Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół ... · PDF file490- Rozliczenie kosztów...

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół ... · PDF file490- Rozliczenie kosztów...

Zacznik Nr 1

Do Zasad (Polityki) rachunkowoci

w ZSP Nr 4 w odzi

Zakadowy Plan Kont

dla Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 4 w odzi

1.Sposb prowadzenia ksig rachunkowych Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4 prowadzi ksigi rachunkowe komputerowo za

pomoc programu FK opracowanego przez Centrum Informatyki COWI w oparciu o

zakadowy plan kont opracowany na podstawie wykazu kont podanych w jednolitym planie

kont dla jednostek budetowych i samorzdowych ( zacznik nr 3 do Rozporzdzenia

Ministra Finansw z dnia 05 lipca 2010 r w sprawie szczegowych zasad rachunkowoci

oraz planu kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego,

jednostek budetowych, samorzdowych zakadw budetowych, pastwowych funduszy

celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej -Dz. U. Nr 128, poz. 861)

2. Wykaz zakadowego planu kontZakadowy plan kont zawiera wykaz kont ksiga gwna i wykaz ksig pomocniczych oraz

opis przyjtych przez Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4 zasad klasyfikacji zdarze w

porzdku chronologicznym i systematycznym, a take zasady prowadzenia ksig

pomocniczych oraz ich powizania z kontami ksiga gwna.

Zakadowy plan kont Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4 obejmuje nastpujce konta:

Konta bilansowe

Zesp 0 Majtek trway

011 rodki trwae013 Pozostae rodki trwae014 Zbiory biblioteczne020 Wartoci niematerialne i prawne071 Umorzenie rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych072 Umorzenie pozostaych rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych080 Inwestycje (rodki trwae w budowie)

Zesp 1 rodki pienine i rachunki bankowe

101 Kasa budet101/1 Kasa wydzielony rachunek103 Kasa fundusz socjalny104 Kasa sumy na zlecenie105 Kasa stypendia130 Rachunek biecy jednostki 131 Rachunek biecy jednostki stypendia

1

132 Rachunek dochodw samorzdowych jednostek budetowych - rachunek dochodw wydzielonego rachunku jednostki 135 Rachunek rodkw funduszu specjalnego przeznaczenia ZFS139 Inne rachunki bankowe sumy na zlecenie141 rodki pienine w drodze z podziaem:

1411 budet1412 rodki wydzielonego rachunku1413 rodki funduszu socjalnego1414 rodki funduszy okrelonego przeznaczenia

Zesp 2 Rozrachunki i roszczenia

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami201/1 Rozrachunki z odbiorcami - wydzielony rachunek202 Rozrachunki z dostawcami - wydzielony rachunek221 Nalenoci z tytuu dochodw budetowych222 Rozliczenie dochodw budetowych222/1 Rozliczenie dochodw budetowych - wydzielony rachunek 223 Rozliczenie wydatkw budetowych225 Rozrachunki z budetami225/1 Rozrachunki z budetami -wydzielony rachunek229 Pozostae rozrachunki publicznoprawne229/1 Pozostae rozrachunki publicznoprawne - wydzielony rachunek231 Rozrachunki z tytuu wynagrodze231/1 Rozrachunki z tytuu wynagrodze - wydzielony rachunek 234 Pozostae rozrachunki z pracownikami z podziaem:2341 pozostae rozrachunki z pracownikami budet2342 pozostae rozrachunki z pracownikami - wydzielony rachunek2343 pozostae rozrachunki z pracownikami fundusz socjalny poyczki na remont2344 rozliczenie zaliczek z funduszu socjalnego240 Pozostae rozrachunki z podziaem:2401 pozostae rozrachunki budet2402 pozostae rozrachunki wydzielony rachunek290 Odpisy aktualizujce nalenoci

Zesp 3 Materiay i towary

310 Materiay z podziaem:3101 materiay budet3102 materiay - wydzielony rachunek

Zesp 4 Koszty wedug rodzajw i ich rozliczenie

400 Amortyzacja401 Zuycie materiaw i energii z podziaem:4011 budet4012 wydzielony rachunek402 Usugi obce z podziaem:4021 budet4022 wydzielony rachunek403 podatki i opaty z podziaem:4031 budet4032 wydzielony rachunek404 Wynagrodzenia z podziaem:4041 budet

2

4042 wydzielony rachunek405 Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia z podziaem:4051 budet4052 wydzielony rachunek409 Pozostae koszty rodzajowe z podziaem:4091 budet4092 wydzielony rachunek490- Rozliczenie kosztw z podziaem :4901 budet4902 wydzielony rachunek

Zesp 5 Koszty wedug typw dziaalnoci i ich rozliczanie

500 Koszty dziaalnoci podstawowej wydzielony rachunek550 Koszty zarzdu wydzielony rachunek580 - Rozliczenie kosztw dziaalnoci wydzielony rachunek

Zesp 6 Produkty

600 Produkty gotowe wydzielony rachunek640 Rozliczenie midzyokresowe kosztw z podziaem :

6401 budet 6402 wydzielony rachunek

Zesp 7 Przychody i koszty ich uzyskania

700 Sprzeda towarw i usug z podziaem:7001 sprzeda budet 7002 sprzeda wydzielony rachunek701 koszt wytworzenia towarw i usug wydzielony rachunek.720 - Przychody z tytuu dochodw budetowych z podziaem :

7201 budet 7202 wydzielony rachunek

750 Przychody z podziaem: 7501 przychody i koszty finansowe budet 7502 przychody i koszty finansowe wydzielony rachunek

751 Koszty finansowe z podziaem : 7511 budet 7512 wydzielony rachunek

760 Pozostae przychody operacyjne z podziaem: 7601 - pozostae przychody i koszty budet 7602 - pozostae przychody i koszty wydzielony rachunek

761 Pozostae koszty operacyjne z podziaem : 7611 budet 7602 wydzielony rachunek

Zesp 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 Fundusz jednostki z podziaem : 8001 budet 8002 wydzielony rachunek

851 Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy z podziaem :8601 budet8602 - wydzielony rachunek

Konta pozabilansowe975 Wydatki strukturalne980 Plan finansowy wydatkw budetowych 998 Zaangaowanie wydatkw budetowych roku biecego999 Zaangaowanie wydatkw budetowych przyszych lat

3

3.Zasady funkcjonowania kont

Konta bilansowe

1) Zesp 0 Majtek trwayNa kontach zespou 0 Majtek trway ewidencjonuje si:

rzeczowy majtek trway;

wartoci niematerialne i prawne;

finansowy majtek trway;

umorzenie majtku;

inwestycje.

Konto 011 rodki trwae

Konto 011 suy do ewidencji stanu oraz zwiksze i zmniejsze wartoci pocztkowej rodkw trwaych zwizanych z dziaalnoci jednostki oraz gruntw, ktre nie podlegaj ujciu na kontach 013, 014, 020, umarzane s stopniowo wedug stawek amortyzacyjnych podanych w zaczniku do ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.Na stronie Wn konta 011 ujmuje si zwikszenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu wartoci pocztkowej rodkw trwaych, z wyjtkiem umorzenia rodkw trwaych, ktre ujmuje si na koncie 071.Na stronie Wn konta 011 ujmuje si w szczeglnoci:

przychody nowych lub uywanych rodkw trwaych pochodzcych z zakupu gotowych rodkw trwaych lub inwestycji oraz warto ulepsze zwikszajcych warto pocztkow rodkw trwaych;przychody rodkw trwaych nowo ujawnionych;nieodpatne przyjcie rodkw trwaych;zwikszenia wartoci pocztkowej rodkw trwaych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje si w szczeglnoci:wycofanie rodkw trwaych z uywania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zuycia, sprzeday oraz nieodpatnego przekazania;ujawnione niedobory rodkw trwaych;zmniejszenie wartoci pocztkowej rodkw trwaych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegowa prowadzona do konta 011 umoliwia:ustalenie wartoci pocztkowej poszczeglnych obiektw rodkw trwaych;ustalenie osb ktrym powierzono rodki trwae;naleyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Do szczegowej ewidencji rodkw trwaych suy ksiga inwentarzowa rodkw trwaych, szczegowe indywidualne karty obiektw, tabele amortyzacyjne.Konto 011 moe wykazywa saldo Wn, ktre oznacza stan rodkw trwaych w wartoci pocztkowej.Konto 013 Pozostae rodki trwae

Konto 013 suy do ewidencji stanu oraz zwiksze i zmniejsze wartoci pocztkowej pozostaych rodkw trwaych, niepodlegajcych ujciu na kontach 011,014, 020, wydanych do uywania na potrzeby dziaalnoci jednostki, ktre podlegaj umorzeniu w penej wartoci w miesicu wydania do uywania.

4

Na stronie Wn konta 013 ujmuje si zwikszenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu wartoci pocztkowej pozostaych rodkw trwaych znajdujcych si w uywaniu, z wyjtkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.Na stronie Wn konta 013 ujmuje si w szczeglnoci:

rodki trwae przyjte do uywania z zakupu lub inwestycji;nadwyki rodkw trwaych w uywaniu;nieodpatne otrzymanie rodkw trwaych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje si w szczeglnoci:wycofanie rodkw trwaych z uywania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zuycia, sprzeday, nieodpatnego przekazania oraz zdjcia z ewidencji syntetycznej,ujawnione niedobory rodkw trwaych w uywaniu.

Ewidencja szczegowa prowadzona do konta 013 umoliwia ustalenie wartoci pocztkowej rodkw trwaych oddanych do uywania oraz osb, u ktrych znajduj si rodki trwae.Ewidencja prowadzona jest w ksikach inwentarzowych , ktre zawieraj pomoce naukowe, meble oraz inny sprzt szkolny.Sprzt poniej wartoci 1000 z znajduje si w ksice inwentarzowej tylko w ewidencji ilociowej. Konto 013 moe wykazywa saldo Wn, ktre wyraa warto rodkw trwaych znajdujcych si w uywaniu w wartoci pocztkowej.

Konto 014 Zbiory biblioteczne

Konto 014 suy do ewidencji stanu oraz zwiksze i zmniejsze wartoci pocztkowej szkolnych zbiorw bibliotecznych. Zbiory biblioteczne s umarzane w 100%w miesicu wprowadzenia do ewidencji ksigowej zbiorw bibliotecznych.Na stronie Wn konta 014 ujmuje si zwikszenia, a na stron