rozporządzenie Ministra Finansów

download rozporządzenie Ministra Finansów

of 21

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of rozporządzenie Ministra Finansów

 • DZIENNIK USTAWRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r.

  Poz. 1037

  OBWIESZCZENIEMINISTRA FINANSW

  z dnia 18 kwietnia 2014 r.

  wsprawieogoszeniajednolitegoteksturozporzdzeniaMinistraFinanswwsprawieprowadzeniapodatkowejksigiprzychodwirozchodw

  1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogasza si w zaczniku do niniejszego obwiesz-czenia jednolity tekst rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 152, poz. 1475), z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych:

  1) rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 224, poz. 2226);

  2) rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 282, poz. 2807);

  3) rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 36, poz. 229);

  4) rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 140, poz. 988);

  5) rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 252, poz. 1691);

  6) rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. poz. 551).

  2. Podany w zaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzdzenia nie obejmuje:

  1) 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 224, poz. 2226), ktry stanowi:

  2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

  2) 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 282, poz. 2807), ktry stanowi:

  2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

  3) 2 i 3 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowa-dzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 36, poz. 229), ktre stanowi:

  2. 1. Podatnicy, ktrzy przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia zaoyli podatkow ksig przychodw i rozchodw wedug wzoru dotychczasowego, mog ewidencjonowa w tej ksidze zdarzenia gospodarcze po wejciu w ycie niniejszego rozporzdzenia. W takim przypadku podatnicy prowadz podatkow ksig przychodw i rozchodw z uwzgldnieniem zasad okrelonych przepisami rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem, w tym stosuj odpowiednie objanienia do podatkowej ksigi przychodw i rozchodw w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem i nie wypeniaj w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw kolumny 12.

 • Dziennik Ustaw 2 Poz. 1037

  2. Podatkow ksig przychodw i rozchodw prowadzon przed wejciem w ycie niniejszego rozporzdzenia zgodnie z przepisami rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzgldnieniem prze-pisw ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, w brzmieniu obowizujcym od dnia 1 stycznia 2007 r., uznaje si za niewadliw. W takim przypadku przepis 11 ust. 2 rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1, nie ma zastosowania.

  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w razie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw przy zastosowaniu technik informatycznych.

  3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

  4) 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 140, poz. 988), ktry stanowi:

  2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 7 dni od dnia ogoszenia.;

  5) 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 252, poz. 1691), ktry stanowi:

  2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

  6) 2 i 3 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie pro-wadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw (Dz. U. poz. 551), ktre stanowi:

  2. 1. Jeeli w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodw (zwiksza przychody) lub zwiksza koszty uzyskania przychodw, zgod-nie z art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, kwoty, ktrych nie wykaza w ksidze w tym okresie, powinien wpisa we waciwej kolumnie, w miesicu, w ktrym niniejsze rozporzdzenie wchodzi w ycie. W kolumnie Uwagi naley wskaza pozycj ksigi, w ktrej zaewidencjonowano koszty uzyska-nia przychodw. Kwoty zmniejszajce koszty uzyskania przychodw naley wpisa ze znakiem minus (-) albo kolo-rem czerwonym.

  2. Ksig uznaje si za niewadliw take w przypadku, gdy przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdze-nia zapisy w ksidze dokonywane byy na podstawie faktur, o ktrych mowa w 12 ust. 3 pkt 1 rozporzdzenia, o kt-rym mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem.

  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w przypadku prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozcho-dw z zastosowaniem technik informatycznych.

  3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia..

  Minister Finansw: wz. J. Cicho

 • Dziennik Ustaw 3 Poz. 1037

  Zacznik do obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 18 kwietnia 2014 r. (poz. 1037)

  ROZPORZDZENIEMINISTRA FINANSW1)

  z dnia 26 sierpnia 2003 r.

  wsprawieprowadzeniapodatkowejksigiprzychodwirozchodw

  Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

  Rozdzia 1

  Przepisyoglne

  1. Rozporzdzenie okrela sposb prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw, zwanej dalej ksig, szczegowe warunki, jakim powinna odpowiada ta ksiga, aby stanowia dowd pozwalajcy na okrelenie zobowiza podatkowych, oraz szczegowy zakres obowizkw zwizanych z jej prowadzeniem, a take terminy zawiadomienia na-czelnika urzdu skarbowego o prowadzeniu ksigi.

  2. 1. Osoby fizyczne, spki cywilne osb fizycznych, spki jawne osb fizycznych oraz spki partnerskie, o ktrych mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, zwanej dalej ustaw o podatku dochodowym, s obowizane prowadzi ksig, z zastrzeeniem ust. 2, wedug wzoru ustalonego w zaczniku nr 1 do rozporzdzenia, w sposb okrelony w rozdziale 2.

  2. Rolnicy prowadzcy gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracownikw, czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych oraz pracownikw rolnych, wykonujcy dziaalno gospodarcz, osobicie lub z udziaem czonkw rodzi-ny pozostajcych we wsplnym gospodarstwie domowym, jeeli czny przychd z tej dziaalnoci gospodarczej nie prze-kracza 10 000 z w roku podatkowym, s obowizani prowadzi ksig przeznaczon dla tych rolnikw, wedug wzoru ustalonego w zaczniku nr 2 do rozporzdzenia, w sposb okrelony w rozdziale 3.

  3. Okrelenia uyte w rozporzdzeniu oznaczaj:

  1) towary towary handlowe, materiay podstawowe i pomocnicze, pwyroby (pfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiay przyjte od zamawiajcych do przerobu lub obrbki, z tym e:a) towarami handlowymi s wyroby przeznaczone do sprzeday w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi

  s rwnie produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu dziaw specjalnych produkcji rolnej,b) materiaami (surowcami) podstawowymi s materiay, ktre w procesie produkcji lub przy wiadczeniu usug staj

  si gwn substancj gotowego wyrobu; do materiaw podstawowych zalicza si rwnie materiay stanowice cz skadow (montaow) wyrobu lub cile z wyrobem zczone (np. opakowania puszki, butelki) oraz opako-wania wysykowe wielokrotnego uytku (np. transportery, palety), jeeli opakowania te nie s rodkami trwaymi,

  c) materiaami pomocniczymi s materiay niebdce materiaami podstawowymi, ktre s zuywane w zwizku z dziaalnoci gospodarcz i bezporednio oddaj wyrobowi swoje waciwoci,

  d) wyrobami gotowymi s wyroby wasnej produkcji, ktrych proces przerobu zosta cakowicie zakoczony, wy-konane usugi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakoczone roboty, w tym take budowlane,

  e) produkcj niezakoczon jest produkcja w toku oraz pwyroby (pfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty wasnej produkcji, a take wykonywane roboty, usugi przed ich ukoczeniem,

  f) brakami s nieodpowiadajce wymaganiom technicznym wyroby wasnej produkcji, cakowicie wykoczone bd te doprowadzone do okrelonej fazy produkcji; brakami s rwnie towary handlowe, ktre na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bd magazynowania utraciy czciowo sw pierwotn warto,

  g) odpadami s materiay, ktre na skutek procesw technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciy cakowicie sw pierwotn warto uytkow;

  1) Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Finansw (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304,