Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

download Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

of 15

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

 • Strona | 1Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  Rozpoczynamy prac z programem

  PowerPoint naley do programw z pakietu biurowego Microsoft Offi ce. Jest to program do tworzenia grafi ki prezentacyjnej, ktry pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnie. Jest szczeglnie przydatny do prezentowania informacji w czasie wykadw i referatw. Gotow prezentacj mona wykorzysta w czasie omawiania zagadnienia oraz umieci j w sieci Intranet lub Internet. Kada prezentacja skada si z wielu oddzielnych slajdw i mona j zapisa jako plik z domylnym rozszerzeniem .pptx.

  Uruchamiajc program naley wybra z menu Start | Wszystkie programy | Microsoft Offi ce | Microsoft Offi ce PowerPoint 2007.

  Rysunek 1. Okno programu PowerPoint po uruchomieniu

  Po uruchomieniu programu pojawia si okno zbudowane z nastpujcych podstawowych elementw:

  wstki ze wszystkimi narzdziami do pracy z programem (1),

  okna konspektu slajdw, ktre zawiera miniatury wszystkich slajdw uytych w prezentacji (2),

 • 2 | Strona Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  edytowanego slajdu (3),

  miejsca na notatki prelegenta (4),

  paska stanu zawierajcego rne przydatne informacje oraz przyciski do zmiany ukadu wywietlania slajdw (5).

  W prawym dolnym rogu ekranu moemy ustali trzy tryby wywietlania prezentacji:

  Rysunek 2. Zmiana wywietlania widokw slajdw

  Widok normalny, do edycji slajdw w tym widoku najczciej tworzy si prezentacj (1),

  Widok sortowania slajdw w tym widoku mona zmienia kolejno slajdw albo wkleja slajdy skopiowane z innej prezentacji (2),

  Pokaz slajdw od biecego slajdu (lub Shift +F5) uruchamiamy pokaz, eby zobaczy efekt pracy nad biecym slajdem. Aby uruchomi prezentacj od pierwszego slajdu naley zaznaczy ten slajd, a nastpnie wczy pokaz slajdw lub nacisn klawisz F5 (3).

  Szablony projektw

  Program Microsoft PowerPoint udostpnia rnorodne szablony projektw, pozwalajce nada prezentacji wczeniej zaprojektowany wygld. Ze wstki narzdziowej wybieramy kart Projekt. Na wstce pojawi si motywy (szablony).

  Rysunek 3. Ustalenie szablonu (motywu) prezentacji

  Podczas pracy z programem PowerPoint moemy skorzysta take z szablonw znajdujcych si na stronie Microsoft Offi ce online. Znajduj si tam rne kategorie szablonw, a kady slajd zawiera instrukcj, co powinno si na nim znajdowa zgodn z tematyk wybranego szablonu.

 • Strona | 3Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  Wstawianie nowych slajdw

  Po ustaleniu szablonu mona przystpi do pracy nad prezentacj. Po wykonaniu slajdu tytuowego wstawiamy nastpny, wybierajc ze wstki Narzdzia gwne opcj Nowy slajd.

  Rysunek 4. Wstawianie nowego slajdu wybr ukadu

  W tym miejscu naley wskaza ukad kolejnego slajdu. Ukad okrela sposb, w jaki uoone s elementy na slajdzie. Zawiera symbole zastpcze, ktre z kolei zawieraj tekst, na przykad tytuy i listy punktowane, oraz tre slajdu lub tabele, wykresy, obrazy, ksztaty oraz obiekty clipart. Wybr ukadu slajdu zaley od tego, co chcemy na slajdzie umieci.

  Na nowym pustym slajdzie pojawiaj si ikony umoliwiajce dodanie elementw grafi cznych lub multi medialnych do slajdu. Po najechaniu kursorem myszki zostaje wywietlona podpowied. Na slajdach umieszczamy listy wypunktowane oraz w razie potrzeby rne obiekty grafi czne, fi lmy i dwiki.

  Rysunek 5. Wstawianie zawartoci do slajdw

 • 4 | Strona Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  Wstawianie zawartoci do slajdw obejmuje:

  1. wstawianie grafi ki SmartArt

  2. wstawianie wykresu

  3. wstawianie tabeli

  4. wstawianie obrazu z pliku

  5. wstawianie obiektu clipart

  6. wstawianie klipu multi medialnego

  Wstawianie zawartoci slajdu

  Wstawianie i edycja tekstu

  Aby co napisa, klikamy myszk na wybranym polu tekstowym, co spowoduje pojawienie si kursora umoliwiajcego wprowadzanie tekstu. Jeli tekst nie mieci si w symbolu zastpczym, program stopniowo zmniejsza rozmiar czcionki i interlini, aby zmieci si cay tekst.

  W programie PowerPoint 2007 mona szybko formatowa tekst, korzystajc z opcji formatowania dostpnych na minipasku narzdzi, ktry jest wywietlany automatycznie po zaznaczeniu tekstu. Jest on take wywietlany razem z menu po zaznaczeniu tekstu i klikniciu prawym przyciskiem myszy.

  Rwnie dobrze mona skorzysta z grupy narzdzi Czcionka, ktra znajduje si na karcie Narzdzia gwne.

  Rysunek 6. Grupa narzdzi Czcionka

  Przy korzystaniu z projektu slajdw, czcionka jest ju odpowiednio sformatowana. Gdyby zaistniaa sytuacja, w ktrej musimy dokona zmiany koloru, rozmiaru lub stylu czcionki, naley przestrzega pewnych zasad.

  1. Wybrana czcionka ma wpyw na to, jak wiadomo bdzie odebrana. W przypadku bardziej konserwatywnego grona odbiorcw prezentacji lub przekazywania wiadomoci powanych, powinno si wybra czcionk tradycyjn, na przykad Times New Roman; do wiadomoci o mniejszym znaczeniu, mona wybra czcionk bardziej zabawn, na przykad Comic Sans MS.

  2. Czcionki szeryfowe na przykad Times New Roman uatwiaj czytanie duych parti i tekstu, a czcionki bezszeryfowe na przykad Tahoma i Verdana s bardziej przejrzyste i nadaj si lepiej do redagowania tytuw i nagwkw.

  3. Aby zapewni czytelno prezentacji, naley stara si uywa kolorw czcionek kontrastujcych z kolorem ta. Czcionek pogrubionych i kursywy powinno si stosowa tylko do wyrnie ich czste uycie osabia efekt wyrnienia.

  4. Czcionki rni si midzy sob charakterem, wic wane jest ich spjne uycie. Zbyt czsta zmiana czcionek powoduje utrat przejrzystoci przekazywanej informacji. W ramach jednej prezentacji nie powinno si uywa wicej ni 3 lub 4 rnych czcionek.

 • Strona | 5Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  Jeli na slajdzie nie ma przygotowanego pola do napisania tekstu lub chcemy wstawi dodatkowy tekst, to wybieramy Pole tekstowe z wstki Wstawianie, rysujemy poprzez przecignicie kursora myszki prostokt na slajdzie i w utworzonym polu wpisujemy tekst.

  Rysunek 7. Wstawianie pola tekstowego

  Dodawanie diagramw, tabel i wykresw

  Kolejnym elementem, ktry moemy wykorzysta w pokazie slajdw jest diagram. Wstawiamy go wybierajc z karty Wstawianie narzdzie SmartArt.

  Rysunek 8. Wstawianie diagramu

  Po wybraniu z listy odpowiedniego diagramu i naciniciu OK, moemy wprowadzi teksty. Nastpnie formatujemy diagram korzystajc z narzdzi grafi ki SmartArt. Wstka Projektowanie jest dostpna tylko po wybraniu diagramu na slajdzie.

 • 6 | Strona Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  Rysunek 9. Tworzenie, formatowanie diagramu

  Aby wstawi tabel naley zaznaczy slajd, na ktrym ma by zamieszczona. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele naley klikn przycisk Tabela, a nastpnie wykona jedn z poniszych czynnoci:

  przesun wskanik, aby zaznaczy odpowiedni liczb wierszy i kolumn,

  klikn pozycj Wstaw tabel, a nastpnie wprowadzi liczby na listach Liczba kolumn i Liczba wierszy.

  Aby doda tekst do komrek tabeli, naley klikn w wybran komrk i wprowadzi tekst. Aby doda wiersz na kocu tabeli, trzeba klikn ostatni komrk w ostatnim wierszu i nacisn klawisz Tab.

  Rysunek 10. Wstawianie tabeli

  Program Offi ce PowerPoint 2007 zawiera wiele rnych typw wykresw i schematw, za pomoc ktrych mona przekazywa odbiorcom informacje np. na temat poziomu zapasw wydatkw domowych, zmian organizacyjnych w klasie, wynikw nauczania i wielu innych zagadnie. Do wstawiania wykresu rwnie wykorzystujemy narzdzia wstki Wstawianie.

 • Strona | 7Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  Rysunek 11. Wstawianie wykresu

  Zanim przystpimy do tworzenia wykresu, powinnimy przygotowa dane w programie Excel, zaznaczy je i skopiowa do schowka. Po wybraniu typu wykresu pokae si arkusz kalkulacyjny z domylnymi danymi usuwamy je i wklejamy ze schowka systemowego wasne dane wykres si do nich dostosuje.

  Po zaznaczeniu wykresu na slajdzie mona wybra na wstce grup Narzdzia wykresw i korzystajc z zakadek Projektowanie, Ukad oraz Formatowanie zarzdza sposobem przedstawiania informacji na wykresie.

  Rysunek 12. Narzdzia do formatowania wykresw

  Wstawianie grafi ki i multi mediw

  Aby wstawi grafi k do prezentacji naley na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje nacisn przycisk Obraz. Kolejny krok to zlokalizowanie obrazu, ktry chcemy doda do prezentacji, a nastpnie klikn przycisk Wstaw.

  Rysunek 13. Wstawianie obrazw, zdj, rysunkw

  Narzdzie Obiekt clipart umoliwia wstawianie na slajdzie obiektw clipart (gotowych rysunkw, fi lmw, fotografi i itp.).

 • 8 | Strona Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

  2012 ROK JANUSZA KORCZAKAMateriay konkursowe

  Elementy grafi czne mona wstawia za pomoc narzdzi WordArt i Ksztaty, zawierajcych zestawy gotowych ksztatw, ktre moemy dowolnie modyfi kowa.

  Obiekty WordArt to galeria stylw tekstu, ktre mona dodawa do dokumentw pakietu Microsoft Offi ce 2007 w celu uzyskania efektu dekoracyjnego, takiego jak cie lub odbicie tekstu. W programie Microsoft Offi ce PowerPoint 2007 mona rwnie przekonwertowa istniejcy tekst na obiekt WordArt. Tekst obiektu WordArt mona zmienia w taki sam sposb jak kady inny tekst w ksztacie. Aby wstawi taki obiekt, na karcie Wstawianie w grupie Tekst naley klikn przycisk WordArt, wybra styl tekstu WordArt, ktry chcemy zastosowa, a nastpnie wprowadzi tekst.

  Rysunek 14. Wprowadzanie obiektu WordArt

  Mona w obiekcie WordArt zmieni wygld ksztatu, jego w