Studia 18-

download Studia 18-

of 316

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  304
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of Studia 18-

 • STUDIAZIELONOGRSKIE

 • Muzeum Ziemi Lubuskiejw Zielonej Grze

  STUDIAZIELONOGRSKIE

  pod redakcjAndrzeja Toczewskiego

  Tom XVIII

  Zielona Gra 2012

 • RADA REDAKCYJNA

  Zbigniew Bujkiewicz, Stanisaw Kowalski, Jan Muszyski, Czesaw Oskowski przewodniczcy, Andrzej Skibiski

  ZESP REDAKCYJNY

  Emilia wiliska sekretarz redakcjiDariusz Dolaski zastpca redaktora naczelnego

  Anitta Maksymowicz zastpca redaktora naczelnegoAndrzej Toczewski redaktor naczelny

  PROJEKT OKADKIWitold Michorzewski

  REDAKCJAAneta Kamiska

  Aleksandra obodziskaAnitta Maksymowicz

  REDAKCJA TECHNICZNAEmilia wiliska

  SKANOWANIEIgor Myszkiewicz

  WYDAWCAMuzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze

  Towarzystwo Przyjaci Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze

  PL ISSN 1233-815 X

  Zrealizowano przy pomocy finansowejWojewdztwa Lubuskiego

  Miasta Zielona Gra

  www.zgora.pl/studiazielonogrskie

 • SPIS TRECI

  Anitta Maksymowicz17 lat Studiw Zielonogrskich ............................................................ 9

  ARTYKUY I OPRACOWANIA

  Janusz KubickiPerspektywy aglomeracji zielonogrskiej. Rozmowa przeprowadzona przez redaktora Tomasza Czyniewskiego ......... 15

  Peter Hartwig GraepelCarl Gottfried Weimann (ok. 1790-1861) zielonogrski aptekarz ........................................................................... 29

  Grzegorz Biszczaniktablissements w zielonogrskich restauracjachw latach 1890-1945 w wietle ikonografii kart pocztowych ............. 47

  Andrzej BuckDramat lubuski w aspekcie poetyki przestrzeni otwartej i postindustrialnej. Uwagi z perspektywy obserwacji uczestniczcej .......................................................................................... 77

  Robert SkobelskiHistoria powstania i funkcjonowania elektrociepowni w Zielonej Grze w latach 1964-1991 (cz. II) .................................... 103

  Pawe Gobiowski, Kamil ZajcZintegrowane Centrum Komunikacyjne Zielona Gra Gwna, reprezentacyjnym wejciem do miasta? ........................... 127

  Andrzej ToczewskiZbrodnie eutanazji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach w latach 1942-1945 ........................................ 139

  mATERIAY, SPRAWOzdANIA

  Czesaw OskowskiSprawozdanie z dziaalnoci Uniwersytetu Zielonogrskiegow latach 2004-2012 ................................................................................ 157

 • Izabela KornilukOglnopolski Zjazd Naukowcw w Zielonej Grze 22 marca 1958 roku ................................................................................. 171

  Izabela Korniluk III Sejmik Lubuskiego Towarzystwa Kultury 11 stycznia 1964 roku ................................................................................................... 185

  Izabela KornilukKalendarz Lubuski informator Lubuskiego Towarzystwa Kultury ............................................................................ 201

  Grzegorz WanatkoDni Kultury Ukraiskiej w Zielonej Grze ........................................ 215

  Ewa DumaKronika Zielonej Gry za 2011 rok ...................................................... 227

  Nagrody kulturalne miasta Zielona Gra za 2012 rok ................... 257

  RECENzjE

  Wiesaw Hadkiewicz, Robert Potocki Ryszard Zaradny, Wadza i spoeczno Zielonej Gry w latach 1945-1975, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Gra 2009 ............................................................................................. 259

  Wiesaw Hadkiewicz, Robert Potocki Historia Zielonej Gry, t. I: Dzieje miasta do koca XVIII wieku, red. Wojciech Strzyewski, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Gra 2011 .................................................. 267

  Wiesaw Hadkiewicz, Robert Potocki Historia Zielonej Gry, t. II: Dzieje miasta w XIX i XX wieku, red. Wojciech Strzyewski, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Gra 2011 ............................................................................... 275

  Wojciech Strzyewski Jrg Becken, Der Wappensaal im Schlossturm zu Lben, Regia Verlag 2011 ................................................................................ 281

  BIBLIOGRAFIE

  Dawid KotlarekBibliografia Zielonej Gry za 2011 rok ............................................ 287

 • 30 padziernika 2012 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbya si uroczy-sto wrczenia nagrody Redakcji Studiw Zielonogrskich Laudant illa sed ista legunt. Uhonorowany zosta prof. dr hab. Wojciech Strzy-ewski prorektor Uniwersytetu Zielonogrskiego, redaktor i wspautor monografii Zielonej Gry.

  Laudacj na cze laureata wygosi prof. dr hab. Dariusz Dolaski, z-ca redaktora naczelnego Studiw Zielonogrskich. Nagrod wrczy Andrzej Toczewski, redaktor naczelny. Nastpnie prof. Wojciech Strzy-ewski podzieli sie refleksj Historie o historii Zielonej Gry.

 • Anitta Maksymowicz

  17 lAT STUdIW zIElONOgRSKICh

  Przypomnienie historii Studiw Zielonogrskich wypada nieco przewrotnie rozpocz od innego pisma kwartalnika Przegld Lubuski, ktry ukazywa si wczeniej, a ktrego zakoczenie wydawania stworzyo nisz, jeli chodzi o publikacje powicone historii miasta czy regionu. Istnia ju wprawdzie wwczas Rocz-nik Lubuski, ale zmieni znaczco swj profil i przesta spenia sw dotychczasow rol. Ponadto dochodzia jeszcze sprzyjajca okoliczno: by rok 1994, a wic rok jubileuszu 40 lat istnienia zielonogrskiego oddziau Polskiego Towarzystwa Historycznego, ktry naleao godnie uczci.

  Penicy wwczas funkcj prezesa oddziau PTH dr Andrzej Toczewski zaproponowa wydanie publikacji powiconej historii Zielonej Gry. I tak wanie, w 1995 roku pojawi si pierwszy tom Studiw Zielonogrskich. By to pocztek serii pomylanej ww-czas jako 3-4 tomowa. Sam pomysodawca i od pierwszego tomu rwnie redaktor naczelny Andrzej Toczewski nie przypuszcza, e zgromadzi materia na wicej numerw, e rocznik tak si rozwinie a pismo spotka si z tak duym zainteresowaniem zarwno czytel-nikw, jak i autorw.

  Wydawc pierwszego, a potem take drugiego tomu Studiw Zielonogrskich by zielonogrski oddzia Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oba numery ukazay si z dedykacjami: pierwszy dla Wadysawa Korcza Honorowego Prezesa Oddziau PTH

 • 10 Anitta Maksymowicz

  w Zielonej Grze w 45-lecie pracy naukowej, a drugi dedykowany by prof. dr hab. Kazimierzowi Bartkiewiczowi w 40. rocznic pra-cy dydaktycznej i naukowej.

  Nastpnym wydawc byo Lubuskie Towarzystwo Naukowe, ktre wydao tom trzeci oraz ju wsplnie z Muzeum Ziemi Lu-buskiej czwarty, pity i szsty. Od roku 2001, kiedy ukaza si tom sidmy, wydawc Studiw jest MZL we wsppracy z Towa-rzystwem Przyjaci Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autorem koncepcji graficznej okadki jest ceniony zielonogrski artysta Witold Mi-chorzewski.

  Redaktorem naczelnym Studiw od pocztku jest ich twr-ca dr Andrzej Toczewski, obecnie dyrektor Muzeum Ziemi Lu-buskiej. Od wielu lat wspieraj go Emilia wiliska jako sekretarz redakcji, na co dzie kierownik Dziau Wydawniczego w MZL oraz prof. Dariusz Dolaski pracownik naukowy Uniwersytetu Zielo-nogrskiego, ktry jest zastpc redaktora naczelnego. W ostatnich latach do zespou redakcyjnego doczya dr Anitta Maksymowicz. Przewodniczcym Rady redakcyjnej jest prof. dr hab. Czesaw Os-kowski, a jej czonkami s dr hab. Zbigniew Bujkiewicz, dr Stani-saw Kowalski, dr Jan Muszyski oraz Andrzej Skibiski. Wydanie czasopisma kadego roku wspieraj finansowo Miasto Zielona Gra oraz Wojewdztwo Lubuskie.

  Obok ukazujcych si od 1995 roku w formie ksikowej Stu-diw Zielonogrskich, od kilku lat dostpna jest take ich wersja in-ternetowa, nad ktr czuwa Alicja Bayska. Pierwsze numery ogra-niczaj si wprawdzie tylko do spisu treci, ale ju kolejne s w peni dostpne online na stronie: www.zgora.pl/studiazielonogorskie.

  Studia Zielonogrskie od samego pocztku s wyrazem za-interesowa ich redaktora naczelnego Andrzeja Toczewskiego, ktrego pasja zwizana z poszukiwaniem, ustalaniem, badaniem, a nawet tworzeniem poczucia tosamoci regionalnej jest powszech-nie znana. Std te gwnym tematem Studiw Zielonogrskich, jak zreszt wskazuje tytu rocznika, jest nasze miasto jego histo-ria i teraniejszo, od zarania po wspczesno, a w tym rozma-ite aspekty ycia spoecznego, kulturalnego, gospodarczego i po-litycznego. Warto jednak zwrci uwag, i na amach Studiw

 • 1117 lat Studiw Zielonogrskich...

  prowadzone byy take dyskusje i polemiki o znacznie szerszym zakresie m.in. dotyczce caego naszego, rozmaicie nazywanego, regionu: rodkowego Nadodrza, Ziemi Lubuskiej czy wojewdz-twa lubuskiego. Jednak rwnie, a moe nawet szczeglnie na tym polu, czytelna jest dbao redakcji Studiw Zielonogrskich o budowanie i wzmacnianie tosamoci regionalnej, tak w gruncie rzeczy jeszcze modej i nie w peni zakorzenionej. W efekcie Stu-dia przyczyniaj si do upowszechniania wiedzy o historii, trady-cjach, kulturze, yciu codziennym Zielonej Gry i Ziemi Lubuskiej w przeszoci i obecnie.

  Dorobek pisma jest niezwykle znaczcy. Kady z tomw za-wiera stae czci, m.in.: Artykuy i opracowania oraz Materiay, dokumenty i sprawozdania; w wikszoci numerw znajduj si rozdziay takie jak: Wspomnienia i relacje, Sylwetki, Recenzje oraz Bibliografie. W kilku zeszytach Studiw prezentowane s take osobne rozdziay zatytuowane Szkice oraz rda. Bardzo intere-sujc inicjatyw s organizowane przez redakcj Studiw Zielo-nogrskich fora. Rocznik jest idealn platform wymiany myli, osdw oraz dyskusji i polemik przedstawicieli rozmaitych grup zielonogrzan na tematy dla nich istotne. Stanowi to zreszt jeden z elementw misji, jak Studia Zielonogrskie realizuj: udostp-niajc swoje amy reprezentantom rnych dyscyplin naukowych, ale take rozmaitych spoecznoci, wzmacnia ich zwizki z miastem oraz ich aktywno na rzecz Zielonej Gry i regionu, pogbiajc tym samym poczucie tosamoci regionalnej. W kilku numerach Stu-diw znalazy si zapisy forw, ktre poruszay tematyk