Wychowanie dzieci i m‚odzie¼y, tom I

download Wychowanie dzieci i m‚odzie¼y, tom I

of 31

 • date post

  10-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  4.258
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Jedyny w Polsce poradnik, który w całości poświęcony jest wychowaniu małych i dużych dzieci.

Transcript of Wychowanie dzieci i m‚odzie¼y, tom I

 • 1. WYCHOWANIE DZIECI I MODZIEY tom I (darmowy fragment ebooka) Wydawnictwo Park.pl oraz EscapeMagazine.pl http://www.escapemagazine.pl/302477-wychowanie-dzieci-i-mlodziezy
 • 2. PRZEDSZKOLAK
 • 3. W Y S A N I E D Z I E C KA DO PRZEDSZKOLA Nie wszystkie dzieci w tym samym wieku s gotowe do tego, by rozpocz przedszkoln edukacj. Rodzice musz zdawa sobie spraw, e w yciu kilkulatka wchodzcego w rol przedszkolaka dokonuje si bardzo powana zmiana. Moe mie ona wpyw na jego rozwj, dlatego warto zastanowi si nad tym, czy jest on do tego przygotowany. Przedszkolak musi nauczy si radzi z now sytuacj. Nie wszystkim dzieciom przychodzi to tak samo atwo. To, czy odnaj- d si wrd rwienikw, zaakceptuj konieczno dostosowa- nia si do zasad i regu obowizujcych w przedszkolu, zaley od stopnia ich dojrzaoci. Z domu, gdzie czuy si bezpiecznie, zosta- y bowiem nagle przeniesione do licznej grupy dzieci, ktrych nie znay wczeniej. Przez do du cz dnia zajmuje si nim obca osoba wychowawczyni, ktra musi dopiero zdoby jego zaufa- nie. O tym, jak zniesie to malec, decyduje ilo dowiadcze, jakie do tej pory zebra. Jeli ma rodzestwo, bawi si z rwienikami (nawiza pierwsze podwrkowe przyjanie, ktre samodzielnie pielgnuje), atwiej odnajdzie si w przedszkolu. Aby przedszkolny start by dla dziecka jak najmniej stresujcy, trzeba take wzi pod uwag liczebno grupy, do ktrej trafi. Nawet maluch, co do ktrego mona mie niemal pewno, e sobie poradzi, bo jest towarzyski, otwarty i niczego bardziej nie pragnie od tego, by pj z ssiadami do przedszkola, moe nie sprosta wyzwaniu, jakim jest liczna grupa. Istnieje ryzyko, e nadmiar wrae sprawi, e pocztkujcy przedszkolak stanie si niespokojny i nerwowy (wraliwe dzieci szczeglnie trudno radz sobie ze zbyt du iloci bodcw). Zdaniem psychologw, dzieci w wieku 3,5 roku lub czterolatki a- twiej radz sobie w przedszkolu ni trzyletnie maluchy. Gdy trafi tam zbyt wczenie, przez dugi czas musz przezwycia powsta- e w zwizku z tym niepewnoci i lki. Waciwy moment pjcia do przedszkola jest jednak inny u kadego dziecka. Generalnie moemy uzna, e dziecko jest wystarczajco dojrzae do tego, by pj do przedszkola, jeli szuka ono kontaktu z rwienikami i pragnie samodzielnoci, czy wrcz niezalenoci od rodzicw, np. nie protestuje, gdy na placu zabaw zostaje z ssiadk. Wane jest, aby dziecka przedwczenie nie zmusza do pjcia do przedszkola. 188 PRZEDSZKOLAK
 • 4. Nie naley posya do niego dziecka, jeli w jego najbliszym oto- czeniu zachodz powane zmiany, np. na wiat przychodzi jego rodzestwo, zmienia si miejsce zamieszkania, kto bliski umiera lub rodzice decyduj si na rozwd. Takie wydarzenia budz jego niepewno, czego efektem jest uczucie odsunicia. Trzeba da dziecku czas, by oswoio si z now sytuacj, zanim rozpocznie przedszkoln edukacj. Wtedy nie powie jednego wydarzenia z drugim. Boena Mucha Komentarz prawnika Kiedy wysa dziecko do przedszkola? Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Zgodnie z przepisami do przed- szkoli publicznych w pierwszej kolejnoci powinny by przyjmo- wane dzieci szecioletnie, dzieci matek lub ojcw samotnie wy- chowujcych dzieci, matek lub ojcw, wobec ktrych orzeczono znaczny lub umiarkowany sto- pie niepenosprawnoci bd cakowit niezdolno do pracy, albo niezdolno do samo- dzielnej egzystencji, a tak e dzieci z rodzin zastpczych. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy). Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329). Rozporzdzenie Ministra Edukacji Naro- dowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw do publicznych przedszkoli i szk oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych (Dz.U. Nr 14, poz. 132). Magorzata Zieliska-Fazan & Warto przeczyta J. Friedl Moje dziecko idzie do przedszkola. Poradnik dla rodzicw. Wydawnictwo Jedno. A. Kast-Zahn Ka de dziecko mo e nauczy si regu. Jak ustanowi granice i wytyczy zasady postpowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym? Media Rodzina of Pozna. WYSANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 189
 • 5. P R Z E D S Z K OLE CZY DOM? Czy posya malucha do przedszkola po to, by nauczy si samo- dzielnoci i funkcjonowania w grupie rwieniczej, czy pozosta- wi go w domu, zapewniajc blisko mamy i poczucie bezpie- czestwa. Takie pytanie zadaje sobie wiele rodzicw, ale odpo- wied wcale nie jest prosta i jednoznaczna. Wiele zaley od tego, co konkretny dom, rodzina jest w stanie da dziecku. Jeli mama nudzi si z maluchem i jeli obcowanie z nim przede wszystkim j mczy i w efekcie dziecko spdza np. wikszo czasu przed telewizorem, powinna czym prdzej zapisa je do przedszkola. Jeli mama lubi i potrafi efektywnie spdza czas ze swoim kil- kulatkiem, proponuje mu rozwijajce zabawy, wciga w rne domowe zajcia (z reguy fascynujce dla dziecka w tym wieku), to jest w stanie dobrze przygotowa go do przyszej roli ucznia. Jeeli ma moliwo wyboru, powinna osobicie opiekowa si pociech. Pamitaj Decyzj o tym, czy posya dziecko do przedszkola, naley po- dejmowa rozwanie, uwzgldniajc wiek, cechy charakteru i stopie dojrzaoci dziecka, nastawienie mamy oraz konkret- n sytuacj rodzinn. Trzylatek nie jest przygotowany do rozki z mam. Przeraa go haas i tum dzieci. Nie umie bawi si z kim i koncentrowa duej na jednym zajciu. Z kolei czterolatek zaczyna interesowa si rwienikami i mona sprbowa umieci go, na 3-4 godzi- ny w przedszkolu. Jeeli jednak dziecko czuje si tam le, naley z tego zrezygnowa. Wikszo psychologw i pedagogw uwaa, e optymalnym wiekiem do rozpoczcia przedszkolnej edukacji jest uko- czenie 5 lat. Dziecko w tym wieku chtnie nawizuje kon- takty z rwienikami, nie przeywa tak dramatycznie rozki z domem. Jest otwarte i ciekawe wiata. Jeli dobrze si rozwi- ja, jest miae i znajdzie si w dobrym przedszkolu, wiele na tym zyska. 190 PRZEDSZKOLAK
 • 6. Warto jednak mie na uwadze, e nie dla kadego dziecka pobyt w przedszkolu bdzie dobry. Czasami moe przynie wicej strat ni zyskw. Uczestniczenie w zajciach przedszkolnych nie jest niezbdne dla prawidowego rozwoju dziecka. Pamitaj Przedszkoln edukacj dziecka rozpoczynaj od krtkiego okresu. Pobyt omio- lub dziewiciogodzinny w wa