Upadli aniołowie

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Upadli aniołowie

 • www.prawdybiblijne.comSerwis internetowy polskich chrystadelfian

  Upadli anioowieCz 2: Lucyfer szataska manipulacja

  AK zgodnie twierdz wyznawcy doktryny upadych aniow, najwybitniejszym z nich, ichniekwestionowanym przywdc i rwnoczenie naczelnym wichrzycielem zatruwajcym

  ycie caego rodzaju ludzkiego jest tajemnicza posta o imieniu Lucyfer. Wydaje si, e na-wet niektrzy zagorzali ateici, nie uznajcy istnienia Boga, wierz w szatana Lucyfera. Jestto posta tak znana, e nie ma chyba sensu rozpisywa si o tym, jak funkcjonuje w yciucodziennym i kulturze oraz jakie zwykle wywouje skojarzenia. Zobaczmy lepiej, co ma dopowiedzenia o nim Biblia.

  Wyjanijmy na wstpie, e imi Lucyfer wystpuje tylko w jednym, jedynym wersecieBiblii, mianowicie w Ksidze Izajasza 14,12, i to tylko w niektrych, nielicznych tumacze-niach. W hebrajskim oryginale znajdujemy w tym miejscu okrelenie helel ben-szachar (

  ). Helel odnosi si do planety Wenus, ben-szachar natomiast to janiejcy syn poranka. Zobaczmy, jak poradzili sobie z t fraz autorzy kilku polskich przekadw:

  Jako to, e spad z nieba, o jutrzenko! ktra wschodzisz rano? powalony a na zie-mi, ktry wtli narody! (Biblia Gdaska 1632)

  Jake to rune spod nieba! Promienna gwiazdo, synu jutrzenki! Na ziemi ci powa-lono ciebie, zwycizco narodw! (Biblia Poznaska 1974/75)

  Jake ty spade a z niebios, ty gwiazdo poranna i synu jutrzenki? Jak si to stao, eleysz na ziemi ty, ktremu suyy wszystkie narody? (Biblia Warszawsko-Praska1997)

  Jake spade z niebios, Janiejcy, Synu Jutrzenki? Jake rune na ziemi, ty, ktrypodbijae narody? (Biblia Tysiclecia, wyd. V 1999)

  O, jake spade z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jeste na ziemi,pogromco narodw! (Biblia Warszawska 1975)

  Jake rune a z nieba, janiejca gwiazdo, synu jutrzenki? Na ziemi ci powalono,zdobywco wielu narodw! (Edycja w. Pawa 2008)

  Dziecko HieronimaSkd zatem wzi si tutaj Lucyfer? Jego pojawienie si zawdziczamy najprawdopodobniejHieronimowi. On to wedug wielu rde historycznych uy tego sowa jako pierwszy w swoim przekadzie Biblii na acin z jzykw oryginaw, czyli hebrajskiego i greki. Dzie-o Hieronima, ktre powstao w latach 382-406, znane jest jako Wulgata. Tumaczenie towywaro wielki wpyw na szereg pniejszych tumacze. Jednym z powodw by fakt, ew Kociele Katolickim acina bya jzykiem urzdowym i przez dugie stulecia obowizy-wa w tym kociele zakaz tumaczenia Biblii z jzykw oryginalnych. Wolno byo tumaczytylko z aciny, czyli de facto z Hieronima (na marginesie mona doda, e z biegiem lat po-wstay rne warianty Wulgaty).

  Tumaczenie zaproponowane przez Hieronima wydaje si nieco mniej udane ni te zacy-towane wyej, gdy bardziej odbiega od oryginau. aciskie Lucifer znaczy bowiem nios-cy wiato i adn miar nie nawizuje do Wenus. Wkrtce za przekonamy si, e nawiza-nie takie jest niezwykle istotne.

  J

 • www.prawdybiblijne.comSerwis internetowy polskich chrystadelfian

  2

  Sama idea upadego anioa istniaa jednak ju wczeniej, zanim Hieronim wymyli mutak wdziczne imi. Posta ta bya kojarzona z upadym anioem ju w III wieku n.e. Interpre-tacja taka wynikaa z bdnego zaoenia, e Ewangelia ukasza 10,18 jest wyjanieniemKsigi Izajasza 14,12.

  wiatowa karieraDo rozpowszechnienia si imienia Lucyfer przyczyni sizapewne fakt, i wystpuje ono w angielskiej Wersji KrlaJakuba (znanej te jako Wersja Autoryzowana) z 1611 roku,ktra jest jednym z najbardziej popularnych i najwyej ce-nionych tumacze Biblii na wiecie.

  Jednak prawdziw karier w wiecie Lucyfer zawdziczaangielskiemu poecie Johnowi Miltonowi. Jest on autorempoematu epickiego w 12 ksigach p.t. Raj utracony (ParadiseLost), ktry zosta wydany po raz pierwszy w roku 1667.Rozszerzona wersja poematu ukazaa si w roku 1674. Zgod-nie z tym, co sugeruje tytu, znajdziemy w utworze historiwypdzenia czowieka z ogrodu Eden (zgodn w do duymstopniu z opisem Ksigi Rodzaju), lecz ludziom powiconajest tylko poowa tego dziea. Pocztkowe sze ksig opo-wiada o buncie aniow w niebie. Na czele tej rebelii stoi niekto inny jak nasz bohater, Lucyfer. Milton bardzo szczeg-owo i sugestywnie konstruuje posta Lucyfera. Raj utracony,ktry uwaany jest dzisiaj za jedno z najwybitniejszych arcydzie literatury angielskiej, wy-war ogromny wpyw na innych twrcw, zwaszcza na angielskich romantykw. Inspirowamidzy innymi poet, pisarza i malarza Williama Blakea, ktry zilustrowa niektre z dzieMiltona.

  Jak powszechnie wiadomo, prawda historyczna czsto przegrywaa z fikcj literack wewspczesnych czasach za z fikcj gazetow, filmow czy telewizyjn. Nie inaczej jestw tym przypadku. Twrcza fantazja Johna Miltona wielce przyczynia si do zastpieniaprawdy Biblii fantastycznymi opowieciami o dumnym, wyniosym i jake niebezpiecznymszatanie o imieniu Lucyfer i jego poplecznikach. Oto przykad:

  Bg nie stworzy Lucyfera jako anioa za, lecz anioa pod kadym wzgldem doskona-ego. Biblia mwi o Lucyferze: Bye odbiciem doskonaoci, peen mdroci i niezrw-nanie pikny... bye doskonay w postpowaniu swoim od dni twego stworzenia, a zna-laza si w tobie nieprawo (Ez.28:12.15).

  Anioowie mieli Lucyfera w wielkim powaaniu, gdy by pikn istot o wielkiej inteli-gencji (Ez.28:12), a swoj pozycj ustpowa tylko Bogu Ojcu i Synowi (Ez.28:14).Z czasem pycha pobudzia go do buntu. Zapragn zaj miejsce rwne Bogu (Iz.14:13-14).

  Lucyfer obrci swj wpyw przeciwko Bogu. Nie dziaa jawnie, lecz pod pozorem su-enia Krlestwu Boemu. Rozsiewa niezadowolenie, ale swe motywy skrywa pod pasz-czykiem starania o prawa i swobody aniow. Dziki temu przecign ich trzeci czna swoj stron (Ap.12:4.9).

  Czy win by defekt w akcie stworzenia? Nie, gdy Bg stworzy Lucyfera doskonaymanioem (Ez.28:12). Da mu, jak kadej istocie w kosmosie - woln wol. Tyle, e Szatanuczyni z niej zy uytek, wybierajc nieposuszestwo wobec Praw Boych.

  Bg mg zniszczy bunt w zarodku, ale unicestwienie anioa o tak wielkim wpywie, niebyoby w peni zrozumiane w niebie. Grzech by dotd nieznany w kosmosie, tote

  William Blake Szatan podburzaupade anioy (1808 , Muzeum

  Wiktorii i Alberta, Londyn)Ilustracja do Raju utraconego

  www.prawdybiblijne.comSerwis internetowy polskich chrystadelfian

  2

  Sama idea upadego anioa istniaa jednak ju wczeniej, zanim Hieronim wymyli mutak wdziczne imi. Posta ta bya kojarzona z upadym anioem ju w III wieku n.e. Interpre-tacja taka wynikaa z bdnego zaoenia, e Ewangelia ukasza 10,18 jest wyjanieniemKsigi Izajasza 14,12.

  wiatowa karieraDo rozpowszechnienia si imienia Lucyfer przyczyni sizapewne fakt, i wystpuje ono w angielskiej Wersji KrlaJakuba (znanej te jako Wersja Autoryzowana) z 1611 roku,ktra jest jednym z najbardziej popularnych i najwyej ce-nionych tumacze Biblii na wiecie.

  Jednak prawdziw karier w wiecie Lucyfer zawdziczaangielskiemu poecie Johnowi Miltonowi. Jest on autorempoematu epickiego w 12 ksigach p.t. Raj utracony (ParadiseLost), ktry zosta wydany po raz pierwszy w roku 1667.Rozszerzona wersja poematu ukazaa si w roku 1674. Zgod-nie z tym, co sugeruje tytu, znajdziemy w utworze historiwypdzenia czowieka z ogrodu Eden (zgodn w do duymstopniu z opisem Ksigi Rodzaju), lecz ludziom powiconajest tylko poowa tego dziea. Pocztkowe sze ksig opo-wiada o buncie aniow w niebie. Na czele tej rebelii stoi niekto inny jak nasz bohater, Lucyfer. Milton bardzo szczeg-owo i sugestywnie konstruuje posta Lucyfera. Raj utracony,ktry uwaany jest dzisiaj za jedno z najwybitniejszych arcydzie literatury angielskiej, wy-war ogromny wpyw na innych twrcw, zwaszcza na angielskich romantykw. Inspirowamidzy innymi poet, pisarza i malarza Williama Blakea, ktry zilustrowa niektre z dzieMiltona.

  Jak powszechnie wiadomo, prawda historyczna czsto przegrywaa z fikcj literack wewspczesnych czasach za z fikcj gazetow, filmow czy telewizyjn. Nie inaczej jestw tym przypadku. Twrcza fantazja Johna Miltona wielce przyczynia si do zastpieniaprawdy Biblii fantastycznymi opowieciami o dumnym, wyniosym i jake niebezpiecznymszatanie o imieniu Lucyfer i jego poplecznikach. Oto przykad:

  Bg nie stworzy Lucyfera jako anioa za, lecz anioa pod kadym wzgldem doskona-ego. Biblia mwi o Lucyferze: Bye odbiciem doskonaoci, peen mdroci i niezrw-nanie pikny... bye doskonay w postpowaniu swoim od dni twego stworzenia, a zna-laza si w tobie nieprawo (Ez.28:12.15).

  Anioowie mieli Lucyfera w wielkim powaaniu, gdy by pikn istot o wielkiej inteli-gencji (Ez.28:12), a swoj pozycj ustpowa tylko Bogu Ojcu i Synowi (Ez.28:14).Z czasem pycha pobudzia go do buntu. Zapragn zaj miejsce rwne Bogu (Iz.14:13-14).

  Lucyfer obrci swj wpyw przeciwko Bogu. Nie dziaa jawnie, lecz pod pozorem su-enia Krlestwu Boemu. Rozsiewa niezadowolenie, ale swe motywy skrywa pod pasz-czykiem starania o prawa i swobody aniow. Dziki temu przecign ich trzeci czna swoj stron (Ap.12:4.9).

  Czy win by defekt w akcie stworzenia? Nie, gdy Bg stworzy Lucyfera doskonaymanioem (Ez.28:12). Da mu, jak kadej istocie w kosmosie - woln wol. Tyle, e Szatanuczyni z niej zy uytek, wybierajc nieposuszestwo wobec Praw Boych.

  Bg mg zniszczy bunt w zarodku, ale unicestwienie anioa o tak wielkim wpywie, niebyoby w peni zrozumiane w niebie. Grzech by dotd nieznany w kosmosie, tote

  William Blake Szatan podburzaupade anioy (1808 , Muzeum

  Wiktorii i Alberta, Londyn)Ilustracja do Raju utraconego

  www.prawdybiblijne.comSerwis internetowy polskich chrystadelfian

  2

  Sama idea upadego anioa istniaa jednak ju wczeniej, zanim Hieronim wymyli mutak wdziczne imi. Posta ta bya kojarzona z upadym anioem ju w III wieku n.e. Interpre-tacja taka wynikaa z bdnego zaoenia, e Ewangelia ukasza 10,18 jest wyjanieniemKsigi Izajasza 14,12.

  wiatowa karieraDo rozpowszechnienia si imienia Lucyfer przyczyni sizapewne fakt, i wystpuje ono w angielskiej Wersji KrlaJakuba (znanej te jako Wersja Autoryzowana) z 1611 roku,ktra jest jednym z najbardziej popularnych i najwyej ce-nionych tumacze Biblii na wiecie.