Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest...

16
Wyścigowa pasja Wyścigowa pasja Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice

Transcript of Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest...

Page 1: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Wyścigowa pasjaWyścigowa pasja

Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice

Page 2: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

www.torpartynice.pl

Wyścigowa pasjaWyścigowa pasjakonie pełnej krwi angielskiej

Page 3: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

„Ktokolwiek powiedział, że nie można kupić szczęścia za pieniądze,

nie wiedział, że można kupić konia.”

Page 4: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Wyścigi konne to sport, który dostar-cza olbrzymich emocji. Kiedy ogląda się w wyścigu konia, na którego po-stawiło się pieniądze w totalizato-rze, dawka adrenaliny jest podwójna. Ale kiedy biegnie własny koń, emo-cje rosną stukrotnie! To tak, jakbyśmy przeżywali swój własny start w zawo-dach. Albo jeszcze bardziej. Zostając właścicielem konia wyści-gowego, stajecie się Państwo cen-tralnym ogniwem całego systemu wyścigów konnych. Bez właścicie-li koni nie byłoby wyścigów, a bez wyścigów nie byłby możliwy rozwój rasy pełnej krwi angielskiej, która od ponad 300 lat hodowana jest z my-ślą o wyścigach. Przed startem własnego wyści-gowca odczuwamy rosnący niepo-kój. Przyglądamy się swojemu ruma-kowi podczas siodłania i prezentacji na padoku, porównujemy go z kon-kurentami i oceniamy swoje szanse na zwycięstwo. Jeszcze ostatnia wy-miana zdań z trenerem i dżokejem, analiza taktyki i formy konkurentów i pełni napięcia możemy udać się na trybunę, aby znaleźć miejsce, któ-re zapewni nam dobry przegląd ca-łego toru. Nadchodzi chwila, kiedy otworzą się drzwiczki maszyny star-towej i wszystko zależeć będzie od

konia i jeźdźca. Przez krótką chwilę trwania wyścigu triumf i klęska prze-platają się nawzajem. Nic innego się nie liczy, tylko rywalizacja na torze. Kiedy celownik wyłania zwycięzcę, opada napięcie towarzyszące nam przez ostatnie minuty i dni. Właściciel zwycięskiego konia może z dumą odbierać zasłużone laury i gra-tulacje podczas uroczystej dekora-cji zwycięzców i świętować triumf w gronie rodziny, przyjaciół, sponso-rów i organizatorów. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze się wygry-wa. Jeśli nie uda się zająć pierwsze-go miejsca, trzeba wspólnie z trene-rem przeanalizować przyczyny po-rażki. Jeździec popełnił błąd? Koń nie był odpowiednio przygotowa-ny? Podłoże było zbyt miękkie lub twarde? Może było za gorąco lub wiał za silny wiatr? Bez względu na wynik udziału rumaka w gonitwie właściciel wspólnie z trenerem opra-cowuje plan na następny raz – kie-dy znów stanie się centralną posta-cią świata wyścigów. Dla stowarzyszeń właścicielskich i organizatorów wyścigów właścicie-le koni zawsze są najważniejszymi osobami. Oprócz bezpłatnego wstę-pu na tory wyścigowe i darmowe-go egzemplarza programu gonitw

Fascynujące uczucie

posiadania wyścigowego koniamają zapewnione miejsce na trybu-nie i na parkingu... i dużo, dużo wię-cej, włącznie z lożą, w której mogą o swojej pasji rozmawiać z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Jako właściciele koni wyścigowych macie Państwo możliwość zawarcia licznych znajomości, zarówno pry-watnych, jak i biznesowych. Dołą-czacie do wyjątkowego grona osób, które z jednej strony ma elitarny charakter wynikający z faktu posia-dania przez te osoby wyścigowego rumaka, z drugiej dzięki niewygó-rowanym kosztom jest otwarte dla każdego, kto podziela pasję, w któ-rej skupia się odpowiedzialność za żywą istotę – za konia, który oprócz sukcesów na wyścigach ma do za-oferowania dużo, dużo więcej. Wielu właścicieli utrzymuje bliskie kontakty ze swoimi końmi nawet wówczas, gdy zostały przekazane do profesjonalnego treningu w od-ległym ośrodku. Za każdym razem, kiedy odwiedzają wyścigową staj-nię i słyszą radosne rżenie swoje-go rumaka, zapominają o proble-mach dnia codziennego i cieszą się widząc, jaką przyjemność sprawia ich pupilowi marchewka podana ich ręką czy pogłaskanie po szyi.

Page 5: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Fascynujące uczucie

posiadania wyścigowego konia

fot. Jarosław Zalewski

Page 6: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Wyścigi

konny sport z największym zyskiem 3 483 285 zł

255 876 zł

11 534 zł

481

170

302

70

łączna kwota wypłaconych nagród w gonitwach dla koni pełnej krwi angielskiej

łączna kwota nagród wygranych przez polskie konie pełnej krwi angielskiej za granicą

średnia pula nagród w gonitwie dla koni pełnej krwi angielskiej

liczba koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej

liczba właścicieli koni pełnej krwi angielskiej

liczba gonitw dla koni pełnej krwi angielskiej

liczba dni wyścigowych

Polski Klub Wyścigów Konnych wprowadził dodatkową nagrodę dla właścicieli koni pełnej krwi angielskiej hodow-li krajowej za zajęcie jednego z płatnych miejsc w wysokości 17% wartości wygranej nagrody. Wyścigi konne są próbą dzielności koni pełnej krwi angielskiej. Dla 2-letnich i starszych przeznaczone są gonitwy płaskie, dla 3-letnich i starszych – płotowe oraz dla 4-letnich i starszych – przeszkodowe. Konie mogą startować do 10. roku życia, a w gonitwach z przeszkodami nawet dłużej.

(dane PKWK z roku 2012)

Page 7: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

fot. Jarosław Zalewski

Page 8: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Etapy kariery konia

pełnej krwi angielskiej

Na każdym torze wyścigowym dzia-łalność prowadzi kilku-kilkunastu tre-nerów. Kontakt z nimi można uzyskać za pośrednictwem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych lub u organiza-tora wyścigów. Są również trene-rzy, którzy prowadzą ośrodki tre-ningowe poza torami. O wyborze trenera decyduje cel, jaki chcecie Państwo osiągnąć. Roczniaka, któ-ry ma być przygotowywany do naj-ważniejszych gonitw, najlepiej od-dać trenerowi z dużym doświadcze-niem i większą liczbą koni w trenin-

gu, co daje szersze możliwości po-równawcze. W przypadku starszych koni można wziąć pod uwagę tre-nerów prowadzących mniejsze staj-nie, którzy także mogą się pochwa-lić sukcesami w największych go-nitwach i z równą troskliwością za-opiekują się Państwa koniem. Ważne przy wyborze trenera jest wrażenie, jakie jego stajnia sprawia przy pierwszej wizycie. Jak wygląda organizacja pracy? Jaka jest propor-cja pracowników obsługi w stosun-ku do liczby koni? Czy stajnia jest

Jak wybrać trenera

dla swojego koniaczysta i zadbana? I wreszcie pytanie, którego nie sposób pominąć – ja-kie są koszty utrzymania i treningu konia. Koszty te są różne w różnych stajniach i zależą od wielu czynni-ków, takich jak osiągnięcia trenera, wyposażenie ośrodka treningowe-go, obsługa stajenna itp. Wrocław-ski Tor Wyścigów Konnych – Party-nice oferuje utrzymanie i wyścigo-wy trening w wyjątkowej, promo-cyjnej cenie 786 zł brutto miesięcznie.

NARODZINY I ODCHÓW

TRENING

KARIERA UŻYTKOWASPORT/HODOWLA/REKREACJA

KARIERA WYŚCIGOWA

KARIERA HODOWLANA

Page 9: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

fot. Jarosław Zalewski

Page 10: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Konia pełnej krwi angielskiej moż-na kupić bezpośrednio w stadni-nie lub na aukcji. W Polsce organi-zowane są dwie duże jesienne au-kcje – w Warszawie i we Wrocła-wiu, można również wybrać się na aukcję do Niemiec (Baden-Baden), Francji (Deauville) lub na jedną z licznych aukcji słynnej firmy Tat-tersalls w Wielkiej Brytanii. Ogło-szenia o sprzedaży konia wyścigo-wego pojawiają się w wydawnic-twach jeździeckich i na portalach internetowych. Jeżeli wybieracie się Państwo na aukcję po raz pierwszy, dobrze jest mieć ze sobą doradcę,

Potencjalnych zwycięzców naj-większych gonitw na świecie nieko-niecznie trzeba szukać wśród naj-droższych koni na aukcji. Dobrym przykładem mogą być Lethal Force i Lucky Nine sprzedane na jesien-nej aukcji roczniaków Tattersalls Ire-land. Pierwszy z nich wygrał w tym roku dwie gonitwy najwyższej rangi G1 – Diamond Jubilee Stakes w Ascot i July Cup w Newmarket. Drugi zdo-bywa laury w Azji, gdzie zwyciężył

np. trenera i wyznaczyć sobie gór-ną granicę cenową. Przed dokona-niem zakupu warto konia obejrzeć i poprosić weterynarza o jego zba-danie. Rodowód jest ważny, ale rów-nie ważna jest prawidłowa budowa konia. Dobrze, jeśli się podoba, ale nie należy zapominać, że zdarzają się konie, które mimo drobnej wady budowy, osiągają sukcesy na torze. Warto też pamiętać, że nie zawsze najdroższe konie odnoszą najwięk-sze sukcesy i późniejszego zwycięz-cę Derby można czasem kupić na aukcji za niewielką sumę.

w pięciu gonitwach G1 na torach w Hongkongu i Singapurze. Wspól-nie oba konie zarobiły dotychczas na torze 4,5 mln euro. Lethal Force kosztował 8,5 tys. euro, Lucky Nine – 9 tys. euro. W Polsce doskonałym przykładem jest fenomenalna Dżamajka, która odniosła 11 zwycięstw w 13 startach, w tym osiem najwyższej kategorii. Wygrała m.in. Nagrodę Rulera, Der-by i St. Leger, czyli zdobyła Po-

Jak zostać właścicielem

konia wyścigowego Posiadanie koni wyścigowych to znakomita okazja, by zareklamo-wać własną firmę. Można swojej stajni wyścigowej nadać nazwę fir-my – będzie się pojawiać w progra-mach gonitw, w zapowiedziach i re-lacjach na portalach internetowych i w prasie. Wszystkim potencjalnym właści-cielom wyścigowego rumaka Dol-nośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych – Partynice służy radą i po-mocą przy załatwianiu formalności związanych z rejestracją stajni wy-ścigowej i jej barw... i nie tylko.

trójną Koronę, a także Oaks i Wiel-ką Warszawską oraz Velką cenę Slo-venska w Bratysławie. Na aukcji jako roczniak została sprzedana za 10 tys. zł !.Leszek Kasprowicz mieszka i pra-cuje w Poznaniu, ale często bywa na Partynicach, bo tu trenuje i ści-ga się jego klacz Ura Ura.- Skąd pomysł, żeby mieć wyścigo-wego rumaka?- Jesienią 2010 r. będąc w Warszawie,

Zwycięzcy za grosze

Page 11: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

całkiem przypadkowo znalazłem się na torze wyścigów konnych. Po odwiedzeniu kilku teatrów i in-nych atrakcji postanowiłem pójść na Służewiec. I tak jakoś zaskoczy-łem. W Internecie znalazłem anons o sprzedaży koni u Jarka Zalew-skiego, obecnego wspólnika, który sprzedawał swoje roczniaki. Skon-taktowałem się z nim, zaprosił mnie do siebie do Konar. Oprowadził po swojej stadninie i tam na padoku poznałem klacz Ura Ura. Potrakto-wała mnie lepiej niż inne konie i jakiś sentyment się zrodził.- Czy już wtedy podjął Pan decyzję, żeby ją kupić?- Nie. Wtedy jeszcze nie. Ale zaczą-łem o tym myśleć. Po roku pojecha-łem do Konar i tak się szczęśliwie złożyło, że był do wzięcia akurat ten koń, który najbardziej mi odpowia-dał. W podjęciu decyzji pomogło mi też to, że Wrocław uruchamiał wy-ścigi koni pełnej krwi angielskiej. A także, a może przede wszystkim, korzystniejsza niż w Warszawie cena utrzymania i treningu konia.

- Pana stajnia nazywa się „Mistrz i Małgorzata”. Skąd się wzięła?- Żeby żonę lepiej usposobić do za-kupu wyścigowego konia, postano-wiłem w nazwie stajni umieścić jej imię – Małgorzata. Podrzuciłem to wspólnikowi, a on miał błyskawicz-ne skojarzenie, które zresztą mnie też bardzo odpowiadało.- A jak się miała sprawa z barwa-mi stajni?- Pomarańczowy kolor z jednej stro-ny dobrze kontrastuje z ciemną ma-ścią konia, a z drugiej strony wybra-ny został ze względu na córkę, któ-ra mieszka w Holandii. Logo, czyli czarny kot Behemot, nawiązuje do nazwy stajni. Trzeba było ten poma-rańczowy kolor czymś uzupełnić, a paski w poprzek czy na ukos jakoś mnie nie interesowały.- Ma Pan też inne konie wyścigo-we? Albo planuje mieć?- Nie mam, ale oczywiście myślę o tym. Nie da się ukryć, że w jakimś stop-niu uzależniam to od tego, jak się będzie na torze spisywać Ura Ura. Dobrze by było, jakby trochę pomo-

gła w swoim utrzymaniu, co pozwo-liłoby mi poświęcić część środków finansowych na następnego konia. Póki co, są to takie dość luźnie pla-ny, ale myślę, że prędzej czy później zostaną zrealizowane. - Czy rodzina podziela Pana wyści-gową pasję?- Nie da się ukryć, że ja jestem naj-bardziej zarażony tym bakcylem i to ja jestem siłą napędową tego wszystkiego wśród rodziny. Ale żona jeździ ze mną na wyścigi – do Wrocławia, do Warszawy. Na więk-szych wydarzeniach na Służewcu, jak Derby, Wielka Warszawska i jesz-cze kilka innych jesteśmy razem.- Wyścigi to hobby, a czym się Pan zajmuje na codzień?- Z wykształcenia jestem chemi-kiem. Pracuję w centrum logisty-ki Henkla pod Poznaniem, jedynym takim dużym centrum w Europie środkowo-wschodniej. Czyli czło-wiek pracy najemnej, żaden tam odziedziczony majątek. Trzeba ten koński pensjonat opłacać z pensji.

Page 12: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

) SK Iwno

) SK Golejewko

) SK Moszna

) SK Widzów – K. Tyszko

) SK Kozienice

) SK Krasne

Stadniny koni

pełnej krwi angielskiej

114

578

313

83

hodowców koni pełnej krwi angielskiej

klaczy matek pełnej krwi angielskiej

urodzonych źrebiąt pełnej krwi angielskiej

reproduktory pełnej krwi angielskiej

Oprócz wymienionych stadnin istnieje duża liczba prywatnych hodowców, w tym wielu działających na Dolnym Ślą-sku. Kontakt z nimi można uzyskać za pośrednictwem Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych – Partynice.

(dane PKWK z roku 2012)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

Page 13: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Tory wyścigowe

w Polsce1

2

3

4

1

3

4

2

) Wyścigi Konne Warszawa – Służewiecul. Puławska 26602-684 Warszawawww.torsluzewiec.pl

) Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partyniceul. Zwycięska 253-033 Wrocławwww.torpartynice.pl

) Hipodrom Sopot Sp. z o. o.ul. Polna 181-745 Sopotwww.hipodrom.sopot.pl

) Krakowski Tor Wyścigów KonnychBuczków - Dąbrówka gm. Rzezawawww.ktwk.pl

Page 14: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

Każdego właściciela i użytkownika koni obowiązuje Kodeks Postępowa-nia z Koniem, ustanowiony w 1991 r. przez Komisję Etyki Międzynaro-dowej Federacji Jeździeckiej, który mówi, że:a. Na wszystkich etapach trenin-gu i przygotowań konia do startu w wyścigach dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaga-niami. Dotyczy to stałej opieki, me-tod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.b. Konie i jeźdźcy muszą być wytre-nowani, kompetentni i zdrowi, za-nim wezmą udział w wyścigach. Odnosi się to także do podawania

leków i środków medycznych, zabie-gów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.c. Wyścigi nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szcze-gólnej uwagi na teren wyścigów, nawierzchnię podłoża, pogodę, wa-runki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas po-dróży powrotnej z wyścigów.d. Należy dołożyć wszelkich sta-rań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu wyścigów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery wyścigowej. Dotyczy to właściwej opieki wetery-

naryjnej w przypadku obrażeń od-niesionych na wyścigach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.e. FEI (Międzynarodowa Federacja Jeździecka) zachęca wszystkie oso-by działające w sporcie jeździeckim i wyścigach do stałego podnosze-nia własnej wiedzy oraz umiejętno-ści dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

„Można inwestować własne pie-niądze w wiele rzeczy, ale ile jest rzeczy równie pięknych, jak ko-nie?” Sheikh Mohammed

Etyka

i odpowiedzialność

Page 15: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

fot. Jarosław Zalewski

Page 16: Wyścigowa pasja - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ... · ku do liczby koni? Czy stajnia jest Jak wybrać trenera dla ... zajmuje na codzień? - Z wykształcenia jestem chemi-kiem.

www.torpartynice.pl

Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 2

Telefon: +48 71 339 83 64

E-mail: [email protected]