ZINTEGROWANA SIEĆ SZLAKÓW .Web viewczęść opisową w formacie Word doc, 2 mapy w wersji...

download ZINTEGROWANA SIEĆ SZLAKÓW .Web viewczęść opisową w formacie Word doc, 2 mapy w wersji elektronicznej

of 135

 • date post

  03-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZINTEGROWANA SIEĆ SZLAKÓW .Web viewczęść opisową w formacie Word doc, 2 mapy w wersji...

ZINTEGROWANA SIE SZLAKW TURYSTYCZNYCH KRAINY LESSOWYCH WWOZW

ZINTEGROWANA SIE

SZLAKW TURYSTYCZNYCH

KRAINY LESSOWYCH WWOZW

Realizacja : Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wwozw

al. Grabowa 6, 24-150 Naczw, tel./fax 081501 61 01

e-mail: info@naleczow.org.pl, www.naleczow.org.pl

Opracowanie dokumentu : Eliza Cieszko

Konsultacje merytoryczne : Elbieta Niedziejko Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

Jacek Rosy Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Spis treci:

Cz 1 Generalna....3

1. Wstp3

2. Znakowanie szlakw turystycznych.3

3. Istniejca sie szlakw turystycznych..5

4. Projektowana sie szlakw turystycznych....8

5. Co naley zrobi aby powstay nowe szlaki ......10

6. Problemy zwizane z funkcjonowaniem szlakw..11

7. Analiza danych dotyczcych infrastruktury turystycznej i okoo turystycznej..11

8. Moliwoci finansowania rozwoju zintegrowanej sieci szlakw turystycznych ......12

Cz 2 Inwentaryzacja usug i infrastruktury turystycznej.....14

1. Baza gastronomiczna i noclegowa gmin14

2. Informacja Turystyczna..25

3. Baza sportowo rekreacyjna..27

4. Inne obiekty infrastruktury oraz usugi turystyczne...32

Cz 3 Zasoby przyrodnicze i kulturowe...35

1. Warunki klimatyczne regionu35

2. Krajobraz i regiony naturalne.35

3. Formy ochrony przyrody....36

4. Rys historyczny obszaru.40

5. Walory przyrodnicze i kulturowe poszczeglnych gmin....44

6. Oferta kulturalna gmin na 2008 rok....50

Cz 4 Szlaki istniejce.53

1. Szlaki piesze....53

2. Szlaki spacerowe, cieki dydaktyczne i przyrodnicze...62

3. Szlaki rowerowe..79

4. Spywy kajakowe.98

Cz 5 Szlaki projektowane........100

1. Szlaki rowerowe.100

2. cieka dydaktyczna......109

3. Trasy turystyczne...110

4. Szlak Gmin Krainy Lessowych Wwozw................................................................................123

Cz 6 - Proponowane przez poszczeglne samorzdy inwestycje turystyczne130

1. Inwestycje zwizane z istniejcymi i projektowanymi szlakami...........130

2. Inne inwestycje turystyczne zwizane ze strategiami rozwoju poszczeglnych gmin...130

rda......133

Cz 7 Zaczniki:

1. Mapa istniejcych i projektowanych szlakw turystycznych wraz z obiektami ujtymi w opisach szlakw.

2. Mapa istniejcych i projektowanych szlakw turystycznych oraz potencjalnych miejsc zainwestowania.

3. Pyta CD zawierajca:

cz opisow w formacie Word doc,

2 mapy w wersji elektronicznej w formacie Corel cdr wersja 9.

CZ 1 - GENERALNA

1. Wstp

Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wwozw skupia obecnie 8 gmin zachodniej czci Lubelszczyzny: Janowiec, Kazimierz Dolny, Naczw, Poniatowa, Wwolnica, Wojciechw, Opole Lubelskie i miasto Puawy,. Kada gmina jest inna, wyjtkowa, ale rwnie atrakcyjna turystycznie. Wszystkie przycigaj urokliwymi krajobrazami, niezwykymi zabytkami i wspania przyrod. Szczegln unikalno tego regionu zapewnia najwiksza gsto wwozw w caej Europie. Do ich powstania przyczyniy si silne procesy erozyjne na podou lessowym, a take dziaalno czowieka wylesianie terenu czy te intensywny transport koowy, ktrego efektem s liczne gbocznice.

Projekt Zintegrowanej Sieci Szlakw Turystycznych Krainy Lessowych Wwozw powsta w celu jej promowania na polskim rynku turystycznym. Silne wizi przyrodnicze, kulturowe i historyczne stwarzaj moliwo wygenerowania wsplnej przestrzeni, ktrej walory warunkuj rozmieszczenie gstej sieci szlakw: rowerowych, pieszych, kajakowych, cieek dydaktycznych i spacerowych, a take tematycznych tras turystycznych.

2. Znakowanie szlakw turystycznych.

Prace znakarskie dokonywane s w Polsce zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi w szczeglnoci:

a) Wytyczanie szlakw turystycznych nastpuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 707 z pn. zm.);

b) Znakowanie rowerowych szlakw turystycznych nastpuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115) i ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie: rozporzdzenia ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakw i sygnaw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1993), rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) i rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729);

c) W przypadku wytyczania i znakowania szlakw turystycznych na terenie parkw narodowych i innych form ochrony przyrody zastosowanie znajduje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.);

d) W przypadku wytyczania i znakowania szlakw turystycznych w lasach zastosowanie znajduje ustawa z 28 wrzenia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z pn. zm.);

e) W przypadku wytyczania i znakowania szlakw wodnych zastosowanie znajduje ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019);

f) Samowolne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub ustawianie znaku turystycznego stanowi wykroczenie podlegajce karze aresztu, ograniczenia wolnoci albo grzywny zgodnie z ustaleniami art. 85 1 i 2 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z pn. zm.) z jednoczesn moliwoci orzeczenia przez sd na podstawie 3 powoanego artykuu obowizku zapaty rwnowartoci zniszczonego lub uszkodzonego znaku turystycznego albo obowizku przywrcenia stanu poprzedniego.

Oznakowanie szlakw pieszych i rowerowych

Wyrnia si trzy grupy symboli stosowanych do oznakowania szlakw:

znaki okrelajce przebieg szlaku,

znaki okrelajce przebieg szlakw specjalnych (dojciowych, dydaktycznych, spacerowych)

znaki informacyjne i ostrzegawcze.

Szlaki s w kolorach: czerwonym, niebieskim, tym, zielonym, czarnym. Kolory te wbrew obiegowym opiniom nie wyznaczaj stopnia trudnoci szlaku. Kolor czerwony oznacza natomiast zwykle szlak gwny, za kolor niebieski jest zwykle wariantem szlaku gwnego.

Pocztek lub koniec szlaku

Zmiana kierunku szlaku

Przebieg szlaku

Ostry skrt szlaku w prawo (zwykle przed skrzyowaniem)

Alternatywny znak skrtu w prawo

Rozejcie si szlakw

Dojcie od szlaku do naturalnego rda wody

Rozejcie si szlakw (niebieski biegnie prosto)

Dojcie od szlaku do punktu widokowego

Dojcie od szlaku do interesujcego obiektu

Dojcie od szlaku do schroniska

cieka dydaktyczna

Scieka spacerowa

Drogowskaz

Pocztek lub koniec lokalnej trasy rowerowej

Znak przebiegu trasy lokalnej

Zmiana przebiegu trasy lokalnej

Pocztek lub koniec oglnopolskiej trasy

Znak przebiegu trasy oglnopolskiej

Zmiana przebiegu trasy oglnopolskiej

Midzynarodowa trasa rowerowa nr 7

Zmiana przebiegu trasy midzynarodowej rowerowej

3. Istniejca sie szlakw turystycznych

Przez teren Krainy przebiega gsta sie szlakw o charakterze lokalnym a take liczne szlaki ponadregionalne czce j z ssiednimi krainami przyrodniczymi. Najwikszy udzia (a 20) stanowi szlaki o charakterze cieek dydaktycznych, spacerowych czy przyrodniczych, o dugociach od 2,5 km do 12,8 km. Ich zarzdzajcymi s: oddziay PTTK Lublin i Puawy, Kazimierski Park Krajobrazowy oraz nadlenictwa Puawy i Kranik. Ten typ szlakw przystosowany jest dla wycieczek jednodniowych o charakterze rekreacyjno-edukacynym. Ich lokalizacja zwizana jest z formami ochrony przyrody rezerwatami, parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Kolejn grup stanowi szlaki rowerowe (10). Ich dystans to przedzia od 8,5 km do 107 km. Dominuj szlaki o charakterze lokalnym i regionalnym. S take dwa szlaki ponadregionalne: Lublin Kazimierz Dolny oraz Kazimierz Dolny Kranik zarzdzane przez Urzd Marszakowski w Lublinie. Pozostae znajduj si pod nadzorem Starostwa w Opolu Lubelskim, PTTK w Lipsku, MOSiR w Puawach oraz Urzdu Gminy Garbw. S to gwnie trasy jedno- bd dwudniowe, ale tak naprawd czas ich przemierzania zaley przewanie od kondycji rowerzysty. Ze wzgldu na bezpieczestwo podrujcych wytyczone s gwnie drogami lokalnymi. Dominuje nawierzchnia utwardzona.

W nastpnej grupie znajduje si 7 szlakw pieszych 2 ponadregionalne, 2 regionalne i 3 lokalne. Ich dugoci wahaj si od 12,6 km a do 114,2 km, wic s to ju wycieczki kilkudniowe, w ktrych bardzo wan rol odgrywa baza gastronomiczno noclegowa. W wielu przypadkach przebiegaj przez gwne miasta regionu (ze wzgldu na atrakcje turystyczne oraz ww. baz): Naczw, Puawy, czy Kazimierz Dolny, ale poza tym wytyczone s drogami lenymi i polnymi, co stwarza odpowiedni klimat dla piechura, ktry chce spdzi czas na onie przyrody. Zarzdcami tych szlakw s oddziay PTTK w Puawach i Lublinie. Pod wzgldem tematycznym dominuj tu szlaki przyrodnicze i historyczne.

Ostatnia grupa to szlaki o charakterze spyww kajakowych. Ich ilo uzaleniona jest od liczby rzek o odpowiedniej przepustowoci. Do tej pory wykorzystano 4 gwne rzeki przepywajce przez teren Krainy: Wis, Wieprz, Kurwk i Chodelk. Spyw na Wile ma charakter krajowy 96 km od Annopola, przez Jzefw, Kp Gosteck, Janowiec, Kazimierz Dolny, Puawy do Dblina. W naszym regionie organizowany jest na odcinku Janow