Wzorzec pracy dyplomowej - piotr. Web viewjąc ten etap prac tytuŁ rozdziaŁu – poziom 1...

download Wzorzec pracy dyplomowej - piotr. Web viewjąc ten etap prac tytuŁ rozdziaŁu – poziom 1 (czcionka

of 19

 • date post

  31-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wzorzec pracy dyplomowej - piotr. Web viewjąc ten etap prac tytuŁ rozdziaŁu – poziom 1...

Wzorzec pracy dyplomowej

Imi i NAZWISKO (9pt.)

3

4

Tytu pracy. Przy duszych tytuach poda jego pocztek i zakoczy znakiem ... (9 pkt.)

Praca inynierska Nr 00/DzI/LT/RR/RR

Autor:

Imi i NAZWISKO (12 pkt.)

Promotor:

Imi i NAZWISKO (12 pkt.)

TYTU PRACY, DUE LITERY, POGRUBIONE, 18 PUNKTW, WYRWNANY DO LEWEJ

Autor wzorca:

dr hab. in. Piotr Sawicki, Zakad Systemw Transportowych

Politechnika Poznaska

Data aktualizacji wzorca: 30.10.2014 r.

Imi i NAZWISKO (9pt.)

5

Pozna, miesic, rok

Spis treci

STRESZCZENIE4

1.TYTU ROZDZIAU POZIOM 1 (CZCIONKA 14-PUNKTOWA, POGRUBIONA, WYRWNANIE DO LEWEJ)5

1.1.Podrozdzia poziom 2 (czcionka 12-punktowa pogrubiona, odstp 18 pkt. przed i 12 pkt. po nagwku, wyrwnany do lewej krawdzi,)5

1.1.1.Podrozdzia poziom 3 (czcionka 11-punktowa pogrubiona, 12 pkt. przed i po nagwku, wyrwnany do lewej krawdzi)5

1.1.2.Stosowanie wbudowanych stylw edycji pracy5

1.1.3.Umieszczanie wzorw i opisu poszczeglnych jego elementw7

1.1.4.Tworzenie bibliografii i umieszczanie cytowa w pracy7

2.NOWY ROZDZIA POZIOM 1 (WYRWNANIE DO LEWEJ, CZCIONKA 14-PUNKTOWA, POGRUBIONA)11

2.1.Umieszczanie w pracy nowego rozdziau11

2.2.Umieszczanie elementw graficznych i tabelarycznych11

2.2.1.Wstawianie elementw graficznych do treci pracy11

2.2.2.Wstawianie podpisw rysunkw i umieszczanie w tekcie odwoa do rysunkw14

2.2.3.Wstawianie elementw tabelarycznych15

2.2.4.Wstawianie podpisw tablic i umieszczanie w tekcie odwoa do tablic15

2.3.Przygotowanie spisu bibliograficznego16

BIBLIOGRAFIA17

SUMMARY18

STRESZCZENIE

Prac rozpoczyna streszczenie o objtoci maksymalnie jednej strony. Nagwek streszczenia nie jest numerowany, pisany jest wersalikami, czcionk 11-punktow pogrubion, Times New Roman CE, a odstp przed i po nagwku wynosi 12 pkt. Styl: Nagwek 4.

Tekst streszczenia pisany jest czcionk 11-punktow, Times New Roman CE; wcicie akapitu wynosi 0,5 cm. Nagwek pierwszego rozdziau nastpujcego po streszczeniu jak i kolejnych rozdziaw powinien znajdowa si na nowej stronie.

Nagwek strony, z wyjtkiem strony tytuowej, zawiera:

na stronie nieparzystej: imi i nazwisko (pisane czcionk 9 pkt., wyrodkowane) oraz numer strony (czcionka 11 pkt., wyjustowany do lewej krawdzi),

na stronie parzystej: tytu pracy (czcionka 9 pkt., wyrodkowany) oraz numer strony (czcionka 11 pkt., wyjustowany do prawej krawdzi).

Niniejszy wzorzec edycyjny w wersji elektronicznej zawiera wbudowane style formatowania, opracowane zgodnie z opisem przedstawionym w tej pracy. Wzorzec zosta przygotowany w standardzie MS Word 2011[footnoteRef:1] i stanowi podstaw redagowania prac dyplomowych. Prosz pamita, e waciwie i estetycznie przygotowana praca znacznie uatwia promotorowi jej czytanie i weryfikacj, skracajc ten etap prac. [1: wygld poszczeglnych okien edycyjnych moe rni si od przedstawionych w niniejszym wzorcu, zalenie od wersji MS Word]

TYTU ROZDZIAU POZIOM 1 (CZCIONKA 14-PUNKTOWA, POGRUBIONA, WYRWNANIE DO LEWEJ)Podrozdzia poziom 2 (czcionka 12-punktowa pogrubiona, odstp 18 pkt. przed i 12 pkt. po nagwku, wyrwnany do lewej krawdzi,)Podrozdzia poziom 3 (czcionka 11-punktowa pogrubiona, 12 pkt. przed i po nagwku, wyrwnany do lewej krawdzi)

Prac naley pisa czcionk 11-punktow, Times New Roman CE, z odstpem midzy wierszami ustawionym dokadnie na 14 pkt., wszystkie marginesy wynosz 4,0 cm, a wcicie akapitu: 0,5 cm. Styl formatowania zasadniczej treci pracy nazywa si: Normalny.

Kade wyliczenie w treci podrozdziau naley rozpoczyna od akapitu z mylnikiem a wyrwnywany jest do lewej i prawej krawdzi. Przy tworzeniu tego typu wyliczenia naley zwrci uwag, e:

wyliczenie pierwszego stopnia rozpoczyna si od dugiego mylnika, czyli znaku ,

na standardowej klawiaturze wystpuje krtka kreska, czyli cznik -, ktry suy do czenia wyrazw, np. fizyczno-chemiczny, natomiast w funkcji mylnika nie naley go stosowa;

Jeli autor planuje zastosowa wyliczenie dwupoziomowe, naley stosowa zasad, e pierwszy poziom wyliczenia ma oznaczenie literowe, np.: a), b), c), za drugi poziom wyliczenie z mylnikiem, zgodnie w wczeniej przedstawionymi zasadami, z t jednak rnic, e naley zastosowa dodatkowe wcicie wzgldem pierwszego poziomu wyliczania. Na przykad:

wyliczenia pierwszego stopnia w dwustopniowej licie naley prowadza za pomoc liter, odpowiedni styl formatowania nazwany jest jako: Lista punktowana a) b) c),wyliczenie drugiego stopnia w dwustopniowej licie naley prowadzi za pomoc mylnikw, przy czym:

kady z mylnikw naley koczy znakiem interpunkcji, tj.: przecinkiem, w przypadku krtkich opisw, lub rednikiem, w przypadku duszych opisw;

dodatkowe wcicie akapitowe w tego typu wyliczeniu uzyskuje si stosujc styl: Lista punktowana (wcita).

Stosowanie wbudowanych stylw edycji pracy

We wzorcu dostpnych jest kilkanacie zdefiniowanych stylw. Su one, w kolejnoci wystpowania, do definiowania:

nazwiska autora i promotora pracy, styl: Autor

rodzaju pracy i jej numeru, styl: Podtytu,

tytuu pracy, styl: Tytu,

imienia i nazwiska autora w nagwkw nieparzystej strony oraz tytuu pracy w nagwku strony parzystej, styl: Nagwek strony,

numerw stron w nagwkach strony nieparzystej i parzystej, styl odpowiednio: Numer strony_nieparzysty oraz Numer strony_parzysty,

nagwkw nienumerowanych rozdziaw, tj.: spis treci, streszczenia, bibliografii i streszczenia w j. angielskim summary, styl: Nagwek 4,

zasadniczego tekstu pracy, posiadajcego 0,5 cm wcicia akapitowego, styl: Normalny,

zasadniczego tekstu pracy, bez wcicia akapitowego, styl: Normalny_bez wcicia,

nagwkw nowego rozdziau na poziomie 1, styl: Nagwek 1,

nagwkw nowego podrozdziau na poziomie 2, styl: Nagwek 2,

nagwkw nowego podrozdziau na poziomie 3, styl: Nagwek 3,

listy wypunktowanej od mylnikw, styl: Lista punktowana,

wyliczania pierwszego stopnia (a, b, c, ) w dwustopniowej licie, styl: Lista punktowana a) b) c),

wyliczanie drugiego stopnia, od mylnikw, w dwustopniowej licie, styl: Lista punktowana (wcita),

rwnania, styl: Rwnanie

numeracji rwna, styl: Numer rwnania,

rysunkw, styl: Rysunek,

podpisu tablic i rysunkw, styl: Podpis,

spisu bibliograficznego, styl: Nagwek 6, Literatura.

Sposb edycji fragmentu pracy z wykorzystaniem wbudowanych stylw edycyjnych zosta zamieszczony na Rys. 1. Po zaznaczeniu fragmentu tekstu, dla ktrego definiowany jest styl, naley w zakadce Narzdzia gwne wybra ikon Zarzdzaj stylami uywanymi w dokumencie i z dostpnego menu wybra waciwy styl zgodnie z opisem przedstawionym powyej.

Rys. 1. Formatowanie fragmentu pracy z wykorzystaniem wbudowanych stylw edycji

rdo: Opr. wasne

Umieszczanie wzorw i opisu poszczeglnych jego elementw

Wzory matematyczne umieszczane w pracy powinny by wyrodkowane i pisane czcionka 11-punktow, indeksy i wykadniki potg 7 pkt. Odstp midzy wzorem a poprzedzajcym go tekstem oraz midzy legend znajdujc si pod wzorem a nastpujcym po nim tekcie powinien wynosi po jednej linii. Pomidzy wzorem a legend nie naley stosowa wolnego wiersza.

Wszystkie wzory musz by ponumerowane. Przykad takiego zapisu przedstawiono poniej wzr (1). Skopiowanie formatowania numeru wzoru do kolejnych wzorw pozwoli zachowa cigo ich numeracji w caej pracy.

Wzory wraz z numeracj powinny by wstawiane do tablicy jednowierszowej z dwiema kolumnami, jak w przykadowym wzorze (1), poniej. Tablica nie powinna mie zaznaczonych krawdzi, czyli na wydruku adna jej krawd nie jest widoczna, a jej podgld moliwy jest tylko przy zastosowaniu opcji: Ukad tabeli > linie siatki (zaznaczone). W pierwszej kolumnie, o szerokoci 12 cm, umieszczany jest wyrodkowany wzr matematyczny, natomiast w kolumnie drugiej, o szerokoci 1 cm, wstawiany jest kolejny numer, wyrwnany do prawej krawdzi.

(1)

gdzie:

praca przewozowa, wyraona w [pkm],

liczba pasaerw przewieziona na i-tym odcinku drogi, [pas.]

dugo drogi, jak pokonali pasaerowie na i-tym odcinku drogi [km].

Tworzenie bibliografii i umieszczanie cytowa w pracy

W treci pracy naley umieszcza odsyacze literaturowe, wskazujce rdo wykorzystywanej teorii i cytowanych opinii. Odsyacz naley umieszcza za cytowanym nazwiskiem autora lub na kocu zdania (myli), ktre pochodzi z cytowanego materiau. Numer cytowanej pozycji literaturowej musi odpowiada numerowi ze spisu bibliograficznego, zamieszczonego na kocu pracy. Poniej zaprezentowano oba przykady.

() P. Sawicki [3] proponuje 6 gwnych etapw identyfikacji procesu, uwzgldniajc takie elementy, jak: a) ustalenie gwnego celu procesu, b) okrelenie wymaga, c) ustalenie komponentw procesu, d) opracowanie wstpnego zapisu graficznego procesu, e) walidacja procesu i f) modyfikacja zapisu procesu. W innej publikacji P. Sawicki twierdzi, e w definiowaniu procesu nale nie tylko koncentrowa si na samych elementach procesu (czynnoci, zasoby, logika postpowania), ale rwnie uwzgldni otoczenie ksztatujce przebieg procesu otoczenie blisze i dalsze [6] ().

W celu uatwienia zarzdzania zbiorem bibliograficznym cytowanym w pracy opracowano mechanizm, ktry znacznie uatwia kocowa edycje samej listy biblio- graficznej (uporzdkowanie w kolejnoci alfabetycznej), jak i biec aktualizacje odwoan (cytowan) w pracy. Procedura jest nastpujca:

na list pozycji bibliograficznych naley wpisa pozycje literaturowe zgodnie z wymaganiami; uwaga numeracja kolejnych pozycji nadawana jest automatycznie, np.: poz. 1 w spisie literatury (patrz [1]), tj. Brdulak H. Badanie satysfakcji klienta firmy spedycyjno-transportowo-logi