Trendy w podróżach służbowych

of 16 /16
w zarządzaniu Trendy podróżami służbowymi Raport 2014

Embed Size (px)

description

To drugi raport dotyczący trendów w zarządzaniu podróżami służbowymi stworzony przez Grupę Hotelową Orbis. Dzięki wiedzy i danym uzyskanym w tegorocznej edycji badania, możemy porównać kilka kluczowych wskaźników dla branży, znaleźć punkty odniesienia a przez to lepiej zrozumieć rynek.

Transcript of Trendy w podróżach służbowych

 • 1. w zarzdzaniu Trendy podrami subowymi Raport 2014
 • 2. Wicej informacji: www.accorhotels.com
 • 3. David Henry SVP Sales, Marketing Distribiution and Revenue Management w Grupie Hotelowej Orbis Szanowni Pastwo, W 2013 roku Grupa Hotelowa Orbis rozpocza cyklicz- ne badania rynkowe dotyczce brany konferencyjno- eventowej (MICE) i podry subowych (Corpo Travel) wPolsce,wszczeglnocidotyczcychnoclegwipobytu w hotelach. W Polsce nie mamy zbyt wielu opraco- wa przedstawiajcych caociowo sytuacj w tych sektorach - dostrzeglimy potrzeb zgromadzenia i analizy nowych danych oraz poznania aktualnych ten- dencji. Jako jeden z gwnych podmiotw dziaa- jcych w brany hotelowej w Polsce, postanowilimy wypeni t przestrze organizujc stosowne badania i dzielc si zdobyt wiedz w postaci raportw i seminariw z udziaem licznych partnerw w zakresie podry i turystyki Rok temu opublikowalimy pierwszy raport Trendy w zarzdzaniu podrami subowymi, dzi z satysfakcj prezentujemy jego drugie wydanie. Aktu- alny raport zosta wzbogacony o nowe dane, ale rwnie zawiera porwnanie niektrych wskanikw z rokiem ubiegym, dziki czemu pokazujce trendy rynku po- dry subowych w Polsce. Podstaw badania stanowiy wywiady jakociowe ustrukturyzowane. Postanowilimy rozszerzy liczeb- no prby wzgldem roku ubiegego i dlatego w tego- rocznym badaniu wzio udzia a 350 respondentw, w tym reprezentantw kierownictw firm i osb decyduj- cychopodrach atakeosb,ktreosobiciepodruj i gromadz wasne dowiadczenia ze zrealizowanych pobytw hotelowych. Badanie miao charakter multi- branowy, wzili w nim udzia reprezentanci zarwno maych, rednich jak i duych firm. Uzyskalimy in- formacje i zgbilimy wiedz m.in. na temat: struk- tury rynku podry subowych, kryteriw wyboru hotelu, procesu rezerwacji, dowiadcze konsumentw z pobytu w wybranych hotelach, miejsca sieci Accor w podrach oraz lojalnoci konsumentw w odniesieniu do marek hotelowych. Wierz, e tegoroczny raport Trendy w zarz- dzaniu podrami subowymi, ktry jest efek- tem wielomiesicznych stara, bdzie cennym i pomocnym rdem informacji w Pastwa codziennej pracy.
 • 4. W roku 2014 firmy w Polsce prognozuj lekki wzrost (2%) liczby podrujcych pracownikw 36% respondentw przewiduje, e zapotrzebowanie na usugi hotelowe ich firm w roku 2014 wzronie o ok. 10% bd pozostanie na tym samym poziomie (34%) firm przeznacza na podre subowe powyej 1,5 mln z rocznie firm ma osob dedykowan do zarzdzania budetem na podre i hotele71%21% Najwaniejsze fakty Decyzje w sprawach podry podejmuj: 0 5 10 15 20 25 30 35 Travel Manager% travel manager (34%), dyrektor dziau zakupw (19%) zarzd (10%)
 • 5. Travel manager jest najczciej pracownikiem dziau zakupw (15%) Cena hotelu jest bardziej znaczca dla mczyzn (38%) ni kobiet (28%) 89%Hotele sieci Accor rekomendowane s pozytywnie przez 89% rezerwujcych hotele tej sieci Kluczowe cele travel managerw: optymalizacja kosztw podry (64%), poprawa efektywnoci systemw raportowania (43%) Dla 73% respondentw marka jest istotnym kryterium wyboru hotelu i gwarancj standardu, wygody, jakoci usugi Dla travel managera w relacji z hotelem najwaniejsze s: responsywno opiekuna (41%), szybkie potwierdzenie rezerwacji (37%) oraz kompetencje i elastyczno personelu (36%) 89% travel managerw dokonuje rezerwacji w hotelach sieciowych
 • 6. Zarzdzanie podrami subowymi Potrzeby i potencja firm w zakresie podry subowych i usug hotelowych Badanie przynioso optymistyczny sygna o wzrocie o 2% liczby pracownikw odbywajcych podre subowe w Polsce. Wie si to z zaplanowanymi dziaaniami firm na ten rok generujcymi wiksz liczb podry subowych np. restrukturyzacje, otwieranie nowych oddziaw, przejcia, wdroenie nowych projektw. Potencjalny roczny wolumen budetu przeznaczonego na noclegi wzrs w stosunku do roku poprzedniego od 3% do 5% w zalenoci od badanej firmy, przy jednoczenie wystpujcej w polityce firm presji na redukowanie kosztw. Roczny wolumen kosztw zaplanowanych na rok 2014 noclegw wynosi najczciej powyej 1,5 mln z (21% firm) oraz od 751 tys. z do 1 miliona (19% firm). Zarzdzanie budetem hotelowym Wstosunku do 2013 roku widoczna jest tendencja regulowania i porzdkowania organizacji podry subowych. W coraz wikszej liczbie firm tworzone jest odrbne stanowisko travel managera odpowiedzialnego za kompleksow organizacj lub wybrane obszary ksztatowania, prowadzenia i zarzdzania polityk podry. W przypadku, gdy nie ma osoby dedykowanej do zarzdzania budetem corpo travel najwicej kluczowych decyzji w tym obszarze podejmuje zarzd i wysza kadra zarzdzajca. W badanych firmach najczciej podruj osoby zajmujce stanowiska: kierownicze, handlowe, marketingowe, operacyjne oraz specjalici. Najczciej stosowan form rozliczenia podry subowych z pracownikami jest peny zwrot kosztw (60%), same diety jako podstaw rozlicze wskazano w 19% firm. Firmow kart kredytow dysponuje ok 16% osb podrujcych subowo. % 0 5 10 15 20 25
 • 7. 71% badanych firm posiadao osob dedykowan do zarzdzania budetem hotelowym, byli to przede wszystkim: travel manager (34%), dyrektor dziau zakupw (19%) oraz zarzd (10%). W firmach, w ktrych nie ma osoby zajmujcej si zarzdzaniem budetem hotelowym, dyspozycje wydaje zarzd (14%) bd wysza kadra zarzdzajca (11%). W strukturach firm travel manager jest najczciej pracownikiem dziau zakupw (15%) i posiada umocowanie do podejmowania decyzji w sferze budetu hotelowego (decyzyjno czciowa: 51%, cakowita: 28%.) W nastpnej kolejnoci podlega odpowiednio - pod zwierzchnictwo zarzdu/biura zarzdu (11%) i dziau administracji (8%). Polityka podry subowych i kluczowe cele travel managerw W45% badanych firm funkcjonuj podstawowe wytyczne dotyczce wybranych elementw podry subowych: m.in. rezerwacji hotelowych, biletw lotniczych czy raportowania, natomiast 44% ankietowanych podmiotw wykazuje ustrukturyzowan polityk podry. W przypadku 58% firm wydatki na podre s zwizane z hierarchi stanowisk podrujcych. Kluczowe cele travel managerw na 2014 rok to: optymalizacja kosztw podry (64%), poprawa efektywnoci systemw raportowania (43%) oraz promocja korzyci wynikajcych z polityki podry wrd pracownikw (36%). Relatywn rzadkoci s usystematyzowane badania satysfakcji podrujcych pracownikw W stosunku do ubiegorocznego badania obserwuje si czstsze wprowadzanie w firmach uregulowa dotyczcych podry subowych. Zmniejsza si procent sytuacji, w ktrych podre subowe pozostaj w sferze braku regu czy wytycznych zdrowego rozsdku. Tegoroczne badanie wykazao, i 36% respondentw przewiduje, e zapotrzebowanie na usugi hotelowe ich firm w roku 2014 wzronie o ok. 10% bd pozostanie na tym samym poziomie (34%). Najwiksz popularnoci na mapie krajowych podry subowych ciesz si wielkomiejskie orodki biznesowe m.in. Warszawa, Krakw, Wrocaw, Katowice, Trjmiasto, Pozna, Opole, Lublin, Szczecin, d. Hotele Grupy Hotelowej Orbis w Polsce Mr gowo Warszawa d Toru Gda sk Sopot Gdynia Szczecin Pozna Wroc aw Jelenia Gra Karpacz Opole Cz stochowa Kielce Lublin Zamo Krakw Zakopane Bielsko-Bia a Cieszyn SosnowiecZabrze Katowice Krynica-Zdrj Wa brzych Piotrkw Trybunalski Reda Siedlce Bydgoszcz Bia ystok Grudzidz Zapotrzebowanie na usugi hotelowe prognoza 2014 (Polska)
 • 8. Wrd respondentw podre subowe najczciej wi si z wizyt u klientw/kontrahentw, spotkaniami w centralach firm, wizytami w zakadach produkcyjnych, szkoleniami pracownikw w innych oddziaach, pracami zwizanymi z realizacj konkretnego projektu. Najczciej krajowa podr trwa duej ni jeden dzie (76%), w przypadku 40% firm wie si ona z co najmniej jednym noclegiem pracownika. Kwoty przeznaczane na podre subowe ksztatuj si w granicach 250-350 z, ale s uzalenione od docelowego miasta np. Warszawa i Gdask 300 z i powyej, Krakw i Wrocaw 250 z i powyej. W relacjach z hotelami travel managerowie kad szczeglny nacisk na redukcj kosztw noclegowych, oczekujc zniek na poziomie co najmniej 5% oraz ujcia w cen pokoju dodatkowych usug, np. parkingu. Zapotrzebowanie na usugi hotelowe prognoza 2014 (wiat) Wrd najczciej odwiedzanych w podrach subowych destynacji zagranicznych s miasta europejskie: Praga, Moskwa, Kopenhaga, Amsterdam, Pary, Frankfurt, Monachium, Barcelona, Mediolan, Londyn, Bruksela, Wiede, Zurych. Poza Europ: Dubaj, Nowy Jork, Pekin, Szanghaj oraz Bangkok. Zagraniczne podre subowe s zwizane m.in. ze spotkaniami w centralach firm, wizytami u klientw/kontrahentw, pracami zwizanymi z realizacj konkretnego projektu. Ich czstotliwo wynosi: rednio kwoty przeznaczane na nocleg wynosz w granicach 100 - 200 euro, ale s mocno uzalenione od danego miasta. 45% ankietowanych potwierdzio, i podczas podry za granic rezerwowane s zazwyczaj dwa noclegi. Regularn wspprac z TMC potwierdzio 56% badanych firm. Rola Travel Management Companies w zarzdzaniu podrami firm Regularn wspprac z wyspecjalizowanymi firmami zapewniajcymi wsparcie oraz optymalizacj budetw na podre subowe (Travel Management Companies TMC) potwierdzio 56% badanych firm. Zauwaalne jest zjawisko stopniowej specjalizacji TMC, ktre oferuj zrnicowany zakres usug. Do kluczowych czynnikw istotnych przy wyborze TMC naley: relacja ceny do jakoci usug (37%), kompleksowo (31%) oraz szybko i efektywno dziaania (29%). Do zada TMC najczciej naley rezerwacja biletw lotniczych (56%), hoteli (39%) oraz biletw kolejowych (28%). Wie si to z coraz wyszym poziomem wiedzy klienta korporacyjnego oraz jego oczekiwa np. selekcji contentu, wsparcia w podjciu decyzji, raportowania i optymalizacji budetu. 7% 28% 65% Kilka razy w tygodniu 0 50 100 150 200 250 300 Warszawa Krakw Cena za nocleg/os. w z netto
 • 9. Kryteria wyboru hotelu rda pozyskiwania informacji o hotelach Najwiksz rol w pozyskiwaniu informacji o hotelach, zarwno dla travel managerw, jak i dla innych osb rezerwujcych, peni oczywicie Internet, w tym w szczeglnoci specjalistyczne wyszukiwarki, platformy rezerwacyjne, portale opiniotwrcze . Zadeklarowane rda informacji: Kryteria wyboru hotelu travel managerowie a inni rezerwujcy Gwne kryteria wyboru hotelu podczas organizacji podry subowych to odpowiednio: lokalizacja (64% travel managerowie, 71% inni rezerwujcy), cena (58% travel managerowie, 66% inni) oraz standard (51% travel managerowie, 59% inni). Dla goci biznesowych istotna jest moliwo skorzystania z pomieszcze typu meeting room oraz innych udogodnie usprawniajcych podre subowe. Kryteria wyboru hotelu wedug pci osb rezerwujcych: mczyni: lokalizacja 41%, cena 38%, standard 30% kobiety: lokalizacja 30%, standard 29%, cena 28% 0 10 20 30 40 50 Internet TMC Hotele 42% 41% 39% Wybory travel managerw
 • 10. Najczciej wybierane kanay rezerwacji hoteli Najpopularniejszym kanaem rezerwacji noclegu w podry subowej dla travel managerw jest telefon (37%) oraz TMC (24%). Wrd innych podrujcych najwiksz popularnoci ciesz si platformy internetowe (39%) oraz na drugim miejscu telefon (25%). Wybrane sposoby rezerwacji gwarantuj podrujcym podan szybko informacji zwrotnej, wygod oraz oszczdno czasu i kosztw. W przypadku rezerwacji krajowych oczekuje si, e odpowiedzi na zapytanie o dostpno noclegu powinna dotrze do pytajcego w cigu maksymalnie jednej godziny, w rezerwacjach europejskich ten czas okrelany jest na okoo dwie godziny, a w przypadku podry long haul - od 8 do 12 godzin. Telefon37% TMC 24% Internet 17% Intranet 13% Platformy bookingowe 9%
 • 11. Osoba odpowiedzialna za rezerwacj hoteli w podrach subowych Za rezerwacj hoteli najczciej odpowiada: travel manager w firmie lub obsugujca agencja (TMC) - 59%, asystenci - 19%, podrujcy samodzielnie - 17%, inne dziay (np. recepcja, administracja) - 5%. Z grona travel managerw 73% podao, e w ich firmach istnieje rekomendowany sposb rezerwacji noclegu od rednio 3-5 lat. Jednoczenie blisko 49% firm jeszcze nie posiada rekomendowanego sposobu rezerwacji hoteli. Rezerwacje hoteli sieciowych i hoteli nie sieciowych Zdecydowanie najwicej rezerwacji dokonywanych jest w hotelach sieciowych: tak preferencj zdeklarowao 89% travel managerw i 73% podrujcych managerw i innych rezerwujcych. Hotele sieciowe kojarzone s z dogodn lokalizacj, gwarantowanym standardem pokoju oraz obsugi, lepsz responsywnoci wobec potrzeb(y) goci korporacyjnych. Warto zwrci uwag, e podczas organizacji podry subowych firmy wybieraj hotel spord co najmniej 3 ofert. Tak odpowied podao odpowiednio: 38% travel managerw, 45% podrujcych managerw i innych rezerwujcych. Rezerwacja hotelu
 • 12. Istotno marki hotelu/sieci hoteli przy wyborze noclegu WWrd 73% respondentw marka hotelu jest istotnym kryterium wyboru miejsca noclegu. Jest gwarantem odpowiedniego standardu, wygody oraz jakoci oferowanych usug. Co jest wane dla travel managera w relacji z hotelami? Dla travel managerw w relacji z hotelem wana jest: Jako nowoci oferowane przez hotele ankietowani najczciej wymieniali: wirtualny room service, komunikacja z gociem biznesowym przez SMS, usugi Room 77, mobile concierge, check-in on-line. % 0 10 20 30 40 50 Szybkie potwierdzenie rezerwacji
 • 13. Gwne potrzeby goci i najczciej wybierane usugi dodatkowe Wbadaniu zaobserwowano rnice midzypciowe zwizane z potrzebami hotelowymi istotnymi w trakcie podry subowej. Dla mczyzn najbardziej istotna jest atrakcyjna lokalizacja (34%), Wi-Fi oraz parking w cenie (31%), dostpno posikw przez ca dob oraz smaczna kuchnia (30%). W przypadku kobiet: wysoki standard hotelu i ofertowane wygody (32%), lokalizacja (28%) oraz przyjazna atmosfera danego miejsca (25%). Jako najczciej wybierane usugi dodatkowe podczas pobytu w hotelu, zarwno kobiety jak i mczyni wskazywali: oferty gastronomiczne, Wi-Fi, pomieszczenia na spotkania. W swych odpowiedziach kobiety podkrelay, e o jakoci usug np. room service czy concierge, decyduje czynnik ludzki. Wybieranie hoteli dla podry subowych Dowiadczenia z pobytw w hotelach Na pozytywn decyzj o wybieraniu hoteli dla pobytw subowych wpywaj w przypadku mczyzn: atrakcyjna lokalizacja zapewniajca efektywno pracy (33%), relacja ceny do jakoci (31%), smaczna kuchnia (30%) oraz udogodnienia oferowane przez hotel (26%). Kobiety natomiast doceniy poczucie wyjtkowoci oraz okazanie opieki nad gociem (38%), oferowane przez hotel udogodnienia dla goci korporacyjnych (36%), komfort pobytu i snu (35%) oraz nadzwyczajna jako gastronomii (34%).
 • 14. Hotele Accor w podrach subowych Motywy rezerwacji hoteli Accor Do najczciej wymienianych motyww rezerwacji hoteli nalecych do sieci Accor wedug travel managerw nale: atrakcyjna lokalizacja (55%), pozytywne opinie pracownikw (46%) oraz atrakcyjne portfolio marek (32%). W ocenie innych rezerwujcych kluczowa jest: gwarancja standardu (52%), atrakcyjna lokalizacja (46%), znajomo sieci na polskim rynku (32%) oraz korporacyjna wsppraca z sieci (31%). Rnice pomidzy hotelami Accor a innymi hotelami Respondenci wskazali, e hotele z Grupy Accor charakteryzuj si na tle konkurencji: dogodn lokalizacj (38%), korzystn relacj ceny do jakoci (31%) oraz atrakcyjnymi warunkami wsppracy (24%). W oczach innych rezerwujcych hotele Grupy Accor cechuj si: atrakcyjn lokalizacj (27%) oraz szerokim portfolio marek (22%). Hotele Accor rekomendowane s pozytywnie przez 78% travel managerw i innych osb rezerwujcych noclegi dla celw subowych.
 • 15. Metodologia Zaprezentowane badanie majce na celu poznanie trendw w zakresie podry biznesowych w segmencie korporacyjnym w Polsce zostao przeprowadzone w okresie od 26 marca do 20 maja 2014 roku na zlecenie Orbis S.A przez firm badawcz Sana Consuting. W badaniu zastosowano techniki indywidualnych wywiadw pogbionych na prbie 350 (N=350) respondentw: 150 travel managerw, 100 podrujcych czonkw zarzdu i managerw, 100 organizatorw podry (asystenci, dziay wsparcia sprzeday, agencje TMC). Z wymienionej prby 80% wywiadw zostao przeprowadzonych osobicie, 10% telefonicznie i 10% drog elektroniczn. Badanie miao charakter wielobranowy. W trakcie doboru prby zostay zachowane waciwe proporcje wzgldem liczby pracownikw w firmie: due firmy 50%, rednie 35%, mae 15%. W badaniu wzili udzia reprezentanci takich sektorw, jak: midzynarodowe koncerny, polskie firmy o kapitale prywatnym, spki skarbu pastwa oraz organy administracji publicznej. Celem badania bya analiza struktury rynku podry subowych, okrelenie kryteriw wyboru hotelu, poznanie procesu rezerwacji hoteli, dowiadcze konsumentw z pobytu w wybranych hotelach, okrelenie miejsca sieci Accor w podrach subowych oraz lojalnoci konsumentw w odniesieniu do marek wiadczcych usugi hotelarskie. Informacje o SANA CONSULTING SANACONSULTINGtobutikowafirmakonsultingowaspecjalizujcasiwprojektowaniuidostarczaniu narzdzi badawczo-szkoleniowych. Specjalizuje si w badaniach marketingowych prowadzonych z zastosowaniem zaawansowanych narzdzi, takich jak: Tajemniczy Klient, Psychografia Konsumenta i Shopper Marketing (badania i szkolenia). Opracowuje take skuteczne strategie komunikacji z klientami, natomiastwdziedzinieszkoleprzedstawiapeenzestawumiejtnociujtywpakieciedlaprzedstawicieli klienta, menaderw i coachw. SANA zapewnia take rozwizania wspomagajce procesy sprzeday jak np. Systemy Obsugi Klienta, Systemy Motywacyjne. Dziaanie firmy cechuje zindywidualizowane podejcie do kadego projektu; wszystkie narzdzia i programy szkoleniowe s w peni dostosowane do klienta i odpowiadaj potrzebom klientw i rodowiska sprzeday/usug. Baza konsumentw obej- muje placwki handlu detalicznego w wielu kategoriach, centra handlowe oraz firmy dziaajce w sek- torze B2B.