Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. · PDF file 2009. 5. 27. · Photoshop CS3/CS3 PL....

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. · PDF file 2009. 5. 27. · Photoshop CS3/CS3 PL....

Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. BibliaPhotoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia Autor: Matt Doyle, Simon Meek T³umaczenie: Irmina Lubowiecka, Mateusz Wieloch ISBN: 978-83-246-1764-7 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS3 Layers Bible Format: 172x245, stron: 752 Oprawa: twarda Zawiera CD-ROM
Wykorzystaj mo¿liwoœci warstw! • Jak wykorzystaæ potêgê drzemi¹c¹ w mechanizmie warstw? • Jak zarz¹dzaæ warstwami? • Jak wykorzystaæ tryby mieszania?
Adobe Photoshop udowadnia, ¿e nie tylko œwiat nie jest dwuwymiarowy – wiêcej wymiarów ma tak¿e grafika rastrowa! Aby u³atwiæ tworzenie spektakularnych grafik i ciekawych efektów, twórcy tego narzêdzia zaimplementowali w nim mechanizm warstw. Daje on wrêcz nieograniczone mo¿liwoœci projektowania i modyfikacji obrazów. To, jak go wykorzystasz, zale¿y tylko od Twojej wyobraŸni i wiedzy!
Dziêki tej wyczerpuj¹cej ksi¹¿ce poznasz dzia³anie mechanizmu warstw i techniki pracy z nimi. Autorzy w przejrzysty i przyjazny dla Czytelnika sposób przekazuj¹ potrzebn¹ wiedzê – od podstaw a¿ po zaawansowane zagadnienia. Dowiesz siê, w jaki sposób zarz¹dzaæ warstwami, scalaæ je i organizowaæ. Zrozumiesz, na czym polega przekszta³canie warstw, nauczysz siê zmieniaæ ich rozmiary oraz u¿ywaæ masek. W kolejnych rozdzia³ach zobaczysz, jak wykorzystaæ warstwy specjalnego przeznaczenia – tekstowe oraz kszta³tu. Znajdziesz tu tak¿e style i kompozycje warstw oraz niezwykle praktyczne informacje na temat warstw dopasowania i wype³nienia. Ta ksi¹¿ka to prawdziwe kompendium wiedzy na temat warstw i ich efektownego wykorzystania!
• Podstawy pracy z warstwami • Koncepcja warstw • Sposoby zarz¹dzania warstwami i ich organizacja • Kontrola po³o¿enia warstwy • Przekszta³canie warstw • Zmiana rozmiaru warstwy • Wykorzystanie warstwy tekstowej • Zastosowanie warstw kszta³tu, dopasowania i wype³nienia • £¹czenie warstw z wykorzystaniem trybów mieszania • Tworzenie i stosowanie inteligentnych obiektów • U¿ywanie masek • Style i kompozycje warstw • Zastosowanie warstw w praktyce • Sposoby manipulacji zdjêciami za pomoc¹ warstw • Stosowanie warstw w innych aplikacjach
ród³o wszelkich informacji o warstwach – dla amatora i profesjonalisty!
Przedmowa ...................................................................................................... 19
Rozdzia 1. Wprowadzenie do warstw ............................................................. 27 Zrozumienie koncepcji warstw ...........................................................................................................28 Warstwy a Photoshop .........................................................................................................................28 Wprowadzenie do palety Layers (Warstwy) .......................................................................................29
Dodawanie tekstu ..........................................................................................................................48 Praca z warstwami ........................................................................................................................49
Podsumowanie ....................................................................................................................................50
Rozdzia 2. Zarzdzanie warstwami i ich organizowanie ............................... 51 Tworzenie warstw ...............................................................................................................................52
Tworzenie warstwy z zaznaczenia ................................................................................................53 Inne sposoby tworzenia warstw ....................................................................................................54
Zaznaczanie warstw ............................................................................................................................54 Zaznaczanie pojedynczej warstwy ................................................................................................55 Zaznaczanie wielu warstw ............................................................................................................56 Zaznaczanie warstw przy uyciu narzdzia Move (Przesunicie) ................................................56
Organizowanie warstw ........................................................................................................................86 czenie warstw ...........................................................................................................................86 Rozczanie warstw ......................................................................................................................87 Organizowanie warstw w grupy ...................................................................................................87 Pokazywanie i ukrywanie warstw i grup ......................................................................................96
Przesuwanie punktu odniesienia .................................................................................................101 Zatwierdzanie lub anulowanie przeksztacenia ...........................................................................103 Powtarzanie przeksztace ..........................................................................................................103 Skalowanie ..................................................................................................................................103 Obracanie ....................................................................................................................................105 Pochylanie ..................................................................................................................................105 Znieksztacanie ...........................................................................................................................106 Zastosowanie perspektywy .........................................................................................................107 Wypaczanie ................................................................................................................................108 Obracanie o stay kt ..................................................................................................................110
Rozdzia 4. Tworzenie tekstu przy uyciu warstwy tekstowej ................... 127 Co to jest warstwa tekstowa? ............................................................................................................128 Dodawanie warstwy tekstowej ..........................................................................................................129 Zaznaczanie tekstu ............................................................................................................................132 Praca z tekstem punktowym i tekstem akapitowym ..........................................................................132
Tworzenie tekstu na ciece ..............................................................................................................165 Ukadanie tekstu .........................................................................................................................167 Odbijanie tekstu ..........................................................................................................................167 Zmiana ksztatu tekstu ................................................................................................................168 Tworzenie tekstu wewntrz zamknitej cieki ..........................................................................168
Podsumowanie ..................................................................................................................................182
Rozdzia 5. Praca z warstwami ksztatu ........................................................ 183 Dodawanie warstwy ksztatu .............................................................................................................184
Praca z podstawowymi narzdziami ksztatu ..............................................................................187 Praca z narzdziem Custom Shape (Ksztat wasny) ..................................................................192 Inne sposoby na utworzenie warstwy ksztatu ............................................................................193
Edytowanie warstw ksztatu ..............................................................................................................194 Edytowanie stylu i zawartoci warstwy ksztatu .........................................................................194 Poruszanie i zmiana ksztatów ....................................................................................................198
Ustawianie opcji warstwy dopasowania .....................................................................................220 Podgldanie zmian koloru na palecie Info ..................................................................................221 Stosowanie dopasowania do okrelonych warstw .......................................................................222
Tworzenie wypenionych obszarów przy uyciu warstw wypenienia ..............................................270 Dodawanie warstw wypenienia .................................................................................................271 Tworzenie bloków koloru przy uyciu warstwy wypenienia Solid Color (Kolor kryjcy) ........272 Wykonywanie gradientów przy uyciu warstwy wypenienia Gradient .....................................273 Korzystanie z warstwy wypenienia Pattern (Wzorek) ...............................................................284
Maskowanie warstw dopasowania i wypenienia ..............................................................................285 Uywanie trybów mieszania z warstwami dopasowania i wypenienia ............................................287 Podsumowanie ..................................................................................................................................289
Cz III Zaawansowane funkcje warstw ................................... 291
Rozdzia 7. czenie warstw przy uyciu trybów mieszania ........................ 293 Wybieranie trybu mieszania ..............................................................................................................295 Zrozumienie trybów mieszania .........................................................................................................295 Poznawanie trybów mieszania ..........................................................................................................296
Tworzenie inteligentnego obiektu z jednej lub wikszej liczby warstw .....................................339 Tworzenie inteligentnego obiektu z projektu graficznego Illustratora ........................................340 Tworzenie inteligentnego obiektu z pliku obrazu .......................................................................341
Edytowanie inteligentnych obiektów ................................................................................................343 Powielanie inteligentnych obiektów ...........................................................................................344 Zagniedanie inteligentnych obiektów ......................................................................................345 Konwertowanie i usuwanie inteligentnych obiektów .................................................................346
Praca z inteligentnymi filtrami ..........................................................................................................347 Stosowanie inteligentnego filtra .................................................................................................348 Edytowanie inteligentnych filtrów ..............................................................................................348 Maskowanie inteligentnych filtrów ............................................................................................350 Ustawianie opcji mieszania inteligentnego filtra ........................................................................353
Maski ogólne ..............................................................................................................................362 Maski przeznaczone do pracy z warstwami ................................................................................364
Uywanie masek warstwy .................................................................................................................376 Tworzenie masek warstwy ..........................................................................................................376 Edytowanie masek warstwy ........................................................................................................377
Uywanie masek wektorowych .........................................................................................................380 Tworzenie masek wektorowych ..................................................................................................380 Edytowanie masek wektorowych ................................................................................................382
Tworzenie maski przycinajcej ...................................................................................................389 Edytowanie masek przycinajcych .............................................................................................390
Wyczanie, ukrywanie i usuwanie efektów ...............................................................................403 Przenoszenie i powielanie efektów i stylów ...............................................................................404 Tworzenie ustawie stylów warstwy i zarzdzanie nimi ............................................................404 Konwertowanie stylu warstwy na pojedyncze warstwy ..............................................................407
Poznawanie efektów warstwy ...........................................................................................................407 Drop Shadow (Cie) i Inner Shadow (Cie wewntrzny) ...........................................................408 Outer Glow (Blask zewntrzny) i Inner Glow (Blask wewntrzny) ...........................................411 Bevel and Emboss (Faza i paskorzeba) ....................................................................................413 Satin (Satyna) .............................................................................................................................418 Naoenie koloru, gradientu i wzorka .........................................................................................420 Stroke (Obrys) ............................................................................................................................422
Rozdzia 12. Poznawanie strategii warstw ................................................... 451 Organizowanie warstw dla wikszej przejrzystoci ..........................................................................452
Nadawanie warstwom nazw .......................................................................................................452 Grupowanie warstw wedug zawartoci ......................................................................................454
Pilnowanie efektu kocowego ....................................................................................................480 Trzy drogi do podobnego rezultatu .............................................................................................481
Uywanie formatu TIFF .............................................................................................................490 Praca z formatem Photoshop PDF ..............................................................................................492
Dodawanie warstwy dopasowania Levels (Poziomy) .................................................................533 Tworzenie selektywnych dopasowa za pomoc maski warstwy ...............................................535 Oczyszczanie maski ....................................................................................................................537 Stosowanie dopasowa w innych zdjciach pakietu ...................................................................538
Spis treci 15
Rozdzia 15. Manipulowanie zdjciami za pomoc warstw .......................... 585 Retuszowanie krajobrazu ..................................................................................................................586
Stosowanie dopasowania na caym obrazie ................................................................................586 Tworzenie maski .........................................................................................................................588 Oywianie obrazu .......................................................................................................................591
Naprawianie dominanty barwnej na fotografiach .............................................................................593 Korekcja fotografii mostu ...........................................................................................................595 Korekcja fotografii mikrofonu ....................................................................................................599
Wyrównywanie dwóch fotografii robionych z rki ...........................................................................623 Tworzenie dokumentu ................................................................................................................624 Wyrównywanie warstw ..............................................................................................................625 Tworzenie kocowego obrazu ....................................................................................................626
Tworzenie dokumentu zaproszenia .............................................................................................633 Rozplanowanie zaproszenia ........................................................................................................633 Dodawanie tekstu i grafiki ..........................................................................................................635 Umieszczanie kilku kopii na jednej stronie .................................................................................640 Przygotowanie dokumentu do druku ..........................................................................................643 Drukowanie zaprosze ................................................................................................................644
Cz V Dodatki ........................................................................... 667 Dodatek A Korzystanie z CD-ROM-u ................................................................ 669
Dodatek B Skróty klawiszowe w pracy z warstwami ................................... 671
Skorowidz ....................................................................................................... 703
Rozdzia 1. Wprowadzenie do warstw
W tym rozdziale
Próbujemy zrozumie , jak dziaa przezroczysto
Przegldamy typy warstw
Poznajemy nowe funkcje w wersji CS3
Stosujemy warstwy w praktyce
Jeli uywae ju Photoshopa, bez wtpienia miae styczno z warstwami. S one kluczow funkcj programu i jeli robisz cokolwiek poza retuszem fotografii, stanowi istot pracy.
Pikno warstw polega na tym, e moesz pracowa z rónymi czciami obrazu nieza- lenie. Jeli malujesz na jednej warstwie, inne warstwy pozostaj nietknite. Oznacza to, e moesz atwo wypróbowywa róne pomysy (i atwo je niszczy , jeli Ci si nie podobaj!).
Warstwy oferuj du elastyczno w tworzeniu obrazów. Jeli na przykad nie podoba Ci si pozycja logo, po prostu przecignij je na nowe miejsce — jeli jest na swojej wasnej warstwie, bdzie poruszao si niezalenie, bez niszczenia reszty obrazu.
Warstwy przydaj si take, gdy chcesz uzyska artystyczny efekt. Na przykad tryby mieszania warstwy daj Ci bogactwo kompozycyjnych sztuczek, których moesz uy , aby oywi obrazy. Warstwy dopasowania z kolei pozwalaj Ci utworzy dopasowanie tonalne obrazu, bez trwaej modyfikacji pikseli.
Wicej o trybach mieszania w rozdziale 7.
28 Cz I Podstawy pracy z warstwami
W tym rozdziale przyjrzysz si historii warstw w Photoshopie i przeledzisz kluczowe koncepcje, takie jak paleta Layers (Warstwy) i przezroczysto . Wyjaniono w nim wszyst- kie podstawowe typy warstw oraz pokazano kilka praktycznych zastosowa. Rozdzia skoczymy kilkoma prostymi przykadami, aby pomóc Ci zapamita koncepcje, które wprowadzilimy.
Zrozumienie koncepcji warstw Dobrym sposobem na zrozumienie koncepcji warstw jest mylenie o nich, jak o fizycznych warstwach wókna oktanowego pooonych jedna na drugiej (patrz rysunek 1.1). Moesz dodawa , kopiowa i usuwa warstwy; moesz je ukrywa i porusza nimi poziomo i pionowo; moesz te zmienia ich kolejno na stosie. Kiedy wprowadzisz jak zmian do jednej warstwy, tylko ona ulegnie zmianie.
Rysunek 1.1. Warstwy s od siebie niezalene — podobnie jak warstwy wókna oktanowego
Warstwy a Photoshop Zanim (w wersji 3 Photoshopa) zostay wprowadzone warstwy, kada zmiana dokonana na obrazie bya zapisywana na jednej warstwie. Moesz sobie wyobrazi , jak utrudniao to prac projektantom! Wszystkie zmiany byy trwae. Photoshop nie mia wtedy nawet palety History (Historia), wic moge cofn najwyej jedn zmian. Zrozumiaym jest, dlaczego uytkownicy wersji 2 i wczeniejszych mieli w zwyczaju robienie mnóstwa kopii zapasowych.
Obecnie mamy do wyboru wiele rónorodnych typów warstw, a take mnóstwo potnych funkcji umoliwiajcych ich edycj. Teraz ciko wyobrazi sobie prac z Photoshopem bez uycia warstw. Stay si sercem programu, jego centralnym elementem.
Rozdzia 1. Wprowadzenie do warstw 29
Podczas pracy z obrazem w Photoshopie wikszo czasu spdzisz, pracujc z jedn warstw na raz. Na przykad wikszo filtrów, funkcje dopasowania obrazu dostpne w menu Image/Adjustments (Obraz/Dopasowania) oraz standardowe komendy wytnij i kopiuj Edit/Cut (Edycja/Wytnij), Edit/Copy (Edycja/Kopiuj), wszystkie one pracuj wycznie na aktualnej warstwie.
Niektóre narzdzia, takie jak narzdzia tekstowe i narzdzia ksztatu (domylnie), tworz nowe warstwy, gdy zostan uyte.
Wprowadzenie do palety Layers (Warstwy) Wikszo czynnoci z wykorzystaniem warstw w Photoshopie jest zwizana z palet Layers (Warstwy), jak pokazano na rysunku 1.2, wic powi chwil na poznanie jej moliwoci. Jeli paleta nie jest widoczna, moesz j uaktywni , wybierajc menu Window/ Layers (Okno/Warstwy) lub wciskajc F7.
Rysunek 1.2. Paleta Layers (Warstwy) w Photoshopie
Paleta Layers (Warstwy) zazwyczaj pokazuje co najmniej jedn aktualnie zaznaczon warstw (nazywan warstw aktywn). Aby uatwi identyfikacj warstw, Photoshop nadaje kadej z nich nazw. Nazwa aktywnej warstwy jest zawsze pogrubiona na palecie Layers (Warstwy), a sama warstwa zostaje przyciemniona, co odrónia j od reszty warstw na palecie. Nazwa aktywnej warstwy jest równie pokazywana na pasku tytuowym okna dokumentu, co zapewne uznasz za wygodne, gdy paleta Layers (Warstwy) bdzie spoczy- waa pod dziesicioma oknami dokumentów i siedmioma innymi paletami.
30 Cz I Podstawy pracy z warstwami
Paleta Layers (Warstwy) zawiera nastpujce kontrolki, pomagajce w pracy z warstwami:
Blending Mode (Tryb mieszania): To rozwijane menu pozwala Ci na wybór sposobu mieszania si aktywnej warstwy z warstwami znajdujcymi si pod ni. Wicej informacji znajdziesz w rozdziale 7.
Opcje blokowania: Te cztery przyciski pozwalaj Ci zablokowa róne aspekty warstwy — jej przezroczyste piksele, piksele obrazka, pozycj lub wszystkie trzy. Wicej informacji znajdziesz w rozdziale 2.
Kontrolki Opacity (Krycie) i Fill (Wypenij): Opcje te pozwalaj Ci ustawi , ile obrazka spod spodu przewituje przez aktywn warstw. Wicej o tych kontrolkach w rozdziale 2.
Ikona Link Layers (Pocz warstwy): Uyj tej ikony, aby poczy dwie lub wicej warstw tak, eby mona byo nimi manipulowa niczym jedn warstw. Wicej w rozdziale 2.
Ikona Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy): Jak sama nazwa sugeruje, moesz za pomoc tej ikony dodawa style do warstw. Style warstw pozwalaj Ci dodawa efekty takie jak rzucanie cienia czy fazowanie. Zostay one szczegóowo przedstawione w rozdziale 10.
Ikona Add Layer Mask (Utwórz mask warstwy): Uyj tej ikony, aby utworzy mask dla aktualnej warstwy. Wicej o maskach warstwy w rozdziale 9.
Ikona Create New Fill or Adjustment Layer (Utwórz now warstw wypenienia lub korekcyjn): Moesz uy tej ikony, aby szybko utworzy warstw wypenienia (suc do dodawania jednolitego koloru, gradientu lub wypeniania warstwy wzorem) albo warstw dopasowania (suc do dopasowywania innych warstw w dokumencie). Wszystkie typy warstw opisuje rozdzia 6.
Ikona Create New Group (Utwórz now grup): Ta ikona pozwala Ci grupowa warstwy. Wicej na ten temat w rozdziale 2.
Ikona Create a New Layer (Utwórz warstw): Suy tworzeniu nowej, pustej warstwy w dokumencie. W rozdziale 2. moesz nauczy si rónych sposobów na tworzenie nowych warstw.
Ikona Delete Layer (Usu warstw): Uyj tej ikony, eby usun niechciane warstwy z dokumentu. Ten i inne sposoby usuwania warstw prezentuje rozdzia 2.
Moesz zmieni rozmiar palety Layers (Warstwy) (podobnie jak wszystkich palet w Photoshopie), klikajc i przecigajc pole zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu palety. Maa paleta to dobry wybór, gdy brakuje Ci miejsca do pracy na ekranie, a dua jest wygodna, gdy musisz patrze na wiele warstw równoczenie. Jeli palety naprawd Ci przeszkadzaj, moesz je zminimalizowa, klikajc dwukrotnie zakadk na szczycie palety Layers (Warstwy) lub klikajc malutk ikon minimalizacji na lewo od przycisku Close (Zamknij) w prawym górnym rogu palety. Ponownie dwukrotnie kliknij zakadk lub ikon, aby otworzy palet.
Rozdzia 1. Wprowadzenie do warstw 31
Warstwy w oknie dokumentu
Zawarto wszystkich widocznych warstw jest wywietlana w oknie dokumentu. Warstwy pojawiaj si na palecie w takiej kolejnoci, w jakiej znajduj si na stosie dokumentu, wic warstwa bdca na wierzchu jest zawsze na szczycie listy, a warstwa ta na spodzie. Rysunek 1.3 prezentuje, jak warstwy na palecie Layers (Warstwy) zale od ich zawartoci w oknie widoku.
Rysunek 1.3. Tak wygldaj warstwy na palecie Layers (Warstwy) i w oknie dokumentu
Paleta Layers (Warstwy) wywietla warstwy dla zaznaczonego dokumentu. Jeli masz otwartych kilka dokumentów jednoczenie, zauwaysz, e paleta Layers (Warstwy) ulega zmianie, gdy przeczasz si pomidzy oknami dokumentów.
Anatomia warstwy
Chocia jest wiele rónych typów warstw w Photoshopie, wszystkie korzystaj z nast- pujcych funkcji (patrz rysunek 1.4):
Rysunek 1.4. Kada warstwa ma ikon oka (ukryt, jeli warstwa jest niewidoczna), miniaturk, nazw i, opcjonalnie, ikon kódki
Ikona oka: Wskazuje, czy warstwa jest widoczna w oknie dokumentu czy nie. Kliknij ikon oka, aby ukry warstw; kliknij j ponownie, aby wywietli warstw.
Miniaturka: Miniaturka obrazka pokazuje may podgld warstwy. Pokazuje take, które czci warstwy s przezroczyste, oznaczajc je siatk biaych i szarych kwadracików (domylnie).
Nazwa warstwy: Pomaga zidentyfikowa warstw. Moesz atwo zmieni nazw warstwy, dwukrotnie j klikajc, a nastpnie wpisujc now nazw. (Przy okazji, jeli klikniesz dwukrotnie warstw poza polem jej nazwy, pokae si okno dialogowe Layer Style [Styl Warstwy]. Zostao to omówione w rozdziale 10.).
32 Cz I Podstawy pracy z warstwami
Ikona kódki: Ikona ta pokazuje Ci, czy warstwa jest odblokowana (brak ikony), czciowo zablokowana (jasna ikona kódki) czy w caoci zablokowana (ciemna ikona kódki).
Moesz dostosowa wygld miniaturki warstwy, klikajc trójkt w prawym górnym rogu palety Layers (Warstwy) i wybierajc Palette Options (Opcje palety) z rozwijanego menu. Moesz dokona wyboru sporód trzech rozmiarów miniaturek (albo z nich cakowicie zrezygnowa), a take ustawi, czy chcesz, aby miniaturka pokazywaa zawarto warstwy (Layer Bounds [Granice warstwy]) czy pozycj warstwy w caym dokumencie (Entire Document [Cay dokument]). Opcje te s take dostpne po klikniciu prawym przyciskiem myszki dowolnej z miniaturek na palecie Layers (Warstwy).
Zrozumienie przezroczystoci warstwy Podobnie do warstw wókna oktanowego, warstwy w Photoshopie s z natury przezro- czyste. Oznacza to, e czci warstwy, które jeszcze nie zostay pomalowane, pozwalaj pikselom przewitywa spod spodu. Moesz sprawi , aby caa warstwa bya póprzezroczy- sta, korzystajc z paska Opacity (Krycie). Wicej o przezroczystoci w rozdziale 2.
Wyjtkiem od zasady przezroczystoci (zawsze musi by jaki wyjtek) jest specjalna warstwa Background (To), która nie moe by przezroczysta. Jak sama nazwa wskazuje, jest zawsze dnem dokumentu i nic ju pod ni nie moe si znale. Przezroczysto byaby zbdna. Wicej o tej wyjtkowej warstwie w podrozdziale „Warstwa Background (To)”.
Kady z pikseli na warstwie moe by zupenie przezroczysty, w peni pokryty kolorem lub póprzezroczysty. Jest to kontrolowane przez mask przezroczystoci zwizan z kad warstw. Maska przezroczystoci decyduje, jakie bdzie krycie piksela.
Moesz wczyta mask przezroczystoci warstwy jako zaznaczenie, klikajc z wcinitym klawiszem Ctrl ( w Mac OS) miniaturk na palecie Layers (Warstwy) lub klikajc prawym przyciskiem myszki miniaturk i wybierajc Select Pixels (Zaznacz piksele) z rozwijanego menu.
Przezroczyste obszary warstwy moesz zobaczy , spogldajc na miniaturk na palecie Layers (Warstwy) — cz przezroczysta jest oznaczona biao-szar szachownic. Innym wyjciem jest kliknicie z wcinitym klawiszem Alt (Option w Mac OS) ikony oka na palecie Layers (Warstwy) w celu ukrycia pozostaych warstw. Jeli warstwa bdzie miaa obszary przezroczyste, zobaczysz je jako kratk w oknie dokumentu, jak pokazano na rysunku 1.5. (Ponownie kliknij z wcinitym klawiszem Alt/Option ikon warstwy, aby przywróci ukryte warstwy).
Jeli domylna kratka jest trudno widoczna w okrelonej sytuacji — praca ze zdjciem szachów stanowi dobry przykad — moesz zmieni jej kolor i rozmiar. W tym celu wybierz z menu Edit/Preferences/Transparency & Gamut (Edycja/Preferencje/ Przezroczysto i przestrze kolorów) lub Photoshop/Preferences/Transparency & Gamut (Photoshop/Preferencje/Przezroczysto i przestrze kolorów) w Mac OS albo wcinij Ctrl+K, a nastpnie Ctrl+6 (+K, a nastpnie +6 w Mac OS). Moesz wtedy wybra rozmiar siatki (lub cakowicie wyczy siatk) i zdecydowa si na jeden sporód kolorów predefiniowanych (albo wybra wasny).
Rozdzia 1. Wprowadzenie do warstw 33
Rysunek 1.5. Warstwa w oknie dokumentu z pokazan szachownic przezroczystoci w tle
Wiele funkcji Photoshopa dziaa tylko na nieprzezroczystych obszarach warstwy, pozo- stawiajc przezroczyste nietknite. Inne narzdzia, jak np. narzdzia malowania, oczy- wicie pokryj obszary przezroczyste (o ile nie zablokujesz obszarów przezroczystych). Jeli chcesz sprawi , aby cz warstwy ponownie staa si przezroczysta, wyma j na- rzdziem Eraser (Gumka) lub zaznacz cz , która ma si sta przezroczysta, i wcinij klawisz Backspace (Delete w Mac OS).
Cakowite pokrycie warstwy kolorem pierwszoplanowym uzyskasz, wciskajc Alt+Backspace (Option+Delete w Mac OS). Chcesz wypenia kolorem ta? Po prostu wcinij Ctrl+Backspace (+Delete w Mac OS). Aby wypeni wycznie obszary pokryte i póprzezroczyste, pozostawiajc przezroczyste nietknite, zablokuj wczeniej obszary przezroczyste albo skorzystaj z wymienionych skrótów klawiszowych, wciskajc dodatkowo klawisz Shift. Jest to ekspresowy sposób na zmian koloru obiektu na warstwie.
Typy warstw Photoshop posiada kilka rónych typów warstw i chocia wszystkie typy maj wspólne korzenie, dzieli je kilka istotnych rónic. Rzu my okiem na kilku przedstawicieli rodziny warstw Photoshopa.
Warstwa Background (To)
Obrazy z biaym lub kolorowym tem s tworzone ze specjaln warstw Background (To) (patrz rysunek 1.6). Dokument nie moe zawiera wicej ni jednej takiej warstwy. Warstwa Background (To) jest zawsze na dnie dokumentu (dlatego zawsze znajduje si na spodzie palety Layers [Warstwy]) i nie posiada obszarów przezroczystych. Nie moesz przenie warstwy w gór i w dó w palecie Layers (Warstwy), przesuwa jej zawartoci przy uyciu narzdzia Move (Przesunicie) ani zmienia jej trybu mieszania i krycia. Opcje te s zablokowane na stae.
34 Cz I Podstawy pracy z warstwami
Rysunek 1.6. Warstwa Background (To). Jak sama nazwa wskazuje, ta specjalna warstwa zawsze stanowi to Twojego dokumentu
Jednake moesz zechcie usun warstw Background (To). Spowoduje to, e Twój dokument bdzie przezroczysty. Ponadto moesz utworzy nowy przezroczysty dokument, niemajcy warstwy Background (To). Moliwe jest te ukrycie warstwy Background (To), aby zrobi dokument chwilowo przezroczystym.
Wicej o pokazywaniu i ukrywaniu warstw oraz grup w rozdziale 2.
Zapewne zastanawiasz si, jaki sens ma istnienie warstwy Background (To), która sprawia wraenie zwykej warstwy z zasupanymi rkami. W rzeczywistoci jej ograniczenia stanowi jej zalety: Poniewa zawsze znajduje si na spodzie dokumentu i nie moe by przezroczysta, moesz traktowa j jak pótno. Bez warstwy Background (To) nigdy nie byby cakowicie pewny, e fragmenty Twojego dokumentu nie s przezroczyste (chocia mógby to odkry w por, jeli spróbowaby naoy obrazek na kolorowe to).
Jeli wybierzesz menu File/Open (Plik/Otwórz), aby otworzy obrazek w formacie nieobsugujcym warstw — np. zdjcie JPEG — to Photoshop automatycznie przypisze obrazek do warstwy Background (To) w otwartym dokumencie.
Zazwyczaj bdziesz chcia, aby warstwa Background (To) bya obecna. Wyjtek sta- nowi potrzeba przezroczystego dokumentu — np. jeli drukujesz obraz na slajdach lub zapisujesz przezroczysty obraz GIF dla sieci Internet.
Moesz konwertowa warstw Background (To) na normaln warstw (i odwrotnie). W rozdziale 2. dowiesz si, jak to zrobi.
Normalne warstwy
Wikszo popularnych warstw, które spotkasz w Photoshopie, to normalne warstwy (patrz rysunek 1.7). Podstawowym zadaniem tych warstw jest przechowywanie rónych obrazów skadajcych si na dokument. Warstwa Background (To), opisana przed chwil, jest zasadniczo normaln warstw, która zostaa zablokowana jako znajdujca si na samym spodzie dokumentu.
Rysunek 1.7. Normalna warstwa. Aby utworzy now normaln warstw, po prostu kliknij ikon New Layer (Utwórz warstw)
Rozdzia 1. Wprowadzenie do warstw 35
Aby utworzy now normaln warstw, kliknij ikon New Layer (Utwórz warstw) w dolnej czci palety Layers (Warstwy), jak pokazano na rysunku 1.7.
Warstwy tekstowe
Jak moesz sobie wyobrazi , warstwy tekstowe (patrz rysunek 1.8) s uywane w ska- dowaniu czcionek — znanych te jako tekst. Wprowadzenie ich w wersji 5 Photoshopa byo darem niebios, jako e pozwoliy na edytowanie, skalowanie, obracanie i, ogólniej, pen swobod w konstrukcji i edycji tekstu po utworzeniu warstwy. Mog to wszystko zrobi , poniewa przechowuj czcionki jako informacje wektorowe zamiast w bitmapie. (Wersje poprzedzajce Photoshopa 5 pozwalay na utworzenie czcionki, ale przechowy- way j w wersji zrasteryzowanej, praktycznie…