Wprowadzenie do programu EXCEL - tezet.zut.edu.· Arkusz kalkulacyjny ma struktur ę tabeli w...

download Wprowadzenie do programu EXCEL - tezet.zut.edu.· Arkusz kalkulacyjny ma struktur ę tabeli w której

of 12

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wprowadzenie do programu EXCEL - tezet.zut.edu.· Arkusz kalkulacyjny ma struktur ę tabeli w...

T.Zibakowski Wprowadzenie do programu EXCEL

Szczecin, 2006 Wydzia Mechaniczny Politechnika Szczeciska Opracowano na podstawie dokumentacji Microsoft Office Excel 2003

1

Wprowadzenie do programu EXCEL

1. Podstawowe informacje

Arkusz kalkulacyjny ma struktur tabeli w ktrej wiersze s numerowane kolejnymi liczbami poczwszy od 1, za kolumny oznaczane kolejnymi literami zaczynajc od A. Po wyczerpaniu pojedynczych liter kolumny s oznaczane parami liter AA, AB, ,AZ, BA, BB, itd. Pojedynczy element tabeli wyznaczony przez okrelon kolumn i okrelony wiersz nazywamy komrk. Komrki identyfikujemy przez podanie litery kolumny i numeru wiersza np. B3. Do komrek mona wpisywa rnego rodzaju dane oraz wyraenia obliczeniowe zwane formuami. Dane wpisywane do komrek mog by rnego typu; podstawowe z nich to: liczby, tekst, data i czas, dane logiczne. Dane mona wprowadza do komrki w rnych formatach, a take zmienia formaty danych w komrkach poprzez stosowanie rnych sposobw zapisu, dobr czcionek, stosowanie kolorw, wyrwnywanie w obrbie komrek czy tworzenie obramowa komrek. W programie Excel formatowanie danych wraz z informacj o moliwych formatach danych jest dostpne z menu Format > Komrki w oknie dialogowym Formatowanie komrek (rys.2). Przykady formatowania danych przedstawiono na rysunku 1.

Rys.1. Przykady formatowania danych

Wprowadzenie do programu EXCEL T.Zibakowski

Politechnika Szczeciska Wydzia Mechaniczny Szczecin, 2006 Opracowano na podstawie dokumentacji Microsoft Office Excel 2003

2

W programie EXCEL mona pracowa na kilku arkuszach kalkulacyjnych jednoczenie. Zbir arkuszy tworzcych spjn cao, zapisywanych w pojedynczym pliku nazywamy skoroszytem. Identyfikacja arkuszy w skoroszycie odbywa si poprzez podanie nazwy arkusza. Najprostszym sposobem zmiany nazwy jest dwukrotne kliknicie na zakadk z nazw arkusza. Skoroszyt moe by dowolnie ksztatowany przez uytkownika poprzez dodawanie lub usuwanie arkuszy tworzenie duplikatw, zmian kolejnoci czy nadawanie nazw arkuszom.

2. Formuy

Formuy su do przetwarzania danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym. W wyniku wykonania formuy w komrce otrzymujemy warto, ktra podobnie jak dane moe by liczb, tekstem, dan typu data i czas lub wartoci logiczn*). Std te formuy ze wzgldu na wynik dzielimy na liczbowe, tekstowe, typu data i czas i logiczne. Tworzenie formuy rozpoczynamy od wypisania znaku = . Wyraenie tworzce formu buduje si za pomoc:

staych

operatorw

odwoa do komrek i zakresw komrek tj. adresw, nazw i etykiet wywoa funkcji. nawiasw okrgych () sucych do grupowania wyrae wewntrz formuy.

Dla przykadu, aby doda wartoci w komrkach A1 i B1 , cao pomnoy przez 2 i umieci warto w komrce C1, naley w tej ostatniej komrce wypisa formu:

=2*(A1+B1)

*) W programie EXCEL istniej rwnie formuy zwane tablicami, ktre daj wiele wynikw w grupie komrek jednoczenie

Rys.2. Okno dialogowe Formatowanie komrek

T.Zibakowski Wprowadzenie do programu EXCEL

Szczecin, 2006 Wydzia Mechaniczny Politechnika Szczeciska Opracowano na podstawie dokumentacji Microsoft Office Excel 2003

3

3. Stae

Staa jest to warto uywana w formuach, ktra: - nie odwouje si do innych danych w arkuszu, - nie jest wynikiem wyraenia obliczeniowego. W formule w p.2 sta jest liczba 2. Jeeli zamiast odwoa do komrek uywa si wartoci staych (na przykad =30+70+110), to wynik zmieni si jedynie wwczas, gdy uytkownik zmodyfikuje formu. Wszystkie stae tekstowe i stae bdce dat lub czasem, a take stae liczbowe w formacie walutowym piszemy w cudzysowach np.: Tekst, 2006-10-01, 3 wrz, 213 z

4. Operatory arytmetyczne

Su do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnoenie; umoliwiaj budowanie wyrae obliczeniowych, ktrych wynikiem s wartoci liczbowe.

Operator arytmetyczny Znaczenie (przykad)

+ (znak plus) Dodawanie (3+3)

- (znak minus) Odejmowanie (3 - 1) Negacja ( - 1)

* (gwiazdka) Mnoenie (3*3)

/ (kreska uamkowa) Dzielenie (3/3)

% (znak procent) Procent (20%)

^ (daszek) Potgowanie (3^2)

W pierwszej kolejnoci wykonywane jest potgowanie, nastpnie mnoenie i dzielenie, na kocu dodawanie i odejmowanie. Aby zmieni kolejno wykonywania dziaa grupujemy wyraenia za pomoc nawiasw okrgych. PRZYKAD

Wyraenie matematyczne 1321

2121

2

3

++ mona obliczy za pomoc formuy:

= (1+2*(1+2^3)^(1/2))/(1-2*(3^2-1)^(1/2)).

UWAGA!

Niedozwolone jest stosowanie operatorw arytmetycznych do danych tekstowych np. wypisanie wyraenia:

= tekst +1

zakoczy si zasygnalizowaniem bdu argumentu #ARG! . Moliwe jest natomiast uycie wartoci logicznych w wyraeniach arytmetycznych - PRAWDA ma warto 1 , FASZ ma warto 0. W przypadku dat, dodanie liczby cakowitej n do ustalonej daty przesuwa dat o n dni. Naley te pamita o niewykonalnoci dzielenia przez 0 program EXCEL sygnalizuje to napisem #DZIEL/0!

Wprowadzenie do programu EXCEL T.Zibakowski

Politechnika Szczeciska Wydzia Mechaniczny Szczecin, 2006 Opracowano na podstawie dokumentacji Microsoft Office Excel 2003

4

5. Operatory porwna

Za pomoc poniszych operatorw mona przeprowadza porwnania dwch wartoci. Gdy dwie wartoci s porwnywane za pomoc tych operatorw, to wynik jest wartoci logiczn - albo PRAWDA, albo FASZ. W przypadku tekstu porwnywanie wartoci odbywa si wg porzdku leksykograficznego tj. stosowanego w sownikach i encyklopediach. W programie EXCEL wielkie i mae litery nie s odrniane tzn. a= A, abc=ABC itd.

Operator porwnania Znaczenie (przykad)

= (znak rwnoci) Jest rwne (A1=B1)

> (znak wikszoci) Jest wiksze ni (A1>B1)

< (znak mniejszoci) Jest mniejsze ni (A1= (znak wiksze lub rwne) Jest wiksze lub rwne (A1>=B1)

FASZ PRAWDA

6. Operator zczenia tekstu

Operator & (ampersand ) suy do czenia lub skadania jednego lub kilku cigw tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator

tekstowy Znaczenie (przykad)

& (ampersand) czy, czyli zcza dwie wartoci w celu utworzenia jednej cigej wartoci tekstowej ("Pnoc"&"ny")

PRZYKAD

A

1 Politechnika

2 Szczeciska

3 PolitechnikaSzczeciska

=A1 & A2

T.Zibakowski Wprowadzenie do programu EXCEL

Szczecin, 2006 Wydzia Mechaniczny Politechnika Szczeciska Opracowano na podstawie dokumentacji Microsoft Office Excel 2003

5

7. Funkcje

S to wstpnie zdefiniowane formuy wykonujce obliczenia z wykorzystaniem okrelonych wartoci, zwanych argumentami, umieszczanych w okrelonym porzdku. Funkcje mog by uywane do wykonywania prostych lub zoonych oblicze. Na przykad formua:

=ZAOKR(A10;2)

z uyciem funkcji ZAOKR powoduje zaokrglenie do dwch miejsc po przecinku liczby znajdujcej si w komrce A10. Wywoanie funkcji w formule polega na wypisaniu nazwy funkcji, okrgego nawiasu otwierajcego, argumentw funkcji oddzielonych rednikami oraz okrgego nawiasu zamykajcego. List dostpnych funkcji mona uzyska w trybie edycji komrki przez nacinicie klawiszy SHIFT+F3. Podczas tworzenia formuy zawierajcej funkcj uytkownikowi towarzyszy okno dialogowe Wstawianie funkcji, uatwiajce wprowadzanie funkcji do arkusza. Po wybraniu funkcji, w oknie dialogowym Argumenty funkcji jest wywietlana nazwa funkcji i kady z jej argumentw, opis funkcji i argumentw, biecy wynik funkcji i biecy wynik caej formuy.

Rys.3. Okna dialogowe Wstawianie funkcji i Argumenty funkcji

8. Odwoania do komrek i zakresw

Odwoanie (adres) identyfikujce komrk lub zakres komrek w arkuszu instruuje program Microsoft Excel, gdzie szuka wartoci lub danych, ktre maj by uyte w formule. Korzystajc w odwoa, mona uywa w jednej formule danych znajdujcych si w rnych czciach arkusza lub uywa wartoci z jednej komrki w wielu formuach. Mona te odwoywa si do komrek w innych arkuszach tego samego skoroszytu i do innych skoroszytw. Odwoania do komrek w innych skoroszytach s zwane czami.

Domylnie program Excel uywa stylu odwoa A1, w ktrym odwoania do kolumn wyraa si za pomoc liter (od A do IV, dla wszystkich 256 kolumn), a do wierszy za pomoc liczb (od 1 do 65536). Te litery i numery s zwane nagwkami wierszy i kolumn. Aby odwoa si do komrki, naley wprowadzi liter kolumny, po ktrej nastpuje numer wiersza. Na przykad odwoanie B2 to odwoanie do komrki na przeciciu kolumny B i wiersza 2.

Uwaga: W momencie rozpoczcia wypisywania formuy po znaku = , kliknicie na wybran komrk np. B2 powoduje automatyczne wstawienie napisu B2 do formuy. Rwnie zaznaczenie wybranego zakresu komrek powoduje automatyczne wstawienie do formuy odwoania do tego zakresu ( patrz punkt nastpny).

Wprowadzenie do programu EXCEL T.Zibakowski

Politechnika Szczeciska Wydzia Mechaniczny Szczecin, 2006 Opracowano na podstawie dokumentacji Microsoft Office Excel 2003

6

9. Operatory odwoania

Zakresy komrek do oblicze mona torzy za pomoc nastpujcych operatorw.

Operator

odwoania Znaczenie (przykad)

: (dwukropek) Operator zakresu, tworzcy jedno odwoanie do wszystkich komrek midzy dwoma odwoaniami wcznie (B5:B15)

; (rednik) Operator skadania, czcy wiele odwoa w jedno odwoanie (SUMA(B5:B15;D5:D15))

(spacja) Operator przecicia, tworzcy odwoanie do komrek wsplnych dla dwch odwoa (B7:D7 C6:C8)

PRZYKADY

Aby odwoa si do Uyj

Komrki w kolumnie A i w wierszu 10 A10

Zakresu komrek w kolumnie A i w wierszach od 10 do 20 A10:A20

Zakresu komrek w wierszu 1