Ze zbiorów Apteki-Muzeum w Lublinie - loia.pl .APTEKA-MUZEUM w Lublinie ... Wk‡ad krasnostawskich

download Ze zbiorów Apteki-Muzeum w Lublinie - loia.pl .APTEKA-MUZEUM w Lublinie ... Wk‡ad krasnostawskich

of 56

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ze zbiorów Apteki-Muzeum w Lublinie - loia.pl .APTEKA-MUZEUM w Lublinie ... Wk‡ad krasnostawskich

Ze zbiorw Apteki-Muzeum w Lublinie

LUBELSKA OKRGOWA IZBA APTEKARSKA

ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublintel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61

Internet: www.loia.pl

BIURO

czynne w godzinach: 800 - 1500

sprawy dotyczce prawa wykonywania zawoduoraz skadek czonkowskich: codziennie w godzinach: 800 - 1300

e-mail: biuro@loia.pl

G O D Z I N Y P R Z Y J :

PREZESmgr farm. Krzysztof Przystupa

roda 1000-1400

e-mail: prezes@loia.pl

V-CE PREZESmgr farm. Marian Mikulski

pitek 1000-1400

OKRGOWY RZECZNIKODPOWIEDZIALNOCI ZAWODOWEJ

mgr farm. Janina Kisielewskaostatni poniedziaek miesica 1000-1200

DYREKTOR BIURAmgr Anna Knie

codziennie 800-1500

e-mail: dyrektor@loia.pl

RADCA PRAWNYmgr Magorzata Godziewska

roda, pitek 1000-1300

radca@loia.pl

Numer rachunku bankowego Lubelskiej OIA:90 1500 1520 1215 2006 2546 0000

Kredyt Bank SA

SPIS TRECI

PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZYSowo Prezesa ........................................................................................................... 5

List do Premiera RP .................................................................................................. 7

Porady prawne w OIA .............................................................................................. 9

Refundacje lekw w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych ........................... 10

Sytuacja aptekarstwa coraz gorsza, ale wci zalena od nas! ............................... 13

Ocena zmian na listach refundacyjnych.................................................................. 16

Aptekarz nie moe dopisywa numeru PESEL pismo NFZ ................................ 21

Rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich ......................................................... 23

Apteki szpitalne i oddziay farmacji szpitalnej ....................................................... 25

WIADOMOCIZ posiedzenia Okrgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie ...................................... 33

Kalendarium prac Preszesa i czonkw ORA w Lublinie ....................................... 34

Terminy szkole cigych aptekarzy ....................................................................... 36

APTEKA-MUZEUM w Lublinie ........................................................................... 37

Koo Emerytw Magistrw Farmacji ..................................................................... 39

Ogoszenie Pielgrzymka farmaceutw do Rzymu ............................................... 39

UROCZYSTOCI I WYDARZENIAJubileusz 50-lecia Posugi Kapaskiej ks. Jzefa Jachimczaka ............................ 40

Targi Farmaceutyczne HF Slawex ....................................................................... 42

Spotkanie integracyjne PGF Cefarm-Lublin........................................................... 45

HISTORIA FARMACJIWkad krasnostawskich zakonw w rozwj farmacji i medycyny w czasach

I Rzeczpospolitej .............................................................................................. 48

Roliny biblijne w Aptece Muzeum ....................................................................... 54

PROBLEMATYKA PRACYZAWODOWEJ APTEKARZY

SOWO PREZESAczerwiec 2008 r.

Koleanki i Koledzy!!!Wchodzimy szybkim krokiem w okres urlopowy.

Wyludnione miasta, zapenione miejsca wypoczynku,soce jak na razie dogrzewa sprzyjajc wypoczywa-jcym.

W aptekach coraz mniej chorych i pacjentw, wszy-scy odczuwamy wakacje.

Szkoda tylko, e my sami, z rnych wzgldw,nie zawsze moemy korzysta z urokw lata.

Wielu z nas musi zapomnie o tym co to urlop i tojest przykre.

Z wasnej nieprzymuszonej woli walczymy, a raczej bronimy si we wa-snych aptekach jak w niewoli. A perspektywy, niestety nie s obiecujce.Rzeczywisto wci ta sama, tylko w coraz gorszym wydaniu. Z jednej stronysieci z niskimi cenami, popierane i promowane przez firmy farmaceutyczne,z drugiej za, moe nie u nas lokalnie, ale na terenie kraju, dziaania Fundu-szu wymierzone take w pojedyncze, mae apteki. Wiadomo mocni, a wicsieci na pewno si nie dadz majc zapewnion kadr prawnicz.

Wszystko jakby si sprzysigo przeciwko prywatnej maej aptece.Pacjent wdruje w poszukiwaniu niszej ceny, a wadza udaje, e nic zegosi nie dzieje. Wolny rynek sam si ureguluje. Prawda, e przyzwoite podej-cie? Nic doda, nic uj. Zatem, co dalej? Jak wyj z tej pechowej sytu-acji, kiedy bdziemy mie rwne szanse, przestaniemy liczy grosze, a za-czniemy sprzedawa wiedz zdobyt z takim trudem? Kiedy bdziemy ko-walami wasnego losu, kiedy bdziemy decydowa o sobie?

Ten parali na rynku lekw trwa tak dugo, e wszystkim nam czasembrakuje si i nadziei, e cokolwiek si zmieni. Jednak nie moemy zrezygno-wa. Stale gono mwimy o tym co nas boli, o tym, e razem z aptekamifarmaceutw przepada cz tej prawdziwej, dobrej Polski. Piszemy pismado wszystkich politykw mogcych mie wpyw na ksztat obecnego rynkulekw. Wyjaniamy nieustannie, e poprzez manipulowanie rynkiem przez

6 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY

firmy farmaceutyczne i brak kontroli ze strony pastwa, pacjent paci za lekikrocie, a z budetu wypywaj bez adnego racjonalnego uzasadnienia mi-liardy.

Podejmowane przez nasz Rad dziaania zaczynaj odnosi zamierzonyskutek. Coraz wicej dziennikarzy interesuje si naszymi problemami, za-czyna rozumie problem i waciwie go przedstawia w mediach. Politycypodejmuj z nami rozmowy i apeluj do Komisji Zdrowia.

Wydaje si, e wybrany kierunek dziaa jest suszny, bo tylko nasza obec-no gdzie tylko si da, moe przynie jakie rezultaty i cokolwiek zmieni.

Jednak z przykroci musz powiedzie, e Naczelna Rada podja uchwa- zakazujc jej czonkom bezporednich wystpie do centralnej admini-stracji pastwowej. Oznacza to konieczno kierowania wszystkich pism doNRA, gdzie bd analizowane i jeli Rada uzna za stosowne, to podejmiedziaania w danej sprawie. Pozostawi t decyzj bez komentarza.

I jeszcze par sw w nawizaniu do spotka z kandydatami na kierowni-kw aptek. Rozmawiam z komisj na temat kwalifikacji i umiejtnoci kan-dydatw i chwilami ogarnia nas przeraenie. Wiedza u wielu z nas pozosta-wia duo do yczenia. Pniej nic dziwnego, e niektrzy jako kierownicyaptek, beztrosko wykonuj wszystkie polecenia i rozkazy wacicieli. Za-miast budowa zawd, podnosi jego warto, dba o etyk i morale, podno-si presti farmaceuty w spoeczestwie, zrezygnowani podporzdkowujsi zaleceniom dyrektorw sieci bez wzgldu na swoje zdanie.

Tylko co bdzie jak si wydarzy nieszczcie, kto wtedy bdzie wdro-wa do sdu. A gdzie nasza godno? Szacunek dla samego siebie?

Nawouj do rozsdku, rozwagi i poznawania prawa dla wasnego bez-pieczestwa.

Aptekarze zadbajmy o waciwe oblicze naszego zawodu, nie dajmy siponia, nie pozwalajmy na amanie prawa na nasz koszt, bo to my koczy-limy studia i to my bdziemy odpowiadali za bdy, naduycia i inne dziaa-nia poza prawem w kierowanych przez nas aptekach. Taka jest wanie smutnarzeczywisto. Zastanwmy si pki jeszcze czas, co nam wolno, a czegonie.

ycz wszystkim udanych wakacji, duo soca i radoci i zasuonegoodpoczynku.

PrezesOkrgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Krzysztof Przystupa

7PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY

Lublin, dn. 3 czerwca 2008r.Szanowny PanDonald TuskPremier RP

Szanowny Panie Premierze

Nie tak dawno Gazeta Fakt zachcaa do przekazania za jej porednic-twem listw do Premiera. Uwierzyem, e zgodnie z obietnic, wszystkielisty Pan Premier przeczyta i odpowie. Widocznie poruszony przez nas te-mat wyda si komu zbyt niewygodny lub za mao interesujcy, nawet na to,by udzieli odpowiedzi w Pana imieniu.

Problem jest jednak na tyle wany, e pozwalam sobie skierowa bezpo-rednio na rce Pana Premiera ten list. Sprawa nie dotyczy tylko naszegorodowiska aptekarzy, lecz wszystkich pacjentw, a w szczeglnoci bude-tu pastwa.

Zaley nam na tym, eby wiedzia Pan, co si dzieje w farmacji i na rynkulekw. Jak wiele pienidzy jest marnowane poprzez brak waciwej kontrolii wadliwie funkcjonujce przepisy prawne.

Rynkiem aptecznym rzdz firmy farmaceutyczne, ktre bez jakiegokol-wiek nadzoru robi, co tylko chc. Ceny na leki refundowane jak i nierefun-dowane naliczaj z sufitu i co gorsze nikt tego nie sprawdza i nie interwe-niuje. Okradany jest zarwno pacjent jak i budet pastwa.

W Polsce leki s najdrosze w Europie. Czy uwierzy Pan Premier,e bardziej opaca si kupowa leki w Niemczech, e poudniowa cz Pol-ski wyjeda po leki na Sowacj, bo tam kosztuj mniej bez zniek ni u nasz refundacj?

Czy bdc jednym z najbiedniejszych pastw w Unii sta nas na takpolityk i brak kontroli wydatkw refundacyjnych? Zacznijmy oszczdzai dba o budet pacjenta, bo za chwil nie bdziemy mogli zapewni pacjen-tom nawet lekw ratujcych ycie, a bogate firmy farmaceutyczne bd miasi i liczy zyski.

Obecna sytuacja doprowadza te do cakowitego zniszczenia polskich ma-ych aptek, faworyzujc obcy kapita.

L IST DO PREMIERA RP

8 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY

Dzisiaj doszo do tego, e panoszce si firmy stosuj promocje pakieto-we (kilka pozycji lekw danej firmy) lub ilociowe, proponujc swoje pre-paraty ze znik rzdu nawet 60-70%. Potwierdza to bezwzgldnie fakt, eceny powinny by po prostu nisze.

Obecnie korzystaj z tych promocji tylko due firmy sieci majce pokilkanacie czy kilkadziesit aptek (kapita oczywicie nie polski, zyski wy-woone z kraju). Osabia to pozycj na rynku maych prywatnych aptek,ktre z tych wszystkich cudownych promocji producenta nie mog skorzy-sta. I tak te mniejsze placwki powoli przepadaj i za chwil ju ich poprostu nie bdzie. I trzeba bdzie powrci do kom