WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANIA ARTYKUŁU 6

download WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANIA ARTYKUŁU 6

of 84

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANIA ARTYKUŁU 6

 • 1

  EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZOWIEKA

  WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANIA ARTYKUU 6

  PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SDOWEGO

  (aspekty cywilny)

 • 2

  Wydawcy i organizacje pragnce opublikowa niniejszy raport (lub jego tumaczenie)

  drukiem lub w Internecie proszeni s kontakt z publishing@echr.coe.int celem uzyskania

  dalszych instrukcji.

  Rada Europy / Europejski Trybuna Praw Czowieka, 2013

  Niniejszy Przewodnik jest dostpny pod adresem www.echr.coe.int (Orzecznictwo Analiza orzecznictwa

  Wskazwki wynikajce z orzecznictwa)

  Niniejszy Przewodnik zosta przygotowany przez Dzia Bada, i nie jest on dla Trybunau wicy. Prace nad

  tekstem zostay ukoczone na pocztku 2013 roku. Odniesienia do orzecznictwa zostay zaktualizowane do dnia

  1 maja 2013 r.

  Tumaczenie zostao opublikowane przy wsppracy z Rad Europy oraz Europejskim Trybunaem Praw

  Czowieka. Ministerstwo Sprawiedliwoci Rzeczypospolitej Polskiej dokonao tumaczenia dokumentu na jzyk

  polski.

  mailto:publishing@echr.coe.inthttp://www.echr.coe.int/

 • 3

  SPIS TRECI

  WSTP ............................................................................................................................................. 4

  I. ZAKRES: POJCIE "PRAW I OBOWIZKW OBYWATELSKICH" ........................... 5 1. Oglne wymogi dotyczce stosowania Artykuu 6 ust. 1 ......................................................................... 5

  (a) POJCIE "SPORU" ......................................................................................................................................................................... 5 (b) ISTNIENIE PODNOSZONEGO PRAWA W PRZEPISACH KRAJOWYCH ................................................................................ 6 (c) CYWILNY" CHARAKTER PRAWA.............................................................................................................................................. 7 (d) PRAWA PRYWATNE: WYMIAR FINANSOWY ........................................................................................................................ 8

  2. Rozszerzenie zakresu na inne rodzaje sporw ........................................................................................ 8

  3. Stosowanie Artykuu 6 w postpowaniach innych ni postpowania gwne ........................................ 10

  4. Wyczenia ........................................................................................................................................... 11

  II. PRAWO DO SDU .................................................................................................................. 12 1. Prawo i dostp do sdu ...................................................................................................................... 12

  (a) PRAWO JEDNOCZENIE PRAKTYCZNE I SKUTECZNE ...................................................................................................... 13 (b) OGRANICZENIA .......................................................................................................................................................................... 14

  2. Zrzeczenie si ..................................................................................................................................... 16 (a) ZASADA ...................................................................................................................................................................................... 16 (b) WARUNKI ................................................................................................................................................................................... 16

  3. Pomoc prawna ................................................................................................................................... 17 (a) PRZYZNANIE POMOCY PRAWNEJ ......................................................................................................................................... 17 (b) SKUTECZNO PRZYZNANEJ POMOCY PRAWNEJ .............................................................................................................. 18

  III. WYMOGI INSTYTUCJONALNE ...................................................................................... 18 1. Pojcie "sdu" ................................................................................................................................... 18

  (a) POJCIE AUTONOMICZNE ........................................................................................................................................................ 18

  (b) POZIOM JURYSDYKCJI ............................................................................................................................................................. 19

  (c) OCENA SDU POSIADAJCEGO PEN JURYSDYKCJ ..................................................................................................... 20

  (d) WYKONYWANIE WYROKW .................................................................................................................................................... 23

  2. Ustanowienie ustaw ......................................................................................................................... 25 3. Niezawiso i bezstronno ............................................................................................................... 26

  (a) WARUNKOWANIA OGLNE ................................................................................................................................................... 26 (b) NIEZAWISY SD ...................................................................................................................................................................... 27 (c) BEZSTRONNY SD ..................................................................................................................................................................... 29

  VI. WYMOGI PROCEDURALNE ............................................................................................ 32 1. Rzetelny proces .................................................................................................................................... 32

  (a) ZASADY OGLNE..................................................................................................................................................................... 32 (b) ZAKRES ....................................................................................................................................................................................... 34 (c) CZWARTA INSTANCJA ............................................................................................................................................................. 38 (d) POSTPOWANIE KONTRADYKTORYJNE ............................................................................................................................. 41 (e) RWNO BRONI ...................................................................................................................................................................... 42 (f) ZARZDZANIE DOWODAMI ................................................................................................................................................... 44 (g) UZASADNIENIA ORZECZE SDOWYCH ............................................................................................................................ 45

  2. Publiczne rozpatrzenie sprawy ........................................................................................................... 46 (a) ROZPRAWA ............................................................................................................................................................................... 46 (b) WYDANIE ORZECZENIA .......................................................................................................................................................... 49

  3. Czas trwania postpowania ............................................................................................................... 50 (a) OKRELENIE CZASU TRWANIA POSTPOWANIA ............................................................................................................ 51

  (b) OCENA WYMOGU ROZSDNEGO ......................................................................................................................................... 52

  INDEKS WYROKW I ORZECZE ......................................................................................... 56

 • 4

  WSTP

  Artyku 6 ust. 1 Prawo do rzetelnego procesu sdowego:

  "Kady ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsdnym

  terminie przez niezawisy i bezstronny sd ustanowiony ustaw przy rozstrzyganiu o jego

  prawach i obowizkach o charakterze cywilnym . Wyrok ogasza si publicznie, jednak prasa i

  publiczno mog by wyczone z caoci lub czci rozprawy sdowej ze wzgldw

  obyczajowych, z uwagi na porzdek publiczny lub bezpieczestwo pastwowe w spoeczestwie

  demokratycznym, gdy wymaga tego dobro maoletnich lub gdy suy to ochronie ycia

  prywatnego stron albo te w okolicznociach szczeglnych, w granicach uznanych przez sd za

  bezwzgldnie konieczne, kiedy jawno mogaby przynie szkod interesom wymiaru

  sprawiedliwoci."

  1. Intencj niniejszego przewodnika jest dostarczenie osobom zawodowo

  zajmujcym si stosowaniem prawa informacji dotyczcych najwaniejszych

  wyrokw wydanych w tym zakresie przez Trybuna w Strasburgu, poczwszy od

  jego powstania do chwili obecnej1. Tym samym przewodnik wyznacza