Szanowni Pa - Fotele Bejot – System VMS Ortho .5 Poprzez ten niezmienny przez stulecia wzorzec

download Szanowni Pa - Fotele Bejot – System VMS Ortho .5 Poprzez ten niezmienny przez stulecia wzorzec

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Szanowni Pa - Fotele Bejot – System VMS Ortho .5 Poprzez ten niezmienny przez stulecia wzorzec

1

Szanowni Pastwo !

Produkcja krzese biurowych wraz z mechanizmami regulacyjnymi jest efektem prac badawczych przeprowadzanych w wielu instytutach naukowych. Chcc Pastwu przybliy zakres tych bada, ich cel oraz przekadalno w praktyce oferowanych produktw, udostpniamy Pastwu niniejszy skrypt, oparty o materiay z bada wykonanych przez Klinik Ortopedyczn Uniwersytetu w Ratyzbonie oraz raport kocowy projektu badawczego o nazwie Antropotechniczne projektowanie mebli do leenia i siedzenia przeprowadzonego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Katedrze Mebla na Wydziale Technologii Drewna. W opracowaniu niniejszego skryptu zastosowano wybr informacji oraz pewne elementy narracji suce celom popularyzacji badanych zagadnie.

Skrypt otwiera prezentacja koncepcja mechanizmu ruchomego we wszystkich paszczyznach przestrzeni VM/VMS Orthopedic. W rozdziale opisano sposb dziaania mechanizmu i jego wpyw na wydajno psychofizyczn czowieka. Kolejny Dzia to wyjanienie kluczowego pojcia ergonomii tzw. ukadu antropotechnicznego. Czowiek stykajcy swoje ciao z jakim urzdzeniem tworzy wanie taki ukad stanowicy podstaw oblicze i szukania optymalnych rozwiza. Mwic najprociej, gdy ciao ludzkie wchodzi w kontakt z urzdzeniem, zmieniaj si wspzalenie cechy ciaa i owego urzdzenia. Trzeba bada je w nierozcznym ukadzie parametrw anatomicznych, fizjologicznych i materialno-fizykalnych. Model czowieka, jaki posuy do bada ergonomicznych -podobnie jak w medycynie - nazywamy fantomem. W ostatnim rozdziale przedstawione zostay wyniki bada dotyczce rnic antropometrycznych mczyzn i kobiet oraz informacje na temat wprowadzonego przez Bejot typoszeregu wymiarowego foteli Atria SML (small, medium, large).

Pozwalamy sobie przybliy Pastwu pewne dane zarwno z tego wtku bada jak i pozostaych, cytowanych w niniejszym skrypcie. Majc na uwadze tworzenie materiau pomocniczego dla zrozumienia idei powstania systemu Orthopedic, pominlimy tu skdind ciekawe i skomplikowane badania nad struktur pianek wypeniajcych siedziska. Przy innej okazji powrcimy i do tego zagadnienia. Dzi jednak interesuj nas powody, dla ktrych powstao pojcie siedzenie biodynamicznego. Jak si okazuje tak prosta czynno jak siedzenie na krzele posiada konkretny wpyw na prac organw wewntrznych, na ukad krenia i wiele innych funkcji organizmu. Badania, ktre postanowilimy Pastwu przybliy prowadz do wniosku, ktry pokrywa si z misj naszej firmy: dbao o zdrowie czowieka jest najwaniejszym wyzwaniem wspczesnego projektowania mebli biurowych.

Zapraszamy do lektury.

2

Czas na zmiany. Siedzenie biodynamiczne i system Orthopedic

3

1. Czy grozi nam techno-inwalidztwo?

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, stworzony do chodzenia w postawie wyprostowanej, czowiek sta si piecuchem, wybierajcym pozornie wygodne, ale nie sprzyjajce zdrowiu pozycje ciaa. Upowszechnienie si komputerw w biurach i innych miejscach pracy, powoduje, e wicej czasu spdzamy w pozycji siedzcej. Spord 24 godzin przecitny czowiek porusza si dzisiaj na wasnych nogach tylko przez 2 godziny. Wedug danych niemieckich 12 milionw ludzi przesiaduje caymi dniami w miejscu pracy w biurze, 12 milionw uczniw mczy si 35 godzin tygodniowo na mizernych krzesach, a 9 milionw emerytw ju tylko rzadko daje si namwi na opuszczenie swojego fotela. Skutki s nastpujce: 7 milionw dni przerw w pracy rocznie spowodowanych reumatyzmem miniowym, 5 milionw osb o zdolnoci do pracy zmniejszonej o 60%. Przez niewaciw postaw i brak ruchu powstaj nie tylko uszkodzenia dyskw, dolegliwoci reumatyczne jak skurcze mini, ble ramion, ischias, lumbago i wiele innych, lecz rwnie takie zachorowania, ktre przez laika nie s kojarzone bezporednio z krgosupem. Nale do nich funkcjonalne zaburzenia organw wewntrznych, szczeglnie serca, zaburzenie oddychania, funkcji sercowo kreniowej, zaburzenie ylnego obiegu krwi i trawienia. Tak zwane krgowe, a wic uwarunkowane krgosupem zaburzenia funkcjonowania organw maj rnorodny charakter i s bardzo rozpowszechnione.

Siedzenie staje si kar dla plecw. Badania medycyny pracy dowodz tego, e w przypadku ludnoci aktywnej w trybie siedzcym 14% cierpi na dolegliwoci w obrbie gowy, 24% na dolegliwoci zwizane z ramionami i karkiem, 57% na dolegliwoci zwizane z ebrami, 18% na dolegliwoci poladkw, 13% na dolegliwoci ud, 29% na dolegliwoci kolan i stp.

Ponad poowa Polakw uywajcych w pracy komputerw spdza przy

nich ponad osiem godzin dziennie. Ponad 80% z nich skary si na

ble staww i krgosupa.

Nikt nie liczy ludzi, ktrzy w wyniku siedzenia dostaj blu gowy, maj problemy z koncentracj, maj skonnoci do depresji, czuj si zestresowani, wracaj do domu ze zmniejszon sprawnoci i wyczerpani a czsto objawy tego zmczenie manifestuj jeszcze w rodowisku pracy.

Ndzne siedzenie bdzie mie negatywne skutki tak dugo, jak dugo higiena krgosupa pozostanie obcym sowem, a dyscyplina zwizana z postaw plecw bdzie oznacza uciliwy przymus.

4

2. Kr gosup najpowaniejszy problem gatunku ludzkiego.

Jak do tego doszo ?

Na przestrzeni wiekw warunki ycia z pokolenia na pokolenie prawie si nie zmieniay. Ludzie byli myliwymi i zbieraczami i prawie cay dzie byli w ruchu. Ich dzie powszedni naznaczony by cig dynamik. Poza faz snu prawie cigle byli w ruchu, tzn. stpali jedn stop, przenosili cay ciar ciaa na t stop, w zwizku z tym unosili miednic po stronie przeciwnej i w kocu przenosili drug stop naprzd. Podczas tego powtarzajcego si cigle wzorca ruchu rwnie miednica zawsze si poruszaa, raz pochylaa si na lewo, raz na prawo. Rwnie odcinki ldwiowe krgosupa poruszay si ruchem ukowatym raz w lewo, raz w prawo. Ruch krgosupa piersiowego i szyjnego nastpowa w stosunku do tego w kierunku przeciwnym, gowa stabilizowaa si zawsze w pionie.

Rys. 1.1 Stojca fala

Podczas stania i chodzenia ma miejsce zachowanie odpowiedniej postawy ciaa i odpowiednie ustawienie czonkw w stosunku do siebie. Zmys rwnowagi przejmuje sterowanie i przekazuje informacje dalej. rodek ciaa poruszany jest cigle we wszystkich kierunkach, tzn. jest wyrwnowaany. Odcinek miednicy i przejcie ldwiowo krzyowe s poruszane fizjologicznie poziomo i pionowo.

5

Poprzez ten niezmienny przez stulecia wzorzec ruchu aparat ruchu i ukad miniowo szkieletowy czowieka przeksztaciy si w system, w ktrym wszystkie procesy s do siebie dopasowane w perfekcyjny sposb. Wzorce ruchu i procesy reakcji w rnych odcinkach krgosupa mog zosta w atwy sposb zobrazowane na przykadzie koa zbatego.

Rys 1.2

Poprzez kociec, minie i wizada czowiek sta si ukadem mechanicznym. Siy rozdzielaj si za pomoc modelu koa zbatego pomidzy minie i tkanki, ktre w zwizku z tym mniej lub bardziej si rozwijaj, wzgldnie rozwiny si.

Tryb ycia wspczesnego czowieka ma z tym rozwijajcym si przez tysiclecia stanem niewiele wsplnego. Zwaszcza ostatnie dziesiciolecia doprowadziy do dramatycznych zmian w szczeglnoci w miejscu pracy, ktre wedug Voigt / Mellerowicz naznaczone s przez:

coraz mniej dynamiczn prac duych grup mini przewanie niewielk pod wzgldem motorycznym prac niewielkich grup mini, np.

statyczn prac siedzc i stojc dugotrwae napicie nerww i psychiki w przypadku sytuacji stresowych zwikszone obcienie organw zmysu zintensyfikowanie pracy przy zredukowanym czasie pracy tendencja do pracy w pomieszczeniach zamknitych, brak zewntrznych bodcw

klimatycznych ciga, czsto krtkofalowa restrukturyzacja kompleksowego ycia zarobkowego

Podsumowujc mona stwierdzi, e dzie powszedni w pracy wspczesnego czowieka naznaczony jest przez dopasowanie, niewielk ilo ruchu i konieczno przyjmowania okrelonych postaw przymusowych, wzgldnie wykonywania wyuczonych i jednostronnych ruchw poowicznych.

6

Wielu ludzi w naszych czasach odczuwa na wasnej skrze, e obecny tryb nowoczesnego ycia nie uwzgldnia fizjologicznych warunkw ich organizmu. Cierpi oni na dolegliwoci fizyczne i psychosomatyczne. W wikszoci bada w tym temacie wymienia si nastpujce symptomy:

napicia caego ciaa dolegliwoci plecw i karku problemy ze stawami i z ukrwieniem w nogach dolegliwoci psychosomatyczne jak ble gowy, problemy odkowe i trawienne dolegliwoci sercowo kreniowe zaburzenia wzroku

Trudnoci i problemy, ktre wystpuj w zwizku z tym, dotycz nie tylko pojedynczych osb, lecz maj rwnie due znaczenie w ujciu makroekonomicznym. Wypadki w pracy i choroby zawodowe prowadz do zmniejszonych wpyww z podatkw i obciaj kasy ubezpieczycieli spoecznych.

Z danych statystycznych Komisji Europejskiej (Eurostat) wynika, e choroby ukadu miniowo-szkieletowego nale do jednych z najpowaniejszych problemw zdrowotnych zwizanych z prac. S one powszechnie zgaszane przez ponad 30% europejskich pracownikw. Kadego roku w Europie wanie na skutek problemw zdrowotnych zwizanych z wykonywanym przez pracownikw zawodem odnotowana jest strata 600 mln dni roboczych. 1

Czstotliwo dolegliwoci plecw:

Ble plecw s najczstszymi dolegliwociami Europejczykw i mieszkacw Ameryki Pnocnej (Wood, 1987; Weber 1989).

47 - 80% spoeczestwa cierpi na dolegliwoci plecw (Hall, 1983; White, 1983; Basler, Rehfisch, 1990).

Zapadalno (odsetek nowych zachorowa) ksztatuje si na poziomie okoo 11 -18% spoeczestwa (Magora, 1974; Basler, Rehfisch, 1990).

Badania dotyczce oddziaywania pracy przy monitorze na oczy, jak rwnie ukad miniowo -szkieletowy i ruchowy wykazuj, e mniej ni jedna trzecia wszystkich ankietowanych nie odczuwa adnych dolegliwoci. Ponad 60% odczuwa ble ukadu kostnego i ruchowego, 41,7% wskazao na dolegliwoci oczu (Schwaninger m.in., 1991).

1 P. Paoli, Dane z europejskiej ekspertyzy nt. warunkw pracy, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy

Warunkw Pracy, czerwiec 1997

7

3. Jak przeciwdziaa negatywnym