ZiF2013/02/16 Wzorzec artykułu do Zarządzania i Finansów

download ZiF2013/02/16 Wzorzec artykułu do Zarządzania i Finansów

of 16

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZiF2013/02/16 Wzorzec artykułu do Zarządzania i Finansów

 • Stanisaw Wieteska*

  Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci

  cywilnej audytora energetycznego

  Wstp Ju od wielu lat dy si do zmniejszenia zuycia energii przezna-

  czonej na uytkowanie budynkw mieszkalnych. Dziaania ukierunko-

  wane na zmniejszenie energochonnoci s podejmowane na wszystkich

  etapach projektowania, realizacji i eksploatacji budynkw mieszkalnych.

  Poczwszy od koca XX wieku, prace zostay w tym kierunku bardziej

  zintensyfikowane. Pojawio si pojcie certyfikacji energetycznej [Roba-

  kiewicz, 2005].

  Bezporednimi celami certyfikacji energetycznej s m.in.:

  denie do zmniejszenia zuycia energii zwizanej z uytkowaniem

  budynkw,

  ograniczenie zuycia surowcw energetycznych,

  zmniejszenie emisji gazw cieplarnianych,

  okrelenie dla kadego obiektu budowlanego, lokalu charakterystyki

  energetycznej.

  Aby te cele osign, pojawiaa si problematyka audytu energe-

  tycznego i wiadectw energetycznych.

  W zwizku z konsekwencjami ekonomicznymi i rodowiskowymi

  ograniczenia zuycia energii Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Euro-

  pejskiego i Rady kadzie szczeglny nacisk na dostpno, kwalifikacje

  i niezaleno ekspertw przygotowujcych wiadectwa energetyczne

  [Matosiuk, 2009].

  Na bazie przepisw prawnych wprowadza si osoby odpowie-

  dzialne za certyfikacj energetyczn, tj. audytorw energetycznych.

  Wrd wielu zada i obowizkw cicych na audytorach energetycz-

  nych jest obowizek ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej.

  Celem tego artykuu jest przedstawienie podstawowych uwarun-

  kowa powstania tego nowego zawodu i cicych na nim zada. Na

  bazie przepisw prawnych oraz licznych gosw w dyskusji podjto si

  prby oceny wprowadzonego obowizkowego ubezpieczenia w odnie-

  * Prof. zw. dr hab., Wydzia Nauk Spoecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

  w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Sowackiego 114/118, 97-300 Piotrkw

  Trybunalski, ie@unipt.pl

 • Stanisaw Wieteska 274

  sieniu do zakresu odpowiedzialnoci, jak i technicznych uwarunkowa

  funkcjonowania.

  Autor nie pretenduje do znawcy przedmiotu ze strony efektywno-

  ci energetycznej budynkw, ich termomodernizacji, jednak w zwizku

  z zajmowaniem si problematyk ubezpiecze majtkowych zwraca

  uwag na ten rodzaj ubezpieczenia.

  1. Pojcie audytu energetycznego

  W literaturze spotykamy si z pojciem auditingu okrelanym jako

  system rewizji gospodarczej i doradztwa ekonomicznego realizowany

  przez wyspecjalizowanych ekspertw na podstawie przepisw prawa

  krajowego i midzynarodowego. Zgodnie z definicj zawart w Polskiej

  normie PN-EN ISO 90001 audyt jest to systematyczny niezaleny

  i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu jako obiektywnej oce-

  ny [Matosiuk, 2009].

  W myl ustawy o efektywnoci energetycznej [ustawa, 2011, art. 2

  pkt 7] audyt efektywnoci energetycznej to opracowanie zawierajce

  analiz zuycia energii oraz okrelajce stan techniczny obiektu, urz-

  dzenia technicznego lub instalacji, zawierajce wykaz przedsiwzi

  sucych poprawie efektywnoci energetycznej tych obiektw, urz-

  dze lub instalacji, a take ocen ich opacalnoci ekonomicznej i moli-

  wej do uzyskania oszczdnoci energii.

  Audyt energetyczny opracowuje si w celu okrelenia zakresu

  i parametrw technicznych oraz ekonomicznych. Dokument wskazuje

  na rozwizania optymalne w szczeglnoci z punktu widzenia kosztw

  realizacji modernizacji i tym samym oszczdnoci energii, stanowic

  jednoczenie zaoenia do projektu budowlanego [Weber, 2010]. Dziki

  rekomendacji poaudytowej atwo oszacowa, jakie zmiany naley prze-

  prowadzi, aby zaoszczdzi rodki na utrzymanie budynku czy te

  urzdzenia. Audyt energetyczny to nie tylko rzetelna informacja na

  temat tego, ktre obszary mog przynie oszczdnoci, ale take waru-

  nek uzyskania sfinansowania inwestycji w formie premii termomoder-

  nizacyjnej [Weber, 2010].

  Rozwj audytu energetycznego jest zasug m.in. Fundacji Posza-

  nowania Energii, Regionalnych Agencji Poszanowania Energii oraz wie-

  lu innych instytucji, a przede wszystkim rosncej wiadomoci energe-

  1 PN-EN ISO 9000: 2008 System zarzdzania jakoci podstawy i terminologia.

 • Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci cywilnej 275

  tycznej i ekonomicznej inwestorw. Do zada audytu energetycznego

  nale m.in.:

  denie do racjonalnego uytkowania energii,

  zebranie wielu danych ilociowych i jakociowych o obiekcie tech-

  nicznym wraz z wasnymi badaniami po to, by rzetelnie oceni jego

  zapotrzebowanie energetyczne,

  zaproponowanie harmonogramu dziaa majcych na celu zmniej-

  szenie energochonnoci obiektu budowlanego,

  udowodnienie inwestorowi opacalnoci ekonomicznej przedsi-

  wzicia termomodernizacyjnego.

  Ju z numeracji tych zada widzimy, jak wan odgrywa on rol.

  Problematyka audytu energetycznego jest wspomagana polskimi

  normami:

  1) PN-EN 15217 pt.: Charakterystyka energetyczna budynkw. Metody wy-raania charakterystyki i certyfikacji energetycznej budynkw, PKN, War-

  szawa 2008. W normie tej s zawarte wskaniki charakterystyki

  energetycznej, wartoci referencyjne i procedura certyfikacji.

  2) PN-EN ISO-9000 pt.: System zarzdzania jakoci podstawy i termino-logia, PKN Warszawa 2006. W normie tej zdefiniowano pojcia:

  audyt systematyczny niezaleny i udokumentowany proces

  uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny

  w celu okrelenia stopnia spenienia kryteriw audytu, tzn. ze-

  staw praktyk, procedur, wymaga,

  proces zbir dziaa wzajemnie powizanych lub wzajemnie

  na siebie oddziaujcych.

  3) PN-EN ISO 13790 pt.: Energetyczne waciwoci uytkowe budynkw. Obliczenie zuycia energii na potrzeby ogrzewania i chodzenia, PKN,

  Warszawa 2009. W normie tej znajdujemy m.in.: zarys procedur, ob-

  liczenia, definicje granic i stref, zapotrzebowanie budynku na ener-

  gi, przenoszenie ciepa, zyski ciepa, parametry dynamiczne, zuy-

  cie na potrzeby ogrzewania i chodzenia.

  Dodatkowo istnieje kilkanacie norm z serii PN-EN ISO 15927-2:

  Cieplno-wilgotnociowe waciwoci uytkowe budynkw. Obliczenia i prezen-

  tacja danych klimatycznych, PKN, Warszawa 2010.

 • Stanisaw Wieteska 276

  2. Audytor energetyczny. wiadectwo charakterystyki energe-

  tycznej

  Wraz z opublikowaniem ustawy o efektywnoci energetycznej po-

  wstaje nowy zawd w brany energetycznej i budowlanej zwany audy-

  torem efektywnoci energetycznej [Weber, 2010]. Niektrzy uywaj

  pojcia inyniera do spraw charakterystyki energetycznej [Przegld

  Budowlany, 2010]. W Danii ocena jest wykonywana przez eksperta

  energetycznego, ktry rwnie wydaje wiadectwo danego budynku.

  W Holandii istniej 4 firmy akredytowane, ktre nadaj uprawnienia do

  sporzdzania wiadectw energetycznych oraz 341 firm z certyfikatami

  upowaniajcymi do wydania wiadectw energetycznych. We Francji

  wiadectwa energetyczne wydaj wykwalifikowani eksperci. W Niem-

  czech wiadectwa zwane paszportem energetycznym s wydawane

  przez wysoko kwalifikowane i dowiadczone osoby [Panek, Ruciska,

  2009]. W Polsce, aby uzyska uprawnienia do wykonywania wiadectw

  charakterystyki energetycznej, konieczne jest szkolenie i zdanie egzami-

  nu [Materiay budowlane, 2008]. Rozporzdzenie z dnia 21 stycznia 2008

  roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osb

  ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectw energetyki

  budynku, lokalu mieszkalnego oraz czci budynku stanowicej samo-

  dzieln cao techniczno-uytkow [rozporzdzenie, 2008] okrela spo-

  soby i warunki zdawania egzaminu. Jak si w praktyce okazuje, egza-

  min jest do trudny, wymagajcy wiedzy z wielu dyscyplin naukowych

  [Matosiuk, 2009]. Praca audytorw energetycznych moe by wspierana

  przez profesjonalne programy komputerowe [Weber, 2009].

  Pojcie wiadectwa charakterystyki energetycznej zostao wprowa-

  dzone ustaw z 19 wrzenia 2007 roku o zmianie ustawy prawo budow-

  lane [ustawa, 2007]. Jest to dokument, ktry ma odwzorowa charakte-

  rystyk budynku jako samodzieln cao techniczno-uytkow oraz

  jego lokali. W dokumencie tym o charakterze urzdowym podaje si

  wyliczon ilo energii potrzebn (zuywan) dla budynku wyraon

  w kWh/m2. Jest to energia przeznaczona na ogrzewanie, ciep wod,

  chodzenie, wentylacj i owietlenie. wiadectwo energetyczne powi-

  nien mie kady nowo oddawany budynek. wiadectwo powinno by

  udostpnione przy obrocie (sprzeda, kupno) obiektami ju eksploato-

  wanymi [Szydo, 2009]. Wystawienie wiadectwa powinno nastpi

  przed oddaniem budynku do uytkowania. wiadectwo staje si

  przedmiotem wasnoci waciciela budynku lub lokalu.

 • Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci cywilnej 277

  3. Stan legislacyjny w zakresie termoizolacji Problematyka termoizolacji zostaa podjta ju w 1998 roku. Ww-

  czas ogoszono ustaw w zakresie oszczdzania energii [ustawa, 1996].

  Na podstawie tej ustawy w dniu 30 kwietnia 1999 r. ukazao si rozpo-

  rzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji w sprawie au-

  dytu energetycznego [rozporzdzenie, 1999a].

  Zaproponowano wiele wzorw dokumentw o treci technicznej

  i ekonomicznej. Rwnie w 1999 roku ukazao si rozporzdzenie o za-

  sadach weryfikacji audytu energetycznego do realizacji przedsiwzi

  termomodernizacyjnych, ktre powinien dok