ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA OD MALUCHA DO STARSZAKA

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA OD MALUCHA DO STARSZAKA - Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk

Transcript of ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA OD MALUCHA DO STARSZAKA

 • Redakcja: Agnieszka ZieliskaOpracowanie graficzne: Sandra DudekProjekt okadki: Sandra DudekZdjcie na okadce: Maya Kruchancova | Fotolia.com

  Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

  Redakcja i Biuro Handlowe: 80-283 Gdask, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51fax 58 348 09 00e-mail: [email protected]

  Szczegowe informacje o naszych publikacjach:www.harmonia.edu.pl

  Wszelkie prawa zastrzeone. Zarwno caa publikacja, jak i jakakolwiek jej cz nie moe by przedrukowywana ani reprodukowana - mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposb, z kserokopiowaniem i odtwa-rzaniem w rodkach masowego przekazu wcznie - bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

  ISBN 978-83-7134-604-0

  Gdask 2012 - Wydanie I

 • 3Wstp

  Publikacja wiat przedszkolaka od malucha do starszaka ad-resowana jest zarwno do nauczycieli rozpoczynajcych prac w przedszkolu, jak i nauczycieli dowiadczonych, poszukujcych nowych inspiracji do pracy z dziemi w wieku przedszkolnym.

  Zawarte w ksice propozycje odnosz si do poszczeglnych obszarw podstawy programowej, z wyjtkiem edukacji matema-tycznej, ktrej wiele uwagi powiciy w swoich publikacjach profe-sor Edyta Gruszczyk-Kolczyska i Ewa Zieliska.

  Zgodnie z zaoeniami reformy programowej, centralne miejsce w wychowaniu przedszkolnym zajmuje zabawa. Jest ona siln i trwa potrzeb dziecka oraz najodpowiedniejszym dla tego okre-su sposobem przybliania i pojmowania otaczajcego wiata. Nade wszystko za jest szczegln form uczenia si, dziki ktrej dziec-ko zdobywa wiadomoci, umiejtnoci i sprawnoci, doskonali spo-soby mylenia i dziaania, rozwija moliwoci umysowe, wzbogaca zasb wiedzy o otaczajcym je wiecie.

  Przedstawione w ksice propozycje zabaw i zaj nawizu-j gwnie do dowiadcze i przey spoecznych dzieci. Ukazuj przykady pozytywnych zachowa wobec rwienikw i dorosych,

 • 4rozwijania yczliwej postawy, przekazywania wiadomoci i umie-jtnoci potrzebnych w sytuacjach spoecznego wspdziaania. Niektre dotycz take obserwacji przyrody. W ksice zwrcono szczegln uwag na wyzwalanie rnorodnej aktywnoci i ekspre-sji twrczej wychowankw. Niektre tematy zostay wzbogacone o zagadki autorstwa Arkadiusza Makowiaka.

  Opisane zabawy nauczyciel moe wykorzysta dowolnie, dobie-rajc je odpowiednio do grupy wiekowej, zainteresowa i moliwo-ci dzieci.

  Mamy nadziej, e te propozycje zachc nauczycieli do twrcze-go poszukiwania nowych, wasnych rozwiza, a czas pobytu dzieci w przedszkolu bdzie peen radosnych zabaw, ciekawych zdarze i niezapomnianych przey.

 • 5I. Jak odmierzamy czas?Zagadnienia do realizacji

  dostrzeganie upywu czasu poprzez obserwacj zmian w przyrodzie

  dostrzeganie cyklicznoci pr roku, miesicy, dni tygodnia poznawanie i przyswajanie okrele czasu: pr dnia, dni tygo-

  dnia, miesicy, pr roku okrelanie relatywnego czasu trwania czynnoci (dugo -

  krtko, teraz - potem) poznanie i stosowanie okrele: wczoraj, dzisiaj, jutro porwnywanie tempa wykonywanych czynnoci (szybko,

  wolno) poznanie i rozpoznawanie rnych rodzajw zegarw zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu

  Zagadnienia do omwienia z dziemi Ktry dzie tygodnia lubisz najbardziej i dlaczego? W jakie dni tygodnia chodzimy do przedszkola, a jakie spdza-

  my z rodzicami w domu? Jaka jest twoja ulubiona pora roku i dlaczego? Do czego suy zegar?

 • 6ZagadkaNosi mona go na rku, wisi te na cianie.Pokazuje on godzin - to jego zadanie.Moe by elektroniczny albo wahadowy,Mieszka moe w nim kukuka, czasem jest kwarcowy. (zegar)

  ZabawyWystawa kalendarzyCel: zapoznanie z rnego rodzaju kalendarzami i ich przydatnoci. PomoCe: kalendarz.PrzebIeg: Dzieci wsplnie z nauczycielem organizuj wystaw ka-lendarzy. Ogldaj zgromadzone egzemplarze i okrelaj ich typy: cienny, biurowy, kieszonkowy oraz elektroniczny. Nastpnie opo-wiadaj, do czego one su i jakie maj znaczenie w yciu czowieka.

  Kalendarz ciennyCel: zapoznanie z oznaczeniami znajdujcymi si w kalendarzu.PomoCe: kalendarz.PrzebIeg: Nauczyciel prezentuje kalendarz i przedstawia podzia roku na miesice, miesicy na tygodnie, a tygodni na dni (zwraca uwag na luty) oraz oznaczenia niedziel i wit kolorem czerwonym.

  Jakie miesice nale do danej pory roku?Cel: utrwalanie nazw pr roku i miesicy, kojarzenie nazw miesicy z odpowiedni por roku.PomoCe: niebieskie, zielone, te i brzowe kartoniki, piktogramy oznaczajce pory roku.PrzebIeg: Dzieci wsplnie z nauczycielem oznaczaj kolorem mie-sice nalece do poszczeglnych pr roku:- grudzie, stycze, luty - niebieski;- marzec, kwiecie, maj - zielony;

 • 7- czerwiec, lipiec, sierpie - ty;- wrzesie, padziernik, listopad - brzowy.Nauczyciel rozdaje dzieciom kartoniki w ustalonych wczeniej kolo-rach, w sali rozkada piktogramy oznaczajce pory roku. Dzieci im-prowizuj ruchem syszan muzyk. Gdy muzyka cichnie, ustawiaj si przy piktogramach zgodnie z kolorami, jakie otrzymay. Wspl-nie wymieniaj nazwy miesicy nalecych do danej pory roku. W czasie ponownego taca wymieniaj si kartonikami, na przerw w muzyce znw ustawiaj si przy waciwym oznaczeniu.

  Co robilimy wczoraj?Cel: rozumienie i poprawne stosowanie poj: wczoraj, dzisiaj.PrzebIeg: Dzieci wraz z nauczycielem zakadaj przedszkolny pa-mitnik, w ktrym bd zaznacza ciekawostki danego dnia w formie rysunkowej lub poprzez wsplne redagowanie notatki, ktr zapisze nauczyciel.

  Od niemowlaka do przedszkolaka Cel: uwiadomienie dzieciom nastpstw czasowych, istnienia prze-szoci i przyszoci, dostrzeganie zmian w wygldzie czowieka w rnych okresach ycia.PomoCe: fotografie dzieci. PrzebIeg: Dzieci segreguj przyniesione z domu zdjcia od wy-konanego najwczeniej do zrobionego najpniej i opowiadaj o zmianach, jakie zachodziy w ich yciu.

  Od malucha do starszakaCel: dostrzeganie na fotografiach cech wiadczcych o upywie czasu.PomoCe: fotografie dzieci z ycia przedszkolnego, na przykad z kroniki przedszkolnej.PrzebIeg: Dzieci ogldaj przedszkolne fotografie z poprzednich lat i opowiadaj, co si zmienio od momentu przyjcia do przedszkola

 • 8do chwili obecnej. Nastpnie pozuj do grupowego zdjcia. Goto-w fotografi wklejaj do przedszkolnego albumu. Nadaj jej tytu i oznaczaj j dat.

  Wane datyCel: rozwijanie inwencji twrczej dzieci.PomoCe: kartoniki o wymiarach 12 x 18 centymetrw, kredki, paste-le, flamastry (do wyboru).PrzebIeg: Dzieci okrelaj, jakie dni w roku s dla nich najwaniej-sze, na przykad urodziny, imieniny, mikoajki, Dzie Dziecka. Grup dzielimy na kilka zespow. Kady zesp projektuje piktogramy do przyznanego drog losowania wita. Powstae symbole bd su-y do oznaczenia tych wanych dat w przedszkolnym kalendarzu.

  Tydzie Cel: utrwalanie nazw dni tygodnia.PrzebIeg: Dzieci, ustawione jedno za drugim, poruszaj si po sali i mwi:

  Tydzie dzieci ma siedmioro,maszeruje poln drog.Kto odpowie mi, jakie nosi imi kady z siedmiu dni?

  Dzieci zatrzymuj si i po kolei wymieniaj dni tygodnia. Pierwsza osoba idzie na koniec, prowadzenie przejmuje kolejna i zabawa to-czy si dalej.

  Dni tygodniaCel: rozwijanie koncentracji uwagi, szybkoci i zwinnoci, utrwala-nie nazw dni tygodnia. PrzebIeg: Dzieci siedz w krgu. Nauczyciel po kolei oznacza dzie-ci dniami tygodnia. Na haso nauczyciela, na przykad niedziela,

 • 9dzieci oznaczone tym dniem wstaj, obiegaj krg i siadaj na swoje miejsce.

  Ile dni w tygodniu?Cel: rozumienie i poprawne stosowanie poj: wczoraj, dzisiaj, jutro; przeliczanie dni tygodnia.PomoCe: kalendarz cienny.PrzebIeg: Dzieci mwi, jaki dzie tygodnia mamy dzisiaj, jaki by wczoraj, jaki bdzie jutro. Zaznaczaj je umwionym kolorem w kalendarzu i odpowiadaj na pytania, na przykad ile dni zostao do niedzieli.

  Moi ssiedziCel: utrwalanie nazw dni tygodnia.PrzebIeg: Nauczyciel kolejno oznacza dzieci dniami tygodnia. Dzieci poruszaj si po sali przy akompaniamencie muzycznym. Gdy mu-zyka cichnie, siadaj w siadzie skrzynym. Na haso (na przykad) roda dziecko oznaczone tym dniem tygodnia wstaje, przed nim ustawia si dziecko-wtorek, a za nim dziecko-czwartek. Dzieci mog te po prostu wymienia kolejne dni tygodnia, rozpoczynajc od wywoanego.

  Rok po rokuCel: utrwalanie nazw pr roku.PrzebIeg: Dzieci, ustawione jedno za drugim, poruszaj si po sali i mwi:

  Rok ma dzieci tylko czworo,maszeruje poln drog.Rok po roku,krok po krokuwymie wszystkie pory roku.

 • 10

  Dzieci zatrzymuj si i po kolei wymieniaj pory roku. Pierwsza oso-ba idzie na koniec, prowadzenie przejmuje kolejna i zabawa toczy si dalej.

  Cztery pory rokuCel: utrwalanie nazw pr roku, odzwierciedlanie ruchem ich cha-rakterystycznych cech.PomoCe: mae obrcze.PrzebIeg: Dzieci s ustawione w rozsypce - kade trzyma obrcz. Na haso:- wiosna dzieci kad si na dywanie, wkadaj obrcze midzy

  stopy i unosz powoli nogi w gr: kwiaty rosn;- lato dzieci stoj i unosz do gry obrcze: wieci soce;- jesie dzieci trzymaj nad gow obrcze: parasol;- zima tocz obrcze: niene kule.

  Pory rokuCel: odzwierciedlenie ruchem cech i czynnoci charakterystycz-nych dla poszczeglnych pr roku wedug inwencji dzieci.PrzebIeg: Nauczyciel wymienia nazwy czterech pr roku, a dzieci ilustruj ruchem ich charakterystyczne cechy wedug wasnej in-wencji, na przykad:- zima - lepienie bawana, rzucanie niekami, jazda na ywach;- wiosna - rozkwitanie rolin, przylot ptakw;- lato - plaowanie, pywanie;- jesie - spacer w deszczu pod parasolem, zbieranie lici, grzy-

  bw itp.

  Jaka pora roku?Cel: doskonalenie umiejtnoci przekazywania informacji w sposb niewerbalny.PomoCe: obrazki przedstawiajce pory roku.

 • 11

  PrzebIeg: Dzieci losuj obrazki i kolejno prezentuj ruchem czyn-noci charakterystyczne dla wylosowanej pory roku, tak aby grupa moga j odgadn.

  Jak mierzymy czas?Cel: rozszerzenie wiedzy na temat poj dotyczcych czasu, pozna-nie sposobw odmierzania czasu.PomoCe: rne kalendarze, zegary, klepsydra, stoper.PrzebIeg: Dzieci ogldaj zgromadzone przedm