SW 7'4 1 · szego dnia obiegu. kiewskie, chylił się do upadku świat ś ród-przez Turków, ale...

of 28 /28
PISMO POLSKIEGO ZWI ĄZKU FILATELISTO 7'4_1 POLSKA xi POLSKA SW Expo'92 w Sewilli 3 V 1992 Nr 4 (834) Rok XXXIX kwiecień 1992 r. cena 5000 z1 11 ul Europa CE1PT'92 - t- • 226025 Rai 5 V 1992 25007.4 POLSKA 3500zt POLSKA (reprodukujemy projekty znaczków)

Embed Size (px)

Transcript of SW 7'4 1 · szego dnia obiegu. kiewskie, chylił się do upadku świat ś ród-przez Turków, ale...

PISMO POLSKIEGO ZWIZKU FILATELISTO

7'4_1

POLSKA xi POLSKA

SW Expo'92 w Sewilli

3 V 1992

Nr 4 (834)

Rok XXXIX kwiecie

1992 r.

cena 5000 z1

11 ul

Europa CE1PT'92-

t- 226025 Rai

5 V 1992 25007.4 POLSKA

3500zt POLSKA

(reprodukujemy projekty znaczkw)

a

1492 KOLUMB 1992

W roku biecym przypada znaczca rocz-nica: 12 padziernika 1492 r. Kolumb (w. Cristoforo Colombo, hiszp. Cristobal Coln), Woch z Genui, eglujcy przez Atlantyk z es-kadr maych trzech karawel w subie Izabeli, krlowej Kastylii i Leonu, postawi nog na pierwszym skrawku Nowego wiata. Bya to wysepka zwana przez krajowcw Guanahani, przez niego nazwana San Salvador. Nie ma jednak pewnoci, ktra to bya z wysp Ar-chipelagu Bahama. nie zachowa si bowiem zapis jej szerokosc, i dugoci geograficznej. Do niedawna przyjmowano, e jest to obecna Wat-ling, lecz w wyniku przeprowadzonych interdys-cyplinarnych badan ogoszono w 1986 r. w pre-stiowym amerykaskim miesiczniku Natio- nal e jest to jednak nie zamiesz- kana dzi wyspa Samana Cay, zwana te Atwo-od Cay, pooona ok. 130 km na poudniowy wschd od Watling. I tu ju trudno w udoku-mentowaniu pierwszego miejsca ldowania Ko-lumba, bo wprawdzie na Watling istnieje placwka pocztowa ze swoim stemplem, ale jeli to nie zamieszkana Samana Cay, to co robi?

Na budujcych zbiory zwizane z Kolumbem czyha wiele puapek, jak choby jego statek flagowy z pierwszej wyprawy, SANTA MA-RIA. Rozbi si on u brzegu Hispanioli, czyli San Domingo - dzi Haiti - w dzie Boego Narodzenia 1492 r. , a z uyciem jego resztek zbudowano fort La Navidad (Narodzenie). Nie zachowa si rzeczywisty portret" tego statku_ wic dokadnie nie wiadomo. jak wyglda.

Kolumba, ale zostaa ona przekopiowana z drzeworytu z Podry pielgrzymiej do Ziemi witej" Breydenbacha z 1486 r., ktry przed-stawia statek krzyowcw francuskich z Mo-don. Nie jest to wic atlantycka karawela i nie ma nic wsplnego z Kolumbem.

Rekonstrukcja Santa Maria, ktr pokazuj znaczki Hiszpanii z 1930 r. nr nr Mi. 502-509 wydane z okazji wystawy ibero-arnerykaskiej w Sewilli Kolumb i odkrycie Ameryki" jest te tylko hipotetyczna.

Kopot z dokumentacj Kolumba w zbiorach jest rwnie ten, e wprawdzie mamy na znacz-kach Republiki Dominikaskiej z lat 18991900 nr nr Mi. 76, 81, 82 i I mauzoleum Kolumba i jego sarkofag w katedrze w Santo Domingo, ale jego grobowiec jest te w Hiszpanii, w Se-willi. Gdzie wic rzeczywicie spoczywaj szcztki Wielkiego Admiraa Oceanu, Wi-cekrla i Gubernatora Nowo odkrytych Ziem, jak brzmia tytu nadany mu po pierwszej wyprawie, co nie przeszkodzio, e zmar on w nieasce i zapomnieniu w 1506 r., w dwa lata po powrocie z czwartej podry?

Do ukazania samej osoby Kolumba nie brak materiau filatelistycznego. Choby wszystkie maczki opaty Chile z lat 1853-1910 pokazuj gow Kolumba, a s wrd nich i pospolite i rzadsze. To samo dotyczy caostek - kopert, sekretnikw i kart tego kraju, na ktrych na znakach opiaty z lat 1873-1910 mamy wycznie gow Kolumba; podobnie ma si rzecz z caostkami - adresami pomocniczymi na pa-

Skopiowany statek z XVI-wiecznego hisz-paskiego sztychu:

a -jako Santa Maria" Kolumba na znacz-ku USA nr Mi. 75;

b jako Matthew" Cabota na znaczku Nowej Fundlandii nr Mi.51

Czsto pokazywany jako Santa Maria statek na znaczku NSA z 1893 r. za 3 c nr Mi. 75 jest odwzorowany ze sztychu hiszpaskiego z XVI w. A ten sam sztych posuy do pokazania na znaczku 10 c z 1897 r. Nowej Fundlandii nr Mi. 51 statku MATTHEW, na ktrym w 1497 r. dotar do brzegw Ameryki Pnocnej inny genueczyk, Giovanni Caboto, naturalizowany w subie krla Anglii jako John Cabot.

Nie mona si te da nabra na karawel - statek Kolumba - XV w." na znaczku Polski za 1,35 z z 1964 r. nr 1317. Jego rysunek jest wprawdzie przeniesiony z ilustracji z bazylejs-kiego wydania z 1494 r. sprawozda z podry

czki z lat 1909-25. Do bardzo rzadkich nale karty pocztowe urzdowe (Tarjeta da Servicio), wydane w 1892 r. odrbnie dla uytku w San-tiago i Valparaiso. Pokazanie takiego obiektu w zbiorze na pewno nobilituje go.

Skoro ju mowa o dziele odkrywczym Kolu-mba, trzeba zwrci uwag na wydan w 1893 r. seri kolumbowsk" USA nr nr Mi 73-88 z okazji World 's Columbian Exposition" w Chicago. Zoona z 16 wartoci, jak gdyby uzupeniona znaczkiem Wenezueli nr Mi. 47 w tym samym typie, ukoronowana jest nomi-naem 5 $, dzi drogim. Rwnolegle wydano te caostki-koperty, na ktrych mamy gow Ko-

82

-f r,r, WIT"... I

.14(3'7

..,

d;aritL

a rX-X---X-W-X-We-X-Zir"~K*51Z.4.W.:4(-)g-k.

Urzdowe karty pocztowe Chile wydane w 1892 r. a dla Santiago; b - dla Valparaiso.

Kopertycalostki USA wydania ,,kolumbowskiego" z 1893 r.

a - znak oplaty (wartok 2 c); b - znak wodny papieru tych kopert.

Tumba nie tytko w znaku opiaty, lecz te w zna-ku wodnym papieru. A wrd nich jest praw-dziwa rzadko: znak opiaty 5 c wydrukowany zamiast w barwie brunatnej, omykowo w bar-wie upkowej, waciwej dla wartoci 10 c. Mona doda, e na wystawie w Chicago uywano stempli pocztowych z jej nazw.

Z postaciami z krgu Kolumba nie ma ko-potw. Np. na maczkach Hiszpanii licznie figuruje krlowa Izabela I Katolicka, jego pro-tektorka (nr nr MI. 770-779 i 811-816) oraz jej

m, Ferdynand Aragoski (nr nr Mi. 791-794) - oni dopiero razem byli krlami hiszpaski-mi". Na znaczku nr Mi 57 Nowej Fundlandii z 1897 r. mamy krla angielskiego Henryka VII, ktry odrzuci pomys Kolumba dotarcia do Indii przez Ocean. Natomiast brak dotd na znakach pocztowych drugiego takiego krla, portugalskiego Jana II, ktrego eglarze szukali drogi do Indii wok Afryki. Braci Pinzn, kapitanw z pierwszej wyprawy, widzimy na znaczkach Hiszpanii z 1930 r. nr nr Mi. 523-527, a jeden z nich, Martin Alonso, obserwuje z Ko-lumbem z Santa Maria ld na wydanych w Hon-durasie w 1892 r. znaczkach nr nr Mi. 47-57 oraz caostkach: kopertach, opaskach na druki i kar-tach. Znaczek za Republiki Dominikaskiej z 1900 r. nr Mi. 74 pokazuje podr Diego MMMeza odzi aglow na Hispaniol z Jama-jki, gdzie Kolumb utkn z gronem rozbitkw w czwartej wyprawie.

Warto jednak zauway, e budowanie zbiorw tematycznych o samym Kolumbie i je-go podrach jest mao oryginalne. Przede wszystkim nie jest jednoznaczna ocena dokona-nego przez niego jak to okrelamy europoce-ntrycznie odkrycia Ameryki". Przecie w Ameryce, w Vinlandzie, czyli na obecnych brzegach Nowej Anglii, bywali ju przed nim Wikingowie (dokumentuj to znaczki Islandii

83

ol D; CMI /VC2 ' nr 1. PARA

z 1938 r. nr nr Mi. 205-207 i blok 2) i wczeniej na owiska nowofundlandzkie docierali rybacy z francuskiej Bretanii. Otwarcie za drogi do Ameryki przez Kolumba spowodowao wpraw-dzie zetknicie dwch wiatw: Starego, euro-pejsko-azjatycko-afrykaskiego i Nowego, in-diaskiego, ale nie nioso to temu drugiemu samego dobra. Europa ocenia, e dao to Ame-ryce chrystianizm i nowoczesn cywilizacj, lecz indiaska Ameryka mwi, e by to brutalny podbj i wyzysk. Spowodowao to wytpienie caych tamtejszych narodw, unicestwienie roz-wini tych tubylczych cywilizacji i kultur, zabr ziemi zniewolenie miejscowych ludw, zmusza-nych przez par wiekw do bezpatnej pracy na rzecz Europejczykw rabujcych ten konty-nent. A zaczynali to dostrzega ju wiatlejsi wspczeni Kolumbowi, jak dominikanin Bar-tolome de Las Casas, pierwszy gony obroca ycia i godnoci Indian (mamy go n

a nr Mi. 79 nr Mi. 662.) a znaczkach Republiki Dominikaskiej z 1899 i Meksyku z 1933 r. Wic moe z okazji jubileuszu roku 1492, ktry dzi okrela si raczej nie rokiem odkrycia Ameryki lecz rokiem zetknicia si wiatw, kto zechce zbu-dowa zbir nie inspirowany eurocentryzmem. Mona te tworzy zbiory na temat wiata Kolumba i jego czasw. A czasy byy burzliwe i wrcz przeomowe, kiedy to Hiszpania i Po-rtugalia zaczynay budow swych imperiw, otwieraa si morska droga z Europy nie tylko do Ameryki, alei do Indii i Chin, budoway si zrby potgi angielskich Tudorw, rozpoczy-nao zbieranie" ziem niskich pastwo mos-

Wycinek okolicznociowej caostki-koperty Paragwa-ju z 1892 r: na kopercie wydania eksploatacyjnego z 1887 r. wartoci 5 c rczny nadruk z gow Kolumba, napisami i now wartoci 15 c. Kasowanie pierw-szego dnia obiegu.

kiewskie, chyli si do upadku wiat rd-ziemnomorski po zdobyciu Konstantynopola przez Turkw, ale rozkwitao woskie quat-rocento" i cinquecento". Nie mnie pisa scenariusze zbiorw, to spra-wa kadego, kto taki zbir chce utworzy. Moj rol jest jedynie wskazanie, co moe mie zwizek z Kolumbem i dzieem jego ycia, co moe by tematem nowym, nie tuzinkowym, pasjonujcym. A materiau filatelistycznego do z kadego takiego zbioru jest duo caego wiata. Mona si tylko obawia, czy z okazji tegorocznego jubileuszu nie namnoy si on w sposb wrcz zastraszajcy. ALEKSANDER SEKOWSKI

AUP 975

Nowa ga zbieractwa

FILATELISTYKA SKARBOWA

Na zachodzie Europy i w Ameryce ostatnio modn si staa nowa forma zbieractwa fdatelis-tycznego, a u nas prawie nie znana. Jest ni filatelistyka skarbowa (Timbres Fiscales, Fiscal Philatehe). Kade pastwo ciga od obywateli podatki i inne opiaty za niektre usugi, a pobr ich popularnie nazywa si opodatkowaniem. Rna bywa forma tych opat przez Skarb Pastwa lub urzdy i instytucje wiadczce usugi. S to pokwitowania po-borcy podatkowego lub innego urzdnika (np. notariusza, cel-nika, kancelisty sdowego). Od bardzo dawna pobr ta-kich opiat odbywa si w formie wykupienia jakiego znaku

1.-- s..(1 e.1117.0 D

'c ABC -- sw nt!a

:02.1.1G 41 's s.,Nc:4,13" bi. 12,2s, P. fot.] fot.2

84

i waciwe jego uycie. Np. we Francji ju od XVII w. notariusze pobierali opiaty nalene pastwu, stosujc specjaln piecz lub nalepk (fot.1 - 2)..

Pniej pobr opat potwierdzano pieczcia-mi z uwidocznionymi wartociami opiaty. Oto stosowane we Francji w 1795 r., 1805 r., 1807 r. i 1812 r. - takie wamie pieczcie (fot. 3).

1795 1805

1807

1812 fot.3

Od kiedy ukazay si znaczki pocztowe oma-czano naleno nalepieniem maczka skarbo-wego o odpowiednim nominale.

Fotografie na planszy najlepiej zilustruj przedmiot tego nowego zbieractwa zwanego FILATELISTYKA SKARBOWA (ostateczna nazwa tej gazi kolekcjonerstwa zostanie ustalona przez Zesp PZF d/s tumaczenie regulaminw FIP). Ukazuj rwnie za co i w ja-kiej wysokoci pobrano opat.

Po prawie dwuletnich przygoto-waniach organizacyjnych prowa-dzonych pod przewodnictwem znanego wystawcy angielskiego p. Gary Ryan: 16

1) zorganizowano przy FIP sekcj filatelistyki skarbowej, do ktrej wg. ostatnich danych naley ju 44 krajowych zwizkw filateli-stycznych zrzeszonych w FIP,

2) opracowano Specjalny Regulamin Oceny eksponatw filatelistyki skarbowej (SREV) oraz wytyczne dla jurorw oceniajcych takie eksponaty na wystawach FIP.

Dokumenty te zatwierdzono 25.XI 1991 r. na 60. Kongresie FIP w Tokio i obowizuj na wszystkich wystawach pod patronatem, auspic-jami lub z poparciem FIP.

Komisja ds regulaminw PZF tumaczy te dwa dokumenty na jzyk polski i ogosi je w Biuletynie Informacyjnym PZF".

Dla zainteresowania t gazi kolekcjonerst-wa i dla przyszych zbieraczy oraz wystawcw podaj za regulaminem SREV, co moe obej-mowa eksponat w tej klasie wystawienniczej : oglne wartoci skarbowe, przeniesienie wasnoci,

opiaty skarbowe i publiczne, ubezpieczenia i polisy, papiery wartociowe, wagi, miary i licenje, znaczki pocztowe uyte jako opiaty skarbowe i odwrotnie, opiaty sdowe, potwierdzenie odbioru, rachunki i papie-ry wartoaciowe, opiaty konsularne, opinie bieglych, inne wartorci skarbowe.

O ile mi wiadomo, nie ma polskiego katalogu znaczkw skarbowych i sdowych, podczas gdy katalogi Scotta czy Yvert et Teillier prowadz te dziay od lat. Pierwszy za specjalistyczny kata-log ukaza si w 1905 r. we Francji (Catalogue priscurant de trimbres fiscaux" Forbin L'Hos-te).

Namawiam gorco: poszukajcie w starych zapasach znaczkw i dokumentw, ktre nad-aj si do zbioru z zakresu filatelistyki skar-bowej. Takie zbieractwo jest ciekawe i obejmuje duy zakres materiaw. Warto si nim zaj. Czekam na listy zawierajce dalsze informacje.

;-:SS(18!..pqY?Y*TAR'ACWIE ----.Patiaris 2031,i 191 0

72sda ,

-kfa.-0;i.bo'"

') Fot.1-16 podaj za angielskim mie-sicznikiem Stamp Mail (X.91) Na fot.1 opata pobrana w 1684 we Francji przez Urzd w Dep. Dijon W wysokoci 6 sols. Fot.2 - opata pobrana przez Notariusza w Dep. Pa-ry w 1695 r., w wysokoci 8 sols.

.!..'Pelhmocriidif7o j-rk-6-w.` e

17 Polski znaczek opiaty skarbowej z 1919 r. za I K. (fot.16). Polskie maczki opaty sdowej i stemplowej z I 933r. (folii).

85

4........9 .9...-..., i; fu, .1; . !: 18 90q ii 9;1 .1; .: ;i 19 000 igA, . "$/ ns,,-------.

* -t' /., 0-

L,:_a., n'L., tr.../ ,., '-'T.;"-,L;>;-,,,.-.. ,'"-,";'.',') -' CKATEAU DE CHEVERNY

RUD MIR 1 PERSOM Prix :150 fr._

1,1\

86

Francuska opata od weksla z 1864 r. za 15 cent. (fot.4) i z 1871 r. (fot 5), francuskie znaczki opiaty skarbowej z 1862 r. za 2F. (fot. 6) i z 1921 r. za 3,60 F. (fot 7), francuskie pokwitowania kolejowe z 1891 r. za 70 c.(Fot 8), angielski znaczek opaty konsularnej 50 - . (fot.9). Angielski znaczek opaty od ubezpieczenia na ycie - 1 permy (fot. 10). Kanadyjska opata akcyzy (od papierosw, 50 c.fot. 11). Pobranie opaty skarbowej, 7 F., od biletu wejcia do Zamku Chevemy (fot.12).

Angielska opata sdowa - 1 S. (fot. 13) Francuska opata skarbowa na 5 F. i wgierska za 10 Ft. (fot. 14 i 15). Polwka 5 F. zn. opiaty skarbowej Francji, dla oznaczenia opiaty 2,50

F. na akcie urodzenia (fot18). Przedruk francus-kiego m. skarbowego z 60 c. na 50 c. (fot. 19). Znaczki pocztowe Martyniki i Togo, przedru-kowane na znaczki skarbowe (fot. 20 i 21). Kanadyjski zn. opiaty sdowej 20 cts. (fot. 22). Kanadyjski za. opiaty skarbowej za 3 dol. (rachunki-weksle, fot. 23). Przedruk znaczka skarbowego z Algierii (fot. 24). jako opata za polowanie (przednik z 1944 r.).`

JAN ZA10ROWSKI

Przedstawiciel PZF w podkomisji FIP ds Filatelistyki Skarbowej

) fot. od 17 do 24 pochodz z czasopisma La Philatelie Franaise" nr 450 (XII 1991).

POD ROZWAG AUTOROM przyszego katalogu specjalizowanego

Wziem sobie do serca i na serio potrak-towaem apel Zespou Redakcyjnego ds opraco-wania nowego katalogu specjalizowanego, ogoszony w Filatelicie" - nr 4/91, przy okazji opublikowania artykuu Nowe propozycje cen znaczkw pocztowych". Postanowiem wic na odpowiedzie, mimo wtpliwoci czy od-niesie to jakikolwiek podany skutek, bowiem od dawien dawna przy ronych okazjach zgaszaem zastrzeenia, e sposb w jaki doko-nano wycen w IV rozdziale Obce poczty na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku," - Poczta Austriacka" jest niewaciwy. Moje uwagi byy wysluchiwane bez adnych za- strzee potakiwano mi, ale w ostatecznoci nie uwzgldniano ich w wydawanych kolejno katalogach specjalizowanych.

Grzechem zasadniczym tej czci katalogu jest poiczenie wyceny stempli z okresu prze-dmaczkowego ze stemplami stosowanymi po wprowadzeniu do obiegu pierwszych znaczkow Austrii (01.VI.1850 r ).

Inn funkcj spenia stempel w okresie prze-iznaczkowym a inn, dodatkow po ukazaniu ai znaczka. O ile o wartoci stempla prze-d znaczkowego generalnie decyduje rzadko jego stosowania, wyrane odbicie, kolor i kon-dycja samej przesyki, to w przypadku stempli, ktrymi kasowano znaczki, cena zaley od tego, na ktrym z kolejnych wyda poczty austriac-kiej, stempel si znajduje. W konsekwencji o wartoci stempla decyduje maczek okrelone-go wydania (oczywicie, jeeli stempel jest kolo-rowy, to warto jego wzrasta itd).

To co napisaem nie jest specjalnie odkryw-cze, jako e w ten wanie sposb wiatowe i austriackie katalogi stempli dokonuj ich podziau, kwalifikacji i wyceny. I tak katalog Edwina Muellera Handbook of the Pre-Stamp

of Austria", wydany w 1960 r., w Nowym Jorku odnosi si wycznie do okresu przedznacz-kowego.

Tego samego autora - Katalog der Entwer-tungen von Osterreich und Lombardei-Vene-ben auf den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-1861, 1863 und 1863-1864 r." wydany w 1961 r. w Wiedniu odnosi si wycznie do stempli, ktre zostay odcinite na maczkach pierwszych piciu wyda. W 1967 r. ukaza si obszerny katalog Wilhelma Kleina

Die Postolischen Abstempelungen und andere Antwertungsarten - auf den Osterreichischen Postwertzeichen Ausgaben 1867, 1883 und 1890", ktry z kolei dotyczy tych trzech wyda.

Jeli si wspomni o katalogu Ludwika Stein-bacha z 1962 r, ktry (czciowo opublikowany w Filatelikie") dotyczy Przedfdatelistycz-nych piecztek pocztowych Galicji i Bukowiny w latach 1772-1850" to naprawd trudno zro-zumie po co dokonano tego zamieszania w Ka-talogu Specjalizowanym.

Jest to chyba wada narodowa - wymylanie czego, co ju dawno wymylili inni, a co my po swojemu robimy le. Moim zdaniem nie zga-dzaj si ceny podane w Katalogu. Specjalizo-wanym z cenami Katalogu Muellera ani ze skal stopni rzadkoci wystpowania stempli, ktry podaje L. Steinbach (prawd mwic s take rozbienoci w wartociowaniu stempli midzy Muellerem a Steinbachem). W kocu nie ustrzeono si takich bdw jak pokazanie na rysunku stempla, ktry nigdy nie istnia (Mylenice 16 Apr" w ramce), ale to ju tak na marginesie.

Klasyfikacja typw jest nie do przyjcia i sprowadza si do granic absurdu. Pomijajc zasadnicze merytoryczne cechy stempla, jak przykadowo stemple miejscowoci ze stemp-

87

lem polecenia stanowice jedn cao, stemple negatywowe i inne o szczeglnych cechach", podporzdkowuje si klasyfikacj .stempli wedug istotnej, ale drugorzdnej ich cechy - ksztatu stempla. Skdind wiadomo jak do tego mogo dojs, po prostu autorzy tego opra-cowania chcieli systematyk stempli Krlest-wa Polskiego" przetransplantowa do Gali-cji", ale to jednak zupenie nie to samo.

Na zakoczenie ! Rozdzia Poczta Austriac-ka " winien by podzielony na Galicj i lsk Austriacki (chodzi tu o t cz lska Austriac-kiego - zwanego te Cieszyskim", ktry po rozpadniciu Austrii wrci w granice Pastwa Polskiego).

Rozdzia Poczta Wolnego Miasta Krako-wa" winien zmieni brzmienie na Poczta w Wolnym Miecie Krakowie" - i by zupenie inaczej zredagowany, gdy po prostu w obec-nym swym brzmieniu, nie oddaje rzeczywistoci i jest w niektrych stwierdzeniach niepraw-dziwy.

Skoro w katalogu jest mowa o Poczcie Saskiej to warto te wspomnie, e na ziemiach polskich (obecnych) dziaaa te poczta wgierska (Spisz, Orawa) i sowacka (1940-44).

Nie czuj si w pelni kompetentny, ale moim zdaniem rwnie nie jest waciwa klasyfikacja stempli przedznaczkowych Prus.

Na zakoczenie wyznam szczerze, e moim wielkim marzeniem jest doczeka si Spec-jalizowanego Katalogu Znaczkw Polskich", ktry podobnie jak inne katalogi specjalizowa-ne europejskie - posiadaby rozrnienie cen dla kadego znaczka indywidualnie w zalenoci od nastpujcych kryteriw: maczek w idealnym stanie, maczek z naruszonym klejem (podle-pki), znaczek stemplowany, maczek na licie.

Na pocztek mona by w ten sposb dokona wyceny znaczkw wydanych od 1918 do 1950 r. oraz (wyjtkowo) niektre wybrane pozycje wydane po 1950 r. Aktualny katalog wprawdzie podaje ceny znaczkw na listach, ale stosuje tu nazbyt uproszczon, aby nie powiedzie prymi-tywn, metod, a mianowicie ustala jednakowy mnonik dla wszystkich znaczkw jakie wcho-dziy w skad serii.

Taka forma wyceny jest konieczna jeeli kiedy w ogle filatelistyka polska zdobdzie si na katalog listw", gdzie bdzie si wycenia znaczki wystpujce na przesykach pojedyn-czo, wielokrotnie i w poczeniu z innymi znacz-kami.

Takie katalogi na pewno podniosyby po-ziom polskiej filatelistyki, gdy stworzyyby motywacje przebudowy tych zbiorw, ktre obecnie uwaa si za zamknite - kompletne, wzbogacajc je o dokumentacj pocztow. Poza tym poprzez zrnicowanie cen zostaby pobu-dzony rynek filatelistyczny, a zatem take i uat-rakcyjnienie filatelistyki.

W tym kontekcie przyznam si szczerze miaem nadziej, ze ostatnio wydany Katalog znaczkw pocztowych ziem polskich 199V1992", ktrego wspautorem jest Lesaw Schmutz, w jakim ograniczonym stopniu (bo nie jest to katalog specjalizowany) uczyni wyjtek dla kilku znaczcych wyda znaczkw polskich, ktrych udokumentowany obieg po-cztowy zdecydowanie podnosi warto, i wyceni je tak jak na to zasugiway, a nade wszystko po to, by da dobry przykad na przyszo.

JANUSZ ADAMCZYX

Szkoda, e tak si nie stao. Redakcja.

Jan Pawe II w filatelistyce ez.xvi

Dodatkowo z okazji VI wiatowego Dnia Modziey zorganizowanego w Czstochowie poczta przygotowaa dwie caostki wydane 15.V111.1991 r.

kopert z wydrukowanym makiem opiaty o nomi-nale 1000 zI przedstawiajcym widok Jasnej Gry wedug ryciny z 1694 roku. Cena sprzedana koperty 1170 zl. Nakad 1 mln sztuk. Projektowa J. Wysocki.

kartk pocztow z wydrukowanym znakiem opiaty 700 nI. Po lewej stronie znaku opiaty przedstawiono grup osb trzymajcych sic za rce oraz napis VI WIATOWY DZIEN MODZIEY Czstochowa 1991" Nakad 1,5 mln. szt. Projekt J. Wysocki.

Kasowniki okolicznociowe: 31 V 1991. Kielce I. Krajowa Wystawa Filatelis-

tyczna Totus Tuus - Kielce 191", okrgy o rednicy 35 mm, w rodku, w stylizowanym maczku, herb Jana

Pawia II, pod nim napis na wstdze: Totus Tuus" i Kielce 1/1991.05.31", dokoa tekst: KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA".

1 VI 1991 (FDC). Koszalin. Portret Ojca witego i dokoa napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE/KOSZALIN I. 1991.06.01".

2 VI 1991. Rzeszw 1. Portret Ks. Biskupa Jzefa Sebastiana Pelczara (1842-1924), gazka oliwna i tekst: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. / BEATYFIKACJA KS. BIS-KUPA J.S. PELCZARA / 1991.06.02 / RZESZW

2 VI 1991. Przemyl I. Fasada katedry pod we-zwaniem Najwitszej Maryi Panny i w. Jana Chrzciciela w Przemylu, dokoa napis: IV WIZY-TA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. /1991.06.02/Przemyl 1".

88

2 VI 1991. Olsztyn 13. Krajowa Wystawa Filatelis-tycznawiadeetwo Prawdy". W kole o rednicy 30 mm nieco zmieniona reprodukcja znaczka Poczty Solidarnoci", przedstawiajcego Jana Pawa II z rkoma uniesionymi w gecie bogosawiestwa, faksymile podpisu i herb Ojca witego, napis: 16 PAZDZIERNIK 1978" i Solidarno" oraz godo autora: VICTOR". Na zewntrz kola tekst: Krajo-wa wystawa filatelistyczna / wiadectwo prawdy". w kole pod znaczkiem: OLSZTYN-13/1991.06.02".

Znaczek" na stemplu pochodzi z bloku" wyda-nego przez Solidarno" w Olsztynie, w serii Pol-skie miesice", w nakladzie 10 tys. egzemplarzy. Projekt kasownika wykonal Wiesaw Wachowski.

3 VI 1991. Lubaczw 1. Fasada Katedry pod wezwaniem Bogosawionego Jakuba Strzemi w Lu-baczowie i napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. / 1991.06.03 /LUBACZW".

3 VI 1991. Kielce I. Loggia wejciowa Palacu Biskupw Krakowskich w Kielcach oraz napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r./ 1991.06.03/ KIELCE I".

4 VI 1991. Radom 1. W rodku napis RADOM" z flag Polski na literze M", symbolizujcy protest robotnikw Radomia w czerwcu 1976 roku, oraz stylizowany Krzy wity i gazka, dokoa tekst: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r/ 1991.06.04/RADOM 1".

4 VI 1991. oma 1. W rodku krucyfiks z pas-torau Ojca witego, dokola napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. /1991. 06.04/oma I.

5 VI 1991. Biaystok 1. Na kasowniku portret Blogosawionej Bolestawy Marii Lament (1862-1946), zaoycielki Zgromadzenia Sistr Misjonarek w. Rodziny, dokoa napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. /BEATYFI-KACJA SUGI BOEJ BOLESAWY MARII LA-MENT/1991.06.06 / BIAYSTOK 1".

6 VI 1991. Olsztyn 1. Chrzcielnica barokowa i na-pis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. /1991.06.06/ BIAYSTOK".

7 VI 1991. Wocawek I. Fragment obrazu Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy, znajdujcego si w kap- licy Sistr Karmelitanek Bosych w Kaliszu-Niedwiadach, dokoa napis: IV WIZY-TA PAPIEA JANA PAWA 11 W POLSCE 1991 r. / 1991.06.07 / WOCAWEK r. Jan Pawe II dokowa koronacji tego obrazu 7 VI 1991.

7 VI 1991. Pock L Figura Matki Boskiej z Chrys-tusem, dokoa napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r./ZAMKNICIE 42 SYNODU DIECEZJALNEGO / 1991.06.07 PLOCK 1". 8 VI 1991. Warszawa 40. Fragment Zamku

Krlewskiego w Warszawie i napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA 11 W POLSCE 1991 r.

SPOTKANIE JANA / PAWA II /Z PREZYDENTEMIRZECZPOS-POLITEJ/POL-SKIEW LECHEM / WAS/ 1991.06.08/ WARSZAWA 40".

8 VI 1991. Warszawa 4. Stylizowany Krzy wity v wpisanym pastoraem i mitr biskupi oraz znak

Synodu, dokoa napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA H W POLSCE 1991 R./OTWAR-CIE 11 OGLNOPOLSKIEGO SYNODU PLENA-RNEGO/DRUGI POLSKI SYNOD PLENARNY

/1991.06.08/WARSZAWA 4".. 9 VI 199L Warszawa I. Portret Franciszkanina,

Bogosawionego Rafaa Chyliskiego (1694-1741), Ojca ubogich", dokola napis: IV WIZYTA PA-PIEA JANA PAWA 11 W POLSCE 1991 r. / BEATYFIKACJA SUGI BOEGO RAFAA CHYLISKIEGO / 1991.06.09./WARSZAWA 1".

9 VI 1991. Warszawa 1. Samolot oraz symbol Polskich Linii Lotniczych LOT, dokoa napis: IV WIZYTA PAPIEA JANA PAWA II W POLSCE 1991 r. / PRZELOT PAPIEA JANA PAWA II WARSZAWA-RZYM /1991.06.09 / WARSZAWA 1".

Projektantem kasownikw (z wyjtkiem Olsztyn 13 i Kielce 1 - 31 V 1991) jest artysta plastyk Janusz Wysocki.

13 VIII 1991. d 1. Wystawa filatelistyczna Caritas et Pax". Na rysunku rce Ojca witego z krucyfiksem oraz napisem: d. 1. 1991.08.13 / WYSTAWA FILATELISTYCZNA / caritas / et pax".

15 VIII 1991. Czstochowa 1. Wystawa filatelis-tyczna dla uczczenia VI wiatowego Dnia Modziey. Na kasowniku wiee klasztoru jasnogrskiego oraz napis: JAN PAWE II Z MODZIE WIATA / WYSTAWA FILATELISTYCZNA / CZSTO-CHOWA 1/1991.08.15".

Ponadto z okazji VI wiatowego Dnia Mo-dziey-Czstochowa 1991 stosowano w dniu 15 VIII 1991 roku w Urzdzie Pocztowym Czstochowa 1 ka-sownik przedstawiajcy grup osb trzymajucych si za rce o trci VI SWIATOWY DZIEN MO-DZIEY CZSTOCHOWA 1. 1991.08.15" (Reprodukcje opisanych kasownikw z I Etapu wizy-ty zamiecilimy w Filatelicie" ur 5 i 6 / 1991).

Frankatury mechaniczne: 31 V 1991.25-007 Kielce. Krajowa Wystawa Filate-

listyczna Totus Tuus - Kielce '91". W datowniku: 25-007 KIELCE/31 5 91/5", po prawej stronie znak opiaty, po lewej okolicznociowa nakadka. W rysun-ku dwa stylizowane znaczki, na jednym Jan Pawe II w stroju pontyfikalnym z krzyem pasterskim i praw rk uniesion w gecie bogosawiestwa, na drugim fasada Muzeum Narodowego, dawnego Paacu Bis-kupw Krakowskich, w Kielcach oranapis: KWF

/Totus Tuus / KIELCE '91 / 31.05 - 10.06". Kolor czerwony.

14 VIII 199] . d 47. Spotkanie Papiea Jana Pawla II z Modzie wiata. W datowniku: D 47/.79./14.8.91", po prawej stronie znak opiaty, po lewej okolicznociowa nakadka z portretem Ojca witego z rkoma zoonymi w modlitwie, obok napis: Otrzymalicie/Ducha / przybrania za Synw / Rz 8, 15 / 14-15 VIII 1991 r. / SPOTKANIE PAPIEA JANA PAWA II Z MODZIE WIATA ". Kolor czerwony (cdn).

WADYSAW ALEXJEWICZ WOJCIECH HENRYKOWSKI

89

EXPO 'BE 9EVILLA

ERA OOKIb Y

nowo ci ci POLSKIE EXPO '92 SEVILLA

Era odkry W uzupenieniu zapowiedzi z numeru 3 F"

(str.59) informujemy, e oprcz 4 maczkw pocztowych (p.okadka) upamitniajcych udzia Polski w wiatowej Wystawie Expo '92 w Scvilli 3 maja, w tzw. Dniu Polskim na WystawiePoczta Polska wprowadzi do obie-gu rwnie znaczek pocztowy w formie bloczka, wartoci 5000z1z podobizn Kazimierza Funka.

Ur. 23 II 1884 r. w Warszawie, biochemik, ukoczy studia w Szwajcarii, pracowa we Francji, Niemczech, Anglii, Polsce w Pastwowym Zakadasz Higieny, najduej w USA. W 1912 r. wyodrbni z otrb ryowych substancj, ktrej brak powoduje chorob beri-beri i nazwa j witamin. Twrca nauki o tych zwizkach. Opublikowa ponadto 200 prac nauko-wych m.in. w 1924 r.znane dzieo Die Vitamine". Zmar w 1967 r.

Znaczki wydrukowano technik rotograwiurow, na papierze kredowanym, w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakadzie po 2 mln. sztuk kadej wartoci. Znaczek w formie bloczka - 1,3 mln. sztuk.

W dniu wprowadzenia znaczkw do obiegu bd w sprzeday 3 rodzaje FDC, opatrzone datownikiem okolicznociowym, stosowanym w upt.Warszawa 1.

Znaczki, koperty i datownik zaprojektowa art. plastyk Janusz Wysocki.

EUROPA CEPT

Rocznica odkrycia Ameryki 5 maja Poczta Polska wprowadzi do obiegu

dwa znaczki pocztowe wartoci 1500 i 2000 z emisji Europa CEPT rocznica odkrycia Ame-ryki (p.okadka i zapowied w nr 3 F", str.59), przedstawiajce Krzysztofa Kolumba, jego sta-tek Santa Maria"i map z 1500 r Juana de la Colty.

Znaczki wydrukowano wielobarwn tech-nik offsetow, na papierze kredowanym, w fo-rmacie 51 x 39,5 mm, w nakadzie po 2 mln. sztuk kadej wartoci.

W dniu wprowadzenia znaczkw do obiegu bdzie w sprzeday FDC, opatrzona datow-nikiem okolicznociowym, stosowanym w upt. Warszawa 1.

Znaczki, kopert i datownik zaprojektowa art. plastyk Janusz Wysocki.

Stemple okolicznociowe

Centralny Zarzd Poczty Polskiej warazil zgod na stosowanie

4 IV w Upt. Siedlce I datownika: IX Krajowy Zjazd Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych.

5 IV w Upt. Gdask I datownika: W hodzie obrocom Poczty Polskiej w Gdasku.

24 IV w Upt. Gniezno 1 datownika: Spotkanie pokole Harcerstwa Wielkopolskiego.

3 V w Upt. Jastrzbie Zdrj 5 datownika: Okrgowa Wystawa Filatelistyczna Silesiana '92".

4 V w Upt. Warszawa I datownika: 50 - lecie Armi Krajowej, straacy polscy swoim onierzom.

7 V w Upt. Prawka (46-320) datownika: 600 - lecie nadania praw miejskich.

7 V w Upt. Warszawa 1 datownika: Midzynaro-dowe Targi Filatelistyczne Essen'92.

8 V w Upt. Kielce I datownika: Mistrzostwa wiata ENDURO 50 Rajd witokrzyski.

8 V w Upt. Warszawa I datownika: Udzial Straakw w Powstaniu Warszawskim.

5 !,11.5,74,;,=. Mi 2.50

nowoci ZAGRANICZNE ANDORA franc. 3.11. Zimowe

Igrzyska Olimpijskie. 2 maczki: 2,50 F (slalom); 3,40 F (ywiarst-wo).

13 III. Kaplica Sam Roma dels Villars. 1 znaczek 2,50 F.

13.111. Igrzyska Maych Pastw Europejskich. 1 znaczek 2,50 F.

AUSTRIA. 3.1. Igrzyska Olimpij-skie. I znaczek 7 Sz. (na tle kolek olimpijskich patek niegu i rozeta z napisami; Albenville, Barcelona).

3.1. 100 lat Zwizku Pracow-nikw Prywatnych. I maczek 5,50 Sz. (grupa umiechnitych osb).

5.11. 100 lat sportu ludzi pracy. 1 znaczek 5,50 Sz (obraz Ch. L. Attersee).

5.11. Cuda Natury. 1 maczek 5 Sz (Hohlen Stein"- skaa z przewi-tem).

BELGIA. 9.111. Rzemioso. 3 maczki: 10 F (dywany); 14 F (sztuce); 27 F (szlifierstwo).

BRAZYLIA. 12.1. Architektura sakralna. 2 znaczki x 250 cis (kated-ra prezbiteriaska w Rio de Janeiro, 1862; koci baptystw w Niteroi, 1892).

28.1. Igrzyska Olimpijskie, Bar-celona. 2 znaczki: 300 cis. (Afranio Costa - srebrny medalista w strzela-niu, Antwerpia 1920); 2500 crs. Gu-ilherme Paraense - zloty medalista w strzelaniu).

CSRF 5. III. 400. rocznica uro-dzin J. A. Komenskiego. I maczek 10 Kcs (J. A. Komensky, pedagog).

DANIA 13.11. Muzeum Narodo-we. 4 maczki: 3,50 DKr (waza

Skarpsalling, 3200 p.n. Chr.); 4,50 DKr(tancerz z Grevensvaenge, 1000 p.n. Chr.); 4,75 DKr (patera z Gundestrup); 8,25 DKr. ( grot z Hindsgavl, 2000 p. n Chr.),

EGIPT. 24.X.91. Walka z anal-fabetyzmem. I maczek 10 p ( piszca kobieta, przekrelony odcisk palca). 24.X.91. Bezdomni. 1 maczek 10 p (sylwetki ludzi pod daszkiem z dloni).

24.X.91. Normalizacja 1 znaczek 10 p (emblemat Egipskiego Urzdu Normalizacji).

FINLANDIA. 4.II. Od Alberivi I-le do Barcelony. 2 znaczki: 2,10 Mk (bieg narciarski); 2,90 Mk (plywa-nie).

2.111. Kwiaty. 2 znaczki dla listw I i II klasy. (Trollius europaeus; Hepatica nobilis).

FINLANDIA-Wyspy Alandzkie. 2.111.92. Kongres Przyldka Horn. 1 znaczek dla listw 1 klasy. (mapa, aglowiec).

2.111. Malarstwo. I maczek dla I klasy. (Frans Peter von Knor-ring", teolog, minister, obraz Karla E. Janssona).

FRANCJA.9.111. Dzie znaczka. I znaczek 2,50+0,60F (urzd po-cztowy). Wydany take w karnecie : 6 maczkw + 2 przywieszki.

3.IV. Igrzyska Olimpijskie. 1 znaczek 2,50 F (bieg).

GIBRALTAR. 6.11. Odkrycie Ameryki.4 znaczki w parkach: 2x24 p (K. Kolumb, Sama Maria" ma-pa, La Nina"); 2x34 p (mapa, La Pinta": marynarz).

6.11:40 lat panowania Elbiety II. 5 znaczkw: 4; 20; 24; 44; 54 p (krlowa).

HISZPANIA. 22.X1.91. Boe Narodzenie. 2 maczki: 25; 45 ptas (sceny biblijne).

12.XII.91. Wystawa filatelistycz-na Exfilna". I bloczek 25 ptas (rysunek Goyi).

16.X11.91. Zabytki. 4 maczki: x 25 ptasi (Park Narodowy w Gara-jonay; Brama i most Alcantara w Toledo; Katedra w Sewilli; Dom w Salamanca).

27.X11.91. Nauka i technika. 2 mamki: 25 ptas (gen. Ibanez de (bero, geodeta); 55 ptas (badanie Antarktydy).

20.1. Sawne kobiety. 1 znaczek 25 ptas (Margania Xi rgu, aktorka).

14.11. Sewilla '92. I maczek 25 ptas (rysunki dzieci).

HONGKONG. 22.1. Rok Mai-ny. 4 maczki: 80c; 1,80; 2,30; 5 d. (rysunki przedstawiajce mal-PY)

ISLANDIA. 20.11. Sport. 2 ma-czki x 30 Kr (siatkwka; narciarst-wo).

JUGOSLAWIA. 29.1. Malarst-wo. 1 znaczek 5 din. (portret rewo-lucjonisty macedoskiego, Goce Delva, mat. Marina K alezi-Kraji-novi).

8.11. Albertville, 2 maczki: 80 din (saneczkarstwo); 100 din. (nar-ciarstwo akrobatyczne).

KANADA. 27.XII.91. 40 lat pa-nowania Elbiety II. 2 znaczki x 42 c. (krlowa Elbieta II; flaga Kana-dy na tle krajobrazu).

27.XII.91. Flaga Kanady. 1 zna-czek 42 c.

27.XII.91. Drzewa owocowe. 3 maczki: 48 c. (jabo); 65 c. (orzech); 84 c. (liwa).

KUBA. 15.X.91. 100 lat od opub-likowania ksiki Versos sencil-los". I znaczek: 50 c. (Jose Marii y Perm, autor ksiki).

20.X[.91.200. rocznica rewolucji haitaskiej. 1 znaczek 50 c. (Tom-saint Louverture).

LIECHTENSTEIN. 2.111. Igrzy-ska Olimpijskie, Barcelona '92. 3 maczki: 50 Rp (sztafeta); 70 Rp (kolarstwo); 2,50 F (judo).

2.111. Europa-CEPT. 2 znaczki: 80 Rp (rysunek Aztekw); 90 Rp (Nowa Ameryka).

9

(Pielone formosana): 12 dol (Elaea-gnus oldhamii).

U.S.A. 11. I. Olimpiada Zimowa. 5 znaczkw x 29 c (hokej, taniec na lodzie; bieg lywiarski; zjazd; bob-sleje).

24.1. gwintowa Kolumbijska Wy-stawa Znaczka Expo '92. I znaczek 29 c (reprodukcja znaczka Yv 82 z 1893 r Ldowanie Kolumba").

31.1. W.E.B.D u Bois. 1 znaczek 29 c (Du Bois, pisarz, historyk, naukowiec).

611. Mio ". I znaczek 29 c (serce w kopercie, zamiast listu; znaczek na dzie zakochanych 14 II).

WOCHY. 30.1. Sport. 1 zna-czek 600 L (bieg maratoski).

ZSRR 2.X.91. Lot kosmiczny ZSRR-Austria. 1 znaczek 20 kop.(kula ziemska).

4.X.91. Narodowe zwyczaje; 15 znaczkw x 15 kop. (ostatki, Rosja; narodziny na Ukrainie, wito Ku-paly, Biaoru; Jola-bajram, Uzbe-kistan; kokpar, Kazachstan; beri-kaoba; Gruzja ; nowruz; Azer-bajdan; wito wierzby, Litwa; pluguszorul, Modawia; ligo; ot-wa; kiz kuumai, Kirgizja; nowruz, Tadygistan; ambarcum, Armenia; chasil - toffi, Turkmenia; nowy rok-Estonia).

113(.91. Zwycistwo sil demo-kratycznych. 3 znaczki x 7 kop. 1 blok 50, kop. (Wadimir Usow; Ilia Kriczewski; Dmitri Komar; ba-rykady przed Bialym Domem w Moskwie.)

29.3191. Pierwszy Preezydent Rosji, 13.Jekyn. 1 znaczek 7 kop. (Flaga Rosji, budynek Najwyszej Rady Rosji).

19.X1.91. Narodowe instrumenty muzyczne. 3 znaczki x 10 kop. (modawski, totewski, kirgiski).

19.X1. 91. Pokj Narodom Zie-mi." I znaczek 5 r. (identyczny, jak z roku 1984).

3.X11.91. Z Nowym Rokiem. 1 znaczek 7 kop. (gazki, przy-brane zabawkami, prezenty).

12. XII. 91, Historycy. 4 znaczki x 10 kop. (W.I.Tatiszczew; N.M. Karamzin; S.M.Solowiew, W. O. Kijuczewski)

2111. Gry. 1 maczek 1,60 F (Schwarzhom).

MALAWL 26.13191. Owady. 4 znaczki: 20 t (Nomadacris septem-fasciata); 60 t (Curculionidae); 75 t (Disdercus nigrofasciatusk 2 K (Mylabris amplectens).

26.X1.91. Boe Narodzenie. 4 znaczki: 20; 60; 75 t; 2 K (sceny biblijne).

PERU. 26IX.91. 300 lat Uniwer-sytetu San Antonio. 3 znaczki: 10 c (rolina - Siphonandra elliptica); 20 c (Manuel de Mollinedo y An-gulo, zaoyciel uniwersytetu); I S (godo uniwersytetu).

3.X11.91. Boe Narodzenie. 2 znaczki x 70 c (Madonna z Dzie-citkiem).

Portugalia - MAKAU.29.X1.91. Boe Narodzenie. 4 znaczki: 1, 70; 3; 3,50; 4,20 pies (rysunki zwizane ze witami).

ST. PIERRE ET MIQUELON. 10.11. Igrzyska Olimpijskie. I zna-czek 5 F. (ywiarstwo).

TAJWAN.27.IX.91. Aktywny odpoczynek. 4 znaczki: 2 dol. (wspi-naczka grska); 3 dol. (wdkarst-wo); 7,50 dol. (obserwacja przyro-dy); 10 dol. (owienie krabw).

2.X.91. Latarnie morskie. 4 zna-czki: 50 c. (Tungchi Yu); 3,50 dol. (Chilni Pi); 5 dol. (Fuk wei Chiao); 12 dol. (Tungcbu Tao).

30.X.91. Stare malarstwo chiskie. 2 znaczki + bloczek 5; 20; 20 dol. (pawie)

303(1.91. Nowy Rok. 2 znaczki: 3.50; 13 dol (rysunki przedsta-wiajce mapy). arkusik.

12.X11.91. Roliny. 4 znaczki: 3,50 dol (Kalanchce garambiensis); 5 dol (Pieris miwanensis); 9 dol

Plany emisyjne KUBA

15.1. Igrzyska Olimpijskie Alber-tville I blok

20.1. Igrzyska Olimpijskie Barce-lona - 6 znaczkw + 1 blok

10.11. Ochrona rodowiska (flo-ra, fauna) - 4 znaczki

10.IH. Stowarzyszenie Kynologi-czne - 7 znaczkw + 1 blok

4.IV. Zwizek Modych Komu-nistw, 30 lat - 1 maczek

10.IV. Rewolucyjna Partia Kuby, 100 lat - I znaczek

14.1V. Odkrycie Ameryki (trans-port) - 2 znaczki

17.1V. Midzynarod. Wystawa Filatel. Granada - 6 znaczkw

15.V. Ryby - 5 znaczkw 5.VI. MWF Olymphilex"

- 4 znaczki 20.VI. Orchidee - 6 znaczkw

15.VII. Rok Turystyki - 4 znaczki 3.V111. Historia Latynoamery-

kaska - 20 znaczkw + ark. 10.IX. Samochody - 6 znaczkw 18.IX. Wystawa Filatel. Tematy-

cznej, Genua 6 znaczkw + 1 blok

10.X1. Kocioy - 4 znaczki

USA

11.1. Olimpiada Zimowa 5 maczkw

24.1. wiatowa Kolumbijska Wy-stawa Znaczka Expo '92 I zna-czek

31.1. W.E.B. Du Bois-1 znaczek 6.11 Mio" I maczek 16.11. Wendell Willkie 1 znaczek - III. Flaga nad Biaym Domem

1 znaczek - In. Earl Warren 1 maczek

3.1V. Ba sebal 1 znaczek 24.1V.Krzysztof Kolumb-1 blok

V/V1. Olimpiada Letnia 5 znaczkw

17.V. Gieda nowojorska I znaczek

22.y. K.Kolumb. Powtrzenie serii z 1983 r. 5 arkusikw

29.V. Kosmos I blok 30.V. Autostrada Alaska

1 znaczek 1.V1. Kentucky 1 maczek 15.V1. Ptaki 5 znaczkw VI/VII Kwiaty 1 maczek 14.V111. II Wojna wiatowa

arkusik 10 znaczkw 22.911. Dorothy Parker

1 znaczek 31.VH1. Theodore von Karman

1 maczek 17.D1 Mineray 4 znaczki 28.1X. J.R.Cabrillo I znaczek I.X. Zwierzta 5 znaczkw 22.X. Boe Narodzenie 2 ma-

czki

92

tpG F:LATE,.

,11.):(,)0

S55P1117 IEN OLIMPIJCZYKA

100 MEDAL OLIM NISKI

WOJCIECN 6672

aZN POZNAN 5.111,1972

LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE na znaczkach pocztowych

Za cztery lata obchodzi bdziemy setn rocznic wskrzeszenia igrzysk olimpijskich ery nowoytnej.

Od pierwszych Igrzysk (1896 r.) propaguj je znaczki, bloki i karty pocztowe wydawane przez wiele pastw, w wielomilionowych nakadach.

Pocztkowo znaczki o tematyce olimpijskiej wydaway tylko kraje gospodarze Igrzysk. Dopiero po drugiej wojnie wiatowej zaczynaj wykorzystywa te okazje rwnie inne kraje nawet te, ktrych sportowcy nie uczestniczyli w bojach sportowych o laury olimpijskie. Z mo-tywami olimpijskimi ukazuj si znaczki, a zwaszcza bloki o maych nakadach.

Jaskrawym dowodem takiego wykorzystania Igrzysk byy Igrzyska XX Olimpiady w Mona-chium (1972 r.). Uczestniczyli w nich sportowcy ze 114 krajw, a 73 zarzdy pocztowe wyday 1530 znaczkw zbkowanych, 124 znaczki nie zbkowane i 136 blokw.Natomiast z krajw nie biorcych udziau w tych Igrzyskach, 29 zarzdw pocztowych wydao : 1114 znaczkw zbkowanych, 894 znaczki nie zbkowane i 364 bloki.

Jak wykazuj katalogi redakcji Michel (wy-dawca Schwaneberger GmbH), na caym wie-cie ukazao si z motywa-mi olimpijskimi okoo 10 tys. znaczkw zbkowa-nych, 2 900 nie zbko-wanych i ponad 2 650 blokw. Dochodz jesz-cze karty pocztowe (kilka setek) i aerogramy oraz kilka tysicy stempli po-cztowych z tematyk oli-mpijsk.

Fragment arkusza pierw-szej na wiecie serii olimpijs-kiej, wydanej w 1896 r.

Grecji, Eokazji pierwszych Igrzysk Olimpijskich ery no-woytnej.

Tak dua liczba walorw filatelistycznych umoliwia komponowanie najrozmaitszych ro-dzajw zbiorw : generalnych, specjalizowa-nych, lotniczych, kart maksimum itd., nawet eksponatw z wystaw olimpijskich, ktre od kilku lat towarzysz Igrzyskom.

Stemple uywane z okazji zjazdu filatelistw - olim-pijczykw w 1972 r. Jeden z nich udokumentowa sukces polskiego skoczka W.Fortuny, ktry w 1972 r. zdobyl zloty medal.

Poczta Polska po raz pierwszy wydaa ma-czki olimpijskie w 1956 r. - z okazji udziau naszych sportowcw w Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne. Do dnia dzisiejszego ukazao si u nas 138 znaczkw, 15 blokw, kilkanacie kart pocztowych oraz kilkadziesit stempli,

93

Cao pocztowa. List nadany poczt lotnicz z Wiednia t przewieziony razem z austriack ekip do Helsinek.

dokumentujcych udzia Polakw w imprezach olimpijskich. Ciekawie emitowane walory po-cztowe wydawane przez Polsk Poczt umoliwiaj utworzenie polskiej kroniki olim-pijskiej. Warto przypomnie, e nasz znaczek pocztowy uzyska najwysze wyrnienie Grand Prix w pierwszym Konkursie Midzy-narodowego Komitetu Olimpijskiego, zorgani-zowanym w 1984 r., na najpikniejszy znaczek.

By to znaczek nr 2766, o -nominale 6.- z, przedstawiajcy walk szermierzy. wiatowa Wystawa Filatelistyczna Barcelo-

na '92" towarzyszy bdzie Letnim Igrzyskom Olimpijskim i umoliwi przegld kilkuset eks-ponatw o tematyce olimpijskiej z caego wia-ta FABIAN BURA

Od red.: Autor tego tekstu otrzyma na wystawie pod patronatem FIP Polska '60" pierwszy na wiecie zloty medal za eksponat Olimpiady", a w cztery lata pniej na M.W.F,Verso Tokio - zoty medal w klasie literatury za ksik Igrzyska Olimpijskie na znaczkach pocztowych wiata", wydan w jzyku niemieckim i szwedzkim.

Znaczek wydany z okazji roku olimpijs-kiego 1944 i zorganizo-wanych w obozie jenie-ckim w Woldenbergu zawodw sportowych. W tym roku miay si odby Igrzyska Olim-pijskie, ale ze wzgldu na toczc si II wojn wiatow, przeoono je na pniej.

FILATELISTYKA MOD ZIEOWA W CHINACH Wszyscy wiemy, e Chiny maj najwicej

ludnoci. Nikogo wic nie powinno zdziwi 5 milionw modych Chiczykw, zbierajcych znaczki pocztowe.

Kolekcjonerw mona podzieli na dwie gru-py. Pierwsza - obejmuje uczniw szk pod-stawowych i rednich. W wikszoci nie nale oni do Chiskiej Federacji Filatelistycznej.

Drug stanowi studenci rednich szk tech-nicznych i uniwersytetw, a take inni modzi ludzie. Wszyscy za uczestnicz w regularnej dziaalnoci planowanej i kierowanej przez po-nad 400 modzieowych organizacji filatelis-tycznych rnego szczebla.

Modzie uznano za filar caej filatelistyki. Doceniajc specyfik tej grupy ustanowiono nastpujce zasady: filatelistyka modzieowa powinna ka

nacisk na rozwijanie podstawowej wiedzy filate-listycznej; naley rnymi sposobami pobudza zainte-

resowania modych kolekcjonerw; pomaga w pogbianiu wiedzy, aby mona

byo uczy si poprzez filatelistyk. Dla osignicia zamierzonych celw wprowa-

dzono nastpujce kierunki oddziaywania: 1.Poczenie filatelistyki z

edukacj szkoln Do podrcznikw wczono czytanki"

o podstawowej wiedzy i tematyce filatelistycz-nej, a w wyszych szkoach wygaszane s odczyty na temat historii poczty, filatelistyki i zasad budowania zbiorw. Np. w Uniwer-sytecie Xia Men organizowane s specjalne kursy filatelistyczne. Spord nauczycieli-filate-listw wybiera si najlepszych i powouje ich na instruktorw. Ich zadaniem jest rozwijanie po-zaszkolnej dziaalnoci filatelistycznej, organi-zowanie pokazw, wymiany znaczkw i kore-spondencji.

11.Poczenie filatelistyki z wychowaniem spo ecznym

W ostatnich latach filatelistyka modzieowa rozwina si dziki dobremu dostpowi do rodkw masowego przekazu, gwnie telewizji. W Chinach filatelistyka porwnywana jest z en-cyklopedi. Wielu informacji przedstawionych na znaczkach uczniowie nie znajduj w podrcznikach, wic sigaj do innych rde. W ten sposb pogbiaj swoj wiedz.

W 1987 r. ogoszono Konkurs na inteli-gencj", a jego zakres obejmowa nauk i kul-tur na znaczkach. Konkurs ten przebiega na szczeblu miast, prowincji i kraju. Spord 8 Chiczykw, ktorzy dotarli do finau, pierw-sze miejsce zaj 17-letni chopak, a drugim zosta 12-letni ucze.

III.Zrnicowanie dzia a i us ug filatelistycznych

Do rozwijania zainteresowa filatelistycz-nych wykorzystywane s w Chinach rwnie wakacje. Organizowane s rne imprezy, letnie obozy sponsorowane przez organizacje z jed-nego lub kilku regionw, lokalne pokazy znaczkw. Duym powodzeniem ciesz si te spotkania z dowiadczonymi filatelistami i po-kazy jak budowa zbiory. Uczniowie chtnie uczestnicz w rnych konkursach na projekt znaczka pocztowego.

Uzupenieniem tych dziaa s moliwoci zakupu materiaw filatelistycznych po przystpnych cenach.

FERIE ZE ZNACZ

IV.Poparcie ze strony rzdu Niektre dziaania filatelistyczne uzyskuj

dotacj od rzdu. M.in. cakowicie sfinansowa-no koszty udziau w MWF w Singapurze laure-atw krajowego modzieowego konkursu.

Jak podkrelaj Chiczycy, od wstpienia ich Federacji do FIP w 1983 r. dostrzegaj braki w swoich eksponatach modzieowych i widz potrzeb bada nad rozwojem modzieowej filatelistyki. Zaplanowano powoanie Krajowe-go Komitetu ds Filatelistyki Modzieowej, aby pod ujednoliconym kierownictwem pomaga modziey w podnoszeniu wiedzy i budowie zbiorw na wyszym poziomie.

WOJCIECH TUZ

KLEM POCZTOWYM Komisja Modzieowa Okrgu PZF wsplnie

z Klubem Modych Filatelistw przy Paacu Modziey w Szczecinie zorganizoway po raz kolejny imprez filatelistyczn pod nazw Ferie ze znaczkiem". Impreza odbyla si dwu-krotnie : 25 stycznia i 1 lutego. Udzia w niej wzili uczestnicy kol modzieowych ze Szczeci-na - i jak zwykle niezawodni, mimo mrozu - uczestnicy z Budziszewic, Dbna Lubuskiego, Kobacza, onicy i Przybiernowa.

Konkursw byo siedem, a dwa z nich - zwizane z Maratonem Modzieowym - ko-lejnictwo polskie" - przeprowadzono dwukrot-nie.

Konkurs dla najmodszych Ukadank zna-czkow" wygraa Elbieta Zym. Kompletowa-nie serii znaczkw" najszybciej prawidowo wykona Waldemar Gocintak, a OkrMlenie zbkowania przedstawionych znaczkw" bezbdnie wykonaa Beata Bartodziejska. Za-dania konkursowe Odszukanie przedstawio-nych maczkw w katalogu" (z podaniem

WIATOWA WYS W tym roku w Hiszpanii, w Sewilli, odbywa

si kolejna Wystawa wiatowa. Ma ona na celu ukazanie przez niemal wszystkie kraje swych osigni, a tym samym obrazu obecnego wia-ta i bdzie,centrum turystycznego zainteresowa-nia w tym roku. Bierze w niej udzia te i Polska.

Niektre kraje buduj na takiej wystawie wasne, due pawilony, a te mniejsze, mniej zasobne, zagospodarowywuj przedzielone im pomieszczenia.

Tegoroczna wystawa ma miejsce nie bez powodu w Sewilli, stolicy hiszpaskiej prowin-cji Andaluzji, z wybrzey ktrej, z maego portu Palos, wyruszy w 1492 r. Krzysztof Kolumb w sw pierwsz podr odkrywcz na zachd, przez Ocean. Wyprawa ta doprowadzia do

waciwej numeracji), w tym samym czasie wykonali : Waldemar GociMak oraz Krzysztof Kielkiewlez, za krzywk filatelistyczn pier-wsza rozwizaa - Elbieta Zym. Piotr Sadlok najlepiej rozwiza konkurs Kolejnictwo pol-skie".

W plebiscycie na najpikniejszy znaczek pol-ski z 1991 r. brali udzia wszyscy uczestnicy imprezy, a osobno - opiekunowie kl oraz gocie. Modzie wytypowaa : na pierwszym miejscu blok 200 lat Konstytucji 3 Maja", na drugim - blok Phila Nippon", a na trzecim - VI wiatowy Dzie Modziey". Doroli odpowiednio : 200 lat Konstytucji", znaczek z Kolekcji im. Jana Pawa II, SWF Phila Nippon".

Rozlosowano cenne nagrody ufundowane przez ZO PZF i osoby prywatne. Imprezie towarzyszya gieda filatelistyczna" oraz po-kaz kalendarzy, z repr. znaczkw pocztowych ze zbiorw Szczepu Harcerzy Guchych.

JZEF GRABAECZYE

TAWA W SEWILLI zetknicia si dwch wiatw i 500-lecie tego faktu jest ide przewodni obecnej wystawy.

Wystaw takich odbyo si ju wiele na rnych kontynentach, a kraje organizujce propaguj je w rny sposb, rnymi rod-kami, a m.in. przez filatelistyk. Wydaj one okolicznociowe znaczki, bloki i caostki nie tylko wchodzce do obiegu z chwil otwarcia samej wystawy, ale czsto ju, jako propagan-dowe, na wiele miesicy lub nawet rok wczeniej. Znaczki czy bloki z okazji tych wystaw wydaj te inne kraje, szczeglnie zain-teresowane w propagowaniu swego udziau. Na terenie takich wystaw funkcjonuj urzdy po-cztowe, stosujce stemple okolicznociowe. Czsto ju na dugi czas przed otwarciem korni-

95

taty organizacyjne uywaj propagandowych frankatur mechanicznych lub powoduj stoso-wanie odpowiednich stempli propagandowych przez poczt.

Tradycje tych wystaw s dawne, wywodzce si z Francji, cho mona zapyta: jakie to byty wystawy wiatowe", skoro brao w nich pocztkowo udzia zaledwie kilka krajw i to tylko europejskich, a suyy gwnie propagan-dzie kraju organizujcego je. Niemniej pierwsze znaczki okolicznociowe tego rodzaju wydaa ju przed niemal stu laty poczta Belgii w 1894 r. z okazji Wystawy wiatowej w Antwerpii. Mae, niepozorne, mao mwice swoim wygldem, ale pierwsze.

Pocztkw za stempli wystawowych naley szuka we Francji. Byy to jeszcze czasy, gdy poczta francuska kasowaa znaczki na prze-sykach specjalnymi stemplami-kasownikami o ksztacie rombw zoonych z punktw, przy czym uywane w Paryu miay w rodku litery rozrniajce A do N. Natomiast nie na znacz-kach, lecz obok nich, przykadano na prze-

ZNACZEK BAWI Sprbuj rozwiza

sykach stemple-datowniki, koliste, dwuobrcz-kowe, z dat w rodku i nazw urzdu po-cztowego w otoku. Pierwszy datownik wysta-wowy stosowano w Paryu niemal 150 lat temu, bo w 1855 r., w placwce pocztowej dziaajcej na wystawie zwanej szumnie wiatow". Mia on w otoku napis: Exposition Universelle-Po-stes ( = Wystawa wiatowa-Poczta), a same znaczki kasowano normalnymi kasownikami paryskimi. Natomiast na nastpnej takiej wy-stawie, te w Paryu, w 1867 r., w urzdzie na jej terenie nie tylko stosowano datownik z takim samym napisem, ale i uywano wasnego kaso-wnika z literami EU w rodku, co byo skrtem od Exposition Universelle. 1 znw skromne, niepozorne, ale pierwsze.

(As)

Na okadce pokazujemy dwa znaczki pocztowe wydane przez Poczt Polsk, emisji Europa rocz-nica odkrycia Ameryki. Na temat Europejskiej Kon-ferencji Poczty i Telekomunikacji CEPT, przyjcia do niej Polski i makw pocztowych Europa CEPT pisalimy w nr 12 F" z 1990 r., str. 195.

1. Z jakich polskich znaczkw pocztowych utworzono ten pocig ? Naley poda numery katalogowe znaczkw.

Nagroda : 100 szt. kasownikw okolicz-nociowych.

2. Poruszajc si ruchem konika szachowego odczyta rozwizanie (haso 11-literowe).

Nagroda: 3 ksiki o tematyce filatelistycznej 3. Czym reprodukowany znaczek rni si od

oryginalnego - wymieni wszystkie zmiany do-konane na znaczku.

Nagroda : 5 czasopism zagranicznych

4. W ktrym roku ukaza si inprwszy polski : a) znaczek pocztowy b) stempel okolicznociowy c) caostka pocztowa

o tematyce kolejowej ? Nagroda : zestaw walorw filatelistycznych

o tematyce kolejowej. Nagrody ufundowa Zarzd Kola PZF nr 423 / Warszawa. Rozwiznia prosimy nadsya na oddziel-

nych kartkach, podajc na kadej swj adres, tak aby mogy one wzi udzia w losowaniach rozwiza kadego zadania, do 1.Vi.br.pod ad- resem: Kolo filatelistyczne

skrytka 36, 00-979 Warszawa 34

96

WYMIANA z zagesnicg Litery w nawiasach oznaczaj, w jakim jzyku kore-spondowa. Redakcja nie bierze odpowiedzialnoci za skutki korespondencji.

V.BURKAUSKAS, 2022 VILNIUS, anyous 9-28, Litwa. Nowoci stemplowane. ()fetuje nowoci Lit-wy, Rosji, otwy, Estonii, (r.p).

Salin RAMIL, 454052 CZELABINSK, W.Komaro-wskogo 3, kw.39. Rosja. Zbiera Polsk. Oferuje zna-czki, FDC, Karty mazim., calostki - ZSRR i AZJA, fP).

Roman CZOBANIUK, 284000 Iwano-Frankowsk, W. Akad. Sacharowa 30/106. Ukraina. Wymiana modzieowa (r).

Makaka DUBOWIK, 310003 CHARKOW, pl. Lusendarg 5, kw.45. Ukraina. Czyste flora, fauna, literatura filatel. (a,n,p,u,r).

W.I.GERASIMOWICZ, 362013 WADYKAW-KAZ 13, W. Stachanowa 9, Rosja. Kosmos, sport, flora, fauna, transport. Oferuje czyste bloki ZSRR.

Sorin MUTHU, 74536 BUCURESTI 77, str. E Popem, 54, BIA-1-11-37, Ap. 240, Radomia. Tematy-czne (a).

N.M.SCHERBUK, 630027 NOWOSYBIILSK - 27, P.O.Box 376, Rosja. Polska: czyste i stemplowane (p,a,n,r).

W. CHRZANOWSKI, EARLWOOD N.S.W., 79 Banku Rd, Australia 2206. Poczty lokalne, miejskie, wojskowe, plebiscytowe (p,a).

Y.KAWASAKI, 3422 MIYAYAMA, Samukawa 253-01, Japan. Znaczki, FDC, caostki (a).

Glosami BELLOT11, 27100 PAVIA, cas. post. 71. Wiochy. Znaczki, banknoty, karty telefoniczne. (a,w).

I.W.SKAKOWSKI, 101000 MOSKWA, pocztami, do wostriebowania. Rosja. Nowoci (r,n).

J.P.VAN DAMME, 8310 ST-KRUIS, BRLIG-GE,Polderlioeklaan 27, Belgia. Stare znaczki, listy, caostki, cenzury wojskowe i obozowe, poczta polowa (a,n,f).

A.M.BRATENNIKOWA, 212011 MOGILEW, Grissina 59/55, Sport, fauna, flora (p.r).

KERSTIN Marten, Falkenberger Chaussee 91, 0-1090 Berlin, Niemcy. Zbiera mae kalendarzyki kieszonkowe - ca. 6 x 9 cm (am).

POLONICA Na znaczku

ZAKONU MALTASKIEGO czyli Poczta Magistralna, czyli

Poczta Zakonu Maltaskie-go

(p. F". nr 7.891) trady-

cyjnie ju wydaje znaczki po-cztowe z emblematami (herba-mi) pastw, z ktrymi Adminis-tracja Pocztowa podpisaa umow dwustronn o prze-wozie i dorczaniu przesyek pocztowych ofran-kowanych maczkami pocztowymi Zakonu.

14.X. ub. r. Poczta Magistralna wprowadzia

do obiegu maczek o nominale 5 scudi z herbem Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasig tego znaczka bdzie zapewne mniejszy od wielu innych wydawanych przez administra-cje pocztowe bdce czonkami UPU, ale moe wanie dlatego stanie si ciekawostk godn umieszczenia w zbiorach filatelistycznych.

Poczta Zakonu Maltaskiego nie jest czon-kem UPU ( wiatowego Zwizku Pocztowe-go). W wietle przepisw obowizujcych kraje czonkowskie UPU znaczki Poczty Magistral-nej nie mog by uznawane za dowd zapaty za zlecon usug pocztow. Dlatego Zakon Mal-taski musi zawiera dwustronne umowy z t administracj pocztow z ktr pragnie wy-mienia korespondencj. Taka wanie umowa zostaa podpisana w ub. r. z Ministerstwem cznoci oraz wczesn Dyrekcj Generaln PPTT.

EUGENIUSZ SYCIWIE

Od red.: Jak si dowiedzielimy Poczta Polska rozwaa moliwo wydania jeszcze w tym roku znaczka z emblematem Zakonu Maltaskiego.

W URUGWAJU

-o

k-

O

10 maja 1991 r. w Montevideo stosowany by kasownik okolicznociowy powicony dwuset-nej rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja. Pokazano na nim Orla w koronie - godo Krlestwa Polskiego, mono-gram Stanisawa Augusta SAR" i umiesz-czono napis: Bicentenario de la Primera Cons-titucion de Polonia /1791 . 1991 /3 de/Mayo /10.5.91 /Correos . Uruguay".

WADYSAW ALEXIEWICZ

W ZSRR

Tego jeszcze nie byo! Pisudski na stemplu ZSRR. CO prawda nie chodzi tu o Jzefa Pi- sudskiego, Mar- szaka Polski, ale o jego brata, Bro-nisawa.

97

Bronisaw Pisudski zosta zesany na Syberi za sw dziaalno rewolucyjn. Tam zasyn jako badacz i naukowiec. Opracowa wiele dzie naukowych z dziedziny ekologii, gleboznawst-wa i rodowiska naturalnego. W roku 1918 uton w Sekwanie.

Autorem stempla jest artysta grafik W.Ostro-uchow. Stempel stosowa upt. Juno-Sachalisk 2 XI 1991 r.

JERZY PARFINIEWICZ

W USA

Przedstawiam wycinek z koperty listu nad-anego w Chicago 25 sierpnia 1944 r. ofran-kowanego dwoma znaczkami USA po 3 centy WIN THE WAR", ze stemplem dodatkowym, ramkowym, o treci 3-wierszowej: There Musi Be No / PARTITION / of POLANI)" (barwa stempla lila, wymiar ramki 50 x 24 mm), co w wolnym tumaczeniu oznacza Nie moe by podziau Polski".

W owym czasie, tj. w sierpniu 1944 r. byo ju wiadomo, i pooone na wschd od Bugu ziemie II Rzeczpospolitej (Wileszczyzna, Pole-sie, Woy, Maopolska Wschodnia) przypadn ZSRR. w wyniku ustpstw Roosevelta 1 Chur-chila na rzecz da Stalina. Nie zgadzay si z tym polskie wadze emigracyjne w Londynie i polskie orodki za granic.

Przedstawiony stempel dodatkowy by wic form protestu przeciwko decyzjom 3 mocarstw sprzymierzonych, przede wszystkim przeciwko stanowisku USA i Wielkiej Brytanii, ktre oceniano jako zdrad polskich interesw i nielo-jalno wobec Polskich Si Zbrojnych na Za-chodzie, ktrych onierze przelewali krew we wsplnej walce z hitlerowskimi Niemcami tym

bardziej, e spo-ra cz onie-rzy PSZ pocho-dzia wanie z dawnych Kre-sw Wschod-nich. Omawia ny stempel ma wic charakter wybitnie politycz-no-propagandowy, a jego celem byo kszta-towanie opinii w spoeczestwie amerykaskim.

Pozostaje jednak pytanie: kto stosowa ten stempel dodatkowy? Najprawdopodobniej nie by to stempel pocztowy, lecz stempel prywat-nego pochodzenia (wedug klasyfikacji filatelis-tycznej), przystawiany do korespondencji wy-syanej przez jaki polski orodek w Chicago (a moe przez kilka orodkw?). Niestety, stempel ten jest tylko na wycinku. Gdyby by na caym licie, atwiej mona by wycign wnioski. Omawiany wycinek mam od wielu lat. By moe, koperta z tym stemplem zostaa przywie-ziona do Polski przez repatrianta z Zachodu w pierwszych latach powojennych, a nastpnie - po wyciciu elementw filatelistycznych - zni- suzona w obawie przed represjami w okresie stalinowskim. Wskazuje na to skrupulatne usu-nicie z wycinka kocowki nazwiska adresata.

Moe koledzy z Klubu Polonus w USA bd mogli wyjani przez kogo omawiany stempel byt stosowany i przez jaki okres.

NO

PARTITION

4 POLAND

JERZY TOKAR

NA MIKRONEZJI

W serii - 4 znaczki i blok - wydanej 30 lipca 1991 r. powiconej operacji wojsko-wej Pustynna Tarcza" prze-ciwko Irakowi, znalazo si in-teresujce polonikum. Na mar-ginesie bloku wartoci nom. 2,90 USD, wrd flag 30 pastw uczestniczcych w Koalicji i fla-gi ONZ, znajduje si biao-czer-wona flaga Polski wraz z na-szym godem pastwowym. Jest to czwarta flaga od dou wstgi (Mi nr 223 w bloku nr 9; Yv nr 172 w bloku 9).

WLADVSLAW ALEXIEWICZ

RECENZJE 9

W. A. MOZART We Francji, z okazji 200-lecia urodzin W. A.

Mozarta ukazaa si cenna publikacja powicona walorom filatelistycznym do-tyczcym tego wielkiego kompozytora. Na 58 stronach formatu A4, wydrukowanych sta-rann technik xero, ale z wieloma wielobarw-nymi reprodukcjami znaczkw, bloczkw i caostek, autorzy przedstawili najwaniejsze daty i fakty z ycia Mozarta, a nastpnie w pogzezeglnych rozdziaach : znaczki po-cztowe, ostemplowania, caostki, zeszyciki, dru-ki specjalne np. czarnodruki, prywatne prze-druki, winietki itp.

Warto podkreli, e specjalna tablica po-zwala szybko odnale znaczek mozartowski" w jednym z 4 katalogw : Yvert, Michel, Gibbons i Scott. Datowniki skatalogowano chronologicznie wg. alfabetycznego ukadu pastw.

W sumie jest to wartociowe wydawnictwo, zwaszcza dla filatelistw interesujcych si te-matyk muzyczn.

CX.

WOLFGANG AMADEUS MOZART - Joseph Mi-chenoud, Jean-Paul Simon - Wyd. Associadon Frangaise de Philatelie Thematique, groupe Musique-Theatr-Danse, Besangon 1991, str.58.

KOLEKCJONER OTWY

W Rydze, Zwizek Filatelistw otwy zaoy gazet pt. Kolekcjoner otwy". Pierw-szy numer ukaza si we wrzeniu 1991 r. W sowie wstpnym do czytelnikw prezes Zwizku Filatelistw otwy, Dymitr Ass po-wiadamia, e gazeta bdzie informowaa nie tylko o filatelistach tej republiki i nowociach filatelistycznych jej ssiadow, lecz take o kon-taktach z filatelistami innych pastw. Nie ogra-niczy si do filatelistyki, ale bdzie zamieszczaa rwnie artykuy o innych dziedzinach kolekc-jonerstwa, ogoszenia i adresy kolekcjonerw pragncych utrzymywa kontakty z zagranic. Ciekawie zapowiada si cykl o historii zbiorw.

Pocztkowo bdzie to 4-stronicowy mie-sicznik w jzyku otewskim i rosyjskim.

. W przyszoci zamierza si rozszerzenie objtoci pisma i zamieszczanie materiaw rwnie po angielsku i niemiecku.

W pierwszym numerze zwracam uwag na rubryk Znaczki pocztowe nowych, niepod-legych republik", w innych dziaach przed-stawiono nowoci pocztowe ZSRR, opis dziaalnoci kola filatelistw w Rydze, artyku

o numizmatyce. Jest te wywiad z prezesem Ryskiego Tow. Kolekcjonerw anu Pakalnu.

Na ostatniej stronie zamieszczono ogoszenia oraz informacj o planowanym stemplu okoli-cznociowym na Tydzie listw na otwie", a w osobnej szpalcie - zasady przyjmowania ogosze kolekcjonerw otwy i zza granicy.

Redakcja mieci si w siedzibie Zwizku FIL Lotwy : 226012, Ryga ul. A. Czaka 136, ZFL - Kolekcjoner otwy".

STANISAW KULAWIEC

Monografia wydawnictw

POCZTY PODZIEMNEJ"

Dotarta do kraju, wydana ponad rok temu w Republice Federalnej Niemiec, interesujca pozycja ksikowa pod znamiennym tytuem Sze lat podziemnej poczty w Polsce (1982-1988)". Autorem tego dziea jest, miesz-kajcy stale w Niemczech, pan Anatol Kolty-

hobbysta i kolekcjoner. Praca ukazaa si nakadem Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii, placwki od lat wielce zasuonej dla kultury polskiej. Ksik wydrukowaa bar-dzo starannie Drukarnia Polska Kontrast" w Schlossbergu. Dzido liczy 316 stron i jest bogato ilustrowane. Wstp, napisany w jzyku polskim, zosta te przetumaczony na cztery jzyki : niemiecki, angielski, francuski i woski.

Ksika jest powicona znaczkopodobnym akcydensom, caostkom i stemplom tzw. po-czty podziemnej", jakie ukazay si w Polsce od czasu strajkw sierpniowych w 1980 r. S to druki najrozmaitszej proweniencji - nieraz trud-nej do ustalenia - emitowane pod szyldem rnych zwizkw, komitetw, konfederacji, grup itp. struktur organizacyjnych, pozos-tajcych w opozycji do wczesnej rzeczywis-toci. Nie ma nic natomiast w omawianym dziele na temat tytuowej poczty podziemnej".

Wiksz cz opracowania zajmuj ilustra-cje akcydensw, emitowanych w rnych for-mach wydawniczych, przypominajcych swoim wygldem maczki i caostki pocztowe. Cech charakterystyczn dla tej grupa akcydensw jest wystpowanie na nich w wikszoci przy-padkw napisu POCZTA", przewanie w poczeniu z nazw emitenta, jak np.: Poczta Solidarnoci", Poczta KPN", Poczta NZS" i in. Na tej samej zasadzie wczone zostay do opracowania imitacje stempli pocztowych. W kocowej czci pracy pokazane s ilustracje pseudobanknotw.

Praca p. Kobyliskiego nie jest katalogiem tych podziemnych wydawnictw. Ma ona raczej charakter monograficzny i poznawczy, ale ograniczony tylko do aspektu wizualnego, gdy nic nie mwi ani o autorach projektw graficz-

99

nych zamieszczonych drukw, ani te o drukar-niach, czy technikach drukowania.

Wielce kontrowersyjny jest te sam tytu opracowania. Chyba tylko dla uzasadnienia tego tytuu autor pisze na samym wstpie o po-czcie podziemnej" jako o czym zupenie oczy-wistym dla kadego. No bo skoro istniej efekty" dziaalnoci tej poczty" w postaci bardzo licznych walorw filatelistycznych", to wniosek moe by tylko jeden : taka poczta istniaa. Dlaczego jednak miaaby istnie tylko jaka jedna poczta podziemna", skoro rnych emitentw byo tak wielu ? Omawiane akcydensy wydaway bowiem nie tylko centrale rnych organizacji, ale rwnie ich ogniwa terenowe w poszczeglnych instytucjach, uczel-niach, czy zakadach pracy, a take (by moe) osoby prywatne.

Nie sdz, aeby bya potrzeba rozwijania tego problemu, czym jest poczta. Zreszt sam autor omawianej pracy zdaje sobie doskonale spraw z tego, e pokazane przez niego druki i stemple nie s walorami filatelistycznymi" - co sam podkrela - w normalnym znaczeniu tych sw. Std te przyrwnuje je do wydaw-nictw oficerskich obozw jenieckich z czasw II wojny wiatowej, Ale i to porwnanie nie wydaje si zupenie trafne.

Omawiane akcydensy bowiem wcale nie byy przeznaczone do speniania takiej roli, jak speniaj znaczki pocztowe, chyba e ograniczy-my t rol wycznie do celw kolekcjonerskich. Speniay one natomiast wiele innych funkcji, wrd ktrych wymieni trzeba ich wydwik polityczny i ideologiczny. Rozchodziy si wszake tylko w ograniczonym krgu, gdy nakady ich byy niezbyt wysokie. Wydawnict-wa te miay ponadto przysporzy ich emitentom rodkw finansowych przeznaczonych na rne cele, jak np. na dziaalno prasow, na pomoc rodzinom osb internowanych i wizionych itp. W tym sensie akcydensy te maj charakter cegieek, pokwitowa na opacone skadki lub czego w tym rodzaju.

BRONISAW REJNOWSKI

Kobyliskt Anatol SzelE lat podziemnej poczty v, Po-lsce (1982-1988), nakadem Muzeum Polskiego w Rapparswil, wydanie I, s.316.

Szanown nowe przepisy podatkowe wprowadziy ogromn biurokracj. Konsekwencj tego ponosimy wszyscy. Dlatego uprzejmie prosi-my o doczenie do artykuu nastpujcych danych :

a) A u t ora- nazwisko i imi, imi ojca i matki, miejsce i data urodzenia, dokladny adres zamieszkania.

,z ycia pzF 100.lecie

POLSKIEGO RUCHU FILATELISTYCZNEGO

6 stycznia 1893 r. w Krakowie, grupa pol-skich filatelistw zaoya, z inicjatywy Mak-symiliana Mikoaja Urbaskiego, Polski Klub Filatelistw, pierwsz organizacj filatelis-tyczn na ziemiach polskich.

W 1894 r. ukazao si pierwsze filatelistyczne czasopismo Polski Filatelista.

W 1910 r. odby si w Krakowie I Kongres Polskich Filatelistw...

Szybko nastpowa rozwj naszej zorganizo-wanej filatelistyki.

W przyszym roku obchodzi bdziemy wan dla kadego z nas rocznic. Przez sto lat wiele si zmienio w filatelistyce wiatowej, moemy si pochwali wieloma osigniciami polskich filatelistw i polskiego, zorganizowa-nego ruchu. Nasze eksponaty zdobyway cenne wyrnienia na najwyszych rang wystawach. Wnielimy twrczy wkad w rozwj nowych gazi kolekcjonerstwa, eby wspomnie cho-ciaby filatelistyk tematyczn, czy maksyma-Fil, zwan u swych pocztkw analogofila, a take w zastosowaniu nowoczesnych metod pracy z modzie. Stworzylimy jedno z najlicz-niejszych stowarzysze w wiecie Polski Zwizek Filatelistw.

Mamy wic powody do durny. Warto te osignicia uwiadomi modym kolegom. T rocznic obchodzi bdziemy w roku wielkich trudnoci dla kraju i jego mieszkacw, a wic i dla nas filatelistw, dla PZF. Liczy sig trzeba z kadym wydatkiem. Jak wic pogodzie pomysy zwizane z jubileuszem z powszech-nymi kopotami?

Przez wiele godzin, 29 lutego zastanawiali si nad tym czonkowie ZG PZF. Zgodni byli wszyscy, e program uroczystoci powinien by tak uoony, aby kady z nas mg wzi udzia w jak najwikszej liczbie imprez. Wiele okrgw, a zwaszcza krakowski kolebka naszego ruchu przygotowao ciekawe propo-zycje. Niektre, me czekajc rocznicy, pod tym hasem zorganizoway imprezy i wystawy zwizane z histori filatelistyki w swoim regio-

Autorzy b)wlaciwego Urzdu Skar-

b o w e g o: ulica, nr. domu, kod pocztowy, miejscowo.

Przepraszamy, nie nasza to wina, ale bez tych informacji nie moemy wypaca hono-rarium.

Redakcja

'oo

nie (np. tak wanie obchodzono 60-lecie filateli-styki na lsku p. F". nr 3/92). Pod tym hasem odbyway si spotkania styczniowe z okazji Dnia Filatelisty (np. w Kielcach, Kra-kowie, Warszawie, czy w ZG PZF spotkanie przewodniczcych problemowych komisji ZG ). Te dowiadczenia wykorzystano w programie imprez, ktrych gwne nasilenie przypada bdzie od 6 stycznia do maja 1993r.

Ramowy program obchodw 6 styczniaotwarcie Wystawy o pocztkach filatelistyki w Polsce Krakw; 9-10 styczniawsplne posiedzenie ZG PZF i ZO PZF w Krakowie, z udziaem Czonkw Honorowych PZF oraz szczeglnie zasuonych dziaaczy; 3-16 maja WF Pozna '93"; Imprezy filatelistyczne, pokazy oko-licznociowe, spotkania czonkw w koach, oddziaach i okrgach. Ich celem jest nie tylko uwietnienie obchodw, ale take ukazanie do-robku filatelistw i filatelistyki w regionie, ro-dowisku przez cay rok 1993; Konkurs* na wspomnienie ze swej dziaal-noci, przeamywania trudnoci i uzyskanych osigni (to dla indywidualnych filatelistw); Konkurs* na monografi historii poczty i fila-telistyki (to dla k PZF). Wydanie monografii Sto lat polskiego ruchu

filatelistycznego" (powinna si ukaza do maja 1993 r.); Wydanie, na prob Zwizku, przez Poczt Polsk: okolicznociowego znaczka pocztowe-go (6.1.1993 r.), kartki pocztowej z cyklu Wy-bitni Filatelici Polscy" z wydrukowanym zna-kiem opaty (z podobizn M.M.Urbaskiego), (6.1 1993 r.), znaku polecenia erki" dla Upt. Krakw 1 z napisem 100. rocznica polskiego ruchu filatelistycznego"; Stosowanie okolicznociowego stempla po-cztowego dla Upt. Krakw 1 (6.1.1993); Wybicie okolicznociowej odznaki dla

zasuonych filatelistw; Zakoczenie obchodw Dniem stulecia zor-

ganizowanego polskiego ruchu filatelistyczne-go" na WF Polska '93".

JERZY B. KUMA

)Regulaminy obydwu konkursw opublikujemy w terminie pniejszym. Radz jednak ju dzi zabra si do gromadzenia materiau. Uwaga: do realizacji programu obchodw bdziemy w F" powracali wielokrotnie i zapoznawali czytel-nikw z ich przebiegiem.

Klub FRANKOTYP" zaprasza!

9 maja br. (w sobot), o godz. 10 odbdzie si doroczne spotkanie czonkw Klubu Fran-kotyp", w odzi przy ul.Dbrowskiego 93, w lo-kalu Klubu Dbrowa" Spdzielni Mieszkaaio-wej Osiedle Modych".

Na porzdku zebrania m.in. wybr nowych wadz Klubu. Po zebraniu spotkanie wymienne.

Przewodniczcy Klubu Zainteresowa Frankotyp"

IRENEUSZ KOIACINSK1

KONKURS

W Warszawie zrodzi si pomys tworzenia przy kolach dorosych sekcji modzieowych. Co mylisz o tym pomyle ? Jak sobie wyobraasz prac takiej sekcji ? Jak powinna wyglda wsppraca do-rosych ze swoimi" modymi kolegami ?

Pytania te adresujemy do czonkw k do-rosych, opiekunw i samej modziey. Najciekawsze wypowiedzi wydrukujemy. Za najpeniejsze propozycje takiej wsppracy - ZG PZF przyzna nagrody filatelistyczne.

Popiesz si! Termin nadsyania prac mija 15.VI br.

Koperty adresujcie do redakcji Filatelisty", z zaznaczeniem mlodzi w kole dorosych"

POSZERZENIE UPRAWNIE EKSPERTA PZF

Prezydium ZG PZF w uchwalem 8 / XV / 91 poszerzyo uprawnienia eksperta PZF kol. MACIE-JOWI MISZCZAKOWI w zakresie : polskie maki pocztowe XVIII-XIX w., maczki okupacyjne na zie-miach polskich, znaczki polskie z lat 1918 - 1939 i maczki PRL.

Przewodniczcy Komisji Ekspertw i Zwalczania

Faszerstw ZG PZF Marian Ways

Z aobnej karty TADEUSZ GALLOS

1923 - 1991 - Wieloletni Prezes Zarzdu Kola nr 2, a od

1989 r. jego Prezes Honorowy, Wiceprezes Z.O.PZF w Bielsku Biaej, do ostatniej chwili wierny filatelistyce - zmar 2 listopada ub. r. Odznaczony Zot Odznak Honorow PZF, Srebrn Odznak za Zasugi dla Polskiej Filate-listyki i wieloma innymi - organizacyjnymi i resortowymi.

Odszed od nas czowiek szlachetny, skrom-ny, uczynny i bardzo serdeczny.

Zarzd Kola nr 2 i Zarzd Okrgu PZF w Bielsku-Bislej.

Sekretarz Lech Popielewski

101

VV ;Z";; w Y 125 LAT SPORTU POLSKIEGO

Okrg dzki PZF organizuje w dniach 15-17 maja 1992 r. w odzi Krajow Wystaw Filateli-styczn 125 lat sportu polskiego" i zaprasza do jej zwiedzania. Wystawa czynna bdzie w salach Kluba Energetyka", Al.KoSeiuszki 59 / 61.

Na wystawie, bdcej najwaniejsz imprez sportowo-filatelistyczn w kraju w 1992 r., zaprezentowane zostan najlepsze polskie zbio-ry filatelistyczne zaproszone do Klasy Honoro-wej oraz przewidywany jest udzia ok 40 eks-ponatw w Klasie Konkursowej w po-szczeglnych dziedzinach filatelistyki olimpijs-kiej i sportowej : Igrzyska Olimpijskie, sport Polski, dyscypliny sportowe i imprezy spor-towe, aerofilatelistyka olimpijska i sportowa

Na zakoczenie wystawy odbdzie si jubi-leuszowe spotkanie filatelistw olimpijczykw, poczone z prelekcj na temat roli filatelistyki olimpijskiej i sportowej. Spotkanie wraz z pal-moresem wystawy rozpocznie si 17 maja br. (niedziela), o godz.10.30 w siedzibie Okrgu dzkiego PZF, ul eromskiego 25.

ROMAN BABUT

WYSrAWAi filatelistyczna

2C/C/IAT ice

-riO:no

22E W P.K.60 M. Fur I11510,11 PRZY SITO

ZABP7S" - 124ES70WICE

Byka to ju trzecia W.F. naszego Koa w tym picioleciu. Na otwarciu w Klubie Karlus" przy Kopalni, byo rojno. Przyby prezes ZO PZF w Katowicach - Kazimierz Pako, czonkowie Z.Oddzialu w Zabrzu, przedstawi-ciele zaogi i dyrekcji Kopalni oraz wielu goci.

Wystawiono 12 eksponatw oraz Kronik Koa przedstawiajc histori naszej dziaal-noci i osigni jej czonkw. Byy te do kupienia dwie rne koperty ze stemplami oko-licznociowymi. Jubileusz obchodzi kol. Bru-non Surma, ktry sprawnie przewodniczy or ganizacji Wystawy, a od 25 lat jest prezesem Koa.

Sekretarz Kola PZF nr 12 przy SITO Srmarlaw SYGAN1EC

czytelnicy "pisz

ZABRAKO JEDNEGO ! W grudniu 1991 r. Poczta Polska wprowa-

dzia do obiegu seri znaczkw pocztowych przedstawiajcych dowdcw (Komendantw Gwnych) ZWZ-AK, w ktrej, obok dowdcw krajowych, umieszczono take gen. K. Sosnkowskiego - pierwszego Komendanta Gwnego ZWZ, dziaajcego pocztkowo w Paryu, a nastpnie w Londynie. Przyjmujc susznie t koncepcj Poczta Polska popenia bld historyczny, bowiem pomina gen. W. Sikorskiego, ktory, po odwoaniu gen. Sosn-kowskiego, rozkazem z 25. VII.1941 r., osobicie obj dowdztwo nad ZWZ i penii t funkcj co najmniej do 14.11.1942 r., tj. do czasu zmiany nazwy ZWZ na Armi Krajow i mianowania Dowodc Armii Krajowej gen. Grota-Rowec-kiego.

W wydanym w Londynie zbiorze doku-mentw Armii Krajowej*) pod nr. 198 zamiesz-czone jest pismo gen. Sikorskiego adresowane do gen. Sosnkowskiego (1. dz. 1475 /bn / 41 z 25.V11.1941r.) o treci :Zwalniam Pana Gene-raa z funkcji Komendanta Gwnego ZWZ. Funkcj t przejmuj osobicie. W zwizku z tym podporzdkowuj Oddzia VI Sztabu"* J, Szefo-wi Sztabu Naczelnego Wodza.".

O zmianie tej poinformowano gen. Rowec-kiego depesz 1. dz. 2832/tjn/41 z 23.V111.1941 r. w ktorej, poza podzikowaniem dla gen. Sosnkowskiego za dotychczasow sub na tym stanowisku, gen. Sikorski stwierdza :

1. Ob. Godziembe*** zwolniem ze stanowiska Komendanta Gwnego ZWZ, ktry odchodzi na inne stanowisko.

2.0rganizacj ZWZ w Kraju podporzdko-wuj sobie bezporednio, a sztab ob. Godz iemby, tzw. O. VI Szt. NW podporzdkowuj Szefowi Sztabu NW..."

(AK w dokumentach, t. II s. 44/45) Rozkazem I. dz. 627 / 42 z 14.11. 1942 r. gen.

Sikorski zmieni nazw ZWZ na Armia Krajowa i podporzdkowa j gen. Roweckiemu ,jako jej dowdcy" . (AK w dokumentach t. II, s.199).

Tak wic w okresie 25.V11. 1941 - 14.11.1942 gen. Sikorski, obok funkcji Naczelnego Wodza, peni funkcj Komendanta Gwnego ZWZ, i z tego powodu powinien takie znale si w serii Dowdcy ZWZ-AK".

ZBIGNIEW CIERLIKOWSKI Warszawa

*) Armia Krajowa w Dokumentach, t. II, Londyn 1973.

Oddzia Sztabu Naczelnego Wodza do spraw Kraju.

1.9 Pseudonim gen. Sosnkowskiego.

102

CENY CENY CENY CENY SZE I P MILIONA Z

za 90 hal. z wydania krakowskiego

Obecna sytuacja na rynku filatelistycznym jest korzystna dla osb, ktre kompletuj swoje zbiory. Parcelowane s bowiem zbiory znaczkw polskich i niektrych innych krajw. W niedziel 16 lutego parcelowano np. przywie-ziony z zagranicy do kraju duy zbir Polski, w ktrym byo wiele rzadkich obiektw, dawno nie ogldanych w Klubie. W transakcjach sto-sowano przelicznik 10 tys. z. za 1 USD w stosu-nku do cen ofertowych na rynku amerykaskim lub wedug katalogu Scotta. W niektrych przypadkach to znacznie poniej katalogu pol-skiego, w innych znowu - duo wyej. Dla przykadu podam, e kopert Krlestwa Pol-skiego z 1860 r., ze znakiem opiaty wytoczo-nym w lewym grnym rogu na stronie adreso-wej i z kasownikiem numerowym warszawskim, ceniono 5 mln. z. (tak sam kopert z dodat-kowym znaczkiem rosyjskim sprzedano nieda-wno na aukcji w Niemczech za rekordow sum 33 tys. DM). Kupowano przewanie wiksze partie materiau, czsto do dalszej odsprzeday. Z tego rda kupiono np. (do prywatnego zbioru, a nie dla celw handlowych) arkusik znaczkw Generalnej Guberni 10 10 z z widokiem Wawelu za cen 800 tys. d (Michel 350 DM).

Mona byo kupi sporo interesujcych pozy-cji z innego parcelowanego zbioru Polski midzywojennej np: 90 hal. z wydania krakows-kiego, pacc 6,5 mln. z. Za 3-koronwk krakowsk zapacono 600 tys. z, a za 80 hal. - cen katalogow tj. 20 tys. z. Blok nr I z tego samego zbioru, ze ladami podlepek ceniono 50 % katalogu. Wedug ceny katalogowej, tj, za 450 tys. z. sprzedano blok Stratosfery". Z lep-szych pozycji zostaa nie sprzedana seria Na Skarb".

Z innych ciekawych pozycji z wydania krako-wsldego mona byo naby znaczki z cienkim Z" w nadruku POCZTA POLSKA": 6 hal. za 500 tys. zl., 80 hal. za 200 tys. z. a 1 kor. - za 450 tys. z. Usterek: 80 hal. dwukropek ceniono 600 tys. z., a 2 kor. cienkie S" - 95 tys. zt. Za odwrotk z wydania lubelskiego 3 / 15 hal. liczono 200 tys. z., a za odwrotk 45 ,80 hal. - rwnie 200 tys. z. Oferowano rwnie wiele innych usterek z obu wyda.

Ceny znaczkw dwch pierwszych wyda londynskicb znacznie spady. Obie serie mona ju kupi za 250 tys. z. (cena kat. 400 tys. z.). Trzyma si natomiast cena serii Monte Cas-sino" na poziomie 400 tys. z. Ostatni znaczek polski wydany w Londynie (Powstanie War-szawskie) mona kupi zarwno czysty, jak i kasowany grzecznosciowo na kopercie, za 35 tys. z.

Pragn jeszcze odnotowa cen bloku, wyda-nego z okazji III wizyty Papiea Jana Pawa II w Polsce. Za ten blok, bez budynkw sakral-nych na marginesach, wraz z blokiem normal-nym zapacono 300 tys. z. (pytanie: skd si wziy takie bloki ?).

Nieraz trafiaj si w klubie akcesoria filatelis-tyczne. I tak - klasery formatu A-4, w zalenoci od stanu mona kupi za 20-30 tys. z., lupy rosyjskie typu Ekspert" (podwietlane), po-wikszajce 3 x - 20-25 tys. z. Najtasza pinceta - 16 tys. z. Podlepki do znaczkw - 5 tys. paczka. Klasery nowe z importu s znacznie drosze i kosztuj w granicach 250-400 tys. z.

a a Podwyka kursu dolara i innych walut zachodnich

nie miaa wpywu na klubowe notowania cen maczkw i innych walorw fdatelistycmych na nie-dzielnym spotkaniu 1 marca br.

Popularn w Polsce wier wieku temu (zreszt rwnie i obecnie) seri 6 znaczkw watykaskich, zaprojektowan przez nasz rodaczk p. Kazimier Dbrowsk z okazji 1000-lecia chrztu Polski sprzeda-wano po 3 tys. z.

Kompletne serie okolicznociowych znaczkw an-gielskich z lal 60 i 70, w palnych arkuszach ze wszystkimi oznaczeniami drukarskimi na margine-sach, cznie ponad 250 Lnom, oferowano za 5 min zi.

Dolne fragmenty arkuszy, zawierajce po dziesi maczkw z serii Wodzw" na kadej stronie, czyli cznie 20 serii w ukadzie mw. na zawiasach", ceniono 15 mln. zl. Amatora nie bylo.

BRONISAW REJNOWSKI

Poznajmy si JAN HEFFNER (62 1) prezes ZO PZF

w Opolu, . Felicja (emerytka), ,d,z.: Krys Pan { 40 1.) pracownik naukowy w Instytucie Skiskim, Joanna (38 1.) nauczycielka matematyki, w.: Marcin { 16 1.), Jakub { 14 J.), Adam (9 1.), wnuczka ( I ro,k). Joanna przed zarnqzpojciem dziaka w MKF, wystawiaa eksponat ICoper-nik- na mlodzieowych wystawach filatelistycz-nych, krajowych i zagranicznych.

Pracownik naukowy (dr nauk fizycznych ),od 42 lat pracownik szkl wyszych. Autor ponad 30 prac naukowych. Jeszcze podczas studiw roz-poczql opracowywanie dwu zbiorw : Polska"

Adres Redakcji: Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, tek 625-35-56. Pismo finansowane z Funduszu Prasowego PZF, wydawca: Zarzd Gwny PZF, AI. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, tel. 625-20-52. Przyjmujerny:ogloseenisel slowo - 2000 zl, w ogoszeniach drobnych do 15 sw- 1500 z1; 1 cm. w ramce - 5000 cala strona - 800 tys. z (strony okadkowe 50 % droej), przy 3 kolejnych ogoszeniach znika 10 %;preniunerat na 1 i 11 kwarta 1992 r. po 18 000 al. Naleno prosimy wpaca na konto W PZF Bank Gdaski IV Oddzia w Warszawie, nr 300009-7054-132, z zaznaczeniem ogoszenie do F" lub prenumerata F", a tekst ogoszenia wysa do redakcji. Prowadzimy rwnie sprzeda aktualnych i starych numerw pisma.

103

(ze specjalizacj i to ona go glwnie zaintereso-waa) oraz caostek (bo oprcz znakw opiaty .zawieraj dodatkowe informacje). Pasjonuje go badanie odmian. Ma eksponat o nazwie Gobki Pokoju" i regionalny Opolszczyzna" oraz caostek NRD, okolicznociowych kart i ko-pert ZSRR, a take Kopernik" i kilka innych. Specjalizowany eksponat polskich caostek byl wystawiany w kraju, ZSRR i Niemczech (duy srebrny medal). Potrafi uparcie, latami poszuki-wa waloru brakujcego do zbiory. ona uwaa, e chop jakie hobby musi

mie" i dobrze, e to Wanie jest filatelistyka. Zachcony tym przyzwoleniem wiele czasu spdza ze swoimi caostkami i znaczkami. Naj-ciekawsze chwile, to badania przeprowadzone za pomoc lampy do bada w wietle ultrafioleto-wym, czujnika mikrometrycznego do bada gru-boci napieni, rnych rodzajw zbkomierzy oraz mikroskopu. Robota to niby nuca, bo bada si setki znaczkw i caostek, ale odpaca si du radoci i satysfakcj, ze znalezienia nie znanej odmiany. Ostatnio np. stwierdzi!, e Gowy Wawelskie"-200 z., wystpuj na dwch od-mianach papieru. Wasnorcznie wykona lamp do bada w wietle ultrafioletowym oraz wymyli i zrobi specjaln siatk do bada rozmieszczenia napisw na caostkach.

Czonek PZF od 1953 r. Ago przygoda jako aktywisty filatelistycznego zaczta si w 1963 r., kiedy to powierzono mu zorganizowanie dziaal-noci wrd modziey w Kole nr. 1 w Opolu.

Wkrtce zastal przewodniczcym Komisji 4V/odzieowej w Okrgu, a pniej czonkiem Kopn. ML ZG PZF.

Aktualn sytuacj w PZF ocenia nastpujco: bylimy przyzwyczajeni do okrelonego stylu pracy. Dzi metody postpowania trzeba do-stosowa do zmienionych warunkw. Kto tego nie potrafi powinien ustpi.

W Okrgu maj kapoty z utrzymaniem lokalu, do ktrego opolscy filatelici zdyli si przy-zwyczai. Jest jednak optymist i spodziewa si znale rozsdne rozwizanie. Do tradycji Okrgu naley organizowanie jednej wystawy D stopnia w czasie kadej kadencji, Poprzednia, powicona 70. rocznicy Powsta Sielskich, bya Iv 1989 r. Obecnie przymierzaj si (1993r.) do wsplnej z Muzeum w ambinowicach, powiconej korespondencji winiw obozw koncentracyjnych i jecw wojennych.

Sdzia kl. posiada odznaczenia filatelistyczne (do srebrnej odznaki Za Zasugi dla Filatelistyki Polskiej) oraz srebrn i zot byego Zwizku Filatelistw w NRD. Juror na wielu wystawach w kraju i za granic.

Wasnorcznie zbudowa domek letniskowy co mu sprawio ogromn satysfakcj, bo lubi majs-terkowa. W modoci zajmowa si modelarst-wem lotniczym. Posiada bogaty ksigozbir (po-nad 3(1100 tomw).

!Ogoszeni pR2aial2aziadettoe ogosze

Sprzedani, wymieni PRL, Mongoli, Kore, Wiet-nam na Cp, stemplowane Skandynawi, Australi, Europ do 1950, czyste psy, szachy - wiat. Kaniew-ski, 1 Maja 54 / 91, 41-300 Dbrowa Grnicza.

Sprzeda wysylkowa maczkw polskich. Piotr Krzyanowski, skrytka pocztowa 323, 00-950 War-szawa I.

Kupi czyste zbiory znaczkw Rzeczpospolitej Pol-skiej, PRL do 1950 r. M.Jnreczko, 41-902 Bytom, ul. Prokopa 8a/9.

Kupi zachodnie czyste maczki, specjalne stemp-lowania do tematw : koty, psy, sowy, fauna prehis-toryczna, pszczoly, kompozytorzy, balet, mineray, cyrk, kino, motocykle, judo, szermierka. Odpowia-dam na kad konkretn ofert. Elbieta Ceglarz, skrytka 60, 09-405 Pock 7.

Oferuj nowoci czyste : motyle, ptaki, grzyby, ryby, WWF oraz Anglia Jersey, Guernsey, N.Zelan-dia, USA. Galej, Kociuszki 42 A/8, 40-048 Katowice.

Kupi znaczki NRD, Europy Zachodniej, rwnie nominaty. Sprzedam wydania papieskie, bloczek Pa-pie-Jaruzelski, bajki Disneya, szejkanaty. Take hur-towo. Giwerski, Powstacw 11 / 2, 59-220 Legnica.

Wymieni znaczki kasowane 100 za 100. Szypulski, 67-200 Glogw, ALWolnoci 23 b / 6

Sprzedam czyste Anglia, Berlin, Bund w albumach Leuchtturrn. Stela, skrytka 150, 00-973 Warszawa.

Nowo ! Nowo ! ANTONI KURCZY SKI

Filatelistyka Tematyczna

do nabycia:

w HURTOWNI

WYDAWNICTW KOMUNIKACJI

i LCZNOSCI

Warszawa

ed.Kazimierzowska5 2 tel. 49-23-04; 49-27-51 w 267

w godz. 7.30 - 15.00

104

PHILATRADE Zygmunt Jeleniewski

Skrytka pocztowa 576 00-950 Warszawa 1. te1.21-54-12 PROWADZI WYSYKOW SPRZEDA ZNACZKW Z IMPORTU

Warunki: sprzeda wysykowa za zaliczeniem pocztowym. Przy zakupach do 500 tys. z doliczamy koszty przesyki, powyej 500 tys. pokrywamy koszty przesyki. Przy jednorazowych zakupach powyej 1 mln. z udzielamy 5% rabatu od wartoci zakupu. Przyjmujemy zwrot towaru w cigu 3 dni od otrzymania. Jeeli klient jest niezadowolony, bez podawania przyczyny. Zwrcony towar zamieniamy na inny, lub zwracamy pienidze.

Zakupu poniej 50 000 z nie realizujemy Rachunki wystawiamy na wyrane danie Fragment naszej oferty :

Serie kompletne (palne), kasowane

Symbol mag. Walor filatelistyczny Cena

3AIT 9101 Aitinald - '91 Boe Nar. - 4 m., wart. nom.2.70 USD 45.000,- 3ASE 9101 ~mion -'91 Ryby - 15 zn., wart.nom. 11.02 185.000,- 3BRA 9101 Brazylia -'91 Podr Papiea - 2 zn. 22.000,- 3C00 9102 Cook la - '91 Boe Nar. - 4 zn.,wart. nom. 2.52 44.000,- 3C01 9001 Cote d'Ivoire -'90 Podr Papiea - 3 zn., wart.nom.2.98 49.000,- 3ETH 9101 Ethlopia - '91 Ryby - 4 zn., wart.nom.1.03 18.000,- 3FAL 8001 Falklandy - '80 Delfiny - 6 m.Yv.nr 293 - 98, wart.kat.35.- 50.000,- 3FAL 8901 - '89 Wieloryby - 4 zn. Yv nr 515-18, wart.kat.35.- 50.000,- 3FAL 9101 - 91 Pingwiny - 6 zn.wart.nom. 2.40 43.000,- 3GRE 9101 Grenada -'91 Ryby - 15 za. w ark. + lbl. wart.nom.5.13 85.000,- 3GRG 9101 Grenada Gren. - '91 Grzyby - 4 m. + Ibl. wart.nom.4.92 81.000,- 3GRG 9102 - '91 Ryby - 15 zn. w ark. Ibl. wart.nom.5.13 85.000,- 3GWB 9101 Gwinea Bis. - '91 Ryby - 4 m., wart.nora.0.65 12.000,- 3GWB 9102 -'91 Samochody - 4 zn.,wart nom.l.15 20.000,- 3GWB 9103 -'91 Ptaki - 4 zn. + Ibl.,wart.nom.1.08 19.000,- 3JER 9201 Jersey -'92 Ptaki - 5 za.,wart.nom.2.99 51.000,- 3JOR 9101 Jordania - '91 Zwierzta - 4 zn. 16.000,- 3MAC 9101 Macau -'91 Muszle - 4 zn.,wart.nom.1.60 27.000,- 3MAC 9102 - '91 Kwiaty - 4 zn.,wart.nom.1.66 28.000,- 3MAI 9101 Madera - '91 Ptaki - 4 zn.,wart.nom.I.01 18.000,- 3MAI 9102 -'91 Ptaki jw - 16 zn. w ark. wart.nom.4.04 72.000,- 3MAI 9103 - '91 Owoce - 4 za. wart.nom.2.02 36.000,- 3MOC 9101 Monaco -'91 Pies - 1 zn., wart.nom.0.45 8.000,- 3MOC 9102 -'91 Ptaki - 5 zn.,wart.nom.3.60. 63.000,- 3MOC 9103 - '91 wie - 4 zn.,wart.nom.0.95 17.000,- 3NIU 9102 Nina -'91 Boe Nar.- 4 m.,wart.nom.2,23 39.000,- 3PIT 9001 Pitcairn - '90 Ptaki - 4 za.,wart.nom.2.56 45.000,- 3POR 9101 Portugalia -'91 aglowce - 4 zn.,wart.nom.2.12 -- 36.000,- 3POR 9102 - '91 Samochody - 4 zn.,wart.nom.2.03 36.000,- 3POR 9102 - '91 jw - 4 zn. w arkusiku 36.000,- 3TAN 8605 Tanzania - '86 Zwierzta - 4 zn. + 1 bl. 30.000,- 3TAN 8701 -'87 Krlowa Elbieta 11 - 4 zn. 15.000,- 3TAN 9101 -'91 Ptaki z nadr. - 9 zn.,wart.nom. 1.88 31.000,- 3TAN 9102 -'91 Ptaki z nadr. - 1 zn. wart.nom.0.19 3.000,- 3TAN 9103 -'91 Ryby - 16 m. w ark.,wart.nom.7.50 126.000,- 3TAN 9104 -'91 Konie - 16 zn. w ark.,wart.nom.5,- 86.000,- 3TAN 9105 -'91 Zwierzta prehist. - 7 ZIL + 161.,wart.nom.3.53 63.000,- 3TAN 9106 - '91 Sonie - 16 zn. w ark.,wart.nom. 7.50 126.000,- 3TUC 9101 Turka I Cakos - '91 Zwierzta prehist.I -4 m. + lbl.,wart.nom.4.70 81.000,- 3TUC 9102 - '91 Zwierzta prehist.11 - 4 zn. 161.,wart.nom.4.60 80.000,- PEN OFERT WYSYAMY PO OTRZYMANIU ZWROTNEJ OFRANKOWANEJ KOPERTY

105

J

WYJTKOWA SENSACJA FILATELISTYCZNA! OSZCZDZASZ PRZYNAJMNIEJ 1571 USD

KUPUJESZ 2500 ZNACZKW - PACISZ TYLKO ZA 10... trepem,: RZADKIE ZNACZKI Z KRLOW WIKTORIA e lal 50-tych ubiegego wieku,

ktre pokrywajq wseyetkie pozostae.

NIEWYOBRAALNY SZOK CENOWY - SENSACYJNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH KOLEKCJONERW...

FIRMA NF PARCELUJE FANTASTYCZNY ZAPAS PRZEDNIA CENA ZA TAKI PAKIET WYNOSIA 1120 5 ZNACZKOW JEDEN Z NAJWIKSZYCH I NAJLEP- CENA DZISIEJSZA TO TYLKO 49 S OSZCZ-SZYCH zapasw NA SWIECIE o wartoki PONAD DZASZ GOTOWILA 15T1 3 przy czym GWARANTIJ-19.000,000 5 i sprzedaje go za UAMEK WARTOSCI JEMY, e otrzymasz PRZYNAJMNIEJ 10 'WSPANIA-dlatego TY TERAZ otrzymujesz REWELACYJNA OFER- LYCH znaczkw, np. WIELKIEJ BRYTANII z KBLO. TE macakw dla celw KOLEKCJONERSKICH lub IN- W WIKTORIA, ktre SAME pokrywaj,' wartoktowe WESTYCYJNYCK 8 j881 W GIGANTYCZNY PAKIET, CAY PAKIET... W ten sposb wrzerzyw.istoki otay-KOPALNIA ZNACZKW Z PONAD 2500 interesujacydd muem 2490 znaczkw ZA DARMO... znaczkami O WARTOSCI PRZYNAJMNIEJ 2000 S. PO-

NIESPOTYKANA W FILATELISTYCE BOMBA CENOWA... Aktualnie razzarzededenw Jeden z natoorarz1 OBFITYCH rkawkw

" FWI'l'2:3WO'WV`irI427; tilrEC LATA Miry, w kenaekweneli dek ollicesmis weny dokomniz CENNYCH ODKRY warWM BYC 2102E SETKI A NAWET ISSINce DOLARW kainie_ ROZPARCELOWILIESIY TERAZ CAL/ ZAPAS. ME IWAZAJC NA plan