ZARZ„DZANIE ZASOBAMI IT MagikINFO – audyt, monitoring ... i monitoringu, a...

download ZARZ„DZANIE ZASOBAMI IT MagikINFO – audyt, monitoring ... i monitoringu, a tak¼e aplikacje webowe

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZARZ„DZANIE ZASOBAMI IT MagikINFO – audyt, monitoring ... i monitoringu, a...

Grudzie 2015 60 Grudzie 2015 61

Kontrola oraz ewidencjonowanie sprztu i oprogramowania to zadanie mudne i nieciekawe. Na szczcie w sukurs przychodzi odpowiednie oprogramowanie, uatwiajce i automatyzujce wikszo czynnoci zwizanych z zarzdzaniem szeroko rozumianymi zasobami IT.

MagikINFO audyt, monitoring, helpdesk

ZARZDZANIE ZASOBAMI IT

4/2016

Marcin Jurczyk

N a temat zarzdzania zasobami informatycznymi przedsibiorstwa pisalimy ju zarwno wkontekcie oprogramowania, metodologii, jak iaspektw prawnych zwizanych ztym zagadnieniem. Testowalimy zarwno komercyjne, jak icakowicie darmowe oprogramowanie przeznaczone doewidencjonowania, kontroli imonitoringu aktywnoci zwizanej z wykorzystywaniem zasobw IT firm. Tym razem sprawdzamy, co oferuj narzdzia od naszych ssiadw zza poudniowej granicy czeskiej firmy MagikINFO. Producent oprogramowania istnieje na rynku od 16 lat i specjalizuje si w zarzdzaniu infrastruktur informatyczn, gwnie w kontekcie audytu oprogramowania i sprztu, kompleksowego zarzdzania majtkiem IT, a take monitorowania aktywnoci uytkownikw. Firma wiadczy swoje usugi na terytorium Czech, Sowacji oraz Polski. Mimo e w naszym kraju nie istnieje oficjalne przedstawicielstwo, producent oferuje usugi i pene wsparcie w jzyku polskim. Cz administratorw poszukujcych rozwiza do zarzdzania zasobami IT z pewnoci zetkna si z pakietem oprogramowania MagikINFO. Tym, ktrzy jeszcze niemieli okazji, postaramy si przybliy moliwoci czeskich narzdzi.

> FUNKCJONALNOMagikINFO tonazwa pakietu oprogramowania zoonego z kilku moduw funkcjonalnych. W zalenoci od potrzeb klient ma moliwo wyboru jednego z dostpnych moduw lub grupy moduw. Do wyboru s nastpujce moduy: MagikAUDIT, MagikMONITOR oraz MagikHELPDESK. Producent oferuje dodatkowo pakiety oprogramowania zawierajce wybran funkcjonalno. Dostpne s nastpujce zestawy: PROFESSIONAL (MagikAUDIT+MagikMONITOR), ENTERPRISE (MagikAUDIT+Magik-HELPDESK) oraz ULTIMATE (Magik

AUDIT + MagikMONITOR + Magik-HELPDESK).

Pierwszy z wymienionych moduw, awic MagikAUDIT tonajbardziej rozbudowana i zarazem najbardziej przydatna cz testowanego oprogramowania. Jak wskazuje nazwa, w tym przypadku mamy do czynienia z moduem typowo audytowym, ktrego gwnym zadaniem jest identyfikacja oprogramowania zainstalowanego na stacjach w rodowisku sieciowym. Metoda detekcji oparta o wzorce generyczne zapewnia wysoki stopie identyfikacji software'u. Modu umoliwia rwnie zarzdzanie licencjami, ewidencjonowanie majtku IT oraz kontrol zmian zarwno oprogramowania, sprztu, jak ipojedynczych plikw. Audyt plikw multimedialnych pozwala

Kwiecie 2016 60

TESTY

Predefiniowane i konfigurowalne widoki dashboardu pozwalaj na szybki dostp do najbardziej kluczowych informacji.

Grudzie 2015 60 Grudzie 2015 61

MagikINFO audyt, monitoring, helpdesk

Kwiecie 2016 6161

szybko namierzy pliki muzyczne, filmy czy obrazy i okreli ich konkretn nazw i ciek dostpu nadysku. Harmonogram audytw mona zdefiniowa w prosty sposb, a dane archiwalne umoliwiaj atwe ledzenie wprowadzanych zmian w firmowym sprzcie iaplikacjach. Elementy takie jak kody kreskowe czyprotokoy przekazania totylko niektre zdostpnych funkcji uatwiajcych zarzdzanie zasobami IT przedsibiorstwa.

Poza wymienionymi funkcjami audytu iinwentaryzacji modu MagikAUDIT realizuje take dodatkowe funkcje, takie jak zdalna instalacja izdalne zarzdzanie zasobami. Wbudowany kreator umoliwia atw dystrybucj oprogramowania, w tym paczek msi, poprawek izwykych plikw wrozproszonym rodowisku sieciowym. Zdalne zarzdzanie moe odbywasi za porednictwem protokou RDP lub aplikacji VNC dystrybuowanej nazarzdzane komputery. Kwintesencj dziaania moduu audytowego jest dostp do raportw i wizualizacji stanu zarzdzanej infrastruktury. Wszystkie zestawienia korzystaj z modyfikowalnych szablonw, ktre mona dostosowa do indywidualnych potrzeb. Zestawienia tego typu zpewnoci najbardziej bd przydatne dla osb zkadry menederskiej.

Kolejny modu, MagikMONITOR to pakiet narzdzi umoliwiajcych podgld aktywnoci i kontrolowanie uytkownikw. Dziki takim funkcjom administrator czy meneder uzyskuj dostp do informacji o wykorzystaniu sprztu i oprogramowania przez kadego z uytkownikw. Do monitoringu wykorzystywane sprofile, dziki czemu watwy sposb mona sparametryzowa mechanizmy kontrolne i dopasowa je do specyfiki okrelonego dziau czyfunkcji realizowanych wprzedsibiorstwie. Kontroli podlegaj nietylko aplikacje iprzegldane strony WWW. MagikMONITOR potrafi rwnie monitorowa wydruki oraz urzdzenia podpinane do portw USB. Modu ten poza funkcj monitorowania umoliwia take blokowanie niepodanych

aplikacji i stron internetowych. Za porednictwem powiadomie e-mail administrator moe by te informowany o przekroczeniu zdefiniowanych parametrw pracy stacji roboczej, takich jak obcienie czy koczca si przestrze dyskowa. W module MagikMONITOR podobnie jak we wczeniej opisanym MagikAUDIT dostpne s rnorodne raporty iwizualizacje, ktre mona udostpnia wszystkim zainteresowanym osobom za porednictwem portalu webowego, wykorzystujc moliwoci dostpnego wrozwizaniu systemu uprawnie. Dziki temu kady zuytkownikw moe mie wgld we wasne statystyki iwyniki audytu, akierownik danej jednostki organizacyjnej moe uzyska dostp dozebranych wynikw caego dziau.

MagikHELPDESK, jak nazwa wskazuje, to rozbudowany system obsugi zgosze serwisowych, potocznie zwanych ticketami. Obsuga zgosze odbywasi zgodnie zestandardami ITIL, asame zgoszenia mog dotyczy wielu dziedzin idziaw firmy, nietylko problemw zinfrastruktur IT. Wodrnieniu oddwch wyej wymienionych moduw, MagikHELPDESK oferuje wycznie interfejs webowy. Integracja z moduem MagikAUDIT umoliwia szybk iszczegow identyfikacj zasobw IT zgaszajcego problem uytkownika, cow sposb istotny uatwia zdefiniowanie problemu. Standardem w tego typu rozwizaniach jest zgaszanie problemw oraz ich obsuga za porednictwem komunikacji mailowej. Dostpne kategorie i priorytety zgosze umoliwiaj zapewnienie odpowiednich poziomw SLA dla wybranych zgosze.

> ARCHITEKTURA SYSTEMUPodstawowe elementy platformy

oprogramowania to konsola MagikINFO, serwer komunikacyjny, baza danych, agent audytu

i monitoringu, a take aplikacje webowe MagikHELPDESK oraz

portal MagikINFO. Testowana wersja oprogramowania oznaczona bya numerem 13.5. Producent udostpni pierwsze informacje dotyczce edycji +

TESTY

Kontrola nad sprztem i oprogra-

mowaniem w poczeniu z zarzdzaniem majtkiem

IT, kompleksowym systemem zgosze serwisowych i zdaln

dystrybucj oprogramowa-nia to gwne funkcje pakietu MagikINFO.

+

Modu audytu to najczciej wykorzystywana funkcja pakietu.

+

Kwiecie 2016 62

czternastej, ktra m.in. ma wsppracowa rwnie zplatform Android.

Konsola MagikINFO Desktop topodstawowe narzdzie pracy administratora. Zjej poziomu moliwa jest kontrola i konfiguracja wszystkich elementw pakietu oprogramowania. Poza ustawieniami parametrw audytu imonitoringu konsola wykorzystywana jest do przetwarzania ich wynikw oraz generowania raportw. Wcelu komunikacji ze stacjami klienckimi wykorzystywany jest serwer komunikacyjny, adane skadowane swbazie danych. Wzalenoci odpotrzeb konsola moe zosta zainstalowana na wielu stacjach monitorujcych infrastruktur. Minimalne wymagania programowe isprztowe tosystem operacyjny Windows XP z zainstalowanym interfejsem .NET Framework 4 oraz jeden rdze CPU i2GB pamici operacyjnej dla maksymalnie 200 zarzdzanych kocwek.

Serwer komunikacyjny moe pracowa w trzech trybach: jako usuga sieciowa nasuchujca na wybranym porcie TCP/IP, jako wspdzielony zasb sieciowy (SMB) lub jako serwer FTP. Najczciej wdraan form serwera komunikacyjnego jest usuga sieciowa TCP/IP. Wymagania dotyczce platformy systemowej s dokadnie takie same jak dla konsoli, sama usuga zadowoli si 512 MB pamici RAM i jednym rdzeniem procesora. Opcjonalnie usug serwera komunikacyjnego mona rwnie uruchomi na platformie Linux z zainstalowanymi bibliotekami mono. W przypadku bazy danych jedyn dostpn opcj jest silnik MSSQL, poczwszy od wersji 2000. Wraz z pakietem instalacyjnym MagikINFO dostarczany jest MS SQL 2012 Express. Producent zaleca korzystanie z najnowszej dostpnej wersji silnika bazodanowego, adarmowa wersja Express umoliwia obsug do500 stacji klienckich. Wydajno zaley tu jednak od liczby audytw przechowywanych w bazie oraz liczby aplikacji zainstalowanych na monitorowanych stacjach. Wcelu zapewnienia wysokiej

dostpnoci wbardziej rozbudowanych rodowiskach sieciowych konieczne jest korzystanie z komercyjnej wersji MS SQL, umoliwiajcej konfiguracje bardziej zaawansowanych mechanizmw bezpieczestwa danych. Zalecana konfiguracja sprztowa tominimum1GB pamici operacyjnej i1 rdze CPU dla rodowiska do 200 monitorowanych komputerw.

Ostatnimi elementami ukadanki, bez ktrych nie byoby moliwe przeprowadzenie audytu, s instalowane na stacjach klienckich aplikacje agenta monitoringu i agenta audytu. Wzalenoci odwersji oprogramowania producent udostpnia paczki msi dla wspomnianych agentw lub paczki zawierajce obie funkcje, zarwno dla systemw 32-, jak i64-bitowych. Minimalne wymagania systemowe toWindows XP. Agent dasi uruchomi rwnie na starszych wersjach Windows, jednak niesie toza sob pewne ograniczenia funkcjonalnoci.

Modu portalu webowego to dodatkowy element ekosystemu, wykorzystywany jako interfejs przegldania wynikw audytu imonitoringu, atake jako platforma dla systemu zgosze serwisowych MagikHELPDESK. Aplikacja webowa wymaga instalacji serwera IIS oraz .NET Framework 4.5. Podobnie jak wprzypadku pozostaych

elementw opisywanego rozwizania, serwer portalu webowego moe by zainstalowany na dowolnej maszynie wfirmowej sieci, pod warunkiem ezapewnione zostanie poczenie z baz danych MagikINFO. Na potrzeby testu wszystkie komponenty MagikINFO zostay zainstalowane w