TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ AGREGATY … · w celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może...

of 26 /26
TRT-BA-QUBE-TC2015-27-011-PL QUBE+ PL TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ AGREGATY OSUSZAJĄCE DO WARSTW IZOLACYJNYCH

Embed Size (px)

Transcript of TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ AGREGATY … · w celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może...

TRT-

BA-Q

UBE

-TC2

015-

27-0

11-P

L

QUBE+

PLTUMACZENIE INSTRUKCJIORYGINALNEJAGREGATY OSUSZAJCE DOWARSTW IZOLACYJNYCH

2 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Spis treci

Wskazwki dotyczce instrukcji obsugi ............................. 2

Bezpieczestwo..................................................................... 2

Informacje dotyczce urzdzenia......................................... 4

Transport i skadowanie........................................................ 7

Monta i instalacja ................................................................ 8

Obsuga ................................................................................ 11

Bdy i usterki...................................................................... 13

Konserwacja ........................................................................ 15

Zacznik techniczny........................................................... 22

Utylizacja ............................................................................. 25

Deklaracja zgodnoci .......................................................... 25

Wskazwki dotyczce instrukcji obsugi

Symbole

Ostrzeenie przed napiciem elektrycznymTen symbol wskazuje na zagroenie zdrowa i yciaosb, wynikajce z obecnoci napicia elektrycznego.

Ostrzeenie przed gorc powierzchniTen symbol wskazuje na zagroenie zdrowa i yciaosb, wynikajce z dotknicia gorcej powierzchni.

OstrzeenieTo sowo oznacza rednie zagroenie mogcespowodowa powane obraenia ciaa lub mier.

OstronieTo sowo oznacza niskie zagroenie mogcespowodowa lekkie lub rednie obraenia ciaa.

WskazwkaTo sowo oznacza wane informacje (np. moliweszkody materialne), nie wice si z zagroeniem.

InformacjaWskazwki oznaczone tym symbolem s pomocne wszybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnociroboczych.

Zastosuj si do treci instrukcji obsugiWskazwki oznaczone tym symbolem przypominaj okoniecznoci zapoznania si z treci instrukcjieksploatacji.

Aktualna wersja instrukcji eksploatacji oraz odpowiedniedeklaracje zgodnoci z prawem UE dostpne s podnastpujcym adresem internetowym:

Qube+

https://hub.trotec.com/?id=40717

Bezpieczestwo

Przed uruchomieniem urzdzenia zapoznaj si z treciinstrukcji obsugi i przechowuj j w pobliu miejsca pracyurzdzenia! Nie eksploatuj urzdzenia w pomieszczeniach, w ktrych

panuje zagroenie wybuchem.

Nie eksploatuj urzdzenia w pomieszczeniach, w ktrychpanuje agresywna atmosfera.

Ustaw urzdzenie na paskim, poziomym podou.

Upewnij si, e wlot i wylot powietrza s drone.

Upewnij si, e wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lubniedrony lunymi obiektami.

Nigdy nie wkadaj do urzdzenia innych przedmiotw lubczci ciaa.

W trakcie pracy urzdzenia nie przykrywaj ani nieprzesuwaj go.

Upewnij si, e wszystkie zewntrzne przewodyelektryczne urzdzenia s zabezpieczone przezuszkodzeniami (np. przez zwierzta). W adnym wypadkunie eksploatuj urzdzenia z uszkodzonym przewodem lubprzyczem sieciowym!

Dobierz przeduacz uwzgldniajc moc urzdzenia,konieczn dugo oraz przeznaczenie urzdzenia.Cakowicie rozwi przeduacz. Unikaj przecieniaelektrycznego.

Gdy urzdzenie nie jest eksploatowane, wycz je iwycignij wtyczk zasilajc z gniazda.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lubprzewodw, w adnym wypadku nie eksploatujurzdzenia. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania urzdzenia,w celu uniknicia zagroenia, naprawa moe bywykonana wycznie przez producenta lub serwisproducenta albo wykwalifikowanego pracownika.Uszkodzone przewody elektryczne stanowi powanezagroenie dla zdrowia!

Wcz wtyczk do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

PL 3agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniemModel Qube+ jest przeznaczony do podcinieniowego osuszaniawarstw izolacyjnych w przypadku wylewek pywajcych,paskich dachw (konstrukcje ciepych dachw) oraz podgkomorowych. Model Qube+ jest nie przeznaczony do toczeniaagresywnych lub zagraajcych eksplozj substancji gazowych.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniemUrzdzenie nie jest przeznaczone do nadmuchiwania zamkwpneumatycznych lub podobnych obiektw.

Urzdzenie nie nadaje si do zasysania duych iloci wody.Stwierdzenie w trakcie osuszania duych iloci wody wwarstwie izolacyjnej oznacza konieczno jej usunicia zapomoc urzdzenia do odsysania wody.

Urzdzenie nie jest przystosowane do odsysania substancjipienicych, agresywnych rodkw czyszczcych i cieczyzawierajcych aceton.

Urzdzenie moe by wykorzystane do toczenia tylko takichcieczy, ktre s zgodne z przeznaczeniem urzdzenia.

Kwalifikacje uytkownikaUytkownicy korzystajcy z urzdzenia musz: zna ryzyka wynikajce z eksploatacji urzdze

elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnocipowietrza.

gruntownie zaznajomi si z treci instrukcji eksploatacji,w szczeglnoci z rozdziaem "Bezpieczestwo".

Inne zagroenia

Ostrzeenie przed napiciem elektrycznymCzynnoci dotyczce instalacji elektrycznej mog byprzeprowadzane wycznie przez autoryzowany zakadelektryczny.

Ostrzeenie przed napiciem elektrycznymPrzed rozpoczciem jakichkolwiek napraw urzdzeniawycignij wtyczk zasilania elektrycznego z gniazda!Odczaj urzdzenie pocigajc za wtyczk zasilania.

Ostrzeenie przed gorc powierzchniNiebezpieczestwo obrae ciaa w wyniku dotkniciagorcych powierzchni otworu wylotowego.

OstrzeenieZassanie maych przedmiotw i czstek moespowodowa obraenia ciaa.W trakcie pracy urzdzenia, w pobliu otworuwlotowego i wylotowego nie mog znajdowa siadne osoby.

OstrzeenieW przypadku nieprawidowego zastosowania tegourzdzenia moe doj do powstania dodatkowegozagroenia! Zapewnij odpowiednie przeszkoleniepersonelu!

OstrzeenieNiebezpieczestwo uduszenia!Nie pozostawiaj materiau opakowaniowego lecegow bezadzie. Moe sta on si niebezpieczn zabawkdla dzieci.

WskazwkaNie eksploatuj urzdzenia bez zaoonego filtrapowietrza!Praca bez filtra spowoduje silne zanieczyszczeniawntrza urzdzenia, obnienie skutecznoci orazuszkodzenie.

WskazwkaPrzegrzanie ukadu elektrycznego silnika.Dugie i regularne przegrzewanie prowadzi douszkodzenia elektrycznego ukadu sterowania silnika.Unikaj przegrzania urzdzenia i zapewniajwystarczajc cyrkulacj powietrza. W razie potrzebyusu ciepe powietrze z pomieszczenia. Wpomieszczeniu w trakcie eksploatacji temperatura niepowinna przekracza 35C. Wymieniaj filtr powietrzaF7(23) chodzenia silnika po kadej eksploatacji lubnie pniej ni co 4 tygodnie.Uwzgldnij take wskazwki zamieszczone w rozdzialeUstawienie.

WskazwkaUwzgldnij zabezpieczenie przepiciowe.Urzdzenie jest wyposaone w zabezpieczenieprzepiciowe. W trakcie kontroli bezpieczestwaelektrycznego uwzgldnij konieczno zmniejszenianapicia kontrolnego do 250 V.

WskazwkaUszkodzenia turbiny przez zassane czstki.Przedostanie si zanieczyszcze do turbiny moespowodowa jej uszkodzenie. Turbiny s przeznaczonewycznie do toczenia czystego powietrza. Wymieniajfiltr najpniej po zakoczeniu pracy na danej budowiew celu uniknicia zanieczyszcze.

Postpowanie w sytuacji awaryjnej1. Wycz urzdzenie.2. W sytuacji awaryjnej wycignij urzdzenie z gniazda

zasilania: Odczaj urzdzenie pocigajc za wtyczkzasilania.

3. Nie podczaj uszkodzonego urzdzenia do zasilania.

4 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Informacje dotyczce urzdzenia

Opis urzdzeniaUrzdzenie Qube+ skada si tylko z jednego moduu i jest o50% lejsze i o 50% mniejsze ni porwnywalny modelMultiQube typu wiea. Model ten cakowicie zastpujeskadajc si z wielu urzdze, skomplikowan instalacj.Ustaw, zainstaluj i wcz! Inne urzdzenia nie s potrzebne W urzdzeniu zintegrowane zostay gotowe do podczeniapodzespoy takie jak wysokiej mocy silnik dmuchawy, separatorwody, 4 stopniowy system filtracyjny oraz wydajny tumikhaasu zostay zintegrowane w jednej, kompaktowej iwytrzymaej konstrukcji aluminiowej umoliwiajcej takepitrowe skadowanie. Urzdzenie to jest o wiele korzystniejszefinansowo i funkcjonalnie w porwnaniu z systemamibudowanymi z kilku urzdze.

Innowacyjne w skali wiatowej, integralne rozwizanie: Turbina VX-5

Separator wody WA 4i

Modu filtra HEPA

Tumik haasu NR 19

Wyposaenie: Adaptacyjne sterowanie moc umoliwiajce suszenie

podcinieniowe powierzchni od 8m2 do 85m2

Innowacyjna w skali wiatowej funkcja HiDry dziaajcaprzy wszystkich stopniach pracy

Wywietlacz wielofunkcyjny Optiflow-NT

Odporny na zuycie, dotykowy panel sterowania

Licznik godzin pracy i zuycia energii, (zgodny zestandardem MID)

Cichy tryb nocny

2 szybkozcza TTKwic pozwalaj na podczenie spustukondensatu osuszaczy powietrza

Uniwersalny 4 stopniowy system filtrw

Zcze DA 4

Przycze czujnika wilgotnoci Efidry

Funkcja oprniania z wody resztkowej

Przycze odprowadzania gorcego powietrzatechnologicznego

Gniazdo serwisowe (zabezpieczone przed manipulacjami)

Wieszak przewodu

Blokada przyciskw w celu uniknicia omykowegonacinicia

Stopie pracy Eco (stopie1) do zastosowania do maychpowierzchni

Teleskopowa regulacja uchwytu

Urzdzenie jest wyposaone w ekran dotykowy zwywietlaczem LC. Ekran ten podaje informacje dotyczceaktualnego stopnia pracy, wydatku powietrza itp. Kolorpodwietlenia ekranu LC zmienia si i oznacza takeskuteczno instalacji osuszania. Kolory odpowiadajstosowanym w sygnalizacji drogowej. Optymalny wydatekpowietrza jest sygnalizowany zielonym kolorem podwietlenia.ty kolor podwietlenia oznacza prawidow budow systemu,lecz nieoptymalne warunki przepywu osuszania. ty kolorpodwietlenia oznacza moliwo skutecznego osuszenia.Czerwony kolor podwietlenia oznacza prac nieekonomiczn,szkodliw dla sprarki przez duszy okres czasu.

Zalety praktyczne: Najlejszy i najbardziej kompaktowy agregat systemowy o

najwyszej mocy na rynku

Parametry te s o 50% wysze w porwnaniu zporwnywalnymi instalacjami MultiQube oraz 75% wporwnaniu z podobnymi urzdzeniami oferowanym przezkonkurencj.

Uniwersalny system filtracyjny z opcjonalnym wkademHEPA

Masa cakowita tylko 27kg

Moliwo pitrowego skadowania

Urzdzenie to pozwala na jednoczesne wyeliminowaniewszystkich negatywnych czynnikw czasowych. Systempozwala na zmniejszenie liczby urzdze, zmniejszeniekoniecznego miejsca magazynowego, zwikszenie moliwocijednostkowego transportu do miejsca eksploatacji, zmniejszenieczasochonnoci montau i demontau instalacji orazczyszczenia. Zastosowanie modelu Qube+ oznacza znacznezwikszenie wydajnoci pracy, efektywnoci wykorzystaniapowierzchni i sprawnoci magazynowania.

PL 5agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Widok urzdzeniaQube+

1

3

17

4

16

15

14

13

12

11

106

8 79

9

2

5

Nr Oznaczenie

1 Teleskopowy uchwyt do przesuwania

2 Grna cz z turbin

3 Wlot powietrza chodzenia

4 Zamek zatrzaskowy

5 Dolna cz z pomp

6 Koo

7 Przycze TTKwic

8 Przycze wa wylotowego

9 Rolka z hamulcem postojowym

10 Przycisk oprniania wody

11 Przycze wa

12 Przycze czujnika DA 4

13 Przycisk w./wy. oraz zcze komunikacji

14 Dotykowy panel sterowania

15 Mocowanie rolek (magazynowanie)

16 Mocowanie przewodu zasilania elektrycznego

17 Uchwyt w grnej czci

18

19

21

22

20

46

Nr Oznaczenie

18 Przycze odprowadzania gorcego powietrzatechnologicznego

19 Przycze 50 mm

20 Gniazdo serwisowe (zabezpieczone przedmanipulacjami)

21 Teleskopowy uchwyt z przyciskiem do zmianywysokoci w trakcie skadowania.

22 Przewd sieciowy

46 Licznik MID

6 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Widok schematyczny z filtrami

A B

24

34

31

30

27

4

28

23

4

4

25

2632

33

29

35

Nr Oznaczenie

23 Filtr powietrza F7

24 Pokrywa filtra powietrza

25 Rkaw filtraF8 do moduu filtra HEPA (opcja)

26 Filtr HEPA (opcja)

27 Pompa

28 Filtr zgrubny

29 Siatka mocowania filtra zgrubnego

30 Mocowanie odmgawiacza

31 Odmgawiacz

32 Nakrtka motylkowa

33 Piercie

34 Rkaw filtra G4

35 Styki sprynowe pocze elektrycznych

PL 7agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Transport i skadowanie

WskazwkaNieprawidowe skadowanie lub transportowanieurzdzenia moe spowodowa jego uszkodzenie.Zastosuj si do informacji dotyczcych transportu orazskadowania urzdzenia.

TransportPrzesuwanie urzdzenia jest moliwe dziki zastosowaniudwch rolek i uchwytu.

Kadorazowo przed transportem: Wycz urzdzenie.

Odczaj urzdzenie pocigajc za wtyczk zasilania.

Usu resztki wody z urzdzenia.

Odcz podczone we i komponenty.

Kadorazowo przed rozpoczciem transportu sprawd, czygrna i dolna cz urzdzenia s ze sob poczone zaporednictwem zamkw szybkozcznych.

Nie przechylaj urzdzenia o kt wikszy ni 45 poniewamoe to spowodowa uszkodzenie urzdzenia.

Przesuwaj urzdzenie tylko na rwnej i gadkiejpowierzchni.

MagazynowaniePrzed kadorazowym rozpoczciem skadowania zastosuj sido nastpujcych wskazwek: Przed rozpoczciem skadowania oprnij i oczy zbiornik

kondensatu lub w spustowy kondensatu.

Odczaj urzdzenie pocigajc za wtyczk zasilania.

Urzdzenia mog by ustawiane pitrowo na sobie.

W przypadku niewykorzystania urzdzenia zastosuj si donastpujcych zalece dotyczcych warunkw skadowania: chro przed wilgoci, mrozem i upaem,

magazynuj urzdzenie w pozycji pionowej, w miejscuwolnym od kurzu lub bezporedniego nasonecznienia,

w razie potrzeby oso urzdzenie przed kurzem stosujcodpowiednie opakowanie,

8 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Monta i instalacja

Zakres dostawyMateriay eksploatacyjne nalece do wyposaeniastandardowego modelu Qube+:

Ilo i oznaczenie Nr art.

1 x Mata filtra na dno separatora wody 7.160.000.206

1 x Rkaw filtra G4 7.160.000.214

1 x Filtr F7-Z-Line do filtrowania zassanegopowietrza chodzcego silnik

7.160.000.213

1 x Krciec wa 50 mm do odprowadzaniapowietrza technologicznego

7.200.000.001

1 x W odprowadzania kondensatu,dugo 5 m, 12 mm

7.331.000.476

1 x Siatka mocowania filtra zgrubnego 7.241.001.245

Inne wyposaenie dodatkowe i materiay eksploatacyjne:

wyposaenie dodatkowego Nr art.

Krciec przyczeniowy 38 mm 7.200.000.002

Modu filtra HEPA, filtrH13 zgody z normDINEN1822-1, skuteczno 99,97%/ 0,3m, z rkawem filtra wstpnego F8(DINEN779)

7.160.000.221

Rkaw filtraF8 moduu filtra HEPA, klasafiltra8 (DINEN779)

7.160.000.215

Rkaw filtra F8 7.160.000.216

Przewd czcy VX-DA do przesyu danychdo DA 4

7.333.000.015

Pokrywa antyhaasowa 6.100.000.070

Pokrywa ochronna 6.100.003.15

MontaUsu materia opakowania Usu w razie potrzebyzabezpieczenia transportowe zamontowane w przyczachzasilania.

Koa s fabrycznie zamontowane.

Uchwyt teleskopowy jest fabrycznie zamontowany i moe zostaustawiony na wybranej wysokoci.

Nacinij przycisk regulacji wysokoci(21) przycinity w celudostosowania wysokoci uchwytu teleskopowego.

21

PL 9agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Podczanie wa odprowadzania kondensatuUrzdzenie musi zosta podczone do odpywu lub doodpowiedniego pojemnika za pomoc odpowiedniego waodprowadzania kondensatu. Umoliwi to wypompowanie przezurzdzenie nadmiaru wody z wewntrznego zbiornika.

W celu prawidowego podczenia wa wylotowego uwzgldnijnastpujce wskazwki: Zastosuj pojemnik o odpowiedniej pojemnoci. Koniec

wa odprowadzania kondensatu nie moe by zanurzonyw wodzie.

Pamitaj, e do kanalizacji odprowadzana moe by tylkowoda o odpowiedniej czystoci.

Wydajno odpywu musi by odpowiednio wysoka doiloci odprowadzanej wody.

Dopuszczalna jest rnica wysokoci do 10 m.

Utylizacj wody zanieczyszczonej substancjamiszkodliwymi przeprowadzaj zgodnie z obowizujcymiprzepisami.

1. Podcz w odprowadzania kondensatu (12mm) doprzycza spustu wody.

2. Drugi koniec wa umie w odpywie np w kanalizacji lubpojemniku.

Regularnie sprawdzaj, czy w odprowadzania kondensatuoraz poczenia wa nie s zaamane lubzanieczyszczone. W razie potrzeby usu zaamania ioczy w odprowadzania kondensatu.

Szybkozcza TTKwicKady model Qube jest seryjnie wyposaony w dwa,zintegrowane szybkozcza TTKwic(7), ktre mog zostawykorzystane do szybkiego i wygodnego podczenia wyodprowadzenia kondensatu zastosowanych w maksymalniedwch osuszaczach. Odprowadzenie caej wody odbywa si zaporednictwem gwnego wa separatora urzdzenia.

WskazwkaW przypadku korzystania z przyczy TTKwicurzdzenia sprawd, czy jest ono wczone. Jeeliurzdzenie jest wyczone, kondensat nie bdzieodpompowywany i moe doj do jego przelania si.Jeeli w przypadku korzystania z przyczy TTKwicurzdzenie bdzie pracowa ciszej lub nie bdziepracowa w ogle, zmniejsz stopie pracy lub wcztryb TTKwic, patrz rozdzia Obsuga.

10 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Ustawianie urzdzeniaW trakcie ustawiania urzdzenia zwr uwag, czy powstajceciepe powietrze jest odprowadzane przez urzdzenie.Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekracza 35C.

W przypadku, gdy osuszacz kondensacyjny musi cigle idugotrwale pracowa przy temperaturze wikszej ni 35C iprzy wysokiej wilgotnoci powietrza, dochodzi do znacznegowzrostu cinie w obiegu rodka chodniczego. Powoduje todug prac kompresora przy maksymalnych, dopuszczalnychparametrach, co prowadzi do jego zuycia. W razie potrzeby zapewnij skuteczne odprowadzanie

powietrza technologicznego poprzez podczenie doprzycza odpowiedniego wa wylotowego(18).

Zapewnij doprowadzenie odpowiedniej iloci wieegopowietrza stosujc odpowiednio czst wentylacj.

Jeeli odprowadzenie ciepego powietrza nie jest moliwe,urzdzenie moe zosta zainstalowane na zewntrzremontowanego pomieszczenia w zestawie z dyszpoddrzwiow PlanoPro (numer artykuu 6.100.000.160).

Przykadowa instalacja zostaa zamieszczone poniej:

Urzdzenie jest wyposaone w zabezpieczenie przedprzegrzaniem.

Zapobiega to wystpieniu zbyt wysokich temperatur. Chroni totake materiay i urzdzenia znajdujce si w pomieszczeniu.

Uruchomienie urzdzenia

Do instalacji osuszajcej zastosuj odpowiedni ilo wyo odpowiedniej rednicy.

Zdejmij zalepki z krcw, do ktrych podczane bdwe. Krce, ktre nie bd wykorzystane, zalep.

WskazwkaKrce bez zalepek oraz bez wy mog spowodowawyciek wody oraz wynikajce std szkody zalewowe.Przed wczeniem dokadnie sprawd krce.

Do suszenia stosuj przewody i wtyczki zgodne zodpowiednimi przepisami. Wtyczka winna byzabezpieczona bezpiecznikiem 16A oraz dodatkowowycznikiem rnicowoprdowym 30mA (RCD).

WskazwkaW przypadku ustawienia urzdzenia na niestabilnymlub wraliwym podou, zalecamy zastosowaniepodstawy.

Monta filtraSprawd, czy zamontowane w urzdzeniu filtry s prawidowozamontowane. Rkaw filtra G4 lub opcjonalnego F8 albo filtra HEPA z

rkawem filtra F8.

WskazwkaZawsze wymieniaj filtr po zakoczeniu pracy na danejbudowie w celu uniknicia zanieczyszcze.

Odmgawiacz

Filtr zgrubny (mata filtra) z mocowaniem

Filtr pompy

InformacjaMocowanie filtra zgrubnego powinno do niegoprzywiera w celu uniknicia jego wypynicia.

Przycze sieciowe Wcz wtyczk do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

Wczanie urzdzeniaWcz urzdzenie za pomoc przycisku(42). Urzdzenie moepracowa w nastpujcych trybach: 4 Stopnie pracy 1-4

Stopie 5: Tryb Boost

Tryb pracy cichej

Tryb TTKwic

PL 11agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Sprawd stan instalacji kontrolujc wskazanie LCD: zielony kolor: optymalny strumie przepywu powietrza

ty kolor: zakres graniczny

czerwony kolor: strumie przepywu powietrza zbyt niski -konieczna optymalizacja instalacji

Obsuga

Elementy sterowania

36 37 38

40 39

14

42

41

12

Nr Oznaczenie Znaczenie

12 Przycze czujnikaDA 4

Przesy danych za porednictwemUSB i modemu lub tylko USB

14 Dotykowy panelsterowania

Ustawianie stopnia pracyWywietla czas pracy w trybiecichymWycza tryb cichy

36 Wskanik LCD Wywietlanie rnych funkcjiurzdzenia

37 Przycisk Minus Zmniejszenie stopnia pracy38 Przycisk Plus Zwikszenie stopnia pracy39 Przycisk liczba

godzin pracyWywietlanie liczby godzin pracy

40 Przycisk tryb cichejpracy

Aktywacja/dezaktywacja trybu cichejpracy

41 Przyczekomunikacji

Przekaz danych do jednostkisterowania DA 4

Nr Oznaczenie Znaczenie

42 Przycisk wczenia/wyczenia

Wczanie lub wyczanie urzdzenia

Wybr stopnia i trybu pracyUrzdzenie moe pracowa w jednym z 4 trybw pracy, w trybieBoost, trybie cichej pracy oraz w trybie TTKwic.

Tryb cichej pracy uruchamiany jest za porednictwemprzycisku(40).

Ustawianie stopni pracy oraz trybu BoostW trybie Boost silnik pracuje z maksymaln moc.

Wybierz tryb1 do 4 lub uruchom tryb Boost naciskajc przyciskiPlus(38) lub Minus(37).Ustawianie trybu cichej pracyW trybie cichej pracy kompresor pracuje z wykorzystaniem 60%mocy silnika, co oznacza jego cich prac (np. w nocy). Poupyniciu 10 godzin, tryb cichej pracy zostaje automatyczniewyczany i kompresor pracuje nadal na poprzednioustawionym stopniu pracy. Nacinicie dotykowego panelusterowania(14) (ustawienie innego stopnia) powodujenatychmiastowe wyczenie trybu cichej pracy.

Nacinij przycisk cichej pracy(40) w celu wczenia lubwyczenia tej funkcji. Na panelu sterowania widoczny bdzie czas pozostay do

automatycznego wyczenia funkcji (od 10 godzin).

Nacinicie przycisku na panelu sterowania dezaktywujetryb cichej pracy. Warunkiem jest wyczenie funkcjiblokady przyciskw.

Ustawianie trybu TTKwicW tym trybie silnik urzdzenia jest wyczony, dziaa tylkopompa. Przetoczenie wody przez pomp osuszacza powietrzado zbiornika a do jego cakowitego zapenienia spowoduje jegowypompowanie.

Nacinij przycisk trybu cichej pracy(40) i nastpnie przyciskminus(37) w celu wczenia lub wyczenia trybu TTKwic.

InformacjaTrybu TTKwic moe by wyczony w dowolnymmomencie w trybie cichej pracy.Czas dziaania trybu cichej pracy (10godz.) dotyczytake trybu TTKwic.

12 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Blokada przyciskwW celu uniknicia omykowego nacinicia przyciskw,urzdzenie posiada funkcj blokady przyciskw.

Nacinij jednoczenie przyciski plus(38) oraz minus(37) przezok. 5sekund w celu wyczenia blokady przyciskw. Zwruwag na wskazanie wywietlacza.

Wskazanie blokady przyciskw w grnej, prawej czciwywietlacza LCD(36) okrela tryb funkcji: Kdka zamknita: Blokada przyciskw aktywna.

Kdka otwarta: Blokada przyciskw nieaktywna

Przykad aktywnej blokady przyciskw:

Przykad nieaktywnej blokady przyciskw:

InformacjaBlokada przyciskw jest automatycznie uruchamianapo ok. 10 min. bez naciskania panelu sterowania.

Wskazanie liczby godzin pracyNacinicie przycisku liczby godzin pracy(39) wczonegourzdzenia wywietla liczb godzin pracy.

Zuycie energii moe zosta odczytane na tylnej czciurzdzenia Qube+. Licznik posiada certyfikat MID i jest dzikitemu przystosowany do tworzenia rozlicze.

Zgodnie z przepisami dotyczcymi kalibracji, firmy remontowes uprawnione do korzystania z urzdze mierzcych zuycieenergii elektrycznej, co zobowizuje do spenienia wymogwokrelonych w przepisach dotyczcych kalibracji urzdzepomiarowych (w Niemczech MessEG). Przepisy MessEG dotyczuzyskiwania i przekazywania wartoci pomiarowych, sucychdo okrelania kosztw zuycia energii elektrycznej przezpodczone urzdzenia.

InformacjaLicznik zuycia energii elektrycznej umoliwia pomiarenergii elektrycznej urzdzenia podczonego dogniazda serwisowego.

Podczanie DA4 (zewntrza jednostka sterowania)Przycze komunikacji(41) suy do przesyu danych dojednostki sterowania DA4. Dane te mog by dalejprzekazywane (USB lub modem albo tylko USB).

Dodatkowo, konieczne jest podczenie wewntrznego czujnikaDA4 za porednictwem przycza czujnika(12).

Oprnianie pojemnika

InformacjaW odprowadzenia kondensatu musi by podczony iskierowany do odpowiedniego odpywu lub zbiornika.

Sterowanie pomp odbywa si automatycznie na podstawiesygnaw z czujnikw znajdujcych si wewntrz zbiornika.Osignicie odpowiedniego stanu napenienia zbiornikapowoduje automatyczne uruchomienie pompy: Na wywietlaczu LCD pojawi si komunika abpumpen... Pompa wypompowuje zebran w zbiorniku wod przez

podczony w odpywu kondensatu.

Jeeli odprowadzenie wody przez pomp jest zbytpowolne, silnik dmuchawy zostanie wyczony. Nawywietlaczu LCD pojawi si komunikat Behaelter voll!.Maksymalny poziom napenienia zbiornika zostaosignity. Pompa wypompuje ca zebran wod.

Po oprnieniu zbiornika, silnik dmuchawy zostanieponownie wczony i proces osuszania bdziekontynuowany.

Wycofanie z eksploatacji

Ostrzeenie przed napiciem elektrycznymNie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymirkami.

Usu reszt wody naciskajc przycisk oprniania(10).

Wycz urzdzenie za pomoc przycisku w./wy.(42). Odczekaj do zatrzymania si silnika.

Usu zamontowane we.

Przed ponownym uruchomieniem zamontuj usunitezalepki.

PL 13agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Bdy i usterki

Prawidowo dziaania urzdzenia zostaa wielokrotniesprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadkuwystpowania usterek przeprowad czynnoci kontrolne wedugponiszej listy.

Urzdzenie nie pracuje: Sprawd przycze sieciowe.

Sprawd, czy wtyczka lub przewd sieciowy nie jestuszkodzony.

Sprawd zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

Sprawd, czy nie zadziaao zabezpieczenie termiczne.

Urzdzenie jest wyposaone w zabezpieczenie przedprzegrzaniem. Przekroczenie temperatury we wntrzuurzdzenia okrelonej wartoci dopuszczalnej spowodujeautomatyczne zmniejszenie strumienia powietrza. Nawywietlaczu pojawi si komunikat Temperatur 1!. Dalszywzrost temperatury powoduje wyczenie urzdzenia ipojawienie si komunikatu Temperatur 2!.W razie potrzeby usu ciepe powietrze z pomieszczenia.W trakcie eksploatacji unikaj temperatury w pomieszczeniuwikszej ni 35C. Uwzgldnij take wskazwkizamieszczone w rozdziale Ustawienie.

Urzdzenie bdzie zasysa lub toczy bardzo ma ilopowietrza. Sprawd instalacj i, w razie potrzeby, wykonaj dodatkowe

otwory wylotowe w celu poprawienia cyrkulacji powietrza izapewnieniu pracy sprarki w optymalnym zakresieeksploatacji.

Silnik nie pracuje: Sprawd wskazanie wywietlacza. W przypadku

pojawienia si komunikatu Behaelter getrennt! istniejeprawdopodobiestwo nieprawidowego osadzenia grnejczci na dolnej czci. Sprawd, czy grna i dolna czurzdzenia s ze sob prawidowo poczone.

Sprawd, czy zasilanie elektryczne jest podczone.

Sprawd przycza elektryczne i bezpieczniki.

W trakcie pracy silnik wycza si lub pracuje z niskmoc. Urzdzenie zostao przegrzane w wyniku nieprawidowej

eksploatacji lub wyczone przez zabezpieczenie termicznesilnika. Moliwe przyczyny:

Wysokie cinienie oporowe wylotu spowodowaoprzegrzanie.

Zbyt duy opr przepywu wlotu spowodowaoprzegrzanie w trybie ssania.

Odczekaj do schodzenia si silnika. Wcz urzdzeniedopiero po upyniciu tego czasu.

Sprawd instalacj i, w razie potrzeby, wykonaj dodatkoweotwory wylotowe w celu poprawienia cyrkulacji powietrza izapewnieniu pracy sprarki w optymalnym zakresieeksploatacji.

Sprawd czy filtr powietrza turbiny jest czysty oraz drony.

Jeeli temperatura pomieszczenia jest wysza ni 35C,zapewnij dodatkow, skuteczn wentylacj pomieszczenia.W razie potrzeby usu ciepe powietrze z pomieszczenia.

Urzdzenie nie pracuje prawidowo mimo przeprowadzeniawszystkich czynnoci kontrolnych?Skontaktuj si z serwisem. W razie potrzeby dostarczurzdzenie do serwisu urzdze klimatyzacyjnych lub do firmyTrotec.

Kody bdwNa wywietlaczu LCD mog si pojawi nastpujcekomunikaty bdw:

Komunikatybdw

Przyczyna Sposb usuniciausterki

Behaeltergetrennt!(Zbiornikodczony!)

Poczenieelektryczne pomidzygrn i doln czciurzdzenia jestnieprawidowe. Silnikwycza si.

Sprawd, czy grna idolna czurzdzenia s ze sobpoczone zaporednictwemzamkwszybkozcznych.Sprawd styki grnej idolnej czciurzdzenia. W raziepotrzeby oczy je.

PumpeAbkuehlphase(Chodzeniepompy)

Pompa pracuje wtrybie cigym i jejchodzenie jestniewystarczajce.

Nie s potrzebneadne czynnoci.Faza chodzenia trwa15 minut. Nastpnieurzdzenie uruchamiasi przy zastosowaniuuprzednich ustawie.

14 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Komunikatybdw

Przyczyna Sposb usuniciausterki

Behaelter voll!(Zbiornik peny!)

Zbiornik wody jestcakowicienapeniony.

Nie s potrzebneadne czynnoci.Pompa wypompowujezebran w zbiornikuwod przez wodpywu kondensatu.Silnik wycza si. Powypompowaniu wodysilnik wcza siponownie i Qubekontynuuje prac.

Pumpe pruefen!(Sprawdpomp!)

Pompa jestzablokowana i niemoe pracowa.

Nacinij przyciskoprniania resztkiwody(10). Jeelipompa nadal jestzablokowana, wyczurzdzenie.Gruntownie oczyzbiornik i pomp.

Pompa pracuje mimo,e w zbiorniku nie mawody.

Wycz i wcz Qube.Jeeli komunikat nadalsi pojawia, sprawdczujnik poziomu wodyi dokadnie oczyjego otoczenie.

Pompa pracuje wtrybie cigym zewzgldu na zbyt duilo wody wwarstwie izolacyjnejlub ew. wodprowadzaniakondensatu nie jestpodczony.

Sprawd prawidowepodczenie waodpywu kondensatu.W nie moe byzagity lub spltany wsposb utrudniajcyodpywanie wody.Sprawd, czy niedoszo do wycieku.

abpumpen...(odpompowywanie...)

Pompa wypompujeca zebran wod.

Nie s potrzebneadne czynnoci.Jeeli pompa musipracowa w trybiecigym, w pierwszejkolejnoci naleyodessa wod zapomoc odkurzaczaprzemysowego.

Komunikatybdw

Przyczyna Sposb usuniciausterki

Filter wechseln!(Wymie filtr!)

Rkaw filtra G4 lubF8 albo filtra HEPAjest niedrony.

Wymie rkaw filtra.Jeeli w przypadkuzastosowania filtraHEPA komunikat jestnadal widoczny nawywietlaczu,konieczna jestwymiana filtra HEPA.

12V Netzteilpruefen(Sprawdzasilacz 12V)

Czujnik kontrolipoziomu wody niedziaa prawidowo.

Skontaktuj si zserwisem.

Temperatur 1!(Temperatura 1!)

Temperatura wewntrzu urzdzeniaprzekracza wartodopuszczaln, cospowodowaouruchomieniezabezpieczeniatermicznego.

Nie s potrzebneadne czynnoci.Strumie powietrzazosta automatyczniezmniejszony.Odszukaj przyczynprzegrzania w celuunikniciawystpowania tejusterki w przyszoci.

Temperatur 2!(Temperatura 2!)

Temperatura wewntrzu urzdzeniaprzekracza wartodopuszczaln, cospowodowaouruchomieniezabezpieczeniatermicznego.Urzdzenie wyczyosi.

Odszukaj przyczynprzegrzania.W razie potrzeby usuciepe powietrze zpomieszczenia. Wtrakcie eksploatacjiunikaj temperatury wpomieszczeniuwikszej ni 35C.Uwzgldnij takewskazwkizamieszczone wrozdzialeUstawienie.

PL 15agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Konserwacja

Czynnoci przed rozpoczciem konserwacji

Ostrzeenie przed napiciem elektrycznymNie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymirkami.

Wycz urzdzenie.

Odczaj urzdzenie pocigajc za wtyczk zasilania.

Ostrzeenie przed napiciem elektrycznymCzynnoci, wymagajce otwarcia obudowy, mogby przeprowadzane wycznie przezautoryzowany serwis lub przez firm Trotec.

WskazwkaUwzgldnij zabezpieczenie przepiciowe.Urzdzenie jest wyposaone w zabezpieczenieprzepiciowe. W trakcie kontroli bezpieczestwaelektrycznego uwzgldnij konieczno zmniejszenianapicia kontrolnego do 250 V.

InformacjaPoniszy odnonik prowadzi do wanych informacjidotyczcych czyszczenia modelu Qube+.https://www.youtube.com/watch?v=8_G8kCDMHIM

Czyszczenie obudowyCzy obudow za pomoc wilgotnego, mikkiego iniepostrzpionego kawaka tkaniny. Zwr uwag, aby downtrza obudowy nie przedostaa si wilgo. Nie dopuszczaj dozawilgocenia elementw elektrycznych. Do nawilenia tkaninynie stosuj agresywnych rodkw czyszczcych jak np.rozpylacze czyszczce, rozpuszczalniki, rodki zawierajcealkohol lub rodki szorujce.

Oprnianie wody resztkowejUsunicie resztki wody naley przeprowadzi przedtransportowaniem urzdzenia.

Nacinij przycisk oprniania wody resztkowej w celu jejwypompowania ze zbiornika.

Wymiana lub zdejmowanie wa odprowadzaniakondensatuW przypadku stwierdzenia zabrudzenia oczy wodprowadzania kondensatu.

Zuycie lub uszkodzenie wa oznacza zalecenie wymianywa.

Odczenie wa konieczne jest take przed kadymtransportem urzdzenia. Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita.1. Nacinij zewntrzny, niebieski piercie szybkozcza i

jednoczenie pocignij za w.

16 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

2. W razie potrzeby podcz nowy w odpywu kondensatu.

Czyszczenie lub wymiana filtraFiltr powietrza musi by czyszczony lub wymieniany wmomencie stwierdzenia zabrudzenia. Zawsze wymieniajwszystkie filtry powietrza(23, 25, 26, 34) po zakoczeniu pracyna danej budowie w celu uniknicia zanieczyszcze.

Jeeli na wywietlaczu pojawi si komunikat Filter wechseln!,konieczna jest natychmiastowa wymiana filtra znajdujcego siwe wntrzu urzdzenia (rkaw filtra G4 lub F8 albo filtra HEPA),poniewa przepuszcza on zbyt mao powietrza.

Przed kadym czyszczeniem filtra lub jego wymian, uwzgldnijnastpujce punkty: Wycz urzdzenie za pomoc wcznika(42).

Na chwil odcz urzdzenie od gniazda elektrycznego.

Oprnij zbiornik z reszty wody.

Urzdzenie moe korzysta z rnych typw filtrw: Rkaw filtra G4(34) (moliwe take zastosowanie rkawa

filtra F8)

Rkaw filtra F8 filtra HEPA, opcjonalnie(25)

Filtr HEPA, opcjonalnie(26)

Odmgawiacz(31)

Filtr zgrubny(28)

Filtr powietrza(23)

Filtr pompy (element z 27)

A B34

31

27

28

23

25

26

PL 17agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Wymie filtr powietrza Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita.1. Zdejmij pokryw filtra powietrza.

2. Wyjmij filtr powietrza.

3. Zamontuj nowy filtr powietrza.

4. Ponownie na pokryw filtra powietrza.

Wymiana rkawa filtra G4Zawsze wymieniaj filtr po zakoczeniu pracy na danej budowiew celu uniknicia zanieczyszcze. Jeeli na wywietlaczuuprzednio pojawi si komunikat Filter wechseln!, konieczna jestwymiana rkawa filtra G4 znajdujcego si we wntrzuurzdzenia, poniewa przepuszcza on zbyt mao powietrza. Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita.1. Otwrz 4 zamki szybkozczne(4).2. Podnie grn cz za pomoc uchwytu(17) i ustaw j na

stabilnym podou.

17

4

4

3. Obr grn cz tak, aby dolna cz z filtremskierowana bya ku grze.

18 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

4. Usu filtr kieszeniowy G4 z piercienia.

5. U nowy rkaw filtra G4 wok piercienia i zapnij zamek.Sprawd, czy rkaw filtra cakowicie obejmuje piercie.

6. Ponownie za grn cz na urzdzenie i zamknij zamkiszybkozczne.

Czyszczenie odmgawiacza Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita. Grna cz jest zdjta (patrz wymiana rkawa filtra G4).1. Wymontuj odmgawiacz z dolnego uchwytu w dolnej czci

urzdzenia.2. Przepucz odmgawiacz pod biec wod.

W razie potrzeby wymie odmgawiacz (np. wprzypadku uszkodzenia).

3. Ponownie zamontuj odmgawiacz w uchwycie.4. Ponownie za grn cz na urzdzenie i zamknij zamki

szybkozczne.

PL 19agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Czyszczenie filtra pompy Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita. Grna cz jest zdjta (patrz wymiana rkawa filtra G4).1. Zdejmij odmgawiacz z uchwytu w dolnej czci

urzdzenia.2. Zdejmij mocowanie filtra zgrubnego.

3. Poluzuj wtyczk czc(44) przycza elektrycznegociany zbiornika. Zamocuj pokryw(45) zcza w celuuniknicia zanieczyszczenia.

43

4445

4. Odcz mocowanie szybkozczne wa(43) na cianiezbiornika.

5. Lekko unie blach mocowania pompy.

6. Wyjmij pomp.7. Zdejmij filtr z pompy.8. Przepucz filtr pompy pod biec wod.

W razie potrzeby wymie filtr pompy (np. w przypadkuuszkodzenia).

9. Lekko unie blach mocowania pompy i zamontuj pomp.

10. Sprawd czy pompa jest prawidowo zamocowana.11. Ponownie za w(43) na szybkozcze.12. Otwrz pokryw(45) przycza elektrycznego pompy i

ponownie podcz wtyczk(44).13. Ponownie zamocuj mocowanie filtra zgrubnego.

Mocowanie filtra zgrubnego winno przylega do filtrazgrubnego.

14. Zamontuj odmgawiacz w uchwycie.15. Ponownie za grn cz na urzdzenie i zamknij zamki

szybkozczne.

20 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Czyszczenie filtra zgrubnego (maty filtra) Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita. Grna cz jest zdjta (patrz wymiana rkawa filtra G4).1. Wyjmij odmgawiacz wraz z uchwytem w dolnej czci

urzdzenia.2. Zdejmij mocowanie filtra zgrubnego.

3. Wyjmij pomp w sposb opisany w punktach 3 do 6 wrozdziale Czyszczenie filtra pompy.

4. Wyjmij filtr zgrubny.

5. Przepucz filtr zgrubny oraz mocowanie filtra zgrubnegopod biec wod. W razie potrzeby wymie filtr zgrubny lub mocowanie

filtra zgrubnego (np. w przypadku uszkodzenia).6. Ponownie zamontuj filtr zgrubny.7. Lekko unie blach mocowania pompy i zamontuj pomp.

8. Sprawd czy pompa jest prawidowo zamocowana.9. Ponownie za w(43) na szybkozcze.10. Otwrz pokryw(45) przycza elektrycznego pompy i

ponownie podcz wtyczk(44).11. Ponownie zamocuj mocowanie filtra zgrubnego.

Mocowanie filtra zgrubnego winno przylega do filtrazgrubnego.

12. Zamontuj odmgawiacz z uchwytem.13. Ponownie za grn cz na urzdzenie i zamknij zamki

szybkozczne.

Wymie rkaw filtra G4 na rkaw filtra F8 (opcja).W razie koniecznoci zapewnienia dokadniejszego filtrowaniapowietrza, rkaw filtra G4 moe zosta zastpiony rkawemfiltra F8.1. Przeprowad procedur opisan w rozdziale Wymiana

filtra G4.2. Wymie rkaw filtra G4 na rkaw filtra F8 (7.160.000.216).

Zachowaj staranno, aby grube wkna skierowany byyna zewntrz, a drobne po stronie piercienia.

Wymiana rkawa filtra G4 na filtr HEPA (opcja).W razie potrzeby rkaw filtra G4 moe zosta wymieniony nafiltr HEPA. Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita.1. Przeprowad procedur opisan w krokach 1 do 3

rozdziale Wymiana rkawa filtra G4.2. Poluzuj nakrtki motylkowe i usu piercie z rkawem

filtra G4.

PL 21agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

3. Nakr filtr HEPA na grn cz urzdzenia.

4. Ponownie za grn cz na urzdzenie i zamknij zamkiszybkozczne. Sprawd, czy styki czce cz grn idoln s prawidowo osadzone.

Wymiana filtra HEPA i rkawa filtra F8 (opcja)Zawsze wymieniaj filtr po zakoczeniu pracy na danej budowiew celu uniknicia zanieczyszcze. Jeeli na wywietlaczupojawi si komunikat Filter wechseln!, konieczna jest wymianafiltra znajdujcego si we wntrzu urzdzenia, poniewaprzepuszcza on zbyt mao powietrza. Zawsze wymieniaj filtrHEPA w warunkach budowlanych w celu unikniciazanieczyszcze. W przypadku pojawienia si w trakcieeksploatacji na wywietlaczu komunikatu Filter wechseln!,najpierw wymie rkaw filtra F8. Jeeli okae si toniewystarczajce (komunikat na wywietlaczu Filter wechseln!bdzie nadal widoczny), konieczna jest take wymiana filtraHEPA. Urzdzenie jest wyczone i odczone od sieci zasilania Woda resztkowa zostaa usunita.1. Przeprowad procedur opisan w krokach 1 i 2 rozdziale

Wymiana rkawa filtra G4.2. Obr grn cz tak, aby dolna cz z filtrem HEPA

skierowana bya ku grze.3. Odkr filtr HEPA od grnej czci urzdzenia.

4. Zdejmij rkaw filtra F8 z filtra HEPA.

5. Za nowy rkaw filtra F8 wok filtra HEPA. Sprawd, czyrkaw filtra cakowicie obejmuje filtr.

6. Ponownie nakr filtr HEPA na grn cz urzdzenia.

7. Ponownie za grn cz na urzdzenie i zamknij zamkiszybkozczne.

22 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Zacznik techniczny Dane techniczne

Dane techniczne i wyposaenie Qube+

przystosowany do powierzchni maks. (podcinienie) Zakres pracy 1 10m2

Zakres pracy 2 25m2

Zakres pracy 3 50m2

Zakres pracy 4 85m2

Maks. cinienie (podcinienie) 220 mbar

Strumie powietrza (swobodny przepyw)1) 250 m3

Optymalny strumie powietrza (wlotowego) automatycznegoukadu HiDry wraz z filtrem HEPA

Tryb pracy cichej 90 m3

Zakres pracy 1 50 m3

Zakres pracy 2 90 m3

Zakres pracy 3 140 m3

Zakres pracy 4 160 m3

Zakres pracy Boost 180 m3

Moc silnika (w zalenoci od zakresu pracy) Tryb pracy cichej 0,2 do 1,2 kW

Poziom haasu (odlego 3 m, w zalenoci od stopnia pracy) Tryb pracy cichej 48dB(A) do 59dB(A)

Pojemno zbiornika 10 l

Napicie przyczeniowe 230 V/ 50 Hz

Masa 27 kg

Wymiary d. x szer. x wys. (uchwyt teleskopowy w grze / w dole) 490 x 500 x 735 / 925 mm

Mobilno Uchwyt i mog by ustawiane na sobie rolka wersja wzkowa

Przycza kanaw osuszania warstw izolacyjnych 3 x 38 mm

Szybkozcza TTKwic do osuszaczy powietrza 2 x

Przycze odpywu wody Zcze DA-4 Przycze czujnika wilgotnoci Efidry Gniazdo serwisowe (zabezpieczone przed manipulacjami) Przycze 50 mm do odprowadzenia spronego powietrza Funkcja oprniania z wody resztkowej Czujnik przepenienia z automatycznym wycznikiem Pyta filtra zgrubnego Odmgawiacz ze stali nierdzewnej do usuwania i filtrowania wody. Wytrzymaa i odporna na zuycie konstrukcja dotykowego panelu sterowania Wywietlacz wielofunkcyjny Optiflow-NT Licznik roboczogodzin Cyfrowy2)

Licznik zuycia prdu, z atestem MID3) Cyfrowy2)

Tekstowy wskanik stanu 2)

Podwietlenie sterowania mocy 2)

Wskanik wymiany filtra HEPACONTROL

PL 23agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Dane techniczne i wyposaenie Qube+

Tryb pracy TTKwic Teleskopowa regulacja uchwytu Uchwyt przewodu z mocowan wtyczk Zabezpieczenie termiczne Szybkozcza konserwacyjne 1) maksymalny strumie przepywu (nie zamontowany) 2) za porednictwem wywietlacza wielofunkcyjnego Optiflow-NT 3() Co oznacza atest MID? Europejska dyrektywa dotyczca urzdze pomiarowych (MID) zastpuje w niektrych obszarachdotychczasowe przepisy krajowe dotyczce atestu i skalowania. Konsekwencj jest konieczno uzyskania certyfikatu zgodnoci zMID dla wszystkich miernikw zuycia energii elektrycznych, stosowanych na terenie Europy. Model Qube posiada certyfikowany,zgodny z wymaganiami MID licznik zuycia energii elektrycznej, wywietlajcy wartoci pomiarowe na wywietlaczuwielofunkcyjnym Optiflow-NT.

24 PLagregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Rysunek eksplodowany InformacjaNumery pozycji czci zamiennych rni si odzastosowanych w instrukcji eksploatacji oznaczepozycji elementw.

A B

2

3

41

11

12

7

13

6

8

9

10

5

14

15

16

Lista czci zamiennych

Nr poz. Numer artykuu Oznaczenie

1 7.600.000.006 Rolka prowadzca 50/19

2 P10006255 Teleskopowy uchwyt do przesuwania

3 7.310.000.897 Uchwyt

4 7.600.000.001 Koo z oyskiem lizgowym 200/50 z czarn zalepk

5 7.200.000.001 Krciec przyczeniowy 50 mm aluminium

6 P10003459 Obudowa Qube+ wkad filtra

7 7.160.000.221 Modu filtra Hepa H13 wraz z rkawem filtra F8

8 P10000203 Wkad odmgawiacza

9 P10002223 Obudowa Qube+ Uchwyt odmgawiacza

10 P10006736 Odstojnik wody Qube+ - mata filtra na dno

11 7.160.000.213 Filtr F7 Z-Line

12 P10003460 Obudowa Qube+ Pokrywa zalepka powietrza

13 7.160.000.214 Rkaw filtra G4

14 7.331.000.476 W odprowadzania kondensatu (5m)

15 7.170.001.201 Pompa z wtyczk

16 7.241.001.245 Mocowania filtra zgrubnego

Inne czci zamienne na zamwienie

PL 25agregaty osuszajce do warstw izolacyjnych Qube+

Utylizacja

Umieszczony na wycofanym z eksploatacji urzdzeniuelektrycznym lub elektronicznym symbol przekrelonego koszaoznacza, e nie moe by ono wyrzucane do odpadkwgospodarczych. Urzdzenie moe zosta bezpatnie zwrconedo najbliszego punktu odbioru zuytych urzdze elektrycznychi elektronicznych. Odpowiednie adresy dostpne s w urzdachmiejskich lub gminnych. Dodatkowe informacje dotyczcemoliwoci zwrotu urzdzenia zamiecilimy take na naszejstronie internetowej www.trotec24.com.

Specjalna utylizacja urzdze elektrycznych i elektronicznychpozwala na ponowne zastosowanie uytych materiaw,sortowanie zastosowanych materiaw lub inne rodzajewykorzystania starych urzdze. Procedury te pozwalaj takena ograniczenie niekorzystnego wpywu zastosowanychmateriaw na rodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

Deklaracja zgodnoci

Niniejszy dokument jest odwoaniem do waciwej trecideklaracji zgodnoci. Podpisana deklaracja zgodnoci zostaazapisana w lokalizacji oznaczonej odnonikiem https://hub.trotec.com/?id=40717.

Deklaracja zgodnociZgodnie z treci dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE,

zacznikIIcz1rozdziaA

niniejszym firma Trotec GmbH & Co. KG deklaruje, ewyszczeglniona poniej maszyna zostaa zaprojektowana,skonstruowana i wykonana zgodnie z zapisami dyrektywymaszynowej WE w wersji 2006/42/WE.

Model produktu / produkt: Qube+

Typ produktu: agregaty osuszajce do warstwizolacyjnych

Rok produkcji od: 2018

Zastosowane dyrektywy UE: 2011/65/UE: 2011-07-01

2014/30/UE: 2014-03-29

Zastosowane normy harmonizowane: EN 55014-1:2006

EN 55014-2:2016

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-2-40:2003

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Zastosowane normy i specyfikacje techniczne: Brak

Producent oraz nazwisko penomocnika ds. dokumentacji:Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Strae 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-Mail: [email protected]e

Miejscowo i data wystawienia:

Heinsberg, dnia 20.09.2018

Detlef von der Lieck, Dyrektor Zarzdzajcy

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7D-52525 Heinsberg

+49 2452 962-400+49 2452 962-200

[email protected]

Spis treci1 Wskazwki dotyczce instrukcji obsugi1.1 Symbole

2 Bezpieczestwo2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem2.3 Kwalifikacje uytkownika2.4 Inne zagroenia2.5 Postpowanie w sytuacji awaryjnej

3 Informacje dotyczce urzdzenia3.1 Opis urzdzenia3.2 Widok urzdzenia

4 Transport i skadowanie4.1 Transport4.2 Magazynowanie

5 Monta i instalacja5.1 Zakres dostawy5.2 Monta

6 Obsuga7 Bdy i usterki7.1 Kody bdw

8 Konserwacja8.1 Czynnoci przed rozpoczciem konserwacji8.2 Czyszczenie obudowy8.3 Oprnianie wody resztkowej8.4 Wymiana lub zdejmowanie wa odprowadzania kondensatu8.5 Czyszczenie lub wymiana filtra

9 Zacznik techniczny9.1 Dane techniczne

10 Utylizacja11 Deklaracja zgodnoci