Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest...

of 16 /16
Wyścigowa pasja Wyścigowa pasja Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice

Embed Size (px)

Transcript of Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest...

Wycigowa pasjaWycigowa pasja

Dolnolskie Towarzystwo Wycigw Konnych - Partynice

www.torpartynice.pl

Wycigowa pasjaWycigowa pasjakonie penej krwi angielskiej

Ktokolwiek powiedzia, e nie mona kupi szczcia za pienidze,

nie wiedzia, e mona kupi konia.

Wycigi konne to sport, ktry dostar-cza olbrzymich emocji. Kiedy oglda si w wycigu konia, na ktrego po-stawio si pienidze w totalizato-rze, dawka adrenaliny jest podwjna. Ale kiedy biegnie wasny ko, emo-cje rosn stukrotnie! To tak, jakbymy przeywali swj wasny start w zawo-dach. Albo jeszcze bardziej. Zostajc wacicielem konia wyci-gowego, stajecie si Pastwo cen-tralnym ogniwem caego systemu wycigw konnych. Bez wacicie-li koni nie byoby wycigw, a bez wycigw nie byby moliwy rozwj rasy penej krwi angielskiej, ktra od ponad 300 lat hodowana jest z my-l o wycigach. Przed startem wasnego wyci-gowca odczuwamy rosncy niepo-kj. Przygldamy si swojemu ruma-kowi podczas siodania i prezentacji na padoku, porwnujemy go z kon-kurentami i oceniamy swoje szanse na zwycistwo. Jeszcze ostatnia wy-miana zda z trenerem i dokejem, analiza taktyki i formy konkurentw i peni napicia moemy uda si na trybun, aby znale miejsce, kt-re zapewni nam dobry przegld ca-ego toru. Nadchodzi chwila, kiedy otworz si drzwiczki maszyny star-towej i wszystko zalee bdzie od

konia i jedca. Przez krtk chwil trwania wycigu triumf i klska prze-plataj si nawzajem. Nic innego si nie liczy, tylko rywalizacja na torze. Kiedy celownik wyania zwycizc, opada napicie towarzyszce nam przez ostatnie minuty i dni. Waciciel zwyciskiego konia moe z dum odbiera zasuone laury i gra-tulacje podczas uroczystej dekora-cji zwycizcw i witowa triumf w gronie rodziny, przyjaci, sponso-rw i organizatorw. Naley jednak pamita, e nie zawsze si wygry-wa. Jeli nie uda si zaj pierwsze-go miejsca, trzeba wsplnie z trene-rem przeanalizowa przyczyny po-raki. Jedziec popeni bd? Ko nie by odpowiednio przygotowa-ny? Podoe byo zbyt mikkie lub twarde? Moe byo za gorco lub wia za silny wiatr? Bez wzgldu na wynik udziau rumaka w gonitwie waciciel wsplnie z trenerem opra-cowuje plan na nastpny raz kie-dy znw stanie si centraln posta-ci wiata wycigw. Dla stowarzysze wacicielskich i organizatorw wycigw wacicie-le koni zawsze s najwaniejszymi osobami. Oprcz bezpatnego wst-pu na tory wycigowe i darmowe-go egzemplarza programu gonitw

Fascynujce uczucie

posiadania wycigowego koniamaj zapewnione miejsce na trybu-nie i na parkingu... i duo, duo wi-cej, wcznie z lo, w ktrej mog o swojej pasji rozmawia z ludmi o podobnych zainteresowaniach. Jako waciciele koni wycigowych macie Pastwo moliwo zawarcia licznych znajomoci, zarwno pry-watnych, jak i biznesowych. Do-czacie do wyjtkowego grona osb, ktre z jednej strony ma elitarny charakter wynikajcy z faktu posia-dania przez te osoby wycigowego rumaka, z drugiej dziki niewyg-rowanym kosztom jest otwarte dla kadego, kto podziela pasj, w kt-rej skupia si odpowiedzialno za yw istot za konia, ktry oprcz sukcesw na wycigach ma do za-oferowania duo, duo wicej. Wielu wacicieli utrzymuje bliskie kontakty ze swoimi komi nawet wwczas, gdy zostay przekazane do profesjonalnego treningu w od-legym orodku. Za kadym razem, kiedy odwiedzaj wycigow staj-ni i sysz radosne renie swoje-go rumaka, zapominaj o proble-mach dnia codziennego i ciesz si widzc, jak przyjemno sprawia ich pupilowi marchewka podana ich rk czy pogaskanie po szyi.

Fascynujce uczucie

posiadania wycigowego konia

fot. Jarosaw Zalewski

Wycigi

konny sport z najwikszym zyskiem 3 483 285 z

255 876 z

11 534 z

481

170

302

70

czna kwota wypaconych nagrd w gonitwach dla koni penej krwi angielskiej

czna kwota nagrd wygranych przez polskie konie penej krwi angielskiej za granic

rednia pula nagrd w gonitwie dla koni penej krwi angielskiej

liczba koni wycigowych penej krwi angielskiej

liczba wacicieli koni penej krwi angielskiej

liczba gonitw dla koni penej krwi angielskiej

liczba dni wycigowych

Polski Klub Wycigw Konnych wprowadzi dodatkow nagrod dla wacicieli koni penej krwi angielskiej hodow-li krajowej za zajcie jednego z patnych miejsc w wysokoci 17% wartoci wygranej nagrody. Wycigi konne s prb dzielnoci koni penej krwi angielskiej. Dla 2-letnich i starszych przeznaczone s gonitwy paskie, dla 3-letnich i starszych potowe oraz dla 4-letnich i starszych przeszkodowe. Konie mog startowa do 10. roku ycia, a w gonitwach z przeszkodami nawet duej.

(dane PKWK z roku 2012)

fot. Jarosaw Zalewski

Etapy kariery konia

penej krwi angielskiej

Na kadym torze wycigowym dzia-alno prowadzi kilku-kilkunastu tre-nerw. Kontakt z nimi mona uzyska za porednictwem Polskiego Klubu Wycigw Konnych lub u organiza-tora wycigw. S rwnie trene-rzy, ktrzy prowadz orodki tre-ningowe poza torami. O wyborze trenera decyduje cel, jaki chcecie Pastwo osign. Roczniaka, kt-ry ma by przygotowywany do naj-waniejszych gonitw, najlepiej od-da trenerowi z duym dowiadcze-niem i wiksz liczb koni w trenin-

gu, co daje szersze moliwoci po-rwnawcze. W przypadku starszych koni mona wzi pod uwag tre-nerw prowadzcych mniejsze staj-nie, ktrzy take mog si pochwa-li sukcesami w najwikszych go-nitwach i z rwn troskliwoci za-opiekuj si Pastwa koniem. Wane przy wyborze trenera jest wraenie, jakie jego stajnia sprawia przy pierwszej wizycie. Jak wyglda organizacja pracy? Jaka jest propor-cja pracownikw obsugi w stosun-ku do liczby koni? Czy stajnia jest

Jak wybra trenera

dla swojego koniaczysta i zadbana? I wreszcie pytanie, ktrego nie sposb pomin ja-kie s koszty utrzymania i treningu konia. Koszty te s rne w rnych stajniach i zale od wielu czynni-kw, takich jak osignicia trenera, wyposaenie orodka treningowe-go, obsuga stajenna itp. Wrocaw-ski Tor Wycigw Konnych Party-nice oferuje utrzymanie i wycigo-wy trening w wyjtkowej, promo-cyjnej cenie 786 z brutto miesicznie.

NARODZINY I ODCHW

TRENING

KARIERA UYTKOWASPORT/HODOWLA/REKREACJA

KARIERA WYCIGOWA

KARIERA HODOWLANA

fot. Jarosaw Zalewski

Konia penej krwi angielskiej mo-na kupi bezporednio w stadni-nie lub na aukcji. W Polsce organi-zowane s dwie due jesienne au-kcje w Warszawie i we Wroca-wiu, mona rwnie wybra si na aukcj do Niemiec (Baden-Baden), Francji (Deauville) lub na jedn z licznych aukcji synnej firmy Tat-tersalls w Wielkiej Brytanii. Ogo-szenia o sprzeday konia wycigo-wego pojawiaj si w wydawnic-twach jedzieckich i na portalach internetowych. Jeeli wybieracie si Pastwo na aukcj po raz pierwszy, dobrze jest mie ze sob doradc,

Potencjalnych zwycizcw naj-wikszych gonitw na wiecie nieko-niecznie trzeba szuka wrd naj-droszych koni na aukcji. Dobrym przykadem mog by Lethal Force i Lucky Nine sprzedane na jesien-nej aukcji roczniakw Tattersalls Ire-land. Pierwszy z nich wygra w tym roku dwie gonitwy najwyszej rangi G1 Diamond Jubilee Stakes w Ascot i July Cup w Newmarket. Drugi zdo-bywa laury w Azji, gdzie zwyciy

np. trenera i wyznaczy sobie gr-n granic cenow. Przed dokona-niem zakupu warto konia obejrze i poprosi weterynarza o jego zba-danie. Rodowd jest wany, ale rw-nie wana jest prawidowa budowa konia. Dobrze, jeli si podoba, ale nie naley zapomina, e zdarzaj si konie, ktre mimo drobnej wady budowy, osigaj sukcesy na torze. Warto te pamita, e nie zawsze najdrosze konie odnosz najwik-sze sukcesy i pniejszego zwyciz-c Derby mona czasem kupi na aukcji za niewielk sum.

w piciu gonitwach G1 na torach w Hongkongu i Singapurze. Wspl-nie oba konie zarobiy dotychczas na torze 4,5 mln euro. Lethal Force kosztowa 8,5 tys. euro, Lucky Nine 9 tys. euro. W Polsce doskonaym przykadem jest fenomenalna Damajka, ktra odniosa 11 zwycistw w 13 startach, w tym osiem najwyszej kategorii. Wygraa m.in. Nagrod Rulera, Der-by i St. Leger, czyli zdobya Po-

Jak zosta wacicielem

konia wycigowego Posiadanie koni wycigowych to znakomita okazja, by zareklamo-wa wasn firm. Mona swojej stajni wycigowej nada nazw fir-my bdzie si pojawia w progra-mach gonitw, w zapowiedziach i re-lacjach na portalach internetowych i w prasie. Wszystkim potencjalnym waci-cielom wycigowego rumaka Dol-nolskie Towarzystwo Wycigw Konnych Partynice suy rad i po-moc przy zaatwianiu formalnoci zwizanych z rejestracj stajni wy-cigowej i jej barw... i nie tylko.

trjn Koron, a take Oaks i Wiel-k Warszawsk oraz Velk cen Slo-venska w Bratysawie. Na aukcji jako roczniak zostaa sprzedana za 10 tys. z !.Leszek Kasprowicz mieszka i pra-cuje w Poznaniu, ale czsto bywa na Partynicach, bo tu trenuje i ci-ga si jego klacz Ura Ura.- Skd pomys, eby mie wycigo-wego rumaka?- Jesieni 2010 r. bdc w Warszawie,

Zwycizcy za grosze

cakiem przypadkowo znalazem si na torze wycigw konnych. Po odwiedzeniu kilku teatrw i in-nych atrakcji postanowiem pj na Suewiec. I tak jako zaskoczy-em. W Internecie znalazem anons o sprzeday koni u Jarka Zalew-skiego, obecnego wsplnika, ktry sprzedawa swoje roczniaki. Skon-taktowaem si z nim, zaprosi mnie do siebie do Konar. Oprowadzi po swojej stadninie i tam na padoku poznaem klacz Ura Ura. Potrakto-waa mnie lepiej ni inne konie i jaki sentyment si zrodzi.- Czy ju wtedy podj Pan decyzj, eby j kupi?- Nie. Wtedy jeszcze nie. Ale zacz-em o tym myle. Po roku pojecha-em do Konar i tak si szczliwie zoyo, e by do wzicia akurat ten ko, ktry najbardziej mi odpowia-da. W podjciu decyzji pomogo mi te to, e Wrocaw uruchamia wy-cigi koni penej krwi angielskiej. A take, a moe przede wszystkim, korzystniejsza ni w Warszawie cena utrzymania i treningu konia.

- Pana stajnia nazywa si Mistrz i Magorzata. Skd si wzia?- eby on lepiej usposobi do za-kupu wycigowego konia, postano-wiem w nazwie stajni umieci jej imi Magorzata. Podrzuciem to wsplnikowi, a on mia byskawicz-ne skojarzenie, ktre zreszt mnie te bardzo odpowiadao.- A jak si miaa sprawa z barwa-mi stajni?- Pomaraczowy kolor z jednej stro-ny dobrze kontrastuje z ciemn ma-ci konia, a z drugiej strony wybra-ny zosta ze wzgldu na crk, kt-ra mieszka w Holandii. Logo, czyli czarny kot Behemot, nawizuje do nazwy stajni. Trzeba byo ten poma-raczowy kolor czym uzupeni, a paski w poprzek czy na ukos jako mnie nie interesoway.- Ma Pan te inne konie wycigo-we? Albo planuje mie?- Nie mam, ale oczywicie myl o tym. Nie da si ukry, e w jakim stop-niu uzaleniam to od tego, jak si bdzie na torze spisywa Ura Ura. Dobrze by byo, jakby troch pomo-

ga w swoim utrzymaniu, co pozwo-lioby mi powici cz rodkw finansowych na nastpnego konia. Pki co, s to takie do lunie pla-ny, ale myl, e prdzej czy pniej zostan zrealizowane. - Czy rodzina podziela Pana wyci-gow pasj?- Nie da si ukry, e ja jestem naj-bardziej zaraony tym bakcylem i to ja jestem si napdow tego wszystkiego wrd rodziny. Ale ona jedzi ze mn na wycigi do Wrocawia, do Warszawy. Na wik-szych wydarzeniach na Suewcu, jak Derby, Wielka Warszawska i jesz-cze kilka innych jestemy razem.- Wycigi to hobby, a czym si Pan zajmuje na codzie?- Z wyksztacenia jestem chemi-kiem. Pracuj w centrum logisty-ki Henkla pod Poznaniem, jedynym takim duym centrum w Europie rodkowo-wschodniej. Czyli czo-wiek pracy najemnej, aden tam odziedziczony majtek. Trzeba ten koski pensjonat opaca z pensji.

) SK Iwno

) SK Golejewko

) SK Moszna

) SK Widzw K. Tyszko

) SK Kozienice

) SK Krasne

Stadniny koni

penej krwi angielskiej

114

578

313

83

hodowcw koni penej krwi angielskiej

klaczy matek penej krwi angielskiej

urodzonych rebit penej krwi angielskiej

reproduktory penej krwi angielskiej

Oprcz wymienionych stadnin istnieje dua liczba prywatnych hodowcw, w tym wielu dziaajcych na Dolnym l-sku. Kontakt z nimi mona uzyska za porednictwem Dolnolskiego Towarzystwa Wycigw Konnych Partynice.

(dane PKWK z roku 2012)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

Tory wycigowe

w Polsce1

2

3

4

1

3

4

2

) Wycigi Konne Warszawa Suewiecul. Puawska 26602-684 Warszawawww.torsluzewiec.pl

) Wrocawski Tor Wycigw Konnych Partyniceul. Zwyciska 253-033 Wrocawwww.torpartynice.pl

) Hipodrom Sopot Sp. z o. o.ul. Polna 181-745 Sopotwww.hipodrom.sopot.pl

) Krakowski Tor Wycigw KonnychBuczkw - Dbrwka gm. Rzezawawww.ktwk.pl

Kadego waciciela i uytkownika koni obowizuje Kodeks Postpowa-nia z Koniem, ustanowiony w 1991 r. przez Komisj Etyki Midzynaro-dowej Federacji Jedzieckiej, ktry mwi, e:a. Na wszystkich etapach trenin-gu i przygotowa konia do startu w wycigach dobro konia musi sta ponad wszelkimi innymi wymaga-niami. Dotyczy to staej opieki, me-tod treningu, starannego obrzdku, kucia i transportu.b. Konie i jedcy musz by wytre-nowani, kompetentni i zdrowi, za-nim wezm udzia w wycigach. Odnosi si to take do podawania

lekw i rodkw medycznych, zabie-gw chirurgicznych zagraajcych dobru konia lub ciy klaczy oraz do przypadkw naduywania pomocy.c. Wycigi nie mog zagraa dobru konia. Wymaga to zwrcenia szcze-glnej uwagi na teren wycigw, nawierzchni podoa, pogod, wa-runki stajenne, kondycj koni i ich bezpieczestwo take podczas po-dry powrotnej z wycigw.d. Naley dooy wszelkich sta-ra, aby zapewni koniom starann opiek po zakoczeniu wycigw, a take humanitarne traktowanie po zakoczeniu kariery wycigowej. Dotyczy to waciwej opieki wetery-

naryjnej w przypadku obrae od-niesionych na wycigach, spokojnej staroci, ewentualnie eutanazji.e. FEI (Midzynarodowa Federacja Jedziecka) zachca wszystkie oso-by dziaajce w sporcie jedzieckim i wycigach do staego podnosze-nia wasnej wiedzy oraz umiejtno-ci dotyczcych wszelkich aspektw wsppracy z koniem.

Mona inwestowa wasne pie-nidze w wiele rzeczy, ale ile jest rzeczy rwnie piknych, jak ko-nie? Sheikh Mohammed

Etyka

i odpowiedzialno

fot. Jarosaw Zalewski

www.torpartynice.pl

Dolnolskie Towarzystwo Wycigw Konnych - Partynice 53-033 Wrocaw, ul. Zwyciska 2

Telefon: +48 71 339 83 64

E-mail: [email protected]