ZAGROŻENIA PSYHOSPOŁEZNE W PRAY PERSONELU …

of 34/34
ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE W PRACY PERSONELU MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH d r hab. med. Joanna Bugajska d r hab. Łukasz Baka
 • date post

  20-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZAGROŻENIA PSYHOSPOŁEZNE W PRAY PERSONELU …

Prezentacja programu PowerPointORODKÓW WYCHOWAWCZYCH
dr hab. ukasz Baka
Prace o szczególnym charakterze
Ustawa o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz.1656), Zacznik 2 poz. 21:
Prace nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych
• Moliwo naleytego wykonywania zmniejsza si przed osigniciem wieku emerytalnego, na skutek pogorszenia si sprawnoci psychofizycznej, zwizanego z procesem starzenia si
Od nauczycieli wykonujcych prace w modzieowych orodkach wychowawczych jest wymagana szczególna kondycja psychofizyczna w zakresie sensomotorycznych i temperamentalnych:
umiejtno koncentracji uwagi
podzielno uwagi
szybka zmiana formy aktywnoci oraz metod dziaania
odporno na zmczenie
ORODKÓW WYCHOWAWCZYCH
WYNIKI BADA
• personel sprawujcy opiek nad mieszkacami domów pomocy spoecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepenosprawnych intelektualnie dzieci i modziey lub dorosych,
• personel medyczny oddziaów psychiatrycznych i leczenia uzalenie w bezporednim kontakcie z pacjentem.
Cecha wspólna wybranych 3 grup zawodowych:
Intensywny i bezporedni kontakt z innymi ludmi, zwizanym z koniecznoci niesienia pomocy w rónej formie:
• staa opieka nad osobami modocianymi, majcymi konflikt z prawem lub problemy spoeczne,
• ratowanie ycia i zdrowia,
OSOBY BADANE n = 601
Personel medyczny (n=201)
16
102
49
428
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
BADA Badanie przeprowadzono w okresie maj – lipiec 2017 r. Badaniem
objto 35 orodków, znajdujcych si na terenie wszystkich 16
województw w Polsce
o modzieowych orodkach wychowawczych,
o modzieowych orodkach socjoterapii,
Pe: 156 kobiet (78%) i 44 mczyzn (22%)
Sta pracy: 1 – 39 lat (M = 14,1)
Wyksztacenie: wysze 88%, rednie 9%, inne (3%)
nauczyciel (35,5%),
wychowawca (32,5%)
Wymagania ukrywania emocji
Wymagania w pracy
45,66
64,76
57,09
72,05
59,9
48,46
Organizacja i tre pracy
Organizacja pracy i tre pracy
Relacje spoeczne i jako przywództwa
58,77 60,4
Wsparcie - wspópracownicy
Wsparcie - przeoeni
Klimat spoeczny
Oddziaywanie praca – ycie osobiste
Niepewno pracy Satysfakcja z pracy Konflikt praca - rodzina Konfikt roli
Oddziaywanie praca - ycie osobiste
Negatywne dziaania ze strony innych pracowników
16,91
13,01
11,36
2,54
Molestowanie Groby Przemoc fizyczna Mobbing
Negatywne dziaania ze strony innych pracowników
Personel medyczny Personel domów opieki Personel zakadów wychowawczych
ZDROWIE
2,5
8,5
39,539,0
10,5
Wypalenie zawodowe
Czsto wystpowania chorób
cukrzyca
personel domów pomocy spoecznej
CHOROBY
zdrowie.tvn.pl
wychowawczych
uzalenie
wychowawczych
uzalenie
NARZDZIE Wypalenie zawodowe mierzono szesnastopunktow Oldenbursk Skal Wypalenia (Oldenburg Burnout Inventory, OLBI, Demerouti i in., 2001; Baka i Basiska, 2015). Skada si ona z dwóch podskal:
wyczerpania (exhaustion) - poczucie nadmiernego obcienia fizycznego, poznawczego i/lub emocjonalnego prac oraz niewystarczajca ilo zasobów zwizanych z radzeniem sobie z tym obcieniem
zdystansowania wobec pracy (disengagement from work) – obojtna i cyniczna postawa wobec pracy (dotyczy zarówno treci pracy, wspópracowników i przeoonych, jak i caego rodowiska zwizanego z prac)
OSOBY BADANE n = 1137
Personel medyczny (n=200)
Nauczyciele (n = 236)
Policjanci (n = 300)
Personel zakadów poprawczych Nauczyciele
1) W odniesieniu do wyczerpania p. zakadów poprawczych róni si tylko wzgldem policjantów, którzy cechowali si niszym wyczerpaniem ni cztery pozostae grupy zawodowe (Policjanci < P. zakadów poprawczych = Nauczyciele =P. medyczny = P. domów opieki)
2) Pod wzgldem zdystansowania rónice byy istotne midzy nauczycielami a trzema grupami: personelem medycznym, orodków spoecznych i zakadów poprawczych. (Policjanci = nauczyciele < P. medyczny = P. domów opieki = P. zakadów poprawczych)
PODSUMOWANIE
wysokie obcienie emocjonalne, tj. praca stawia w sytuacjach trudnych emocjonalnie (np. monitorowanie stanu psychicznego wychowanków, interwencje przy próbach samobójczych), w pracy trzeba odnosi si do osobistych problemów innych ludzi (np. konflikty midzy wychowankami, konflikty midzy wychowankami i ich rodzinami), praca wie si z emocjonalnym zaangaowaniem (np. wychowanek zachowuje si agresywnie, trzeba zastosowa wobec wychowanka rodek przymusu bezporedniego)
centrumdobrejterapii.pl
W pracy personelu modzieowych orodków wychowawczych mona wyróni nastpujce róda stresu:
wysokie obcienia ilociowe, tj. dua liczba godzin przeznaczonych na prac, dua ilo pracy do wykonania, dua ilo wykonanych czynnoci w danej jednostce czasu
wysoki poziom konfliktu praca – rodzina, tj. poczucie, e praca zawodowa zaburza ycie rodzinne (dotyczy to: braku czasu, napicia emocjonalnego, wymogu odmiennego sposobu funkcjonowania „w rolach”)
centrumdobrejterapii.pl
dolegliwoci zdrowotne, przede wszystkim alergie, bóle pleców i nadcinienie ttnicze
Zdolno radzenia sobie ze stresem w pracy moe znaczco obnia:
bierno fizyczna w czasie wolnym od pracy,
naduywanie rodków nasennych i uspokajajcych
bsw.edu.pl
szkolenia w zakresie prewencji agresji ze strony wychowanków
szkolenia kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania symptomów uzalenienia od leków oraz procedur postpowania wobec pracowników naduywajcych leków uspokajajcych i nasennych
nf.pl
pfst.pl
wczeniejsze planowanie prac, partycypacja pracowników w ustalaniu harmonogramów pracy,
zmniejszenie iloci pracy „papierkowej”, ograniczenie liczby obowizków administracyjnych,
szkolenia kadry kierowniczej w zakresie metod zmniejszania obcienia ilociowego i jakociowego
prawdziwyskarb.pl
pl.dreamstime.
com
Dziaania wzmacniajce relacje midzy pracownikami:
uwiadamianie przeoonym roli wsparcia w miejscu pracy i korzyci z tego pyncych,
uwiadamianie pracownikom roli wsparcia koleeskiego w radzeniu sobie ze stresem,
zwikszenie dostpnoci „sieci wsparcia” w pracy, np. poprzez atwiejszy dostp podwadnych do przeoonych,
organizowanie grup samopomocy
nf.pl
sportoften.com
INSTYTUT BADAWCZY