PrOjeKty · PDF file 2010. 7. 27. · nego. Są następstwem odkryć,...

Click here to load reader

 • date post

  24-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PrOjeKty · PDF file 2010. 7. 27. · nego. Są następstwem odkryć,...

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca

  PrOjeKty InnOWacyjne

  Poradnik dla projektodawców

  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Krajowa Instytucja Wspomagająca Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: (22) 45 09 857, (22) 45 09 964, fax: (22) 45 09 856 www.efs.gov.pl, www.cofund.org.pl, www.kiw-pokl.org.pl e-mail; [email protected]

 • 1

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca

  PrOjeKty InnOWacyjne

  Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Warszawa 2009

 • Publikacja przygotowana w ramach realizacji zadań Krajowej Instytucji Wspomagającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Wydawca: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

  Autorzy: Marcin Dygoń, Irena Wolińska Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”

  Zespół redakcyjny: Beata Puszczewicz, Marek Maziuk, Ewa Wosik

  Konsultacja merytoryczna: Wojciech Kempisty, Ksenia Kempa-Pietrala, Hanna Kądziela

  ISBN 978-83-7585-074-1

  Opracowanie graficzne, skład, łamanie i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

  Nakład: 5000 egz.

  Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozprowadzana bezpłatnie.

 • 3

  Spis treści

  Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................................................................... 7

  1. Projekt innowacyjny ........................................................................................................................................................................................................ 7 1.1. Definicje innowacji ...................................................................................................................................................................................................... 7 1.2. Źródła innowacji ............................................................................................................................................................................................................ 9 1.3. Rozpoznawanie szans ................................................................................................................................................................................................ 13 1.4. Innowacyjność w PO KL ........................................................................................................................................................................................... 16 1.5. Definicje projektu innowacyjnego .................................................................................................................................................................... 17

  2. Przygotowanie projektu innowacyjnego ....................................................................................................................................................... 25 2.1. Definicje projektu i metodyka PCM w zarządzaniu projektami innowacyjnymi ................................................................... 25 2.2. Zastosowanie adaptacyjnego zarządzania projektem innowacyjnym w ramach PO KL ................................................ 29 2.3. PCM i adaptacyjne zarządzanie projektem .................................................................................................................................................. 34 2.4. Inicjowanie projektu innowacyjnego, potrzeba realizacji a pomysł na projekt ..................................................................... 34 2.5. Zespół projektowy w zarządzaniu adaptacyjnym .................................................................................................................................... 38 2.6. Monitorowanie przebiegu projektu .................................................................................................................................................................. 40 2.7. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ............................................................................................................................................................................. 41

  3. etapy realizacji projektu innowacyjnego ....................................................................................................................................................... 48 3.1. Etap I. Przygotowanie ................................................................................................................................................................................................ 52

  Działanie 1. Diagnoza ................................................................................................................................................................................................. 52 Działanie 2. Tworzenie partnerstwa (działanie nieobligatoryjne) ................................................................................................... 56 Działanie 3. Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego ..................................................................................................... 63 Działanie 4. Opracowanie strategii wdrażania projektu ....................................................................................................................... 69

  3.2. Etap II. Wdrożenie ......................................................................................................................................................................................................... 71 Działanie 5. Testowanie produktu ...................................................................................................................................................................... 71 Działanie 6. Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu ........................................................................................... 72 Działanie 7. Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego ................................................................................................ 75 Działanie 8. Walidacja produktu finalnego ................................................................................................................................................... 76 Działanie 9. Upowszechnianie produktu oraz włączanie go do głównego nurtu polityki ............................................. 76

  4. Doświadczenia z realizacji projektów innowacyjnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej eQUaL wynikające z ewaluacji .................................................................................................................................................................................................. 79

  ZaŁĄcZnIKI 1. Wzór strategii ....................................................................................................................................................................................................................... 81 2. Lista sprawdzająca oceny strategii ........................................................................................................................................................................ 84 3. Wzór arkusza oceny projektu innowacyjnego ............................................................................................................................................... 87 4. Informacja na temat Sieci Tematycznych .......................................................................................................................................................... 89

  Bibliografia .................................................................................................................................................................................................................................... 91 Wykaz rysunków ...................................................................................................................................................................................................................... 92

  Wykaz schematów .................................................................................................................................................................................................................. 92

 • 5

  Wprowadzenie

  Przedstawiamy Państwu poradnik tworzenia i realizacji projektów innowacyjnych, przeznaczony dla projektodawców zain- teresowanych projektami innowacyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

  Celem poradnika jest zaprezentowanie projektodawcom najważniejszych zagadnień odróżniających projekt innowacyjny od projektu standardowego oraz udzielenie wskazówek dotyczących przygotowania i realizacji projektów innowacyjnych. Wszelkie informacje i wskazówki mają zastosowanie zarówno do projektów systemowych, jak i składanych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu.

  Rozpoczynamy od wyjaśnienia pojęcia „innowacja” oraz wymienienia źródeł innowacji, a także objaśnienia specyfiki projek- tów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL.

  Rozdział drugi poświęcony jest najważniejszym kwestiom związanym z zarządzaniem projektami innowacyjnymi z zasto- sowaniem rekomendowanych adaptacyjnych metodyk zarządzania. Szczególną uwag