Rynek nieruchomo›ci w Szczecinie Real Estate Market .2 DTZ | Rynek nieruchomo›ci w...

download Rynek nieruchomo›ci w Szczecinie Real Estate Market .2 DTZ | Rynek nieruchomo›ci w Szczecinie

of 24

 • date post

  17-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rynek nieruchomo›ci w Szczecinie Real Estate Market .2 DTZ | Rynek nieruchomo›ci w...

 • Rynek nieruchomoci w Szczecinie PolskaReal Estate Market in SzczecinPoland

  Szczecin

  Stycze 2013January 2013

 • 2 DTZ | Rynek nieruchomoci w Szczecinie / Real Estate Market in Szczecin

  SPIS TRECICONTENTS

  Profi l gospodarczy miasta / Rynek inwestycyjnyEconomic Profi le of the City / Investment Market

  2

  Rynek biurowyOffi ce Market

  6

  Rynek powierzchni handlowychRetail Market

  10

  Rynek powierzchni magazynowcyh i przemysowychIndustrial and Logistics Market

  12

  Rynek hotelowy Hotel Market

  14

  Rynek mieszkaniowyResidential Market

  16

  Praktyki rynkoweMarket practices

  19

  EUROPA / EUROPE POLSKA / POLAND ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN

  12 km do granicy niemieckiej12 km to the German border

  65 km do Batyku65 km to the Baltic Sea

  127 km do Berlina127 km to Berlin

  281 km do Kopenhagi281 km to Copenhagen

  450 km do Warszawy450 km to Warsaw

 • Rynek nieruchomoci w Szczecinie / Real Estate Market in Szczecin | DTZ 3

  Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinie oraz porwnywalnych miastachEntities of national economy registered in Szczecin and comparable cities

  Struktura zatrudnienia w Szczecinie w 2005 i 2010 rokuEmployment structure in Szczecin in 2005 and 2010

  Pozn

  a

  Wroc

  aw

  Szcze

  cin

  Bydg

  oszcz

  Lubli

  n

  Biays

  tok020406080100120140160180200

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  100 000

  120 000

  Liczba podmiotw gospodarczych / Enes of naonal economyPodmioty gospodarcze na 1 tys. mieszkacw / Enes of naonal economyper '000 inhabitants

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

  100%

  2005 2010

  usugiservices

  edukacjaeducaon

  przemysindustry

  handelretail

  pozostaeother

  rdo/Source: Gwny Urzd Statystyczny / Central Statistical Offi cerdo/Source: Rocznik Statystyczny miasta Szczecina 2011 / Annual Statistical Book of the City of Szczecin, 2011

  Szczecin posiada mocne podstawy gospodarcze, ugruntowan pozycj rynkow zwizan z sektorami usug, biznesu i handlu, przemysem wytwrczym i morskim, jak rwnie zaawansowanych technologii.Szczecin to stolica wojewdztwa zachodniopomorskiego. Z populacj wynoszc 409 600 osb, znajduje si na 7 miejscu pod wzgldem liczby ludnoci w Polsce. Pod wzgldem wielkoci powierzchni plasuje si na 3miejscu w kraju, zaraz po Warszawie i Krakowie, zajmujc 301 km kw.

  O poziomie rozwoju gospodarczego Szczecina decyduj przede wszystkim sektor usugowy, edukacja oraz przemys. Wrd pozostaych sektorw, ktre zwikszaj liczb zatrudnionych naley wyrni opiek zdrowotn oraz budownictwo.

  Na koniec 2011 roku w Szczecinie zarejestrowanych byo ponad 65 tys. podmiotw gospodarczych, czyli niespena 160 podmiotw na tysic mieszkacw. Jest to wynik porwnywalny z Wrocawiem oraz duo wyszy ni w Bygdoszczy, Lublinie czy Biaymstoku. Wrd najwikszych przedsibiorstw moemy wyrni kilka znaczcych przedsibiorstw: Polska egluga Morska Polsteam, PPU Port Rybacki Gryf, PZF Cefarm, GK Odratrans, Frautex, Drobimex, Morpol, Vobis, SGI, Bosman Browar Szczecin, Sweedwood Poland, Zakady Misne Agryf, Szczeciska Centrala Nasienna, Przedsibiorstwo Przemysu Cukierniczego Gryf, Yara Poland, Tele-Fonika Kable, IMS GRIFFIN.

  Rozwj przedsibiorstw wspiera dziaajca od lipca 2010 roku na Prawobrzeu Szczecina podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec, ktra obejmuje prawie 73 ha terenw miejskich. Ponadto w 2000 roku Miasto Szczecin zainicjowao powstanie Szczeciskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ktrego gwne zadania polegaj na prowadzeniu inkubatora przedsibiorczoci oraz realizacji programw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym fi nansowanych z rodkw UE. Z kolei przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym dziaaj Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W regionie obserwuje si take powstawanie tzw. klastrw grupujcych podmioty wsppracujce w konkretnych obszarach. Dotyczy to gwnie bran innowacyjnych, takich jak: IT, turystyka, transport, sektor chemiczny czy przemys drzewno-meblarski, a take majcej w tym regionie wyjtkowe znaczenie brany morskiej. Warto zaznaczy, e w miecie studiuje ponad 55 500 studentw na 21 uczelniach wyszych. W ostatnich latach szczeciskie uczelnie wysze s szczeglnie zainteresowane rozwojem kierunkw cisych i podejmuj dziaania majce na celu zwikszenie liczby specjalistw w zakresie IT i nowoczesnych technologii. Dziki potencjaowi intelektualnym oraz rozbudowanemu zapleczu naukowo-badawczemu Szczecin moe staje si nowoczesnym centrum biznesu w Polsce.

  O atrakcyjnoci miasta, jako centrum biznesu wiadczy wybr Szczecina jako lokalizacji dla nowoczesnych centrw outsourcingowych (BPO/SSC) oraz siedzib fi rm z sektora IT, takich jak: Tieto, UniCredit Group, Metro Services, Coloplast, Stream, Arvato Services, BLStream.

  Szczecin has strong macroeconomic fundamentals, established market place connected with service, business and retail sectors, manufacturing and maritime industries as well as advanced technologies.Szczecin is the capital of the Zachodniopomorskie voivodship. Population-wise, with 409,600 inhabitants, is the seventh largest city in the country. In terms of area, it holds the third position, following Warsaw and Cracow, covering the area of 301 sqm km.

  The local economy is dominated by the service, education and industrial sectors. Other business fi elds, which record employment growth, include: healthcare and construction.

  At the end of 2011 over 65 thousand entities of national economy were registered in Szczecin, which translates into 160 companies per thousand inhabitants. The result is comparable with Wrocaw and higher than in Bydgoszcz, Lublin or Biaystok. Major companies operating in the city include: Polska egluga Morska Polsteam, PPU Port Rybacki Gryf, PZF Cefarm, GK Odratrans, Frautex, Drobimex, Morpol, Vobis, SGI, Bosman Browar Szczecin (brewery), Sweedwood Poland, Zakady Misne Agryf (meat processing), Szczeciska Centrala Nasienna, Przedsibiorstwo Przemysu Cukierniczego Gryf (confectionery), Yara Poland, Tele-Fonika Kable, IMS GRIFFIN.

  The development of enterprises is supported by Special Economic Zone Euro-Park Mielec (subzone Szczecin), operating since July 2010. It covers nearly 73 hectares located on the right bank of Odra River. In addition, in 2000 the city initiated the establishment of the technology park in Szczecin (Szczeciski Park Naukowo-Technologiczny), which coordinates the operations of business incubator and projects with focus on development and innovation, fi nanced from the EU funds. Two institutions operate within the Szczecin University of Technology: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer and centre of advanced technology (Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii). In the region we observe process of creating business clusters gathering entities which cooperate within the specifi c sector. It refers mainly to the IT, tourism, transport, chemical, wood sectors as well as highly important in the region the maritime industry.

  It should be noted that over 55,500 students study in Szczecin, which hosts 21 schools of higher education. In recent years higher schools in Szczecin are particularly interested in developing professional faculties and they intend to increase the number of modern technologies and IT specialists. Due to a high intellectual potential and research base Szczecin is becoming a modern business centre in Poland.

  The attractiveness of the city as a business centre is confi rmed by number of companies form BPO/SSC and IT sectors, which decided to locate in Szczecin their headquarter or outsourcing centres. They include: Tieto, UniCredit Group, Metro Services, Coloplast, Stream, Arvato Services, BLStream.

  Profi l gospodarczy miasta / Rynek inwestycyjnyEconomic Profi le of the City / Investment Market

 • 4 DTZ | Rynek nieruchomoci w Szczecinie / Real Estate Market in Szczecin

  INFRASTRUKTURASzczecin peni kluczow rol w systemie transportowym pnocno-zachodniej Polski i jest wanym wzem komunikacji drogowej, kolejowej, morskiej, rdldowej i lotniczej. Z powodu lokalizacji jest take istotnym orodkiem wsppracy midzynarodowej i przygranicznej.

  Wrd najwaniejszych inwestycji majcych na celu popraw infrastruktury drogowej naley wymieni:

  autostrada A6: (Berlin) Kobaskowo-Szczecin, przechodzca w drog krajow nr 6: Goleniw-Koszalin-Gdask;

  droga krajowa nr 3 (winoujcie-Szczecin-Jakuszyce (granica z Czechami), czciowo posiada status drogi ekspresowej

  droga krajowa nr 10: Lubieszyn (granica z Niemcami)-Szczecin-Bydgoszcz-Toru-Posk;

  droga krajowa nr 13: Roswek (granica z Niemcami)-Przecaw-Szczecin,

  droga krajowa nr 31: Szczecin-Gryfi no-Chojna-Kostrzy-Subice,

  droga wojewdzka nr 115: Szczecin-Tanowo-Dobieszczyn (granica z Niemcami);

  Wrd najwaniejszy inwestycji majcych na celu popraw infrastruktury drogowej naley wymieni:

  droga ekspresowa S3 - czciowo zrealizowana, budowa odcinka 23-km odcinka Brzozowo-Rurka planowana po 2013 roku;

  droga ekspresowa S6 - odcinek Kijewo-Rznica (7,2 km) w realizacji, planowane zakoczenie w III kw. 2013, odcinek Goleniw-Supsk (180km) - realizacja po roku 2013;

  obwodnica rdmiejska inwestycja o dugoci 9,2 km, skadajca si z dwch gwnych odcinkw: pnocnego i zachodniego. Obecnie ukoczono 5 etapw z 10 planowanych;

  obwodnica Zachodnia planowana inwestycja, ktra ma poprawi komunikacj w lewobrzenej czci miasta oraz komunikacj z Policami, Goleniowem i zlokalizowanym tam portem lotniczym;

  trasa Pnocna inwestycja ma na celu poczenie pnocnej czci miasta z drog prowadzc do Polic oraz z projektowan Obwodnic Zachodni, obecnie realizowany jest II etap inwestycji, ktrego zakoczenie planow