1y Zlacze 1-wtykowe, na przeqrodzis przedniejz lewej strony T3yT2 Zlacze 2-wtykowe, pod tylnym siedzeniemz lewe] strony T3zT2a Zlacze 2-wtykowe (biale), za deska rozdzielczaz lewej strony T4T2a Zlacze 2-wtykowe (czarne), w komorze silnika T4a

  posrodkuT2ap Zlqcze 2-wtykowe (brqzowe), pod deskarozdzielcza T4fT2av Zlqcze 2-wtykowe (brazowe). w komorzesilnika z prawej strony T4hT2az ZfqCZe2-wtykowe (czarne), w komorzesilnika z prawej strony T5T2b Z+Clcze2-wtykowe (czarne). pod deska T5arozdzielcza T5cT2bb Zfqcze 2-wtykowe (czarne), w komorzesilnika z prawej strony T5hT2c Z+qcze2-wtykowe (czarne), pod daskarozdzielcza T5qT2e Zlacze 2-wtykowe, obok lampy oswietleniawnetrza T6T2f Zlacze 2-wtykowe, obok dyszy spryskiwacza T6aszyby przedniejT2g Zlacze 2-wtykowe,. obok dyszy spryskiwacza T6bszyby przedniejT2i Zlacze 2-wtykowe (biale). za deskarozdzielcza z lewej stronv T6cT2k ZJClcze2-wtykowe (czarne). za deska , T6drozdzielcza z lewej stronyT21 Zlacze 2-wtykowe (czarne). w komorze T6gsilnika z lewej stronyT2m Zlacze 2-wtykowe (czarne), w komorze silnika T6hz prawej stronyT2x Zlacze 2-wtykowe (czarne), pod szvba T6nprzednia obok piytki przekaznikowT2y Zlacze 2-wtykowe (niebieskie), pod szvba T6rprzednia obok plvtki przekaznikowT2z Zlacze 2-wtykowe (biale), pod szvba T'6uprzedniq obok plvtki przekainik6wT3 Zlacze 3-wtykowe (brazowe). za deska T7rozdzielcza z Ilewej stronyT3a Z+qcze 3-wtykowe (czerwone '89 Iub T10czarne '91), za deska rozdzielcza T10aT3b Zlacze 3-wtykowe (zielone), za deska T10brozdzielcza z Ilewej strony T14T3c Zlacze 3-wtykowe (brazowe), za oeskarozdzielczq posrodku T26,T3d Zlqcze 3-wtykowe (czarne). w komorzesilnika z prawej strony T26aT3e Zlacze 3-wtykowe (niebieskie), w komorzesilnika z lewej strony T41T3f Zlacze 3-wtykowe (zielone), za deska U1rozdzielcza z lewej strony VT3h Zfqcze 3-wtykowe (niebieskie), w komorze V2silnika z prawej strony V5T3j Zlacze 3-wtykowe (czarne). za deska V7. rozdzielcza z lewej strony Vl1T3m Zlacze 3-wtykowe (szare) V51!T3n Zfqcze 3-wtykowe (zielone), dla czujnika V60spalania stukowego 1. V67T30 Zlacze 3-wtykowe [niebieskie), dla czujnika Wspalania stukowego 2. W3

  Zfqc~e 3~wtykowe (czarne), w komorzesilnika z prawej stronvZlacze 3-wtykowe (czerwone), przyrozrusznikuZlacze 3-wtykowe (czarne), w kornorzesilnika z prawej stronyZfClcze3-wtykowe (czarne). w komorzesilnika z prawej stronyZfqcze 4-wtykowe, obok reflektora lewegoZlacze 4-wtykowe, w modelu '89 czerwone zadesks rozdzielcza Z lewej strony, w modelu91' obok reflektora: prawegoZlacze 4-wtykowe (brazowe). w komorzesilnika z lewej stronyZlacze 4-wtykowe (brazowe), w komorzesilnika z lewej stronyZlacze 5-wtykoweZfqcze 5-wtykowe (brazowe)Zlacze 5-wtykowe, za deska rozozielcza,uklad samodiagnostykiZlacze 5-wtykowe (czerwone), za deskarozdzielcza z lewej stronyZlqcza 5-wtykowe (czarne), w kornorzesilnika z prawej stronyZlqcze 6 -wtykoweZlaoze 6-wtykowe (biale). w komorzesilnika z lewej stronyZlacze 6-wtykowe, w modelu '89 zadeskarozdzielcza z lewej strony, w modelu '91w bagai:niku z lewej stronyZlacze 6-wtykowe, za konsolaZlacze 6-wtykowe (czarne). za desksrozdzielczqZ+qcze6-wtykowe, za deska rozdzielcza,uklad samodiagnostykiZlacze 6,-wtykowe (czarne). za deskarozdzielczqZ+qcze6-wtykowe (czarne). za deskarozdzielcza z lewej stronyZfqcze 6-wtykowe (czarne). za deskqrozdzielcza z lewej stronyZlacze 6-wtykowe (zielone), za deskarozdzielcza z lewej stronyZfqcze 7-wtykowe,. w kornorze silnikaz prawej stronyZlacze 10-wtykowe (czarne)Zlacze 10-wtyikowe (zolte)Zlqcze 10-wtykowe (brazowe)Zlacze 14-wtykowe (biale), za desksrozdzielcza. uklad samodiagnostykiZlqcze 26-wtykowe (zolte), w zestawiewskaznikowZlacze 26-wtykowe (niebieskie), w zestawiewskaznikowZlacze przewodu dla zacisku ,,75s"ZapalniczkaSilnik wveieraczkiDmuchawaPompka sprvskiwacza szybyWentylator chfodnicyPompka spryskiwacza reflektor6wPompa plvnu chlodzaceqoSilnik korekc]i ustawienia przepustnicyWentylator chfodnicy olejuLampa o5wietlenia wnetrza, przedniaLampa oswietlenia komory baqaznika

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  6/13

  W6W14W20XYY2

  Lampa oswietlenia schowka .Lampa oswistlenia lusterka pasazeraLampa oswietlenia lusterka levvegoOswietlenie tablicy rejestracyjnejZegarZegar cyfrowy

  Z1Z19Z20Szyba tylna ogrzewanaElement grzejny sondy lambdaRezystor ogrzewajqcy lewq dvszesprvskiwacza szybyRezystor ogrzewajqcy prawq dvszespryskiwacza szybyZ21

  Zestawienie punktow i ZlqCzy masowych (oznaczonych na schematach w kolku)6 Przew6d mascwvsilnik-v-atemator A23 Zlacze (30al) w wiazce przewod6w deski11 Polka na akumulator rozdzielczej14 Obudowa skrzyni bieg6w A24 Zlacze w wiazce przewod6w deski17 Przy kolektorze ssacvrn rozdzielczej, kontrola ukladu hamulcowego32 Za deska rozdzielcza Z lewej strony A26 Zlaczs w wiqzce przewod6w deski rozdzielczej,50 W kornorze baqaznika z lewej strony wvlacznik drzwiowy81 Zlacze w wiezce przewod6w deski ro;zdzielczej A27 Zlacze w wiazce przewodowdeski rozdzielczej82 Zlacze w wiazce przewod6w przedniej lewej A32 Zlacze (32) w wiazce przewod6w deski83 Zfqcze w wiqzce przewod6w przedniej prawej rozdzielczej84 Przvkadlubie silnika A33 Zlacze (75) w wiazce przewod6w deski94 W wiazce uktadu Oigifant rozdzielczej98 Zlacze w wiazce przewod6w tylnej A34 Zlacze (75x) w wiqzce przewod6w deski119 Ztqcze W wiijzce reflektor6w rozdzielczej199 Zlacze w wiazce przewod6w deski rozdzielczej A41 Zlacze (50) w wiazce przewod6w deskiA1 Zlacze (30a) w wiazce rzewod6w deski rozdzie Iczejrozdzielczej A42 Zlacze w wiqzce przewod6w deski rozdzielczej,A2 Zlacze (15a) w wiazce przewod6w deski wskainik zuzvcia paliwarozdzielczej. A43 Zlacze (57L) w wiazce przewod6w deskiA3 Zlacze (58) w wiqzce przewod6w deski rozdzieJczejrozdzielczej A45 Zlacze. uklad pomiaru predkosci obrotowejA5 Zlaeze w wiqzce przewod6w deski rozdzielczej A46 Zlacze (30) w wiqzce przewod6w deski(kierunkowskaz prawy) rozdzielczej. radioodbiornikA6 Ztqcze w wiazce przewod6w deski rozdzielczej A47 Zlacze (55) w wiqzce przewod6w deski(kierunkowskaz lewy) rozdzielczejA7 Zlqcze (5801) w wiazce przewod6w deski A117 Zlacze (61) w wiqzce przewod6w deskirozdzielczej rozdzielczejA9 Zlacze (59b) w wiqzce przewod6w deski 08 Zlacze w wiqzce przedniej prawej, czujnikrozdzielczej temperatury / potencjometrA10 Zlacze (tylko Diesel) 09 Przew6d masowy (15) w wiazee przedniejA17 Ztqcze( 16) W wiazce przewod6w deski prawej, tylko dla automatycznej skrzyni bieg6wr ozdz ie lc ze ] , D11 Polaczenie (15) przez bezpiecznik 28A18 Zlacze (54} w wiazce przedniej prawejA19 Ztacze (58d) w wiqzce przewod6w deski 013 Zlacze (50) w wiqzce przedniej prawejrozdzielczej 016 Zlacze w wiazce przedniej prawej, swieceA20 Zlacze (15a) w wiqzce przewod6w deski zarowerozdzielczej K Zlqcze dla gniazda do diagnostykiA21 Zlacze (86s) w wiqzce przewod6w deski K21 Zlacze (1) w wiazce przewod6w wentylatorarozdzielczej L Zlacze w ramce plvtki przekaznikow

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  7/13

  ',,' ?' . ' (\ 1' : I", ;J ,~,

  )O--------~~+,~,~,~c~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ) O1 '5 - -- HIX , ', , ' ]I

  L30

  [,;0M

  16.0. . . . . . @

  A

  39

  HSOWF50l c'25rO~,swID

  , TI,>fJ

  :05 ,(5 e 9 10

  I ,

  Schemat 140. AUDI 80 (model'92), SILNIK 1.STQI (1Z) jAkumulator, rozrusznik, alternator' .

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  8/13

  12.01s. .815 LJ:

  C','S 2.5' S i I , . . . .

  , \

  I~;/,S IO

  " "

  . :

  ,;-, ,

  '\,'

  . . . .- . . . ~.@,

  , '

  9 1 '0 12 15 16 17 I e

  , IScJ~!'f~,mat41. AUDI ,SQ(mQael ' ' : f t2J, SILNIK 1.9TElI (12)Swiec'~,?:tndW e, przekaini,k ,wiec zarowych '

  19 ,2 0

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  9/13

  "

  01

  ,2.:~,'~f' , ~ - : C-/)/~

  . ' 'T 2 1 / 1 " 5:2 .71 O A ... ---III-- .....~-----

  J ,

  27I

  23 25 26 3 1

  Schematt42. AUDiao (model '92), !?lLN!K 1.,~nDI,(tZ)Uklad sterowania 'wtrysk!iem paliwa

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  10/13

  . _ - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ .- - . . . . _ ~ . . ; . . ; . . . - - . . - - - - : _ " ' ! ' " ' - - ~ - - - - - - - - - - - " " " " ' : " ' . . . . . . . . . . . . .-,..------"""'"""'--t5I;...~........;....................:__ :~ --" " ;... . . .. . . .,--_.,~ .,.--: ': '" , ., .,,.,.,..,. . . . " . . . . --- : -----~-~-----X~ ~

  2T7 Is ' '

  1,0O:-/MST 7 n' . T UG L~J

  so 310,5 (;)-.0~L I ' O I S I I I'T IOI7Ifl,/6a,s 0,5

  1 . \ I@~l Il.0rol,S'iII r l /s1.0f ' O i s w .M 9M10

  , .

  33 34 35 36 37 38' 39 -4 0

  Schem$t 143 x,AUDIBO (model'92), SI~NIK 1..'9TDI, (1Z) "Uklad sterowania wtrvskism paliwa, ezujnik potozeniapedalu "gazu"', czujnlk polozenia~LJwaka,czujnik cisni'enia'w kolektorze s~~cym, przeplvwemlerz pOW,ietrz8 -,

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  11/13

  30IS: , 1Sx X31 31

  ' 0 , " 5 0,5' 0.5

  bl------.,-_tt'.......- = . c ; . . . . e T _ , - . . T

  IJ248,

  ,2GS2

  bL

  T 3 ," , n , 1 3 ( 1 1 1 1

  ..~

  015 0,5j @ I @50 51 52 53 54 55 56

  Schemat 144. AUDI 80 (model '92), SJLNIK 1.9TOI (1Z)Uklad st~lowania wtryskiem paliwa. czujnik predkosci obrotowej, czujnik polozenia iglicywswtrvskiwaczu. separatorwodv. czujnik ternperaturv plvnu chlodzaceqo -

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  12/13

  .. ' .', .. ,30

  T260I T4!i I1J T2&7.l0,5- 260,5 ~ "

  r O t \ ~ t ) L l \ ' " ' l" v1 :

  -W~ ~ ; , ~ , L ~ L ', t 1 i ] ~ ~

  T26/8

  '\

  1 0 1 8b~

  ",

  C jlIOS~l

  T26ol1 'e

  T260I 1261262 1 : , '

  I Tb~

  I r i o n0,,50,5botr bll

  9 : r , . S 0 i : S r 5,S 857 58 62 703 &49 60 61 65 66 67 68' 69,

  $chemat 145.-AU[)1 80 ('mpael '92)" SlLN,IK1.9TOI'(1Z). "Zestaw wskainikow,uktadsa'modiag'nostyki, obrotomlerz. predkosciomlera, uklad kontrof-stanu ptYr)cr chtedzacsqo ' , ' ,

 • 5/6/2018 Schemat Komputera Silnika Audi 80 1Z 1992

  13/13

  ~~~~~~~~~~~~~--~+---~~"-"~'------~~--~~----~----.s,..;.: : ,.,..:"-,- ...........~ - ......., v , . . . , , . . . . . . . . - - . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - - " ' " - . . . . . . . . . . . . . . . - - _ - . ~ , : , . . . . . . , . - - - - . . . - - - - - - - - - - , J 5 '~ ~ _ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _~ ~ ~ ~ _ _~ ~ _ _~ _ _~ . _ ~ - - ~ - - ~ - - ~ - - - - - - - - - x. , . , : " " . " : . . : < . ., . . , . . , . . . . ' . ,I.. , , < ..,' 1 ' ,

  ,~

  , ' , "

  \ ',;

  N39

  2 : 5rQi'~C2

  r"

  ii'

  Se;hemat1'4i6. AUp I ,80 (m~:del';'92). $1L ,N IK 1 .91:DI (1 Z)Wentylator chtodnicy