Szkolenie bramkarzy w_pilce_noznej_12-16_lat

download Szkolenie bramkarzy w_pilce_noznej_12-16_lat

of 31

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Sports

 • view

  4.125
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Szkolenie bramkarzy w_pilce_noznej_12-16_lat

 • 1. Trenerze, kiedy rodzice bd mnie oglda w Lidze Mistrzw? Czas i proces dugotrwaego rozwoju 10 lat intensywnego treningu zajmie, aby by najlepszym w czymkolwiek* Z ARCH. K. HABRZYKA RYCINA 1. Ile godzin w tygodniu moemy powici na treningi i gry? Wedug raportw badawczych musi upyn minimum 10 lat [3, 8,13, 31, 34] jakociowej pracy (celowego treningu), zanim rodzice zoba-cz syna bramkarza czy crk bramkark grajcych na profesjonalnym* Herbert Simon, laureat Nagrody Nobla.
 • 2. 14 SZKOLENIE BRAMKARZY W PICE NONEJpoziomie, a by moe na poziomie Ligi Mistrzw. To dugotrway proces,a w niniejszym opracowaniu zostanie omwiona jedna cz tego proce-su, mianowicie okres rozwoju zawodniczego przypadajcy na lata 1216(chopcy). Za kadym razem, gdy widzimy wspania obron Ikera Casillasa, ko-lejny skok Adama Maysza czy gol Christiano Ronaldo, by moe zasta-nawiamy si, jakim sposobem oni i wielu innych potra wznie si nawyyny umiejtnoci. Czy to skutek doskonaego treningu i posiadaniawietnego sztabu szkoleniowego? Czy moe dostp do bardzo dobrzewyposaonych obiektw lub boisk oraz wczesne rozpoczcie wicze?Jak bardzo ich sukces zaley od biologicznych predyspozycji? Tak jak inniwielcy sportowcy byli oni dziemi i przeszli dug drog doskonaleniaswoich umiejtnoci. Co jednak charakteryzuje drog rozwoju mistrza? Nie ulega wtpliwoci, i chcc jak najlepiej przygotowa bramkarza,aby osiga wysokie cele, niezbdne jest wykorzystanie potencjau bio-logicznego oraz odpowiednie ksztacenie. Debata na temat znaczeniabiologicznych predyspozycji i rodowiska w rozwoju mistrzowskiego po-ziomu w wielu dyscyplinach sportowych trwa do dzi [19, 40]. Z jednejstrony cz naukowcw i trenerw zwraca uwag na dostpne zasoby,ktre reguluj w duym stopniu rozwj potencjalnych mistrzw: trenerzy,rodzice, kultura, a take wielko miasta, w ktrym zawodnik si urodzi[12]. Z drugiej strony czsto w radiu lub TV mona usysze wypowiedzi,w ktrych danego zawodnika lub zawodniczk okrela si terminem: na-turalny talent lub urodzony, by wygrywa. Innym, wzgldnie nowym,rodowiskowym czynnikiem, ktry odgrywa bardzo istotn rol w roz-woju ekspertw, jest ilo i jako czasu spdzonego podczas treningw. Trening od dawna uznawany jest za istotny czynnik sukcesu w sporcie[8]. Od 1993 roku, kiedy to ukazaa si praca dra K. Andersa Ericsso-na i wsppracownikw [13], badania w zakresie wicze poszy o krokw przd. Uwaga badaczy zostaa skierowana na liczb i jako godzinzaj (okrelonych jako zajcia celowe). Celowe zajcia to: Zajcia, ktre zostay celowo zaprojektowane, abyulepszy obecny poziom wystpw ([13], s. 367). Nie s to wiczeniawykonywane dla spontanicznej zabawy lub zewntrznych gratykacji. Susystematyzowane i wykonywane z myl o poprawie rezultatw, reduk-cji popenianych bdw i niekoniecznie prowadz do zadowolenia. Prze-wanie s prowadzone przez nauczyciela, ktry czsto udziela informacjizwrotnej studentowi [8, 13].
 • 3. CZAS I PROCES DUGOTRWAEGO ROZWOJU 15Liczba godzin przeznaczonych na praktyk 11000 10000 Profesjonalici 9000 Najlepszy standard 8000 Dobry standard 7000 Standard nauczycielski 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Wiek studentw (lata) 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 RYCINA 2. Liczba godzin praktyki w funkcji wieku zmodykowano za [13] Celem bada dra Ericssona i wsppracownikw byo odkrycie, dla- czego niektrzy skrzypkowie s lepsi od innych. Grupa badanych zostaa podzielona na trzy podgrupy muzykw, ktrzy zostali przez profesorw w berliskiej Akademii Muzycznej zakwalikowani do nastpujcych kategorii: studentw, ktrzy bd mie przyszo jako midzynarodo- wi solici (najlepszy standard); studentw, ktrzy musz pracowa, a ich przyszo to prawdopodobnie wystpy z orkiestr, lecz bez kariery so- lowej (dobry standard); studentw, ktrzy raczej zostan nauczycielami muzyki (standard nauczycielski). redni wiek muzykw to 23 lata. Wyniki porwnano z istniejc ju grup profesjonalnych muzykw (profesjo- nalny standard, rednia wieku 50 lat). Studium wykazao, e jedy- nym czynnikiem, ktry korelowa z midzynarodowymi wystpami, by czas powicony na celowe zajcia (okoo 10 000 godzin na przestrzeni 10 lat), przez muzykw kwalikowanych jako najlepsi. Studenci prezen- tujcy dobry standard oraz standard nauczycielski skumulowali kolejno 8000 i 5000 godzin praktyki (rycina 2). Optymalne uczenie si i przyswajanie umiejtnoci musz i w pa- rze z poziomem motywacji, aby zainwestowa wysiek. Trudno zadania powinna by dostosowana indywidualnie, a informacja zwrotna jest klu- czowa dla efektywnego uczenia si. Istotna jest inwestycja czasu w prak- tyk oraz celowy wysiek zmierzajcy do poprawy rezultatw. wiczenia
 • 4. 16 SZKOLENIE BRAMKARZY W PICE NONEJwi si z olbrzymi liczb powtrze danej czynnoci (czas), redukcjbdw oraz kontrol osiganych rezultatw zarwno przez wiczce-go, jak i nauczyciela. Najwaniejsza jest konsekwencja! Jak stwierdzidr Ericsson: Jako wystpu ronie monotonicznie wraz z liczb godzinpowiconych na praktyk ([13], s. 396). Im bardziej celowy i przemyla-ny program treningowy, tym lepsze efekty i rozwj. Reasumujc, naukow-cy wysunli kilka kontrowersyjnych wnioskw:n wczesne rozpoczcie nauki oraz 10 000 godzin, ktre odpowiada w przyblieniu dziesiciu latom, jest potrzebne, aby osign dosko- nao w czymkolwiek;n zaangaowanie si w wiczenia oraz ich jako s waniejsze anieli naturalne zdolnoci w okreleniu drogi na szczyt;n najszybciej popraw wynikw osiga si, samodzielnie praktykujc wiele godzin w tygodniu. Przyjrzyjmy si historiom sportowcw. Bardzo kuszca wydaje simoliwo odpowiedzi na pytanie: Czy dua liczba godzin samodzielnychzaj sportowych determinuje mistrzowskie wystpy? I czy popularneobecnie w mediach 10 lat, czyli 10 000 godzin, mona odnie do spor-towych sukcesw? Amerykascy naukowcy pomidzy 1984 a 1998 rokiem przebada-li dziesiciu zotych medalistw igrzysk olimpijskich. Mczyni zaczliuczestniczy w treningach w wieku lat 12, a kobiety 11,5. Wikszosportowcw zaznaczya, i 1213 lat zajo im dotarcie do olimpijskiegopoziomu [39]. Badania dr Hodges wykazay, i grupa zapanikw rozpo-czynaa zajcia okoo 13. roku ycia, a bardziej systematyczne zajciaz trenerami zawodnicy rozpoczynali, majc 14 lat. W wieku lat 16 uczest-niczyli w rocznych programach zaj. Przepytywani zawodnicy o statu-sie midzynarodowym deklarowali, i szczyt ich karier przypada na wiek25 lat, co oznacza okoo 12 lat pracy [17]. Midzynarodowa grupa zapa-nikw przepracowaa 5881,9 godzin, a dla porwnania zapani-cy na poziomie klubowym 3571,1 godzin. Istotn korelacj stanowico mistrzowskich wystpach bya w wikszym stopniu praktyka w grupieanieli zajcia indywidualne. Pierwsze badania z zakresu godzin treningu pikarzy wykonano w 1998roku w Belgii. Przebadano histori praktyk pikarzy o statusie midzyna-rodowym, krajowym oraz prowincjonalnym. U zawodnikw (midzynaro-
 • 5. CZAS I PROCES DUGOTRWAEGO ROZWOJU 17 dowi oraz krajowi) szczyty karier przypaday po okresie 15 lat treningu i rednio spdzili odpowiednio 13,3 i 9,9 godzin tygodniowo na zaj- ciach indywidualnych oraz grupowych. Zawodnicy prowincjonalni powi- cili na zajcia 6,9 godzin tygodniowo. Poczwszy od 12. roku ycia, pika- 3500 3000 Trening z druyn Trening indywidualnyLiczba godzin zaj 2500 Pozatreningowe akty