Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

download Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

of 396

Embed Size (px)

Transcript of Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  1/395

  WOJNA DUSZ

  TOM II

  SMOKI ZAGUBIONEJ GWIAZDY

  Margaret Weis, Tracy Hickma

  Przeoya

  Maja Brzozowska

  Tytu oryginau

  Dragons of a Lost Star

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  2/395

  !a"r#e Hickma $ %&'#i(ce #a %&m&c, #ac)(t( i $ie*&*etie $s%arcie+

  Z $yra#ami mi&-ci

  . Margaret Weis i Tracy Hickma

  /

  0ac)"k&$y k&s#mar

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  3/395

  Morham Targonne mia zy dzie. ie zgadzay mu si! ra"hunki. #$ni"a w

  o%&i"zenia"h %ya 'rawie adna( %rakowao &edwie ki&ku szta% sta&i. M$g%y j) wyr$wna* z

  wasnej kiesy. Targonne &u%i jednak( e%y wszystko %yo jak na&ey( w a%so&utnym 'orz)dku.

  Su'ki "yfr 'owinny si! sumowa*. ie moe %y* adny"h nie+"iso+"i. , tu 'rosz!.

  -si!gowa sumy w'ywaj)"e i wy'ywaj)"e z ry"erski"h kufr$w i r$ni"a mi!dzy nimi

  si!gaa dwudziestu siedmiu szta% sta&i( "zternastu sre%ra i 'i!"iu miedzi. dy%y %ya to

  wi!ksza i&o+*( m$g%y 'odejrzewa* ma&wersa"j!. / tym 'rzy'adku mia jednak 'ewno+*( e

  to jaki+ szeregowy funk"jonariusz zro%i gdzie+ may %)d w o%&i"zenia"h. Targonne musia%y

  'rzejrze* teraz wszystkie ksi!gi 0 i zro%i* na nowo o%&i"zenia( a%y wy+&edzi* %)d.

  -to+ nie znaj)"y Morhama Targonne1a( widz)" go usadowionego 'rzy swoim %iurku(

  z 'a&"ami umazanymi atramentem( 'o uszy zagrze%anego w ra"hunka"h( 'owiedzia%y( e

  'atrzy na oddanego i 'enego 'o+wi!"enia urz!dnika. My&i%y si! jednak. Morham Targonne

  'rzewodzi 2zarnym #y"erzom eraki( a tym samym( jako e 2zarni #y"erze kontro&owa&i

  ki&ka wi!kszy"h 'astw kontynentu ansa&oskiego( Morham Targonne s'rawowa wadz! nad

  y"iem i +mier"i) mi&ion$w istot. , jednak siedzia tutaj( zarywaj)" no"( ze skru'u&atno+"i)

  godn) najsumienniejszego kan"e&isty szukaj)" dwudziestu siedmiu szta% sta&i( "zternastu

  sre%ra i 'i!"iu miedzi.

  2ho* 'o+wi!"i si! 'ra"y do tego sto'nia( e o'u+"i ko&a"j!( %y kontynuowa* studia

  nad ra"hunkami( &ord Targonne nie %y ni) na ty&e 'o"honi!ty( %y nie zauwaa* tego( "o

  dzieje si! dookoa. Posiada zdo&no+* kon"entrowania swoi"h si umysowy"h na zadaniu(

  'ozostaj)" jedno"ze+nie "zujnym i +wiadomym oto"zenia. 3ego umys %y ni"zym sekretarzyk

  z niez&i"zon) i&o+"i) 'rzegr$dek( mi!dzy kt$re rozdzie&a informa"je( nawet %ahe( wkada je

  w od'owiedni) szuf&adk!( %y m$" wr$"i* do ni"h 'o jakim+ "zasie.

  Targonne wiedzia na 'rzykad( kiedy jego adiutant uda si! na ko&a"j!( wiedzia

  dokadnie( jak dugo nie %yo go za %iurkiem( wiedzia te( kiedy $w wr$"i. 4rientuj)" si!(

  i&e "zasu 'rze"i!tnie zajmuje "zowiekowi zjedzenie ko&a"ji( &ord m$g 'owiedzie*( eadiutant nie "e&e%rowa 'i"ia her%aty( a&e skwa'&iwie wr$"i do 'ra"y. Targonne 'rzywoa

  kiedy+ $w fakt na korzy+* adiutanta( r$wnowa)" nim 'rze"iwstawn) ru%ryk!( w kt$rej

  notowa 'omniejsze odst!'stwa od o%owi)zk$w.

  ,diutant 'ra"owa tego wie"zoru do '$5na. 6osta%y tak dugo( a Targonne

  odszuka%y owe dwadzie+"ia siedem szta% sta&i( "zterna+"ie sre%ra i 'i!* miedzi( nawet je+&i

  o%u miay%y zasta* 'rzy 'ra"y 'romienie so"a w+&izguj)"e si! 'rzez +wieo umyte okno.

  Mia zadanie do wykonania 0 Targonne 'ostara si! o to. 3e+&i %yo "o+( "zego nienawidzi( towidok wakoni)"ego si! "zowieka. 4%ydwu 'rzy 'ra"y zastaa g!%oka no"7 adiutanta 'rzy

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  4/395

  %iurku za drzwiami ga%inetu( usiuj)"ego skry* si! 'oza zasi!g +wiata( kiedy tumi

  ziewni!"ia( Targonne1a w jego skromnie urz)dzonej kan"e&arii( z gow) 'o"hy&on) nad

  ksi!gami ra"hunkowymi( sze'"z)"ego "yfry i s'isuj)"ego je jedno"ze+nie 0 "o %yo

  nawykiem( kt$rego nie %y +wiadomy.

  ,diutant od'ywa wa+nie w krain! snu( kiedy( na sz"z!+"ie d&a( jaki+ rwetes na

  dziedzi"u forte"y #y"erzy Mroku 'oderwa go z kr$tkiej drzemki.

  Podmu"h wiatru zatrz)s okienni"ami. 2hra'&iwe gosy roz%rzmiay rozdranieniem i

  gro5%). 2i!ko o%ute sto'y z%&iay si! szy%ko. ,diutant wsta od %iurka i 'o%ieg zo%a"zy*(

  "o si! dzieje w tym samym "zasie( kiedy &ord wezwa go( domagaj)" si!( e%y mu

  'owiedziano( "o si! wyra%ia i kto( na 4t"ha( tak sakramen"ko haasuje.

  ,diutant wr$"i niema&e naty"hmiast.

  0 M$j 'anie( 'rzy%y smo"zy je5dzie" z...

  0 2o ten gu'ie" so%ie wyo%raa( &)duj)" mi na dziedzi"u8

  Sysz)" haasy( Targonne 'odni$s wzrok znad swoi"h ra"hunk$w i wyjrza za okno.

  #ozw+"ie"zy go widok wie&kiej( %!kitnej smo"zy"y o'o"z)"ej skrzydami nad jego

  dziedzi"em. /ie&ka %!kitna wyg&)daa na nie mniej w+"iek)( zmuszono j) %owiem do

  &)dowania na z%yt maym i kr!'uj)"ym ru"hy jej ogromnego "ie&ska '&a"u. /a+nie o may

  wos nie musn!a skrzydem stranika na wiey. 3ej ogon zmi$t fragment mur$w o%ronny"h.

  ie &i"z)" ty"h dro%iazg$w( zdoaa wy&)dowa* %ez'ie"znie i siedziaa teraz 'rzy"u'ni!ta na

  dziedzi"u ze skrzydami 'rzy&egaj)"ymi do %ok$w( m$")" 'odw$rze" ogonem. Bya za i

  godna. i" nie wskazywao na to( e s) w oko&i"y jakie+ smo"ze stajnie ani e w naj%&iszym

  "zasie kto+ j) na'oi a&%o nakarmi. Po'rzez okienne szy%y w'atrywaa si! z wyrzutem w

  Targonne1a( zu'enie jak%y to jego winia za swoje niesz"zeg$&ne 'ooenie.

  0 M$j 'anie 0 odezwa si! adiutant. 0 Ten je5dzie" 'rzy%ywa z Si&9anesti...

  0 Panie: 0 wysoki m!"zyzna wyoni si! zza adiutanta. 0 /y%a"z mi wtargni!"ie( a&e

  'rzywo! wie+"i tak 'i&ne i wie&kiej wagi( i musz! 'rzekaza* "i je %ez zwoki.0 Si&9anesti 0 'ry"hn) Targonne. /r$"iwszy do %iurka( za%ra si! 'onownie do

  'isania. 0 2zy%y tar"za o'ada8 za'yta z sarkazmem w gosie.

  0 Tak( m$j 'anie: 0 wydysza smo"zy je5dzie"( oma& nie tra")" t"hu.

  Targonne u'u+"i 'i$ro. Podni$sszy gow!( w'atrywa si! w 'osa"a ze zdumieniem.

  0 2o8 3ak to8

  0 Miody ofi"er( Mina... 0 Smo"zy je5dzie" musia 'rze 0 rwa*( zamany atakiem kasz&u.

  0 2zy m$g%ym dosta* "o+ do 'i"ia( m$j 'anie8 /ie&e 'yu nawdy"haem si! 'o drodze zSi&9anesti.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  5/395

  Targonne wykona od'owiedni gest i adiutant 'os'ieszy 'o "iemne 'iwo. /$dz

  wskaza je5d5"owi krzeso( %y usiad i od'o"z).

  0 ;'orz)dkuj my+&i 0 nakaza Targonne( a kiedy ry"erz wy'eni 'o&e"enie( uy

  swoi"h 'sy"hi"zny"h mo"y( e%y wysondowa* jego umys( 'odsu"ha* my+&i( zo%a"zy* i

  usysze* to( "o ry"erz.

  4%razy 'rzyto"zyy Targonne1a. Po raz 'ierwszy w swojej karierze zna&az si! w

  sytua"ji( w kt$rej nie wiedzia( "o ma my+&e*. 6%yt wie&e dziao si! w sza&onym tem'ie( %y

  zdoa to 'oj)*. Byo druzgo")"o jasnym d&a Morhama Targonne1a( e z%yt wie&e z tego

  dziao si! %ez jego wiedzy i 'oza jego kontro&).

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  6/395

  najza"iek&ejszy"h wrog$w( kt$rzy z ko&ei zgadzi&i jednego z naj'ot!niejszy"h na&e)"y"h do

  nas zie&ony"h smok$w8

  0 Tak 0 od'ar ry"erz. 0 /idzisz( wyszo na jaw( e to smok 2yan -rwawa 6gu%a %y

  tym( kt$ry wzni$s magi"zn) tar"z!( trzymaj)") nasze armie z da&a od Si&9anesti. 4wa tar"za(

  jak si! okazuje( za%ijaa e&fy.

  0 ,"h 0 odrzek Targonne( masuj)" skro 'a&"em wskazuj)"ym. 4 tym take nie

  wiedzia. M$g%y si! jednak domy+&e*( je+&i%y si! do%rze zastanowi. 6ie&ony smok( 2yan

  -rwawa 6gu%a( dr)"y ze stra"hu 'rzed Ma&ystry@( 'aaj)"y )dz) zemsty na e&fa"h(

  z%udowa tar"z!( kt$ra osaniaa go 'rzed jednym wrogiem i 'omagaa znisz"zy* drugiego.

  Pomysowe. iedoskonae( a"z 'omysowe. 0 M$w da&ej.

  #y"erz zawaha si!.

  0 To( "o si! wydarzyo '$5niej( jest do+* 'ogmatwane( m$j 'anie. enera Dogah

  otrzyma twoje rozkazy o wstrzymaniu marszu na San"tion i ruszeniu w zamian na Si&9anesti.

  0 Targonne nie wyda taki"h rozkaz$w( a&e ujrza marsz Dogaha ju w"ze+niej w

  umy+&e ry"erza( 'ozostawi wi!" rze"z %ez komentarza. P$5niej si! tym zajmie. 0 enera

  dotar na miejs"e i zo%a"zy zason!( kt$ra zagrodzia mu wej+"ie. By w+"ieky( my+&)"( e

  zro%iono go w kendera. -raina wok$ tar"zy jest strasz&iwym miejs"em( m$j 'anie( 'enym

  us"hni!ty"h drzew i zwierz!"ego tru"ha. Powietrze "u"hnie i zostawia w usta"h ohydny

  'osmak. Ludzie %y&i 'odenerwowani( utrzymywa&i( e to miejs"e jest nawiedzone i e

  'omrzemy wszys"y 'rzez to( e jeste+my tak %&isko niego( kiedy nag&e( wraz ze ws"hodem

  so"a( zasona o'ada. Byem tam z generaem Dogahem i widziaem wszystko na wasne

  o"zy.

  0 4'isz mi 0 'o&e"i Targonne( %a"znie mierz)" wzrokiem rozm$w"!.

  0 6astanawiaem si!( jak to naj&e'iej zro%i*( m$j 'anie. -iedy %yem jesz"ze

  '!drakiem( wszedem na skut) &odem sadzawk!. L$d za"z) '!ka* 'od moimi nogami. #ysy

  roz'ezy si! 'o nim z trzaskiem( 'otem &$d 'odda si! i w'adem w "zarn) wod!. To %yonieoma& takie samo u"zu"ie. /idziaem zason! migo"z)") jak &$d w 'romienia"h so"a( a

  'otem zdao mi si!( e zo%a"zyem mi&ion niesko"zenie dro%ny"h rys( tak "ienki"h jak

  'aj!"ze ni"i( o'&ataj)"y"h tar"z! z 'r!dko+"i) %yskawi"y. Potem usyszaem wi%ruj)"y(

  d5wi!"z)"y odgos( ni%y tysi)"a szk&any"h kie&i"h$w roztrzaskuj)"y"h si! o kamienn)

  'osadzk!( i zasona znika. ie mog&i+my uwierzy* wasnym zmysom. 6razu genera Dogah

  nie odway si! 'rzekro"zy* tar"zy( o%awiaj)" si! s'rytnej e&fi"kiej zasadzki. AMoe %y* tak(

  'owiedzia( Ae 'rzemaszerujemy 'rzez zason!( a ona s'adnie za nami i sko"zymy( stoj)"twarz) w twarz z armi) dziesi!"iu tysi!"y e&f$w( nie maj)" dok)d uj+*. ag&e 'ojawi si!

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  7/395

  'rzed nami( jak%y za s'raw) magii( jeden z ry"erzy Miny. 6 wo&i mo"y 3edynego Boga

  'rzyszed( %y 'rzekaza* nam( e za'rawd! znisz"zono tar"z!( a dokona tego sam e&fi"ki kr$&(

  Si&9anoshei( syn ,&hany...

  0 Tak( tak 0 rzu"i znie"ier'&iwiony Targonne. 0 6nam to rasowe sz"zeni!. Dogah

  uwierzy dzie"iakowi i razem ze swoim wojskiem 'rzekro"zy grani"!.

  0 Tak( m$j 'anie. enera rozkaza mi za%ra* swojego %!kitnego smoka i 'rzy&e"ie*

  tu( %y donie+* "i( e wa+nie rusza na sto&i"!( Si&9anost.

  0 , "o z t) dziesi!"iotysi!"zn) e&fi"k) armi)8 0 s'yta su"ho Targonne.

  0 ie zaatakowano nas. 6godnie z tym( "o m$wi Mina( kr$& Si&9anoshei 'owiedzia

  im( e ona 'rzy"hodzi wyzwo&i* nar$d si&9anestyjski w imi! 3edynego Boga. Musz!

  'owiedzie*( e e&fy znajduj) si! w o'akanym stanie. -iedy nasi zwiadow"y dotar&i do

  e&fi"kiej wioski ry%a"kiej w 'o%&iu zasony( zo%a"zy&i( e wi!kszo+* mieszka"$w %ya

  "hora a&%o wr!"z umieraj)"a z 'owodu 'rzek&!tej magii tar"zy. 2h"ie&i+my ty"h

  niesz"z!+nik$w do%i*( a&e Mina nam za%ronia. Dokonywaa "ud$w uzdrowi"ie&ski"h na

  umieraj)"y"h e&fa"h i 'rzywra"aa i"h +wiatu zdrowy"h. -iedy o'usz"za&i+my tamto miejs"e(

  e&fy +'ieway jej hymny 'o"hwa&ne( %ogosawiy 3edynego Boga i 'rzysi!gay "z"i* go na

  "ze+* Miny. ie wszystkie jednak e&fy zaufay jej. Mina ostrzega nas( e moemy zosta*

  zaatakowani 'rzez ty"h( kt$rzy zw) si! kirathami. ,&e zgodnie z tym( "o m$wia( jest i"h

  niewie&u i s) niezorganizowani. ,&hana Star%reeze 'osiada jesz"ze siy 'rzy grani"y( a&e Mina

  si! i"h nie %oi. 4na( zdaje si!( nie %oi si! ni"zego 0 doda ry"erz z u%$stwieniem( kt$rego nie

  'otrafi ukry*.

  A3edyny B$g: Ca: 0 'owiedzia do sie%ie Targonne w my+&a"h( 'rze'atruj)" umys

  'osa"a g!%iej( ni si!gay jego sowa. A2zary. Ta Mina to wied5ma. 6a"zarowaa i"h

  wszystki"h 0 w)"zaj)" w to e&fy( Dogaha i moi"h ry"erzy. Tak samo jak e&fy( da&i si!

  zauro"zy* tej &edwo "o u'ierzonej &afiryndzie. 2o ona zamierza8.

  4d'owied5 %ya d&a Targonne1a o"zywista.A6amierza zaj)* moje miejs"e( jake%y ina"zej. Podko'uje &oja&no+* moi"h ofi"er$w i

  zdo%ywa 'odziw oddzia$w. -nuje 'rze"iwko mnie. ie%ez'ie"zna to gra d&a takiej maej

  dziew"zynki.

  6amy+&i si!( za'ominaj)" o zm!"zonym 'osa"u. 6a drzwiami 'okoju da si! sysze*

  gu"hy odgos o%uty"h st$' i dono+ny gos )daj)"y widzenia si! z Panem o"y.

  0 M$j 'anie: 0 adiutant w'ad do 'okoju( zak$"aj)" tok mro"zny"h my+&i Targonne1a.

  0 Przy%y ko&ejny 'osanie".Drugi kurier wszed do 'omiesz"zenia( 'atrz)" s'ode %a na 'ierwszego.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  8/395

  0 Tak( jakie s) twoje wiadomo+"i8 0 s'yta go Targonne.

  0 Skontaktowaa si! ze mn)

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  9/395

  Pierwszy z 'osa"$w skoni si!( 'o "zym uda na 'osiek z zamiarem od'o"zynku

  'rzed 'owrotnym &otem. ,diutant ruszy 'osa* go"$w( e%y 'o%udzi&i 'ozostay"h

  'osa"$w i 'ostawi&i w stan gotowo+"i %!kitne smoki( kt$re i"h 'onios).

  -iedy ju adiutant i umy+&ni 'osz&i( Targonne za%ra si! z 'owrotem do 'rzemierzania

  'okoju. By rozjuszony( w+"ieky( sfrustrowany. Do'iero ki&ka "hwi& temu siedzia nad

  swoimi ra"hunkami rad z tego( e wiedzia( i +wiat to"zy si! 'o wa+"iwy"h tora"h( e

  wszystko ma 'od kontro&). Prawda( smo"zym suwerenom roio si!( e to oni tu rz)dzi&i( a&e

  Pan o"y wiedzia &e'iej. ad!te( wie&ga"hne( %yy 0 jak do tej 'ory s)dzi 0 rade wy&egiwa*

  w swoi"h %aroga"h( 'ozwa&aj)" #y"erzom eraki s'rawowa* rz)dy w i"h imieniu. 2zarni

  #y"erze kontro&owa&i Pa&anthas i Eua&inost( dwa z naj%ogatszy"h miast kontynentu. Lada

  dzie zama&i%y o%&!enie San"tion i zdo%y&i owo 'ortowe miasto( zyskuj)" dost!' do Morza

  owego. 6aj!&i Ca9en( a ostatnio '&anowa&i nawet zaatakowa* dostatnie miasto na

  rozdroa"h( So&)"e.

  Teraz widzia( jak jego '&any rozsy'uj) si! w %ezadn) ku 0 '!( jak stos sta&owy"h

  monet. /r$"iwszy do %iurka( Targonne wy"i)gn) ki&ka arkuszy 'a'ieru kan"e&aryjnego.

  ;mo"zy 'i$ro w kaamarzu i( 'o ki&ku jesz"ze "hwi&a"h g!%okiego namysu( za"z) 'isa*.

  Do generaa Dogaha,

  Gratuluj zwycistwa nad elfami silvanestyjskimi. Lud ten buntowal si rzeciwko

  nam wiele lat. !iemniej jednak, ostrzegam ci, nie obdarzaj ich zaufaniem. !ie musz ci

  m"wi#, i$ nie osiadamy wystarczaj%cych sil, by utrzyma# &ihanesti, je'liby elfy zdecydoway

  si owsta# zbrojnie rzeciw nam. (daj sobie sraw, $e s% chore i osabione, $e ich

  oulacja zostaa zdziesi%tkowana, s% jednak odstni ) szczeg"lnie ich kr"l ) &ilyanoshei.

  *est on synem rzebieglej, zdradzieckiej matki i ojca wyjtego sod rawa. +ez w%tienia

  oszed w ich 'lady. hc, by' rzyrowadzi do mnie w celu rzesuchania ka$dego elfa,

  kt"ry twoim zdaniem mo$e dostarczy# informacji tycz%cej jakichkolwiek wywrotowychelfickich knowa-. (ajmij si tym dyskretnie, Dogah. !ie chc, by elfy zaczy co'

  odejrzewa#.

  an !ocy,

  /argonne

  Prze"zyta &ist jesz"ze raz( 'rzysy'a atrament 'iaskiem( e%y szy%"iej wyse"h i

  odoy na %ok. Po "hwi&i zastanowienia za%ra si! do ukadania nast!'nego 'isma.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  10/395

  !a rce &moczego &uwerena 0alystry1, 2asza !ajdostojniejsza 2ysoko'# etc., etc.,

  ( ogromn% rzyjemno'ci% ragn owiadomi# 2asz% &mocz% 0o'#, $e elficki lud

  &ilvanesti, kt"ry czas dugi buntowal si rzeciwko nam, zosta ostatecznie okonany rzez

  armi zarnych 3ycerzy z !eraki. Danina z tych bogatych krain niedugo ju$ oynie

  strumieniem do 2aszych skrzy-. 3ycerze !eraki, jak zazwyczaj, zajm% si kwestiami

  finansowymi, by zdj%# z 2as tak rzyziemny ci$ar.

  odczas bitwy odkryto, $e zielony smok, yan 4rwawa (guba, ukrywa si w

  &ilvanesti. Dr$%c rzed 2aszym gniewem, srzymierzy si z elfami. 2 rzeczy samej, to on by

  tym, kt"ry wzni"s magiczn% tarcz tak dugo zagradzaj%c% nam drog do tej krainy. (osta

  zabity odczas bitwy. *e'li tylko bdzie to mo$liwym, ostaram si, by odnaleziono jego gow

  i dostarczono j% 2aszej 0io'ci.

  (darzy# si mo$e, $e dojd% 2as lotki, jakoby kuzynka 2asza, +eryllinthrano1,

  zerwaa akt smok"w, atakuj%c ytadel 5wiata i wrowadzaj%c swoje armie do 6ualinesti.

  &iesz zaewni# 2asz% 0io'#, $e nie tak si srawy maj%. +eryllinthrano1 dziaa od

  moimi rozkazami. osiadamy dowody na to, i$ to za sraw% wysik"w 0istyk"w z ytadeli

  5wiata nasi zawiedli w swojej magii. 7znaem, $e mog% chcie# nam grozi#, +eryllinthrano1

  za' askawie zaoferowaa, $e ich w moim imieniu zniszczy. o si tyczy 6ualinesti, wojska

  +eryllinthrano1 maszeruj%, $eby o%czy# si z siami marszaka 0edana. 0a on rozkaz

  rozrawi# si z rebeliantami, kt"rymi dowodzi elfka znana jako Lwica, kt"ra nkaa nasze

  wojska i bya winna rzerwom w dostarczaniu daniny.

  *ak wic widzicie, wszystko jest od moj% kontrol%. !ie ma owodu, aby'cie si

  martwili.

  an !ocy,

  0orham /argonne

  Sy'n) 'iaskiem i na ten &ist( 'o "zym %ez zwoki za"z) nast!'ny( kt$ry atwiejszy %ydo na'isania( a to d&atego( e %yo w nim tro"h! 'rawdy.

  !a rce +kitnego &moka 4hellendrosa, !ajszacowniejszego e te., e te.,

  &yszae', anie, bez w%tienia, $e wielka zielona smoczyca +eryllinthrano1

  rzyu'cia atak na ytadel 5wiata. 8bawiaj%c si, i$ m"gby' oacznie zrozumie# owo

  wtargnicie na tereny tak bliskie /wojemu terytorium, siesz zaewni# i, anie, $e

  +eryllinthrano1 dziaa w tej kwestii od moimi rozkazami. 0istycy z ytadeli 5wiata, jak siokazao, s% winni utraty magii rzez naszych 0istyk"w. (wr"cibym si z ro'b% do iebie,

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  11/395

  2saniay 4hellendrosie, wiem jednak, $e musisz mie# oczy otwarte na zgromadzenie

  rzekltych 3ycerzy &olamnijskich w mie'cie &olanthus. !ie chc%c odwoywa# i w tak

  krytycznej chwili, orosiem +eryllinthrano1 o rozwi%zanie tego roblemu.

  an !ocy,

  0orham /argonne

  ostscritum9 2iadomym i jest, $e 3ycerze &olamnijscy zbieraj% si w &olanthus,

  nierawda$, o Dostojny:

  4statni &ist %y jesz"ze atwiejszy i wymaga zu'enie ju niewie&kiego wysiku.

  Do marszaka 0edana,

  !iniejszym nakazuj ci, aby' rzeka$%; stoeczne miasto 6ualinost nietknite i w

  stanie nienaruszonym na rce *ej 0io'ci, +eryllinthrano1. (aaresztujesz wszystkich

  czonk"w kr"lewskiej rodziny elf"w, w%czaj%c w to kr"la Gilthasa i 4r"low% 0atk Lauran.

  0aj% oni zosta# dostarczeni $ywi +eryllinthrano1, kt"ra mo$e zrobi# z nimi, co jej si tylko

  odoba. 2 zamian za to dasz jej jasno do zrozumienia, $e jej smocze zasty maj%

  natychmiast zarzesta# rozmy'lnego niszczenia las"w, farm, budynk"w etc. 2yklarujesz

  +eryllinthrano1, $e cho# ona, w swojej wsaniao'ci, nie otrzebuje ienidzy, my, biedne inieszczsne 'miertelne robaki, owszem. 7owa$niam ci do zo$enia nastuj%cej oferty9

  ka$demu ludzkiemu $onierzowi z jej armii zostanie odarowana elficka ziemia, wraz ze

  stoj%cymi na niej domostwami i innymi zabudowaniami. 2szyscy jej wysoko ostawieni

  oficerowie otrzymaj % ierwszorzdne domy w 6ualino'cie. /o owinno ukr"ci# grabie$e i

  niszczycielskie zady. 4iedy ju$ wszystko wr"ci do normy, doilnuj, by ludzcy osiedle-cy

  zajli reszt elfickich ziem.

  an !ocy,0orham /argonne

  ostscritum

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  12/395

  zostaj% tym samym skazani na 'mier#. /woi $onierze maj% rozkaz bezzwocznego wykonania

  wyroku.

  -iedy ju wyse"h atrament( Targonne 'rzy'ie"z!towa kady &ist i wezwawszy

  adiutanta( kaza je rozesa*. /raz ze ws"hodem so"a "ztere"h je5d5"$w na %!kitny"h

  smoka"h 'oszy%owao w nie%o.

  ;'orawszy si! z tym( Targonne rozwaa udanie si! na s'o"zynek. /iedzia jednak( e

  nie zmruy oka( maj)" nad so%) widmo ra"hunkowego %!du nawiedzaj)"ego jego sk)din)d

  'rzyjemne sny o staranny"h wykresa"h i ko&umna"h. 6 za'aem zasiad do 'ra"y i( jak to si!

  "z!sto zdarza( kiedy kto+ 'orzu"i zadanie( nad kt$rym si! gowi( zna&az %)d niema&e

  naty"hmiast. Dwadzie+"ia siedem szta% sta&i( "zterna+"ie sre%ra i 'i!* miedzi zostao konie"

  ko"$w 'od&i"zone. Targonne dokona 'o'rawki jednym 're"yzyjnym ru"hem 'i$ra.

  6adowo&ony zamkn) ksi!g!( s'rz)tn) %iurko i uda si! na kr$tk) drzemk!(

  'rze+wiad"zony o tym( e ze +wiatem raz jesz"ze wszystko %yo w 'orz)dku.

  1

  Atak a 2yta'e*( 3$iata

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  13/395

  Bery& wraz ze swoimi sugami nad&e"iaa nad 2ytade&! wiata. Smo"zy stra"h( kt$ry

  %y i"h %roni)( za&ewa odwag! mieszka"$w 'owodzi) roz'a"zy i 'rzeraenia. 2ztery

  wie&kie "zerwone smoki 'rze&e"iay nad &udzkimi gowami. Smo&iste "ienie rzu"ane 'rzez i"h

  skrzyda %yy "iemniejsze od naj"zarniejszej no"y( a kady( na kogo 'ad $w "ie( "zu stra"h

  s'o'ie&aj)"y ser"e i mro)"y krew.

  Bery&&inthrano@ %ya o&%rzymi) zie&on) smo"zy")( kt$ra 'ojawia si! na -rynnie zaraz

  'o /ojnie 2haosu7 nikt nie wiedzia( ani jak( ani te sk)d 'rzy%ya. /raz z innymi smokami

  swojego rodzaju 0 zwasz"za za+ ze sw$j ) kuzynk) May stry@ 0 zaatakowaa smoki

  zamieszkuj)"e -rynn( zar$wno meta&i"zne( jak i "hromaty"zne( wy'owiadaj)" wojn! swojej

  rasie. 6 "iaem na'!"zniaym od erowania na 'o%ratym"a"h( kt$ry"h u+mier"ia( Bery&

  zakre+&aa wysoko na nie%ie koa( o%serwuj)" i "zuwaj)". To( "o widziaa( s'rawiao jej

  'rzyjemno+*( radowa j) 'ost!' wa&k.

  2ytade&a nie miaa szans na o%ron! 'rzed ni). dy%y 'ojawi si! wie&ki sre%rny smok(

  Lustrze"( moe o+mie&i%y si! z%untowa* 'rze"iw niej( nie %yo go jednak( znik w tajemni"zy

  s'os$%. #y"erze So&amnijs"y( kt$rzy mie&i forte"! na wys'ie S"ha&&sea( mie&i %y* moe

  zamiar 'owsta* w heroi"znym ak"ie o%rony( i"h &i"ze%no+* %ya jednak niewie&ka i z

  'ewno+"i) nie zdoa&i%y 'rzetrwa* zmasowanego ataku Bery& i jej ws'$towarzyszy. /ie&ka

  zie&ona smo"zy"a nie musiaa si! nawet zanadto do ni"h z%&ia*. /ystar"zy( e%y na ni"h

  zion!a. 3eden truj)"y 'o"isk Bery& moe u+mier"i* kadego o%ro"! w for"ie.

  #y"erze So&amnijs"y nie zamierza&i jednak %iernie "zeka* na +mier*. /iedziaa( e

  sto"z) z jej 'odwadnymi zaart) %itw!. Fu"zni"y zajmowa&i 'ozy"je na %&anka"h( a dow$d"y

  dokada&i stara( %y 'odtrzymywa* i"h odwag!( "ho* smo"zy stra"h o%ezwadni wie&u i

  zatru i"h sa%o+"i). #y"erze gna&i w 'o+'ie"hu 'rzez wioski i miasta na wys'ie( usiuj)"

  stumi* 'anik! mieszka"$w i 'om$" im w u"ie"z"e w g)% &)du( do jaski( kt$re %yy

  zao'atrzone i 'rzygotowane na taki atak.

  4'iekunowie 2ytade&i uywa&i zawsze swoi"h misty"zny"h mo"y( %y o%roni* si!'rzed smo"zym atakiem. Siy te w tajemni"zy s'os$% zaniky w 'rze"i)gu ostatniego roku(

  tak e Misty"y zosta&i zmuszeni do u"ie"zki ze swoi"h 'i!kny"h( krysztaowy"h %udow&i i

  'ozostawienia i"h na 'astw! smok$w. / 'ierwszej ko&ejno+"i ewakuowano sieroty. Dzie"i

  %yy 'rzeraone i wzyway 6ot) Lun!( darzyy j) %owiem wie&k) mio+"i)( ona jednak nie

  'ojawia si!. ,de'"i i mistrzowie wzi!&i na r!"e najmniejsze szkra%y i us'okaja&i( s'iesz)" si!

  jedno"ze+nie( %y zanie+* je w %ez'ie"zne miejs"e. Tuma"zy&i im( e 6ota Luna na 'ewno do

  ni"h 'rzyjdzie( ty&ko e jest teraz zaj!ta i e musz) %y* dzie&ne i da* jej 'owody do dumy.-iedy tak m$wi&i( zerka&i 'o so%ie w smutku i 'rzeraeniu. Pierwsza Mistrzyni o'u+"ia

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  14/395

  2ytade&! wraz ze ws"hodem so"a. ;"iekaa( jak%y %ya sza&ona a&%o o'!tana. Gaden z

  mag$w nie wiedzia( dok)d si! udaa.

  Mieszka"y wys'y S"ha&&sea o'u+"i&i swoje domostwa i strumieniem "i)gn!&i w g)%

  &)du( a s'ara&iowany"h smo"zym stra"hem 'onag&a&i i 'rowadzi&i "i( kt$rzy zdoa&i si! mu

  o'rze*. / 'a+mie wzg$rz w "entra&nej "z!+"i wys'y znajdoway si! wie&kie jaskinie. Ludzie

  wierzy&i z "aego ser"a( e w i"h wn!trzu %!d) %ez'ie"zni i nie dosi!gnie i"h smo"zy 'ogrom(

  a&e teraz( kiedy atak sta si! faktem( wie&u za"zynao u+wiadamia* so%ie( jak 'onne mogy

  okaza* si! te nadzieje.

  Pomienie "zerwony"h smok$w s'o'ie&) &asy i %udynki. Pod"zas gdy ogie %!dzie

  nisz"zy ziemi!( truj)"y de"h ogromnego zie&onego smoka zatruje 'owietrze i wod!. i" nie

  zdoa u"hroni* si! 'rzed zagad). S"ha&&sea stanie si! wys') tru'$w.

  Ludzie zdj!"i stra"hem "zeka&i na roz'o"z!"ie ataku( "zeka&i( a 'omienie sto'i)

  krysztaowe ko'uy i ska&ne +"iany forte"y( wyg&)da&i "hmury tru"izny( kt$ra zdawi w ni"h

  ostatki y"ia. Smoki wsze&ako nie atakoway. 2zerwone kooway nad gowami( 'rzyg&)daj)"

  si! 'ani"e w do&e z niekaman) satysfak"j)( nie 'rzymierzaj)" si! jednak do za%$j"zego "iosu.

  / niekt$ry"h gu'"a"h roz%udzio to nadziej!( 'omy+&e&i so%ie( e wszystko moe ma na "e&u

  jedynie zastraszenie i e jasz"zury( 'rzeraziwszy wszystki"h( od&e"). M)drzy mie&i wi!"ej

  rozumu w gowa"h.

  / swojej komna"ie wysoko w Ly"eum( g$wnym %udynku zwie"zonej krysztaow)

  ko'u) 2ytade&i wiata( Pa&in Majere o%serwowa 'rzez o&%rzymi"h rozmiar$w okno 0 kt$re

  %yo w isto"ie krysztaow) +"ian) 0 nad&atuj)"e smoki. Przyg&)daj)" si! im( jedno"ze+nie

  usi&nie 'r$%owa 'oskada* na 'owr$t 'oamane "z!+"i magi"znego artefaktu( kt$ry mia

  'rzenie+* jego i Tass&ehoffa do %ez'ie"znego So&)"e.

  0 Po'atrz na to w inny s'os$% 0 'owiedzia Tas ze swoj) rozw+"ie"zaj)") kendersk)

  'ogod) w gosie. 0 Przynajmniej smok nie 'ooy swoi"h 'azurzysk na artefak"ie.

  0 ie 0 od'ar zwi!5&e Pa&in. 0 Pooy je na nas.0 Moe nie 0 zao'onowa Tas( nurkuj)" za "z!+"i) urz)dzenia( kt$ra 'oto"zya si! 'od

  $ko. 0 Maj)" ;rz)dzenie do Podr$owania w 2zasie w kawaka"h i zu'enie 'oz%awione

  magi"znego adunku... 0 'rzerwa i usiad. 0 6gaduj!( e magia wy'arowaa w "ao+"i( "zy nie

  tak( Pa&inie8

  Mistyk nie od'owiedzia. Ledwo "o sysza gos kendera. ie widzia drogi ratunku.

  Stra"h wstrz)sn) nim( roz'a"z wgryza si! we( a ogarn!a go sa%o+* i o'ad z si. By z%yt

  wy"ie"zony( e%y wa&"zy* o y"ie( a zreszt) "zy %yo o "o drze* szaty8 To zmar&i wykrad&imu magi!( wysysaj)" jaz niewiadomej 'rzy"zyny. Przeszed go dresz"z na ws'omnienie

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  15/395

  dotyku zimny"h warg na "ie&e( owy"h gos$w j!"z)"y"h( e%rz)"y"h( %agaj)"y"h o magi!.

  6a%ra&i j)... i ;rz)dzenie do Podr$owania w 2zasie %yo teraz ga&imatiasem k$ek( z!%aty"h

  'rzekadni( 'r!t$w i migo"z)"y"h k&ejnot$w 'orozrzu"any"h na dywaniku.

  0 3ak ju m$wiem( skoro "aa magia usza 0 Tas nie'rzerwanie trajkota 0 Bery& nie

  zdoa nas zna&e5*( %o nie %!dzie miaa drogi( kt$ra %y j) 'o'rowadzia.

  Pa&in uni$s gow! i s'ojrza na kendera.

  0 2o 'owiedziae+8

  0 Powiedziaem wie&e rze"zy. 4 smoku nie maj)"ym artefaktu i %y* moe nie

  maj)"ym nas( 'oniewa( jee&i nie ma ju magii...

  0 Moesz mie* ra"j!.

  0 Mog!8 0 zdziwienie Tasa %yo %ez%rzene.

  0 Podaj mi to 0 'o&e"i Pa&in( wskazuj)" 'a&"em. 6agarn)wszy d&a sie%ie jeden z

  to%ok$w kendera( mag wysy'a jego zawarto+* i za"z) w 'o+'ie"hu z%iera* kawae"zki i

  "z!+"i artefaktu i u'y"ha* je do worka. 0 Strae %!d) ewakuowa* &udzi w stron! wzg$rz.

  6gu%imy si! w tumie. ie( nie dotykaj tego: 0 krzykn) ostro( trze'i)" ma) do kendera

  si!gaj)") 'o wysadzany k&ejnotami "yfer%&at. 0 Musz! mie* wszystkie "z!+"i razem.

  0 3a ty&ko "h"iaem na 'ami)tk! 0 wyja+ni Tas( ss)" za"zerwienione kyk"ie. 0 2o+(

  e%y 'rzy'ominao mi 2aramona. Sz"zeg$&nie e teraz nie uyj! ju artefaktu( e%y "ofn)*

  si! w "zasie. 0 Pa&in "hrz)kn). #!"e trz!sy mu si! i trudno %yo 'o wyamywany m i 'a&"ami

  za'a* niekt$re z mniejszy"h "z!+"i. 0 ie wiem( na "o "i w og$&e ten k&amot 0 zauway Tas.

  0 /)t'i!( e%y+ umia go na'rawi*. ie s)dz!( e%y si! to komuko&wiek w og$&e udao.

  /yg&)da na dosz"z!tnie znisz"zony.

  Mag rzu"i kenderowi srogie s'ojrzenie.

  0 Powiedziae+( e 'ostanowie+ uy* go( e%y wr$"i* do 'rzeszo+"i.

  0 To %yo kiedy+ 0 od'ar Tas. 0 P$ki nie zro%io si! tutaj na'rawd! "iekawie. 6anim

  6ota Luna nie od'yn!a w gnomowym wehiku&e 'odwodnym( kt$ry teraz atakuj) smoki. Genie ws'omn! o umar&aka"h 0 doda( jak%y 'o namy+&e. Pa&inowi nie 'odo%ao si!( e o tym

  ws'omnia.

  0 ?"h( zr$% "o+ 'oyte"znego w ko"u. /yjd5 na korytarz i zo%a"z( "o si! dzieje.

  Tas zro%i( jak mu kazano( zmierzaj)" w stron! drzwi( "ho* kontynuowa 'rzez rami!H

  0 M$wiem "i o tym( e widziaem martwy"h &udzi. Dokadnie w "hwi&i( w kt$rej rozerwao

  artefakt. M$wiem( 'rawda8 Przy'ad&i wszys"y do "ie%ie( jak 'ijawki.

  0 /idzisz teraz kt$rego+ z ni"h8 0 s'yta Pa&in. -ender rozejrza si!.0 ie( ani jednego( a&e znowu 0 'os'ieszy z wyja+nieniem 0 wy'arowaa te magia(

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  16/395

  nie'rawda8

  0 Tak 0 mag "iasno za"i)gn) sz'agat na worku( w kt$rym znajdoway si! 'oamane

  "z!+"i. 0 Magia wy'arowaa.

  Tas si!ga wa+nie w stron! k&amki( kiedy dudni)"e 'ukanie o mao "o nie wywa&io

  dziury w drzwia"h.

  0 Majere( 'anie: 0 zawoa kto+. 0 3este+"ie w +rodku8

  0 3este+my: 0 odkrzykn) Tass&ehoff.

  0 2ytade&a jest atakowana 'rzez Bery& i "hmar! "zerwony"h smok$w 0 'owiedzia

  gos. 0 Musi"ie si! 'os'ieszy*:

  Pa&in %ardzo do%rze wiedzia( e %y&i atakowani. / kadej "hwi&i o"zekiwa +mier"i.

  3ego jedynym 'ragnieniem %ya u"ie"zka( 'ozosta jednake na k&!"zka"h( 'rze"zesuj)"

  dywanik 'oamanymi domi( 'ragn)" u'ewni* si!( e nie 'rzeo"zy ani jednego

  dro%niutkiego k&ejno"iku ani ma&utkiego kawae"zka me"hanizmu z roztrzaskanego

  ;rz)dzenia do Podr$owania w 2zasie.

  ie zna&azszy ni" wi!"ej( 'odni$s si! z ko&an akurat wtedy( kiedy &ady -ami&a(

  dow$d"a #y"erzy So&amnijski"h z S"ha&&sea( wkro"zya do 'okoju. Bya weteranem i %i od

  niej o&%rzymi s'ok$j( my+&aa trze5wo i konkretnie. Miaa rozkaz wa&"zy* ze smokami. Moga

  &i"zy* na to(0e jej 'odkomendni w forte"y r$wnie 'odejm) si! tego o%owi)zku. 3ej zdaniem

  na&eao ewakuowa* z 2ytade&i tak wie&u &udzi( jak to ty&ko mo&iwe. 3ak wi!kszo+*

  So&amnij"zyk$w( &ady -ami&a z wie&k) 'odejrz&iwo+"i) 'od"hodzia do 'raktyk$w magii i

  'rzyg&)daa si! Pa&inowi 'onuro( jak gdy%y nie za'omniaa mu tego( e %y w 'orozumieniu

  ze smokami.

  0 Majere( 'anie( kto+ 'owiedzia( e zdawao mu si!( e+ "i)g&e tutaj. /iesz( "o dzieje

  si! na zewn)trz8

  Pa&in wyjrza 'rzez okno i zo%a"zy kouj)"e nad nimi smoki( "ienie i"h skrzyde

  +&izgaj)"e si! 'o 'owierz"hni s'okojnego( o&eistego morza.0 6aiste trudno %yo%y nie zauway* 0 od'ar "hodno. ie 'aa sym'ati) do &ady

  -ami&i.

  0 2o ro%i&i+"ie8 0 s'ytaa ry"erka ze zo+"i). 0 Potrze%ujemy waszej 'omo"y:

  S'odziewaam si!( e zastan! "i! szykuj)"ego swoj) magi!( %y ode'rze* atak ty"h 'otwor$w(

  a&e jeden ze stranik$w 'owiedzia( e widzia "i! nada& w komna"ie. ie "h"iaam da* temu

  wiary( a&e oto jeste+ tu( %awi)" si! jak)+ %yskotk):

  Pa&in zastanawia si!( "o 'owiedziaa%y &ady -ami&a( gdy%y wiedziaa( e 'owodem(d&a kt$rego smoki atakoway wys'!( %ya w 'ierwszym rz!dzie 'r$%a wykradni!"ia owej

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  17/395

  A%yskotki.

  0 /a+nie wy"hodzi&i+my 0 od'ar( "hwytaj)" 'odeks"ytowanego kendera. 0 2hod5e

  no( Tas.

  0 4n m$wi 'rawd!( &ady -ami&o 0 'rzytakn) Tass&ehoff( kt$ry ni" so%ie nie ro%i ze

  s"e'ty"yzmu wojowni"zki. 0 /a+nie wy"hodzi&i+my. 6mierza&i+my w stron! So&)"e( a&e

  magi"zne urz)dzenie( kt$re mie&i+my zamiar uy*( e%y u"ie"( ze'suo si!...

  0 /ystar"zy( Tas. 0 Pa&in wy'"hn) kendera za drzwi.

  0 ;"ie": 0 'owt$rzya &ady -ami&a( a gos dra jej z w+"ieko+"i. 0 P&anowa&i+"ie u"ie"

  i zostawi* nas wszystki"h na 'astw! &osu8 ie wierz!( e mona %y* takim t"h$rzem. awet

  jee&i jest si! "zarodziejem.

  Pa&in( kt$ry trzyma rami! Tass&ehoffa w mo"nym u+"isku( '"hn) go %ruta&nie w g)%

  korytarza( w stron! s"hod$w.

  0 -ender ma ra"j!( &ady -ami&o 0 odezwa si! su"hym tonem. 0 6amierza&i+my u"ie".

  3est to "o+( "o zro%ia%y w takiej sytua"ji kada rozs)dna oso%a( niewane( "zarodziej "zy

  ry"erz. 3ak si! okazuje( nie moemy. ;tkn!&i+my tutaj z wami. I tak jak wy udamy si! w

  stron! wzg$rz. ,&%o te w stron! +mier"i( "oko&wiek wy%ior) smoki. #uszaj si!( Tas: ie ma

  "zasu na 'ogaduszki:

  0 ,&e twoja magia... 0 na"iskaa &ady -ami&a. Pa&in na'ad na ni).

  0 ie mam adnej magii: 0 rykn) dziko. 0 ie 'osiadam wi!"ej siy( e%y wa&"zy* z

  'otworami( ni ten kender: Mniej( %y* moe( %o jego "iao jest "ae( moje za+ 'oamane.

  #zu"i jej w+"ieke s'ojrzenie. I ona s'ojrzaa na z furi)( jej twarz %ya %&ada i zimna.

  Dotar&i do s"hod$w( kt$re wiy si! 'omi!dzy r$nymi 'oziomami Ly"eum( s"hod$w( na

  kt$ry"h niegdy+ to"zy&i si! &udzie( a kt$re teraz +wie"iy 'ustkami. Mieszka"y Ly"eum

  do)"zy&i do tumu u"iekaj)"ego 'rzed smokami( w nadziei na zna&ezienie s"hronienia 'o+r$d

  wzg$rz. Pa&in widzia i"h 'yn)"y"h ni"zym strumie w g)% wys'y. 3e+&i%y smoki

  zaatakoway teraz i '&un!y ogniem na te zdj!te 'rzeraeniem masy( rze5 %ya%y strasz&iwa.Smoki jednak "i)g&e kr)yy nad nimi( o%serwuj)" i wy"zekuj)".

  Mag wiedzia %ardzo do%rze( na "o "zekay. Bery& usiowaa wy"zu* magi! artefaktu.

  Staraa si! usta&i*( kt$ra z owy"h marny"h kreatur u"iekaj)"y"h 'rzed ni) niosa z so%) "enny

  ta&izman. D&atego wa+nie nie wydaa swoim sugom rozkazu za%ijania. 3esz"ze nie teraz.

  ie"h go sz&ag trafi( je+&i%y mia 'owiedzie* o tym wojowni"z"e. aj'rawdo'odo%niej

  oddaa%y go w smo"ze a'ska.

  0 6akadam( e nag&) "i! o%owi)zki( &ady -ami&o 0 odezwa si! Pa&in( odwra"aj)" si!do niej '&e"ami. 0 ie zawra"aj so%ie nami gowy.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  18/395

  0 /ierz mi 0 rzu"ia w od'owiedzi. 0 ie %!d!: Prze'"hn)wszy si! o%ok niego( 'u+"ia

  si! %iegiem 'o s"hoda"h( a mie"z grze"hota jej u %oku i 'o%rz!kiwaa z%roja.

  0 Pr!dko 0 'o&e"i Pa&in Tasowi. 0 6gu%imy si! w tumie. 6e%rawszy 'oy swoi"h szat(

  mistyk z%ieg 'o s"hoda"h.

  Tass&ehoff 'od)y za nim( rozkoszuj)" si! 'odnie"eniem( tak jak ty&ko kender 'otrafi.

  4'u+"i&i %udynek jako ostatni. ,kurat kiedy Pa&in 'rzystan) 'rzy wej+"iu( e%y za'a*

  odde"h i wy%ra* naj&e'sz) drog!( jeden z "zerwony"h smok$w nag&e zniy &ot. Ludzie rzu"i&i

  si! z krzykiem na ziemi!. Mag 'rzywar do krysztaowej +"iany Ly"eum( "i)gn)" za so%)

  Tasa. Smok 'rze&e"ia( gwatownie %ij)" skrzydami( nie "zyni)" jednak adnej szkody 'oza

  roz'!dzeniem masy &udzi( kt$rzy %iega&i osza&a&i z 'rzeraenia.

  My+&)"( e %y* moe smok go wy'atrzy( Pa&in s'ojrza w nie%o w o%awie( e $w

  m$g '&anowa* ko&ejny na&ot. To( "o ujrza( zdumiao go i w'rawio w osu'ienie.

  /ie&kie ksztaty 'odo%ne o&%rzymim 'takom wy'eniay nie%o. 6razu Pa&in 'omy+&a(

  e to 'taki( a&e wtedy dostrzeg sone"zne ref&eksy od%ijaj)"e od meta&u.

  0 2o to jest( na 4t"ha8 0 zastanawia si!. Tass&ehoff o%r$"i twarz w g$r!( mru)"

  o"zy 'rzed so"em. -o&ejny "zerwony smok 'ikowa w stron! 2ytade&i.

  0 Smokow"y 0 stwierdzi ze s'okojem Tass&ehoff. Ska"z) ze smo"zy"h grz%iet$w.

  /idziaem( jak to ro%i&i 'od"zas /ojny Lan"y 0 west"hn) z zazdro+"i). 0 2zasami to

  na'rawd! "h"ia%ym urodzi* si! smokow"em.

  0 2o 'owiedziae+8 0 wydysza Pa&in. 0 Smokow"y8

  0 4( tak 0 od'ar Tas. 0 2zy to nie wyg&)da za%awnie8 Lataj) na smo"zy"h grz%ieta"h(

  a 'otem z ni"h ska"z) i 0 o 'rosz!( moesz sam zo%a"zy* 0 widzisz( jak roz'o+"ieraj)

  skrzyda( e%y wyhamowa* u'adek. 2zy nie %yo%y to "udowne( Pa&inie8 Ge%y tak m$"

  eg&owa* 'o nie%ie( jak...

  0 4to "zemu Bery& nie 'ozwo&ia smokom 'u+"i* wszystkiego z dymem: 0 krzykn)

  Pa&in w nagym 'rzy'ywie 'enego trwogi zrozumienia. 0 6amierza uy* smokow"$w( e%yzna&e5&i magi"zny artefakt... e %y nas zna&e5&i:

  Inte&igentni( si&ni( urodzeni( %y wa&"zy* i wy"howani na wojownik$w( smokow"y

  wz%udza&i najwi!kszy stra"h s'o+r$d wojsk smo"zy"h suweren$w. Stworzeni 'od"zas /ojny

  Lan"y 'rzez z) magi! z jaj smok$w meta&i"zny"h( %y&i o&%rzymi"h rozmiar$w

  jasz"zuro'odo%nymi istotami( "hodz)"ymi na dw$"h a'a"h jak &udzie. Mie&i skrzyda( a&e

  kr$tkie i niezdo&ne unie+* wie&kiego( do%rze umi!+nionego "ie&ska( tak %y mog&i &ata*.

  Skrzyda jednak doskona&e nadaway si! do tego( %y unosi* i"h w 'owietrzu( tak jak ro%i&i towa+nie teraz( i wy&)dowa* %ez'ie"znie i mi!kko.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  19/395

  6araz 'o wy&)dowaniu smokow"y za"z!&i formowa* szeregi w od'owiedzi na

  wykrzykiwane 'rzez i"h ofi"er$w komendy. -ordon rozdzie&i si!( "hwyta&i kadego( kto %y

  w 'o%&iu.

  ru'ka smokow"$w oto"zya 4'iekun$w 2ytade&i( ka)" im si! 'odda*. Postawieni

  w o%&i"zu &i"ze%nej 'rzewagi( strani"y zoy&i %ro. Smokow"y si) zmusi&i i"h do

  o'adni!"ia na k&!"zki( nast!'nie za+ rzu"i&i na ni"h zak&!"ia( kt$re s'!tay i"h 'aj!"zyn) a&%o

  zesay sen. Pa&in zanotowa so%ie w my+&a"h( e smokow"y 'otrafi&i "zarowa* %ez wido"znej

  trudno+"i( 'od"zas gdy kady inny mag na ,nsa&onie z &edwo+"i) m$g ze%ra* w so%ie ty&e

  magii( %y zagotowa* wod!.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  20/395

  gdzie %ya &ady -ami&a( a 'anika roz%udzia w nim 'otrze%! zawoania o 'omo". 4drzu"i t!

  my+& naty"hmiast. dzieko&wiek %y si! nie znajdowaa( miaa do+* ro%oty( a%y 'om$" samej

  so%ie.

  0 B!dziemy z nimi wa&"zy*8 0 s'yta gor&iwie Tas. Mam z so%) m$j s'e"ja&ny n$(

  Pogrom"! -r$&ik$w. 0 6a"z) grze%a* w sakwa"h( wyrzu"aj)" z ni"h kawaki sztu*"$w(

  sznurowade i star) skar'et!. 0 2aramon tak go nazwa( %o 'owiedzia( e do%ry to on jest

  ty&ko do za%ijania gro5ny"h kr$&ik$w. ro5nego kr$&ika nigdy nie s'otkaem( a&e "akiem

  do%rze zda si! 'rze"iw smokow"om. Musz! so%ie ty&ko 'rzy'omnie*( gdzie em go u'"hn)...

  APo'!dz! z 'owrotem do %udynku 0 'omy+&a Pa&in( w kt$rym 'anika wzi!a g$r!.

  A6najd! jak)+ kryj$wk!( jak)ko&wiek. Stan) mu 'rzed o"zyma o%raz smokow"$w

  znajduj)"y"h go sku&onego( kwi&)"ego w ust!'ie. , 'otem w&ek)"y"h...

  orzka $* za&aa mu usta. dy%y zrejterowa teraz( nast!'nym razem take musia%y

  u"ieka* i u"ieka%y tak w"i) i w"i)( zostawiaj)" inny"h( %y nadstawia&i za niego karku. ie

  %!dzie wi!"ej u"hodzi. 6ostanie tutaj.

  ATo nie ja si! &i"z!0 'omy+&a Pa&in. AMnie mona 'rzezna"zy* na straty. Tass&ehoff

  jest wany. -enderowi nie moe sta* si! adna krzywda. ie tym razem( nie w tym +wie"ie.

  Bo jee&i zginie kender( je+&i 'oniesie +mier* w miejs"u i "zasie nie jemu 'rzezna"zonym(

  wtedy "ay +wiat i my wszys"y( kt$rzy 'o nim "hodzimy 0 smoki( smokow"y i ja sam 0

  'rzestaniemy istnie*.

  0 Tas 0 Pa&in odezwa si! "i"ho( a&e 'ewnym gosem. 0 6amierzam od"i)gn)*

  smokow"$w( a kiedy %!d! to ro%i( ty 'o%iegniesz do wzg$rz. B!dziesz tam %ez'ie"zny.

  -iedy odejd) 0 a my+&!( e tak si! stanie( gdy ju mnie s"hwytaj) 0 "h"!( e%y+ uda si! do

  Pa&anthas( odna&az 3enn! i nie"h ona za'rowadzi "i! do Da&amara. -iedy dam sygna(

  'o%iegniesz( Tas. Po%iegniesz tak szy%ko( jak 'otrafisz.

  Smokow"y z%&ia&i si!. Mie&i go teraz wyra5nie w 'o&u widzenia i za"z!&i wymienia*

  mi!dzy so%) go+ne uwagi( wskazuj)" na i "o+ %eko")". S)dz)" 'o i"h 'odnie"eniu( najedno z jego 'yta zna&aza si! od'owied5. Mie&i o'is.

  0 ie mog! "i! zostawi*( Pa&inie: 0 za'rotestowa Tas. 0 Przyznaj!( e w+"iekem si! na

  "ie%ie za to( e "h"iae+ mnie za%i*( kiedy kazae+ mi wr$"i*( e%ym zosta rozde'tany 'rzez

  tego o&%rzyma( a&e teraz ju mi 'rawie 'rzeszo i...

  0 Biegnij( Tas: 0 zawoa mag( w kt$rym roz'a"z o%udzia gniew. 4tworzywszy tor%! z

  "z!+"iami magi"znego urz)dzenia( wzi) do r!ki "yfer%&at. 0 Biegnij: M$j oj"ie" mia ra"j!.

  Musisz dosta* si! do Da&amara: Musisz 'owiedzie* mu...0 /iem: 0 wykrzykn) kender. awet go nie su"ha. 0 ;kryjemy si! w La%iryn"ie

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  21/395

  Gywego Potu. igdy nas tam nie znajd). Dawaje( Pa&inie: Pr!dko:

  Smokow"y krzy"ze&i "o+ i nawoywa&i. Inni( sysz)" i"h gosy( odwr$"i&i si!( e%y

  zo%a"zy*.

  0 Tas: 0 Pa&in na'ad na niego z furi). 0 #$%( "o "i ka!: #uszaj:

  0 ie %ez "ie%ie 0 u'iera si! Tasse&hof. 0 2o 'owie 2aramon( kiedy si! dowie( e

  zostawiem "i! tu na 'astw! &osu samiutekiego jak 'a&e"8 #uszaj) si! strasznie szy%ko(

  Pa&inie 0 doda. 0 3e+&i mamy zamiar zd)y* do La%iryntu Gywego Potu( my+&!( e &e'iej

  %!dzie( jee&i 'o%iegniemy teraz.

  Pa&in wyj) "yfer%&at. 6a 'omo") ;rz)dzenia do Podr$owania w 2zasie jego oj"ie"

  "ofn) si! do okresu Pierwszego -atak&izmu( 'r$%uj)" o"a&i* &ady 2rysani! i u"hroni*

  swojego %&i5nia"zego %rata #aist&ina 'rzed wkro"zeniem do 4t"hani. 6a 'omo") tego

  me"hanizmu Tass&ehoff 'rzy w!drowa tutaj( nios)" ze so%) tajemni"! i nadziej!. Dzi!ki

  urz)dzeniu Pa&in "ofn) si! w "zasie( e%y odkry*( i okres 'rzed Drugim -atak&izmem nie

  istnia. 4wa ma"hina %ya jedn) z naj'ot!niejszy"h i naj"udowniejszy"h( jakie kiedyko&wiek

  stworzy&i "zarodzieje -rynnu. Szykowa si! wa+nie do znisz"zenia jej( a tym samym %y*

  moe znisz"zenia i"h wszystki"h. Byo to jednak jedyne wyj+"ie.

  2hwy"i "yfer%&at i +"isn) go w doni z tak) si)( e meta&owe kraw!dzie w%iy si! w

  sk$r!. /ykrzykuj)" sowa zak&!*( kt$ry"h nie wy'owiada od "zasu( kiedy %ogowie odesz&i

  wraz z ko"em 2zwartej ?ry( "isn) tar"z) w stron! z%&iaj)"y"h si! smokow"$w. ie mia

  'oj!"ia( "o da si! tym osi)gn)*. By to akt roz'a"zy.

  /idz)" maga rzu"aj)"ego "zym+ w i"h kierunku( smokow"y ostronie wyhamowa&i.

  Tar"za uderzya w ziemi! 'od i"h sto'ami.

  Smokow"y "ofn!&i si! z r!koma uniesionymi( %y "hroni* o"zy( o"zekuj)" eks'&ozji.

  2yfer%&at 'oto"zy si! 'o ziemi( za"hy%ota i 'rzewr$"i na %ok. iekt$rzy z wrog$w

  j!&i si! 'od+miewa*.

  Tar"za nag&e za"z!a si! jarzy*. /ystrze&i z niej su' &+ni)"ego( o+&e'iaj)"o %!kitnego+wiata( kt$ry trafi Pa&ina w 'ier+.

  Szar'ni!"ie wstrz)sn!o nim( o may wos nie stan!o mu ser"e. Przez strasz&iw)

  "hwi&! %a si!( e urz)dzenie "h"iao go ukara*( e dokonywao na nim zemsty. Potem 'o"zu(

  jak jego "iao wy'enia mo". / jego wn!trzu za'on!a 'radawna magia( kt$ra zagotowaa w

  nim krew( odurzaj)" go i dodaj)" mu du"ha. 6a+'iewaa w jego duszy i 'rzeszya dresz"zami

  "iao. /ykrzy"za zdania( ukadaj)" zak&!"ie( 'ierwsze zak&!"ie( jakie 'rzyszo mu na my+& i

  zdumia si!( e "i)g&e jesz"ze mia w 'ami!"i jego sowa.Potem jednak stwierdzi( e nie %yo to a tak zadziwiaj)"e. 2zy nie re"ytowa i"h w

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  22/395

  'enej a&u &itanii( w"i) i w"i) od nowa 'rzez te wszystkie &ata8

  -u&e ognia %u"hn!y z koniuszk$w jego 'a&"$w i uderzyy w z%&iaj)"y"h si!

  smokow"$w. Magi"zny ar 'a&i z tak) za"ieko+"i)( e jasz"zuro&udzie stan!&i w

  'omienia"h( zmieniaj)" si! w ywe 'o"hodnie. 3askrawe j!zyki 'o"hon!y i"h niema&e w

  mgnieniu oka( zostawiaj)" jedynie %ry! zw!g&ony"h "ia( sto'iony"h z%roi( g$ry t&)"y"h si!

  ko+"i i z!%$w.

  0 6ro%ie+ to: 0 krzykn) rozradowany Tas. 0 6adziaao:

  Przeraeni strasz&iwym &osem( jaki s'otka i"h towarzyszy( 'ozosta&i smokow"y

  'rzyg&)da&i si! Pa&inowi z nienawi+"i)( a&e i dyktowanym ostrono+"i) res'ektem.

  0 2zy teraz 'o%iegniesz8 0 krzykn) Pain z iryta"j) w gosie.

  0 , ty8 0 s'yta Tas( %ujaj)" si! na 'a&"a"h.

  0 Tak( nie"h to jasna "ho&era: Tak: 0 za'ewni go Pa&in i kender 'u+"i si! %iegiem.

  2zarodziej ruszy jego +&adem. By sz'akowatym m!"zyzn) w +rednim wieku( kt$ry

  niegdy+ m$g 'o"hwa&i* si! niez) kondy"j)( jednake dawno ju nie 'odejmowa tak

  wyt!onego wysiku fizy"znego jak teraz. #zu"anie zak&!"ia wy"zer'ao go. 3u "zu( e

  za"zyna o'ada* z si. ie zdoa dugo utrzyma* takiego tem'a.

  dzie+ za jego '&e"ami ofi"er wykrzykiwa w+"iek&e rozkazy. Pa&in o%ejrza si! za

  sie%ie i ujrza smokow"$w raz jesz"ze 'odejmuj)"y"h 'o+"ig7 i"h u'azurzone sto'y

  rozryway dar( wyrzu"aj)" w nie%o grudki %ota. Smokow"y 'omaga&i so%ie w %iegu

  skrzydami( wz%ijaj)" si! w g$r! i +&izgaj)" 'o 'owierz"hni w tem'ie( z jakim ani maj)"y ju

  tro"h! &at na karku Pa&in( ani kr$tkonogi kender nie mie&i szans si! mierzy*.

  La%irynt Gywego Potu "i)g&e jesz"ze %y da&eko 'rzed nimi. Pa&in w"i)ga 'owietrze

  urywanymi( %o&esnymi sa'ni!"iami. -uo go w %oku( "zu 'ie"zenie w noga"h. Tas dziarsko

  gna 'rzed sie%ie( a&e nie %y ju modzikiem. Potkn) si! i dysz)"( a'a odde"h. Smokow"y

  nieustannie zmniejsza&i dzie&)"y i"h dystans.

  Mistyk zatrzyma si! i raz jesz"ze odwr$"i( %y stan)* twarz) w twarz z wrogiem.Poszuka magii( 'o"zu j) ni"zym zimny strumy"zek w swojej krwi( ju nie rw)"y 'otok.

  Si!gn) do tor%y i za'a ko&ejn) "z!+* ;rz)dzenia do Podr$owania w 2zasie 0 a"uszek(

  kt$ry suy do nakr!"ania artefaktu. /ykrzykuj)" sowa( kt$re %yy %ardziej wyzwaniem ni

  zak&!"iem( Pa&in "isn) nim w stron! %ij)"y"h skrzydami smokow"$w.

  Fa"u"h 'o"z) si! 'rzemienia*( 'owi!kszaj)"( wyduaj)"( rozrastaj)" tak( a jego

  ogniwa stay si! gru%e i si&ne. ;godzi smokow"$w w 'rze'ony. /ij)" si! ni"zym e&azny

  w)( okr!"i si! 'arokrotnie wok$ na'ieraj)"y"h jasz"zur$w. 4gniwa skur"zyy si!(zatrzymuj)" 'otwory w mo"nym u+"isku.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  23/395

  Pa&in nie mia "zasu na zdumienie. 2hwytaj)" Tass&ehoffa za r!k!( odwr$"i si! i

  wznowi %ieg( gnaj)" gor)"zkowo( e%y dotrze* do La%iryntu Gywego Potu 'rzed 'o+"igiem.

  Pogo na "hwi&! ustaa. S'!tani a"u"hem smokow"y wy&i z %$&u i szamota&i si!

  roz'a"z&iwie( usiuj)" wyzwo&i* si! ze s'&ot$w. Gaden z 'ozostay"h nie odway si! i"h

  goni*.

  Pa&inowi ser"e uroso( 'omy+&a %owiem( e oto 'okona swoi"h nie'rzyja"i$( zaraz

  jednak k)tem oka 'o"hwy"i jakie+ 'oruszenie. Podnie"enie wy'arowao. Teraz ju wiedzia(

  d&a"zego tam"i nie ruszy&i za nim. ie %a&i si! go. ajzwy"zajniej w +wie"ie zostawi&i

  zadanie 'o"hwy"enia go 'osikom( kt$re %iegy wa+nie( e%y od"i)* im drog! od frontu.

  ;z%rojony oddzia zoony z 'i!tnastu smokow"$w zaj) swoj) 'ozy"j! 'omi!dzy

  Pa&inem i Tasem a La%iryntem Gywego Potu.

  0 Mam nadziej!... e zostao jesz"ze tro"h!... tego urz)dzenia 0 wysa'a Tas( &edwo "o

  a'i)" do+* odde"hu( e%y m$wi*.

  2zarodziej si!gn) do tor%y. 3ego do za"isn!a si! na gar+"i k&ejnot$w( kt$re kiedy+

  'rzyozda%iay me"hanizm. 6n$w ujrza artefakt( ujrza jego 'i!kno i 'o"zu jego mo". Ser"e

  s'rze"iwiao si! temu( "o "h"ia zro%i*( wahanie trwao jednak ty&ko 'rzez "hwi&!. Sy'n)

  k&ejnotami w stron! smokow"$w.

  Szafiry( ru%iny( szmaragdy i diamenty zaiskrzyy na nie%ie( s'adaj)" desz"zem na

  gowy zdumiony"h jasz"zuro&udzi( rozsy'uj)" si! wok$ ni"h ni"zym 'iasek rozrzu"any 'rzez

  dzie"i %awi)"e si! w "zary. -&ejnoty ja+niay w so"u. -i&ku smokow"$w( "hi"ho"z)" z

  rado+"i( 'o"hy&io si!( e%y je 'oz%iera*.

  /tedy sz&a"hetne kamienie eks'&odoway( formuj)" g!st) "hmur! migo"z)"ego

  drogo"ennego 'yu( kt$ry oto"zy na'astnik$w. 4krzyki rado+"i 'rzeszy w 'rzek&estwa i

  j!ki %$&u( kiedy wirowaty 'y dosta si! do o"zu ty"h( kt$rzy si! s"hy&i&i. iekt$rzy z ni"h

  mie&i otwarte usta i dusz)"y 'y dosta si! im do garde. Dro%niutki 'roszek 'rzenikn) 'od

  uski( kt$re za"z!y +wierz%i*( tote za"z!&i si! dra'a*( skom&)" 'rzy tym i wyj)".Pod"zas gdy smokow"y zata"zaj)" si!( %)dzi&i +&e'o( w'adaj)" jeden na drugiego(

  tarzaj)" si! 'o ziemi i dusz)"( Pa&in wraz z Tass&ehoffem okr)y&i i"h. Po ko&ejnej ga&o'adzie

  zanurzy&i si! w zie&ono+* La%iryntu.

  La%irynt Gywego Potu( kt$ry zosta wzniesiony 'rzez Jua&inestyjski"h rze5%iarzy

  drzew( %y darem od Laurany. 6osta za'rojektowany tak( %y "ieszy oko swoim 'i!knem i

  za'ewnia odoso%nienie tym( kt$rzy do 'rzy%y&i( %y stanowi miejs"e( gdzie &udzie mog&i%y

  'orozmawia*( od'o"z)*( 'omedytowa*( 'ostudiowa*. La%irynt Gywego Potu( &i+"iasteu"ie&e+nienie &udzkiego ser"a( %y miejs"em( kt$rego nie s'os$% odrysowa* na ma'ie( o "zym

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  24/395

  gnom 6agwozdek 'rzekona si! na wasnej sk$rze( ku swemu zreszt) %ezgrani"znemu

  zawodowi. 2i( kt$rym sz"z!+&iwie udao si! 'rzej+* 'rzez La%irynt( 'od)aj)" za wasnym

  ser"em( do"hodzi&i do Sre%rny"h S"hod$w( kt$re mie+"iy si! w samym "entrum i wie"zyy

  du"how) 'odr$.

  Pa&in nie udzi si! z%ytnio( e zgu%i smokow"$w w La%iryn"ie( mia jednak nadziej!(

  e jego magi"zna sia o"hroni i"h o%u( %y* moe ukryje 'rzez wzrokiem 'otwor$w. 3ego

  nadzie 0 ja miaa %y* wystawiona na 'r$%!. /i!"ej jesz"ze smokow"$w 'rzy)"zyo si! do

  'o+"igu( a 'rowadzi i"h teraz gniew i 'ragnienie zemsty.

  0 6atrzymaj si! na "hwi&! 0 'owiedzia do Tasa( kt$ry nie mia do+* t"hu( %y

  od'owiedzie*. Skin) ty&ko gow) i w"i)gn) haust 'owietrza.

  Dotar&i do 'ierwszego zaomu La%iryntu Gywego Potu. ie %yo sensu rusza* da&ej(

  do'$ki Pa&in nie dowie si!( "zy smokow"y %!d) 'od)a* za nimi. 4%ejrza si!.

  -i&ku 'ierwszy"h w'ado do La%iryntu i niema&e w tej samej "hwi&i zatrzymao si!.

  a!zie roz'ostary si! w 'o'rzek +"ieki( '!dy wystrze&iy z ziemi. Listowie rozwijao si! w

  zdumiewaj)"ym tem'ie. / 'rze"i)gu 'aru "hwi& dr$ka( kt$r) 'rze"hodzi&i Pa&in i Tas(

  zarosa krzewami tak g!sto( e mag nie m$g ju dostrze" smokow"$w.

  /est"hn) z u&g). Mia ra"j!. Magia La%iryntu Gywego Potu nie w'u+"i ty"h( kt$rzy

  "h"ie&i%y wej+* do( maj)" ze zamiary. Przez "hwi&! %a si!( e smokow"y uyj) swoi"h

  skrzyde( e%y wznie+* si! 'onad La%irynt( a&e kiedy 'odni$s wzrok( zo%a"zy( e kwitn)"a

  winoro+& s'&ata si! nad jego gow)( tworz)" rodzaj %a&da"himu. 3ak na razie on i Tas %y&i

  %ez'ie"zni.

  0 ;ff: iewie&e %rakowao: 0 trafnie zauway kender. 0 Przez moment 'omy+&aem

  so%ie( e ju 'o nas. a'rawd! do%ry z "ie%ie "zarodziej( Pa&inie. ieraz widziaem #aist&in)

  rzu"aj)"ego zak&!"ia( a&e nie zauwayem( e%y kiedyko&wiek 'odsmay smokow"$w jak

  %ekon( "ho* widziaem onegdaj( jak wzywa /ie&kiego 2zerwia 2atyr'e&iusa. Syszae+ o nim

  kiedyko&wiek8 #aist&in...#yk i %u"haj)"y ogie 'rzerwa o'owie+* Tass&ehoffa. -rzaki( kt$re tak niedawno

  wyrosy( %y 'owstrzyma* smokow"$w( stan!y w jaskrawy"h 'omara"zowy"h 'omienia"h.

  0 Smoki: 0 zak&) gorzko Pa&in( zanosz)" si! kasz&em( kiedy gor)"y 'odmu"h s'arzy

  rriu 'u"a. 0 B!d) "h"iay wykurzy* nas st)d ogniem.

  / 'odnie"eniu wywoanym 'okonaniem jasz"zur$w za'omnia o smoka"h. La%irynt

  Gywego Potu m$g 'owstrzyma* kady inny rodzaj ataku( najwyra5niej jednak nie %y

  od'orny na smo"zy ogie. -o&ejny "zerwony zion) 'omiennym odde"hem w kierunkuLa%iryntu. Trzasn!y ogniste j!zyki( dym wy'eni 'owietrze. Drog! od"inaa +"iana ognia.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  25/395

  ie mie&i innego wyj+"ia( jak ty&ko za'u+"i* si! g!%iej.

  Pa&in ruszy w g)% zie&onej nawy( skr!"i w 'rawo i wyhamowa( kiedy &i+"iasta

  +"iana na ko"u +"ieki %u"hn!a ogniem i zasnua si! dymem. Dawi)" si!( mag zakry so%ie

  usta %rzegiem r!kawa i szuka innej drogi wyj+"ia. -o&ejna +"ieyna otwara si! na w'rost

  niego( krzewy rozst)'iy si!( 'rze'usz"zaj)" jego i Tasa. ie zd)y&i odej+* z%yt da&eko(

  kiedy 'o raz ko&ejny 'omienie stan!y im na drodze. I znowu otworzya si! 'rzed nimi inna

  +"ieka. 2ho* La%irynt Gywego Potu umiera( szuka s'oso%u( %y i"h o"a&i*. Pa&in mia

  wraenie( e %y&i 'rowadzeni w jakie+ sz"zeg$&ne miejs"e( nie mia jednak 'oj!"ia jakie. 4d

  dymu kr!"io mu si! w gowie i stra"i orienta"j!. 3ego siy %yy mo"no nadw)t&one. 6ata"za

  si! ra"zej( ni %ieg. Tass&ehoff r$wnie 'ada ofiar) zm!"zenia. awet kitka dyndaa mu

  sm!tnie na "zu%ku gowy.

  2zerwony smok( kt$ry atakowa La%irynt( nie zamierza i"h zgadzi*. M$g%y zro%i*

  to dawno temu. na i"h ni%y ow"e( uywaj)" ognia( %y de'ta* im 'o 'i!ta"h( 'odgryza* i"h(

  zmusi*( %y wy%ieg&i na otwart) 'rzestrze. La%irynt wsze&ako 'o'!dza i"h na'rz$d(

  odkrywaj)" w"i) nowe +"ieki( kiedy drog! zagradzay im 'omienie.

  Dym wirowa wok$ ni"h. Pa&in &edwo widzia 'rzed so%) kendera. -asz&a a do

  zdar"ia garda( kasz&a( a z%ierao mu si! na wymioty. 6a kadym razem( kiedy otwieraa si!

  'rzed nimi ko&ejna ywo'otowa +"ieyna( +wiey 'owiew orze5wia go( a&e niema&

  naty"hmiast 'owietrze 'rzenika dym i od$r siarki. Potykaj)" si!( 'ar&i jednak na'rz$d.

  "iana na w'rost ni"h %u"hn!a ogniem. Pa&in 'o&e"ia do tyu( z 'rzeraeniem o%r$"i

  si! w &ewo( %y ujrze* ko&ejne 'omienie. 6wr$"i si! w 'rawo( La%irynt &izay ogniste j!zyki.

  Gar 'rzy'ieka mu 'u"a. ie m$g za'a* t"hu. Snuj)"y si! dym ku go w o"zy.

  0 Pa&inie: 0 wskaza 'a&"em Tas. 0 S"hody:

  Mag otar zy i o"zom jego ukazay si! sre%rne sto'nie wij)"e si! ser'entyn) w g$r!(

  gdzie znikay w k!%a"h dymu.

  0 /ejd5my 'o ni"h: 0 na&ega Tas. Pa&in 'okr!"i gow).0 To na ni" si! nie zda. Te s"hody donik)d nie 'rowadz)( Tas 0 wyskrze"za z o%o&aym

  i krwawi)"ym gardem( kiedy do'ad go atak kasz&u.

  0 ,&e owszem 0 u'iera si! Tas. 0 ie jestem 'ewien( gdzie( a&e ws'inaem si! 'o ni"h

  ostatnim razem( kiedy tu %yem( jak si! zde"ydowaem( e na'rawd! 'owinienem wr$"i* i

  da* si! nade'n)* temu o&%rzymowi. 6d)yem ju so%ie 'rzemy+&e* t! de"yzj! 0 doda

  na'r!d"e. 0 Tak "zy ina"zej( zo%a"zyem... o"h( 'o'atrz: Tam jest 2aramon: 2zoem(

  2aramonie:Pa&in uni$s gow!( s'ozieraj)" z wysikiem 'o'rzez dymn) zason!. Siy o'u+"iy go

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  26/395

  ju i do'ady nudno+"i( a kiedy ujrza swojego oj"a stoj)"ego na sz"zy"ie Sre%rny"h

  S"hod$w( nie zdziwi go $w widok. 2aramon 'rzyszed ju %y raz do swojego syna w

  2ytade&i wiata( 'ojawi si!( %y 'rzestrze" go 'rzed odesaniem Tass&ehoffa w 'rzeszo+*( na

  +mier*. Teraz jawi si! swojemu synowi tak( jak wyg&)da jesz"ze za y"ia( stary( a&e "i)g&e

  'een krze'y i wigoru. Twarz oj"a %ya jednake inna. 2aramon nigdy nie stroni od wesoo+"i

  i u+mie"h "z!sto go+"i na jego o%&i"zu. 4"zy( kt$re widziay tak wie&e smutku i znay tak

  wie&e %$&u( zawsze roz+wiet&aa nadzieja. Stary mag zmieni si!. Teraz i o"zy %yy inne(

  zagu%ione( 'oszukuj)"e.

  Tass&ehoff za"z) ju 'okonywa* sto'nie( '&ot)" "o+ trzy 'o trzy do 2aramona( kt$ry

  nie odezwa si! ani sowem. -iedy kender za"zyna si! ws'ina*( s"hody miay jedynie ki&ka

  sto'ni. 6najdowa si! ju 'rawie u i"h sz"zytu. 3ednak gdy Pa&in 'ostawi sto'! na 'ierwszym

  &+ni)"ym sre%rem sto'niu( zadar gow! i zo%a"zy( jak s"hody 'n) si! wysoko w g$r!( zdaj)

  si! wznosi* %ez ko"a. ie mia w so%ie do+* siy( %y 'okona* je wszystkie i zdj) go stra"h(

  e zostanie w ty&e. / "hwi&i( gdy jego sto'a dotkn!a s"hod$w( owion) go +wiey 'odmu"h.

  6a"i)gn) si! nim a'"zywie. Podni$sszy o"zy( zo%a"zy nad so%) %!kit nie%a. #az jesz"ze

  g!%oko w"i)gn) haust +wieego 'owietrza i za"z) si! ws'ina*. Dystans zdawa si! teraz

  niewie&ki.

  a sz"zy"ie( "zekaj)" "ier'&iwie( sta 2aramon. ;nosz)" widmow) r!k!( skin) na

  ni"h.

  Tass&ehoff dotar na sam) g$r! i w mig 'rzekona si!( e Sre%rne S"hody( zgodnie z

  tym( "o m$wi Pa&in( 'rowadz) donik)d. Sto'nie ko"zyy si! nag&e( ko&ejny krok

  'o'rowadzi%y go 'oza i"h kraw!d5. Da&eko w do&e ohydny dym umieraj)"ego ywo'otu

  fa&owa ni"zym wz%urzona woda.

  0 2o mam teraz zro%i*( 2aramonie8 0 wrzasn) Tas. Pa&in nie dosysza adnej

  od'owiedzi( a&e kender najwyra5niej j) otrzyma.

  0 3akie to ws'aniae: 0 za'ia Tas. 0 Pofrun! zu'enie tak jak smokow"y:Mag krzykn) 'rzeraony. #zu"i si! do 'rzodu( usiuj)" 'o"hwy"i* kendersk)

  koszu&in! i "hy%i.

  6 okrzykiem %ezgrani"znego za"hwytu Tass&ehoff roz'ostar ramiona ni"zym 'tak i

  sko"zy 'rosto z ostatniego sto'nia. #un) w d$ i znikn) w dymie.

  Pa&in 'rzywar do s"hod$w. / des'era"kiej 'r$%ie za'ania Tasa sam o may wos nie

  'o&e"ia za nim. 2zeka z dusz) na ramieniu na agona&ny j!k kendera( a&e jedynym( "o

  do"hodzio do jego uszu( %yo trzaskanie 'omieni i ryki smok$w.Pa&in s'ojrza w ta"z)"y dym i 'rzeszed go dresz"z. 4dwr$"i si! do swojego oj"a(

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  27/395

  a&e 2aramon znikn). Do miejs"a( gdzie sta( z%&ia si! teraz "zerwony smok. Skrzyda

  'rzesoniy '&amk! %!kitnego nie%a. Smok wystawi sz'on( %y 'o"hwy"i* Pa&ina ze s"hod$w

  i za"i)gn)* z 'owrotem do "e&i. Mag %y zm!"zony( wy"zer'ao go trwanie w stra"hu. 3edyne(

  "zego 'ragn)( to od'o"zynek i uwo&nienie si! ju na zawsze od &!ku.

  /iedzia( dok)d 'rowadz) Sre%rne S"hody.

  Do +mier"i.

  2aramon umar. 3ego syn wkr$t"e do niego do)"zy.

  0 Przynajmniej 0 'owiedzia Pa&in s'okojnym( 'onurym gosem 0 nigdy ju nie %!d!

  wi!5niem.

  Sko"zy ze sto'nia 0 i uderzy "i!ko %okiem o tward) kamienn) 'osadzk!.

  3ako e &)dowanie %yo zu'enie nies'odziewane( Pa&in nie 'r$%owa zagodzi*

  u'adku. Poto"zy si! i 'rzekoziokowa( z roz'!dem w'adaj)" na kamienn) +"ian!. Poraony

  im'etem( w szoku i skonfundowany( &ea i mrugaj)" o"zami( 'atrzy w sufit( zastanawiaj)"

  si!( d&a"zego yje.

  Tass&ehoff 'o"hy&i si! nad nim.

  0 i" "i nie jest8 0 s'yta( "ho* nie "zeka na od'owied5. 0 6o%a"z( Pa&inie: 2zy to nie

  "udowne8 Powiedziae+ mi( e%ym zna&az Da&amara( no i zna&azem: 3est tutaj: ,&e nie mog!

  zna&e5* 2aramona. igdzie go nie ma.

  Pa&in 'od5wign) si! ostronie do 'ozy"ji siedz)"ej. By 'osinia"zony i o%o&ay( mia

  'oranione gardo( "har"za( jak%y w jego 'u"a"h "i)g&e jesz"ze za&ega dym( nie "zu jednak

  nigdzie kuj)"ego %$&u( nie sysza zgrzytu ko+"i. 6dumienie i wstrz)s wywoane widokiem

  e&fa s'rawiy( e za'omnia o 'omniejszy"h rana"h. By 'oruszony nie ty&ko tym( e zo%a"zy

  Da&amara 0 $w znikn) d&a +wiata trzydzie+"i &at w"ze+niej 0 zaszokowaa go zmiana( jaka w

  dumnym "zarodzieju zasza.

  Dugowie"zne e&fy w &udzki"h o"za"h zdaj) si! nie starze*. Da&amar %y e&fem ju u

  'o"z)tk$w &udzko+"i. Powinien wyg&)da* tak samo jak wtedy( kiedy Pa&in widzia go 'o razostatni( 'onad trzy dekady temu. ie wyg&)da. 6miana %ya tak drasty"zna( e Pa&in nie do

  ko"a mia 'ewno+*( e oto stoi 'rzed nim Da&amar( a nie ko&ejny u'i$r.

  Dugie wosy e&fa( niegdy+ "zarne ni"zym kru"ze skrzydo( 'rzy'r$szya siwizna. 3ego

  twarz( "ho* w"i) 'i!knie rze5%iona i 'ro'or"jona&na( %ya znisz"zona. B&ada sk$ra o'inaa

  "zaszk!( s'rawiaj)" wraenie( jak%y twarz wy"iosano z ko+"i soniowej. 4r&i nos 'rzy'omina

  dzi$%( %roda wyostrzya si!. Szaty zwisay &u5no na zmizerowanej sy&wet"e. 3ego e&egan"kie

  donie z dugimi 'a&"ami %yy ko+"iste i 'oo%"ierane( "zer 0 wone kyk"ie wyra5nie si!odzna"zay. Gyki na grz%ieta"h doni wyty"zay %!kitn) ma'! "horo%y i roz'a"zy.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  28/395

  Pa&in zawsze darzy Da&amara sym'ati) i 'odziwem( "ho* sam nie wiedzia d&a"zego.

  / i"h fi&ozofia"h y"iowy"h 'r$no %y doszukiwa* si! 'odo%iestwa. Da&amar suy

  uitari( %$stwu Mro"znego -si!y"a i "zarnej magii. Pa&in %y na usuga"h So&inari( %$stwa

  Sre%rnego -si!y"a( 'ana magii +wiata. D&a o%ydwu strasz&iwym "iosem %yo odej+"ie

  %og$w( a wraz z nimi i samej esen"ji. Pa&in 'oszed w +wiat w 'oszukiwaniu magii( kt$r)

  zwano Adzik). Da&amar od"i) si! od inny"h "zarodziejowi +wiata. Szuka mo"y w

  mro"zny"h miejs"a"h.

  0 3este+ ranny8 0 s'yta Da&amar. / jego gosie 'o%rzmiewaa nuta iryta"ji( nie za+

  nie'ok$j o stan Pa&ina7 nie'okoi si! ra"zej o to( e m$g%y wymaga* jakiego+ rodzaju uwagi(

  kt$ra zmusia%y e&fa do uy"ia swoi"h mo"y.

  Pa&in z wysikiem stan) na nogi. M$wienie %yo d&a m!k). ardo %o&ao okro'nie.

  0 i" mi nie jest 0 wy"hry'ia( 'rzyg&)daj)" si! Da&amarowi w ten sam s'os$%(

  uwanie( 'odejrz&iwie. 0 Dzi!kuj! "i( e nam 'omoge+...

  Mro"zny e&f u"i) jego sowa ostrym( wymownym gestem %&adej doni. Sk$ra r)k tak

  si&nie odzna"zaa si! %&ado+"i) na t&e "zarny"h szat( e wyg&)daa( jak%y zostaa od"i!ta od

  reszty "iaa.

  0 6ro%iem to( "o musiaem zro%i*( wzi)wszy 'od uwag!( jakiego 'iwa nawarzye+ 0

  %&ada do wysun!a si! i za'aa Tasa za konierz. 0 P$jdziesz ze mn)( kenderze.

  0 6 'rzyjemno+"i) udam si! z to%)( Da&amarze 0 od'ar Tas. 0 , tak 'rzy okazji( to

  na'rawd! jestem ja( Tass&ehoff Burrfoot( nie musisz wi!" woa* na mnie Akenderze takim

  nie'rzyjemnym tonem. Bardzo si! "iesz!( e znowu "i! widz!( 'oza tym( e mnie sz"zy'iesz.

  /a+"iwie to mnie nawet "akiem %o&i...

  0 Bez gadania 0 od'ar "zarodziej i w'rawnym ru"hem wykr!"i konierz kendera( "o

  zmusio tego do 'osu"hania rozkazu. 2i)gn)" wierzgaj)"ego Tasa za so%)( Da&amar 'rze 0

  szed 'rzez may( w)ski 'ok$j w stron! masywny"h drewniany"h odrzwi. Skin) %&ad) doni)

  i drzwi otworzyy si! %ezgo+nie.Trzymaj)" Tasa w mo"nym u+"isku( zatrzyma si! 'rzy futrynie i odwr$"i do Pa&ina.

  0 4d'owiadasz za wie&e rze"zy( Majere.

  0 2zekaj: 0 zaskrze"za mag( krzywi)" si! z %$&u. dzie jest m$j oj"ie"8 /idziaem

  go.

  0 dzie8 0 marsz"z)" %rwi( s'yta Da&amar.

  0 a sz"zy"ie Sre%rny"h S"hod$w 0 'os'ieszy z od'owiedzi) Tass&ehoff. 0 4%ydwaj

  go widzie&i+my.0 ie mam 'oj!"ia. 3a go nie 'osyaem( je+&i to masz na my+&i 0 od'ar Da&amar. 0

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  29/395

  iemniej jednak do"eniam jego 'omo".

  /yszed i drewniane skrzydo zatrzasn!o si! za nim. 6dj!ty stra"hem i 'anik)(

  "zuj)"( e &ada "hwi&a si! zadawi( Pa&in 'rzy'ad do drzwi.

  0 Da&amarze: 0 krzy"za( wa&)" w drewno. 0 ie zostawiaj mnie tutaj:

  ?&f odezwa si!( a&e 'o to ty&ko( %y wyskandowa* sowa magii.

  Pa&in roz'ozna zak&!"ie 0 magi"zny rygie&.

  Siy o'u+"iy go( osun) si! 'o drzwia"h i &eg %ezwadnie na zimnej( kamiennej

  'osadz"e.

  6nowu %y wi!5niem.

  4

  Wsc)5' s&6ca

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  30/395

  / "iemnej godzinie 'rzed +witaniem( i&thas( kr$& Eua&inesti( sta na %a&konie

  swojego 'aa"u. , wa+"iwie to jego "iao stao na %a&konie. Dusza 'rzemierzaa u&i"e

  zato'ionego w "iszy miasta. -ro"zya kad) u&i")( zatrzymywaa si! na kadym ganku(

  zag&)daa w kade okno. /idziaa s'&e"iony"h ramionami nowoe"$w 'ogr)ony"h we +nie.

  /idziaa matk! siedz)") w %ujanym fote&u i tu&)") swoje ma&estwo7 +'i)"e dzie"ko(

  drzemi)"a matka( de&ikatne koysanie. 3ego dusza widziaa mody"h e&fi"h %ra"i dzie&)"y"h

  'osanie z wie&ga"hnym 'sem. 4%ydwaj "ho'"y s'a&i 'rzytu&eni do 'siego karku( a "aa

  tr$jka +nia o za%awie w %erka na ma&owany"h so"em 'o&ana"h. Dusza jego widziaa

  s!dziwego e&fa( kt$ry s'a w tym samym( "o jego oj"ie"( a w"ze+niej i jego oj"ie"( domu. ad

  $kiem 'ortret zmarej ony. / 'okoju o%ok syn( kt$ry $w dom odziedzi"zy( z 'oowi") u

  %oku.

  0 'ij"ie dugo tej no"y 0 sze'taa dusza i&thasa kademu( kogo dotkn!a. 0 ie

  witaj"ie 'oranka z%yt w"ze+nie( %o kiedy ju otworzy"ie o"zy( nie za"znie si! nowy dzie( a&e

  nastanie konie" naszego "zasu. So"e( kt$re widzi"ie na nie%ie( nie ws"hodzi* %!dzie( a&e

  "howa* si! za horyzontem. wiato dnia stanie si! no")( a no" mrokiem roz'a"zy. Teraz

  jednake nij"ie w s'okoju. Pozw$&"ie( nie"h stan! na stray owego s'okoju( '$ki jesz"ze

  mog!.

  0 /asza /ysoko+* 0 roz&eg si! gos.

  i&thas z "i!kim ser"em zwr$"i na uwag!. /iedzia( e kiedy odwr$"i si!( %y

  'osu"ha*( %y od'owiedzie*( %y zareagowa*( "zar 'ry+nie. Dusza wr$"i do "iaa. Sny o dymie

  i ogniu( krwi i %ysz"z)"ej sta&i zak$") od'o"zynek &udu Eua&inesti. Stara si! udawa*( e nie

  dosysza( a&e wa+nie gdy wyg&)da z %a&konu( jaskrawe sre%ro gwiazd 'o"z!o %&edn)" i

  dostrzeg sa%e( nike +wiato na horyzon"ie.

  0 /asza /ysoko+* 0 odezwa si! kto+( ko&ejny gos. wit. , wraz ze +witem +mier*.

  i&thas odwr$"i si!.

  0 Marszaku Medanie 0 'owiedzia( a w jego gosie mona %yo wy"zu* "hodn) nut!.Przeni$s wzrok z 'rzyw$d"y 2zarny"h #y"erzy eraki na oso%! stoj)") za nim( zaufanego

  sug!. 0 P&an"het. 4%ydwaj( jak s)dz!( 'rzynosi"ie wie+"i. Marszaku Medanie( ty 'ierwszy.

  ,&e@ius Medan %y "zowiekiem( m!"zyzn) z 'i!*dziesi)tk) na karku i "ho* skoni

  si! z sza"unkiem kr$&owi( to on %y 'rawdziwym wad") Eua&inesti od trzydziestu z g$r) &at(

  od kiedy ty&ko 2zarni #y"erze eraki 'rzej!&i kr$&estwo 'od"zas /ojny 2haosu. i&thas

  znany %y "aemu +wiatu jako A-r$& Marionetka. 2zarni #y"erze 'ozostawi&i modego(

  najwyra5niej sa%ego i "horowitego "ho'aka na tronie( e%y zjedna* so%ie e&fi"ki &ud i da*mu i&uzj! kontro&i. / rze"zywisto+"i to marszaek Medan %y tym( kt$ry 'o"i)ga za sznurki

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  31/395

  marionetkowego i&thasa( a senator Pa&thainon( w'ywowy "zonek Tha&as0?nthia( wygrywa

  me&odi!( do kt$rej owa marionetka ta"zya.

  iemniej jednak( o "zym marszaek Medan dowiedzia si! za&edwie dzie w"ze+niej(

  zosta oszukany. i&thas nie %y kukiek)( a&e niezwyk&e uta&entowanym aktorem. 4dgrywa

  ro&! sa%ego i niezde"ydowanego kr$&a 'o to( a%y ukry* swoje 'rawdziwe o%&i"ze 'rzyw$d"y

  e&fi"kiego ru"hu o'oru. Medan da si! na%i* w %ute&k!. Marionetkowy kr$& 'rze"i) sznurki i

  'odrygiwa teraz we wasnym rytmie.

  0 4'u+"ie+ nas 'o zmroku i nie %yo "i! "a) no"( marszaku 0 zauway i&thas(

  +widruj)" "zowieka 'odejrz&iwym wzrokiem. 0 dzie %ye+8

  0 / swojej kwaterze g$wnej( /asza /ysoko+*( o "zym "i ws'ominaem( kiedy tam

  szedem 0 od'ar Medan.

  By susznego wzrostu i do%rze z%udowany. Mimo swoi"h 'i!*dziesi!"iu 'i!"iu &at 0 a

  moe wa+nie z i"h 'owodu 0 "i!ko 'ra"owa nad utrzymaniem onierskiej s'rawno+"i.

  Szare o"zy kontrastoway z "iemnymi wosami( a "iemne %rwi nadaway jego o%&i"zu wyraz

  wie"znej 'owagi( kt$ra nigdy nie tajaa( nawet kiedy si! u+mie"ha. / &ata"h modo+"i %y

  smo"zym je5d5"em.

  i&thas rzu"i P&an"hetowi zna"z)"e s'ojrzenie( a $w dyskretnie skin) gow).

  6ar$wno s'ojrzenie( jak i skinienie nie uszy %ystrej uwadze Medana( kt$ry wyg&)da jesz"ze

  'owaniej ni zazwy"zaj.

  0 /asza /ysoko+*( nie winie "i! za to( e nie darzysz mnie zaufaniem. Powiedziano

  kiedy+( e kr$&owie nie mog) 'ozwo&i* so%ie na &uksus ufania komuko&wiek... 0 za"z)

  Medan.

  0 Sz"zeg$&nie za+ temu( kt$ry 'od%i nasz &ud i trzyma w e&aznym u+"isku 'rzez

  'onad trzy dziesi!"io&e"ia 0 'rzerwa mu i&thas. / kr$&ewski"h ya"h 'yn!a zar$wno

  &udzka( jak i e&fia krew( "ho* dominowaa ta ostatnia. 0 6wa&niasz $w u+"isk na naszy"h

  garda"h( %y t! sam) r!k! ofiarowa* nam w ge+"ie 'rzyja5ni. 6rozumiesz mnie( 'anie( kiedy'owiem( e w"i) jesz"ze "zuj! twoje 'a&"e w%ijaj)"e si! w moj) krta.

  0 Trafnie to uj)e+( /asza /ysoko+* 0 od'ar marszaek( &ekko roz"hy&aj)" usta w

  u+mie"hu. 0 3ak ju 'owiedziaem( do"eniam twoj) rozwag!. dy%ym m$g tak mie* rok na

  dowiedzenie mojej &oja&no+"i...

  0 /o%e" mnie8 0 za'yta i&thas z nutk) szyderstwa w gosie. 0 Marionetki8

  0 ie( /asza /ysoko+* 0 od'owiedzia marszaek Medan. 0 Loja&no+"i wo%e" ziemi(

  kt$ra staa si! moim domem( &udu( kt$ry o%udzi we mnie sza"unek i wo%e" twojej matki. 0ie doda juH A-t$r) 'oko"haem( "ho* %y* moe te sowa roz%rzmiay w jego ser"u.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  32/395

  Marszaek nie zmruy oka "a) 'o'rzedni) no"( eskortuj)" -r$&ow) Matk! w

  %ez'ie"zne miejs"e( 'oza zasi!g a'sk z%&iaj)"y"h si! za%$j"$w Bery&. 2ay 'o'rzedni dzie

  %y na noga"h( od'rowadzaj)" Lauran! do kryj$wki( gdzie s'otkaa si! z i&thasem. To

  Medanowi 'rzy'ado w udzia&e niesz"z!sne zadanie 'oinformowania modego kr$&a o tym( e

  siy Bery& maszeroway na Eua&inesti z zamiarem znisz"zenia zar$wno kraju( jak i jego

  mieszka"$w. I tej no"y nie dane %yo marszakowi 'rzyoy* gowy do 'oduszki. 3edyn)

  wido"zn) oznak) zm!"zenia %ya zmizerowana twarz( &e"z o"zy 'ozostaway "zujne.

  a'i!"ie i&thasa ze&ao( 'odejrzenia rozwiay si!.

  0 3este+ m)dry( marszaku. Twoja od'owied5 jest jedyn) od'owiedzi)( jak) m$g%ym

  'rzyj)* z twoi"h ust. dy%y+ u"iek si! do 'o"h&e%stw( wiedzia%ym( e kamiesz. Moja

  matka o'owiedziaa mi o twoim ogrodzie( o tym( e dooye+ stara( e%y u"zyni* go

  'i!knym( e raduj) "i! nie ty&ko same kwiaty( a&e i dog&)danie i 'ie&!gnowanie i"h. iemniej

  jednak musz! 'rzyzna*( e z trudem mog! uwierzy*( e taki "zowiek m$g kiedy+ 'rzyrzeka*

  &oja&no+* ty'om w rodzaju &orda ,riakana.

  0 6 niejakim trudem i mnie 'rzy"hodzi 'oj)*( e mody "zowiek m$g da* si!

  nam$wi* na u"ie"zk! od rodzi"$w( kt$rzy ko"ha&i go do sza&estwa( %y w'a+* w 'aj!"zyn!

  utkan) 'rzez 'ewnego senatora 0 'ada "hodna od'owied5 marszaka Medana. 0 Paj!"zyn!(

  kt$ra niema&e do'rowadzia do zgu%y owego modego "zowieka i jego &udu.

  i&thas o%&a si! ')sem( sysz)"( jak o'owiada mu si! jego wasn) histori!.

  0 K&e zro%iem. Byem mody.

  0 3a r$wnie( /asza /ysoko+* 0 od'ar marszaek. 0 Do+* mody( %y uwierzy* w

  kamstwa -r$&owej Takhisis.

  ie staram "i si! 'rzy'odo%a*( i&thasie( kiedy m$wi!( e na%raem do "ie%ie

  sza"unku. #o&a( jak) odegrae+( &eniwego marzy"ie&a( kt$remu %ardziej za&eao na swoi"h

  strofa"h ni na wasny"h 'oddany"h( kom'&etnie z%ia mnie z 'antayku. 2ho"ia 0 doda

  su"ho marszaek 0 musz! 'owiedzie*( e wraz ze swoimi re%e&iantami %ye+ mi nie&i"hymutra'ieniem.

  0 I ja na%raem do "ie%ie sza"unku( marszaku( a w 'ewnym sto'niu r$wnie zaufania

  0 'rzyzna i&thas 0 "ho* nie do ko"a. 2zy to wystar"zy8

  Marszaek wy"i)gn) do.

  0 /ystar"zy( /asza /ysoko+*. 0 i&thas 'rzyj) wy"i)gni!t) do marszaka. I"h

  u+"isk %y si&ny i kr$tki. 0 , teraz 0 'odj) Medan 0 %y* moe tw$j suga ze"h"e 'owiedzie*

  swoim sz'iegom( e%y 'rzesta&i za mn) "hodzi*. Musimy sku'i* wszystkie siy na zadaniu(jakie nas "zeka.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  33/395

  0 3akie masz d&a mnie wie+"i( marszaku8 0 s'yta i&thas( ani nie 'rzyznaj)" mu ra"ji(

  ani nie o'onuj)".

  0 To re&atywnie do%ra wiadomo+*( /asza /ysoko+* 0 zauway Medan 0 wzi)wszy

  wszystko 'od uwag!. #a'orty( kt$re 'rzedstawiono nam w"zoraj( s) 'rawdziwe. Siy Bery&

  'rzekro"zyy grani"! Eua&inesti.

  0 2$ jest do%rego w tej wiadomo+"i8 0 "h"ia wiedzie* i&thas.

  0 ie ma z nimi Bery&( kr$&u 0 od'ar marszaek. 0 ,ni adnego z jej sugus$w. dzie

  s) i d&a"zego nie ma i"h z wojskami( nie mam 'oj!"ia. Prawdo'odo%nie miaa jaki+ 'ow$d(

  %y i"h trzyma* w odwodzie.

  0 Ge%y weszy do gry w ostate"znym star"iu 0 gorzko 'odsun) i&thas. 0 Pod"zas

  ataku na Eua&inost.

  0 iewyk&u"zone( /asza /ysoko+*. / kadym %)d5 razie nie ma i"h w szerega"h

  armii( a to daje nam tro"h! "zasu. 3ej wojska s) wie&kie( o%"i)one furgonami i wieami

  o%&!ni"zymi i wie&e trudno+"i 'rzys'arza im 'rzedar"ie si! 'rzez &e+n) g!stwin!. 6 ra'ort$w

  'rzy"hodz)"y"h od naszy"h oddzia$w wiemy( e n!kaj) i"h nie ty&ko %andy e&f$w 'od

  rozkazami Lwi"y( a&e i same drzewa( ro+&inno+*( a nawet zwierz!ta zdaj) si! wa&"zy* z

  wrogiem.

  0 Tak( %yy%y do tego zdo&ne 0 i&thas zgodzi si! "i"ho 0 a&e wszystkie te siy s)

  +mierte&ne( tak jak i my( i ty&ko ty&e mog) wytrzyma*.

  0 6aiste( /asza /ysoko+*. Mog&i%y nie o'rze* si! smo"zemu ogniowi( to 'ewne. Do

  "zasu 'rzy%y"ia smok$w moemy jednak 'ozwo&i* so%ie na g!%szy odde"h. awet je+&i%y

  smoki miay 'ostawi* &asy w 'omienia"h( s)dz!( e dotar"ie do Eua&inostu zajmie armii

  dziesi!* dni. To 'owinno da* "i do+* "zasu( e%y urze"zywistni* '&an( jaki nakre+&ie+ nam

  zeszej no"y.

  i&thas west"hn) z g!%i ser"a i odwr$"i wzrok od marszaka w stron!

  rozja+niaj)"ego si! nie%oskonu. ie da adnej od'owiedzi( ty&ko w "iszy o%serwowaws"h$d so"a.

  0 Przygotowania do ewakua"ji 'owinny za"z)* si! zeszej no"y 0 surowym tonem

  zwr$"i uwag! Medan.

  0 Marszaku 0 stumionym gosem odezwa si! P&an"het. 0 ie rozumiesz.

  0 Ma ra"j!. ie rozumiesz( marszaku Medanie 0 'owiedzia i&thas( odwra"aj)" si!. 0

  I 'ewnie nie 'otrafi%y+ zrozumie*. Darzysz t! krain! mio+"i)( jak m$wisz( a&e nie 'otrafisz

  ko"ha* jej tak( jak my j) ko"hamy. asza krew 'ynie w kadym &i+"iu i kwie"ie. Gywi"znesoki kadej osiki kr)) w naszy"h ya"h. Syszysz jask$"zy +'iew( my natomiast rozumiemy

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  34/395

  sowa jej 'ie+ni. To'ory i 'omienie( kt$re 'owa&iy drzewa( 'oraniy i osma&iy r$wnie nas.

  Tru"izna( od kt$rej gin) 'taki( w 'ewien s'os$% zadaje +mier* r$wnie e&fom. Dzisiejszego

  ranka musz! oznajmi* mojemu &udowi( e trze%a o'u+"i* domostwa( te same( kt$re zadray

  w 'osada"h 'od"zas -atak&izmu( a mimo to stay 'ewnie. Trze%a o'u+"i* a&tany i ogrody(

  wodos'ady i groty. Musz) u"ieka*( a dok)d maj) si! uda*8

  0 /asza /ysoko+* 0 wtr)"i P&an"het 0 je+&i o to "hodzi( to i ja mam d&a "ie%ie do%re

  wie+"i. / no"y 'rzy%y 'osanie" od ,&hany Star%reeze. Tar"za o'ada. rani"e Si&9anesti raz

  jesz"ze stan!y otworem 'rzed +wiatem.

  i&thas 'rzyg&)da mu si! z niedowierzaniem( nie wa)" si! jesz"ze na nadziej!.

  0 2zy to mo&iwe8 3este+ 'ewien8 3ak8 2o si! stao8

  0 onie" nie zna sz"zeg$$w( m$j 'anie. /yruszy ze swoj) radosn) misj)( %y

  'rzekaza* nam te do%re wie+"i zaraz( jak ty&ko e&fy same 'rzekonay si!( e to 'rawda. Tar"za

  na'rawd! o'ada. ,&hana Star%reeze oso%i+"ie 'rzekro"zya grani"!. 4"zekuj! na dnia"h

  ko&ejnego 'osa"a( kt$ry %!dzie wiedzia wi!"ej.

  0 To "udowne wie+"i 0 wykrzykn) 'odeks"ytowany i&thas. 0 asz &ud uda si! do

  Si&9anesti. asi kuzyni nie mog) odm$wi* nam s"hronienia. -iedy ju tam dotrzemy(

  'o)"zymy siy i ruszymy do ataku( %y odzyska* nasz) oj"zyzn!.

  /idz)"( e P&an"het 'rzyg&)da mu si! z gro%ow) min)( wad"a west"hn).

  0 /iem( wiem. ie musiae+ mi 'rzy'omina*. 6a'!dziem si!. ,&e ta radosna wie+* 'o

  raz 'ierwszy od wie&u tygodni o%udzia we mnie nadziej!. 2hod5my 0 doda( o'usz"zaj)"

  %a&kon i 'rze"hodz)" do swoi"h komnat. 0 Musimy 'owiedzie* Mat"e...

  0 /"i) +'i( /asza /ysoko+* 0 rzek 'rzy"iszonym gosem P&an"het.

  0 ie( nie +'i! 0 odezwaa si! Laurana. 0 , nawet je+&i s'aam( z rado+"i) roz%udz! si!(

  e%y 'osu"ha* do%ry"h wie+"i. 4 "zym to m$wi"ie8 Tar"za o'ada8

  /y"ie"zon) no"nym &otem z domu i dniem wysu"hiwania samy"h okro'ny"h wie+"i

  Lauran! zdoano w ko"u nakoni*( %y udaa si! na s'o"zynek. Miaa wasny 'ok$j wkr$&ewskim 'aa"u( a&e Medan w o%awie 'rzed za%$j"ami Bery& wyda rozkaz( %y %udynek

  o'u+"ia "aa su%a( wszystkie 'okoj$wki( e&fi""y dworzanie( ksi!gowi i ku"harze. Postawi

  wok$ 'aa"u stranik$w( kt$rzy mie&i 'rzykazane nie w'usz"za* do +rodka nikogo 'r$"z

  niego samego i jego adiutanta. Medan m$g%y nie ufa* nawet jemu( gdy%y nie to( e wiedzia(

  i $w jest #y"erzem So&amnijskim( %ez reszty oddanym Lauranie. ast!'nie u'ar si!( e%y

  kr$&owa 'ooya si! na sofie w sa&oniku i&thasa( gdzie mona %yo "zuwa* nad jej snem.

  -iedy marszaek uda si! do swojej kwatery g$wnej( zostawi So&amnij"zyka( erarda( i synawad"zyni( %y trzyma&i 'rzy niej no"n) wart!.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  35/395

  0 /ie+"i s) 'rawdziwe( matko 0 'owiedzia i&thas( 'od"hodz)" do niej. 0 Tar"za

  o'ada.

  0 To %rzmi "udownie 0 ostronie zauwaya Laurana. 0 Podaj mi( 'rosz!( P&an"he"ie(

  m$j sz&afrok( e%ym nie musiaa duej zak$"a* s'okoju umysu marszaka. Mimo to( nie

  ufam tym doniesieniom. ie'okoi mnie naga syn"hroniza"ja.

  Szata -r$&owej Matki miaa de&ikatny ko&or %zu i koronkowy konierz. /osy

  s'yway na jej ramiona ni"zym "ie'y mi$d. 4"zy w kszta"ie migda$w roz+wiet&a %!kit

  nieza'ominajek. Bya starsza od Medana o wie&e( wie&e wiosen( a jednak wyg&)daa duo

  modziej ni on( %owiem e&fie &ato modo+"i i 'i!kna usy"ha w zim! staro+"i wo&niej( ni to

  si! dzieje w 'rzy'adku &udzi.

  Przyg&)daj)" si! marszakowi( i&thas ujrza na twarzy owego "zowieka nie "hodn)

  'ow+"i)g&iwo+* godn) ry"erza( a&e %$& mio+"i( %eznadziejnej mio+"i( kt$ra nigdy nie

  moga%y s'otka* si! z wzajemno+"i)( nie moga%y %y* nawet wy'owiedziana. i&thas nie

  'aa w'rawdzie sym'ati) do Medana( a&e $w widok zagodzi jego u"zu"ia( a nawet s'rawi(

  e zro%io mu si! go a&. Marszaek 'ozosta( wyg&)daj)" 'rzez okno( a jego o%&i"ze na

  'owr$t stao si! surowe i odzyska zimn) krew.

  0 6a$my( matko( e owo zgranie w "zasie to 'rzy'adek 0 na&ega i&thas. 0 Tar"za

  o'ada( kiedy naj%ardziej za&ey nam na tym( %y tak si! stao. dy%y jesz"ze istnie&i %ogowie(

  domniemywa%ym( e nad nami "zuwaj).

  0 ,&e %og$w nie ma 0 od'ara Laurana( z%ieraj)" 'oy sz&afroka. 0 Bogowie nas

  o'u+"i&i. ie wiem wi!"( jak 'rzyj)* owe wie+"i 'oza tym( %y %y* ostron) i nie wi)za* z

  nimi wi!kszy"h nadziei.

  0 Musz! 'owiedzie* "o+ &udziom( matko 0 rzu"i z nie"ier'&iwo+"i) i&thas. 0 a rano

  zwoaem senat. 0 Skierowa s'ojrzenie w kierunku Medana. 0 /idzisz( 'anie( nie trwoniem

  "zasu tej no"y. Musimy za"z)* ewakua"j! dzisiaj( je+&i ma si! uda* '&an wy'rowadzenia z

  miasta tysi!"y jego mieszka"$w. To( "o mam do 'rzekazania mojemu &udowi( %! 0 dzie d&ani"h strasz&iwym "iosem( matko. Potrze%na mi nadzieja( kt$r) m$g%ym im da*.

  0 Aadzieja jest jak mar"hew( kt$r) zawieszaj) koniowi 'rzed 'yskiem( e%y zmusi*

  go do da&szej har$wki 0 wysze'taa Laurana 0 2o 'owiedziaa+( matko8 0 s'yta i&thas. 0

  M$wia+ tak "i"ho( nie dosyszaem "i!.

  0 My+&aam o "zym+( "o usyszaam od kogo+ dawno temu. / owym "zasie zdawao

  mi si!( e $w kto+ %y zgorzkniay i "yni"zny. Teraz my+&!( e %y* moe 'rzemawiaa 'rzez

  niego m)dro+*. 0 Laurana west"hn!a( otrz)sn!a si! ze ws'omnie. 0 Prze'raszam "i!( synu./iem( e to "i w ni"zym nie 'omoe.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  36/395

  #y"erz( adiutant Medana( wszed do 'okoju. Sta z sza"unkiem w "iszy( a&e atwo

  mona %yo wy"zyta* z jego na'i!tej sy&wetki( e usiowa zwr$"i* na sie%ie i"h uwag!.

  Marszaek zauway go 'ierwszy.

  0 Tak( erardzie( "o si! stao8 0 s'yta.

  0 Dro%nostka. ie "h"ia%ym 'rzeszkadza* -r$&owej Mat"e 0 od'ar erard( kaniaj)"

  si!. 0 2zy mog&i%y+my 'orozmawia* na oso%no+"i( m$j 'anie8 3e+&i 3ego /ysoko+* 'ozwo&i8

  0 Moe"ie odej+* 0 rzek i&thas i odwr$"i si! ku mat"e( %y s'r$%owa* j) 'rzekona*.

  Medan( skoniwszy si!( odszed na %ok z erardem( kieruj)" si! w stron! %a&konu

  kr$&ewskiej komnaty( z kt$rego roz"i)ga si! widok na ogr$d.

  ,diutant nosi z%roj! 2zarny"h #y"erzy eraki( "ho* d&a wasnej wygody zdj) "i!ki

  kirys. 6my krew i inne +&ady niedawnej wa&ki ze smokow"em( a&e nada& wyg&)da na mo"no

  'otur%owanego. ikt nigdy nie nazwa%y modego So&amnij"zyka 'rzystojnym. /osy mia

  $te ni"zym ka"zany kukurydzy( twarz 'ozna"zon) dzio%ami 'o os'ie( "o( w 'o)"zeniu z

  'ojawiaj)"ymi si! na niej teraz roz&i"znymi +wieymi si"ami( %!kitnymi( zie&onymi i

  fio&etowymi( nijak nie 'rzydawao mu urody. 3ego mo"n) stron) %yy za to o"zy( intensywnie(

  fra'uj)"o %!kitne. Te o"zy 'atrzyy teraz z 'owag)( zasnute "ieniem i zadaway kam jego

  za'ewnieniom o trywia&no+"i s'rawy.

  0 3eden z naszy"h stranik$w m$wi( e dw$"h &udzi "zeka na do&e i o%ydwaj domagaj)

  si!( %y i"h w'usz"zono do 'aa"u. 3eden z ni"h to senator 0 'rzerwa( marsz"z)" %rwi.

  0 ie 'otrafi! 'rzy'omnie* so%ie( jak si! nazywa 0 e&fi"kie imiona to d&a mnie jeden

  %ekot 0 a&e jest wysoki i 'atrzy na mnie z g$ry( jak%ym %y mr$wk) na ster"ie od'adk$w.

  Medan wykrzywi usta w zdumieniu.

  0 , widok jego twarzy 'rzywouje o%raz "zowieka( kt$ry wa+nie ugryz s'&e+nia)

  fig!8

  0 6gadza si!( m$j 'anie.

  0 Pa&thainon 0 zgad Medan. 0 /ad"a Marionetek. 6astanawiaem si!( kiedy wkro"zyna s"en!. 0 S'ojrza na kr$&a 'rzez szk&ane drzwi. 0 6u'enie tak samo( jak w starej %aj"e d&a

  dzie"i( Pa&thainon odkryje( e jego marionetkowy kr$& 'rzemieni si! w 'rawdziwego wad"!.

  I zu'enie ina"zej( ni w dzie"i!"ej o'owie+"i( nie wydaje mi si!( a%y &a&karz %y zadowo&ony

  z utraty swojej kukieki.

  0 2zy ma zosta* w'usz"zony do +rodka( m$j 'anie8

  0 ie 0 od'ar "hodno Medan. 0 -r$& ma teraz inne s'rawy na gowie. ie"h

  Pa&thainon "zeka na wo&n) "hwi&! 3ego /ysoko+"i. -to jesz"ze "h"e tu wej+*8S'ojrzenie erarda 'rzesoni "ie. 6niy gos.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  37/395

  0 Ten e&f -a&indas( m$j 'anie. Prosi( e%y go w'usz"zono. Syszaem( jak m$wi( e

  jest tutaj -r$&owa Matka. 4dmawia odda&enia si!.

  Medan nasroy %rwi.

  0 Sk)d dowiedzia si!( e Laurana znajduje si! w 'aa"u8

  0 ie wiem( m$j 'anie 0 od'ar erard. 0 ie usysza tego od swojego %rata. Tak jak

  nakazae+( nie 'ozwo&i&i+my -e&e9androsowi wyj+* z zamku. -iedy do'adao mnie

  zm!"zenie( tak e nie mogem ju 'odnie+* 'owiek( P&an"het trzyma wart!( 'i&nuj)"( e%y

  $w nie usiowa si! wymkn)*.

  /zrok Medana s'o"z) na -e&e9androsie. ?&f( o'atu&ony swoj) o'o"z)( najwyra5niej

  w"i) jesz"ze g!%oko s'a w od&egym rogu 'okoju.

  0 Panie 0 s'yta erard. 0 2zy mog! m$wi* %ez ogr$dek8

  Marszaek u+mie"hn) si! krzywo.

  0 ie ro%isz ni" innego( od kiedy ty&ko 'rzystae+ do mnie na su%!( mody

  "zowieku.

  0 /a+"iwie to nie nazwa%ym tego A'rzystaniem do "ie%ie na su%!( m$j 'anie 0

  od'ar erard. 0 3estem tutaj( 'oniewa( o "zym musiae+ wiedzie* a&%o "zego moge+ si!

  domy+&a*( uznaem( e zostanie 'rzy to%ie %!dzie naj&e'szym s'oso%em( %y "hroni* -r$&ow)

  Matk!. /iem( e jeden z ty"h dw$"h e&f$w jest zdraj"). /iem( e jeden z ni"h

  s'rzeniewierzy si! Lauranie( 'ani( kt$ra darzya i"h zaufaniem. To w ten s'os$%

  dowiedziae+ si!( e tamtego ranka Pa&in Majere %!dzie w &esie i "zekae+ na niego. 3eden z

  ni"h 'owiedzia "i o tym. & ty&ko oni mog&i o tym wiedzie*. 2zy mam ra"j!8 0 3ego gos %y

  surowy i d5wi!"zao w nim oskarenie.

  Medan 'rzyg&)da mu si! wnik&iwie.

  0 Tak( masz ra"j!. /ierz mi( So&amnij"zyku( nie 'atrzysz na mnie z wi!ksz) odraz) ni

  ja sam. Tak( wykorzystaem -a&indasa. ie miaem innego wyj+"ia. 3e+&i%y ta szumowina nie

  zdaa ra'ortu mnie( zame&dowaa%y si! %ez'o+rednio u Bery& i nie wiedzia%ym( jak 'oto"zyysi! s'rawy. 6ro%iem( "o ty&ko mogem( e%y "hroni* -r$&ow) Matk!. /iedziaem doskona&e(

  e 'omagaa re%e&iantom i zagrzewaa i"h do wa&ki. dy%y nie ja( Bery& dawno ju

  u+mier"ia%y Lauran!. ie os)dzaj mnie zatem z%yt szy%ko( mody "zowieku.

  0 /y%a"z( m$j 'anie 0 od'ar ze skru"h) erard. 0 ie wiedziaem. 2o zro%imy8 2zy

  mam odesa* -a&indasa8

  0 ie 0 'owiedzia Medan( tr)" %rod! 'okryt) szaro+"i) jednodniowego zarostu. 0

  Le'iej e%y %y tutaj( gdzie mog! go mie* na oku. Li"ho wie( jaki"h naro%i%y szk$d( gdy%y'ozwo&i* mu na wa!sanie si! &uzem.

 • 7/22/2019 Weis Margaret, Hickman Tracy - Wojna Dusz 02 - Smoki Zagubionej Gwiazdy

  38/395

  0 Mona %y go... usun)* 0 zasugerowa z 'ewn) nie"h!"i) erard.

  Medan 'okr!"i gow).

  0 Laurana moga%y jesz"ze uwierzy*( e jeden z jej sug okaza si! sz'iegiem( a&e

  sz"zerze w)t'i!( e da%y temu wiar! jej syn. -e&e9andros na 'ewno nie 'rzyj)%y tego do

  wiadomo+"i i gdy%y+my za%i&i jego %rata( 'odni$s%y t