Uczeń przewlekle chory

Click here to load reader

download Uczeń przewlekle chory

of 15

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Psychologiczne aspekty funkcjonowania. Uczeń przewlekle chory. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Uczeń przewlekle chory

 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania

 • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnychTermin specjalne potrzeby edukacyjne odnosi si do tej grupy uczniw, ktra nie moe podoa wymaganiom powszechnie obowizujcego programu edukacyjnego. S to uczniowie przejawiajcy wiksze trudnoci w uczeniu si oraz potrzebujcy pomocy pedagogicznej, najczciej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania oraz specjalnych metod dostosowanych do potrzeb, moliwoci i ogranicze konkretnego dziecka.

 • z uszkodzeniami sensorycznymi,z niesprawnoci motoryczn (uszkodzenie narzdu ruchu, przewleke choroby narzdw),z niepenosprawnoci psychiczn (umysowo upoledzone z niepenosprawnoci intelektualn, psychicznie chore z zaburzeniami osobowoci i zachowania oraz cierpice na epilepsj), Do grupy uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza si dzieci i modzie:

 • z niepenosprawnoci zoon, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami komunikacji jzykowej,z autyzmem dziecicym i pokrewnymi schorzeniami,ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si,z niepenosprawnoci spoeczn,z przewlekymi schorzeniami somatycznymiDo grupy uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza si dzieci i modzie:

 • Niepenosprawno i choroby przewleke w yciu ucznia.W Polsce za osob niepenosprawn uwaa si tak, ktrej psychiczny, fizyczny lub umysowy stan w sposb trway lub okresowy ogranicza, utrudnia bd w peni uniemoliwia wykonywanie rl spoecznych, a przede wszystkim zdolnoci uatwiajce wykonywanie zawodowej pracy .Niepenosprawno- kryterium medyczne- orzeczenie o niepenosprawnoci.Niepenosprawno- kryterium owiatowe- orzeczenie do ksztacenia specjalnego- nie obejmuje uczniw przewlekle chorych.

 • Stanowisko MENKsztacenie uczniw przewlekle chorych nie wymaga specjalnej organizacji nauki i wprowadzania innych ni wobec ich zdrowych rwienikw metod pracy dydaktycznej. Biorc jednak pod uwag, e uczniowie ci niekiedy posiadaj inne ni dydaktyczne potrzeby wynikajce z przewlekej choroby przepisy prawa owiatowego uwzgldniy moliwo zapewnienia im w szkole rnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej. Pomoc t organizuje si na podstawie opinii, wydanej przez poradni psychologiczno pedagogiczn, uwzgldniajcej wskazania lekarza dotyczce wymaga zdrowotnych dziecka.

 • Cechy choroby przewlekejPojawia si w rnym wieku;Ma dugotrway przebieg;Moe towarzyszy choremu przez cae ycie;Moe mie agodny lub burzliwy przebieg;Sposb leczenia jest dugi, mudny i uciliwy;Sposb leczenia wie si czsto z koniecznoci dugotrwaych pobytw w szpitalu oraz rozki z bliskimi;Niektre choroby zagraaj bezporednio yciu dziecka.

 • Trudnoci uczniw najczciej zwizane s z:dolegliwociami somatycznymi zwizanymi z chorob (np. bl),stresami zwizanymi z diagnozowaniem i leczeniem,lkiem przed mierci lub krtszym trwaniem ycia,wiadomoci ogranicze,niepewnoci co do moliwoci zdobycia zawodu, zawarcia maestwa, posiadania potomstwa,zmian klimatu w rodzinie.

 • Psychologiczne nastpstwa przewlekej choroby:

  lk, smutek, poczucie zagroenia;koncentracja na potrzebach podstawowych (picie, jedzenie, poczucie bezpieczestwa);koncentracja na aktualnej sytuacji, na tu i teraz, niech do planowania i mylenia o przyszoci;utrata perspektywy yciowej oraz nadziei;poczucie braku wpywu na zdarzenia;obnienie samooceny, poczucia wasnej wartoci, poczucie wstydu i bycia innym;ograniczenie stymulacji zewntrznej szczeglnie przy dugotrwaym unieruchomieniu, leeniu w ku;obnienie motywacji do dziaania bierno, nuda.

 • Czynniki wpywajce na funkcjonowanie w szkole:rodzaj choroby lub niepenosprawnoci i stan psychofizyczny ucznia;sytuacja oraz atmosfera w jego rodzinie warunki ycia i postawy rodzicw oraz ich zdrowie psychiczne, spjno rodziny i relacje midzy jej czonkami, wsparcie spoeczne;dostpno opieki medycznej oraz opieka pielgniarki szkolnej;warunki i organizacja nauczania odlego do szkoy, warunki nauczania, metody pracy;przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem przewlekle chorym lub niepenosprawnym znajomo specyfiki jego zaburze, stanu psychofizycznego, potrzeb, zasad udzielania pomocy w stanach wystpienia objaww wymagajcych pomocy.

 • Czynniki utrudniajce funkcjonowanie w szkoledugotrwaa lub czsta absencja szkolna powoduje zalegoci, luki wiadomoci, izolacj spoeczn;zmiany psychofizycznej dyspozycji do nauki (np. trudnoci w koncentracji uwagi, mczliwo wolne tempo pracy, zmienno zainteresowa), zalene od samopoczucia, wspistniejcych zaburze emocjonalnych, stosowanych lekw, zmiennoci nastroju (powodujce zakcenia w kontaktach spoecznych);wspistnienie w niektrych chorobach upoledzenia sprawnoci manualnej, oglnej sprawnoci fizycznej lub upoledzenia funkcji lokomocyjnych (zaburzajce ogln aktywno ucznia, jego kontakty spoeczne, uzaleniajce go od innych osb);ograniczenia w zajciach WF, wyborze zawodu.

 • Mechanizmy obronne wystpujce u osb przewlekle chorychpowrt do wczeniejszych form zachowania (regresja),odrzucenie choroby (sposb na zmniejszenie lku),obwinianie innych za istnienie choroby, przeniesienie lku zwizanego z chorob na inne, mao wane problemy, obwinianie si, uznanie choroby za kar za swoje wczeniejsze ze postpowanie.

 • Gwne obszary pomocy psychologicznejdziecku przewlekle choremu i jego rodziniePrzystosowanie si do choroby dziecka uczenie si nowych umiejtnoci zwizanych z opiek nad nim, leczeniem i organizacj ycia domowego,Odbudowa poczucia bezpieczestwa,Radzenie sobie z przykrymi uczuciami uczenie si rozmawiania o chorobie, uczuciach z ni zwizanych i innych trudnych sprawach.Budowanie u dziecka motywacji do ycia i dziaania.Stwarzanie warunkw i stymulowanie rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i spoecznego dziecka.Umacnianie w dziecku poczucia wasnej wartoci poprzez stwarzanie sytuacji umoliwiajcych mu kreatywne dziaania, odnoszenie sukcesu oraz dokonywanie samodzielnych wyborw.

 • Gwne obszary pomocy psychologicznejdziecku przewlekle choremu i jego rodziniePoszukiwanie wraz z dzieckiem takich obszarw aktywnoci, ktre s dla niego dostpne i dozwolone, pomimo choroby. Proponowanie takich dziaa, z ktrych moe czerpa rado i satysfakcj.Zachcanie dziecka do tworzenia planw i mylenia o przyszoci oraz pomaganie w ich realizacji. Wyrabianie w dziecku poczucia wpywu na zdarzenia , szukanie sfer i obszarw aktywnoci, w ktrych jest to moliwe, umoliwienie dziecku wykazania si samodzielnoci w podejmowanych decyzjach i dziaaniach.Budowanie przyjaznych relacji z rwienikami.Utrzymywanie dobrej atmosfery w rodzinie.

 • BibliografiaGralczyk E.: Choroba dziecka w twoim yciu. CMPPP, Warszawa 1996.Obuchowska I., Krawczyski M.: Chore dziecko. Nasza Ksigarnia, Warszawa 1991.Obuchowska I.: Dziecko niepenosprawne w rodzinie. WSiP, Warszawa 1995.Woynarowska B.(red.): Zdrowie i szkoa. PZWL, Warszawa 2000.Gralczyk E. Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. CMPPP, Warszawa 2009.

  Opracowanie: mgr Anna Bujarskapsycholog