STRES I SATYSFAKCJA .Znika zaanga¼owanie i motywacja, ... Negatywne emocje to...

download STRES I SATYSFAKCJA .Znika zaanga¼owanie i motywacja, ... Negatywne emocje to nieod‚…czny element

If you can't read please download the document

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STRES I SATYSFAKCJA .Znika zaanga¼owanie i motywacja, ... Negatywne emocje to...

hays.pl

STRES ISATYSFAKCJA

Raport 2018

Satysfakcja, stres ikonsekwencje dla samopoczucia

2 | STRES I SATYSFAKCJA 2018

hays.pl/satysfakcja

WSTP

Charles Carnall Dyrektor Zarzdzajcy Hays Poland

SPIS TRECI

WSTP 3

UCZESTNICY BADANIA 4

DOBRA ATMOSFERA I RELACJE 8

EMOCJE NIEKONIECZNIE POZYTYWNE 12

PRESJA I NADMIAR OBOWIZKW 13

NEGATYWNE SKUTKI 16

DOBRE ROZWIZANIA 17

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 18

BADANIE Raport powsta na bazie odpowiedzi zebranych wokresie od czerwca do lipca 2018 r. Publikacja przedstawia wyniki ankiety internetowej, wktrej udzia wzio 3 200 osb.

Dzikujemy wszystkim respondentom, ktrzy dostarczyli swoich odpowiedzi ikomentarzy. Pastwa wkad wpublikacj pozwoli nam przygotowa kompleksowy raport, ktry pomoe pracodawcom ipracownikom podejmowa korzystne decyzje biznesowe iunika negatywnych konsekwencji stresu.

Jako firma doradztwa personalnego wierzymy, e komfort pracy ikultura organizacyjna oparta na szacunku izaufaniu s niezbdne wbudowaniu najlepszych miejsc pracy. Potwierdzaj to nasze dowiadczenia, zdobywane we wsppracy zfirmami reprezentujcymi niemal wszystkie brane isektory rynku.

Firmom dbajcym odobr atmosfer pracy, pozytywne relacje midzy pracownikami, ale te dajcym zatrudnionym niezaleno wwykonywaniu obowizkw oraz moliwo zachowania work-life balance, atwiej jest pozyska, apniej zatrzyma wykwalifikowanych specjalistw. Jest to szczeglnie istotne przy niedoborze kompetencji na rynku sytuacji, ktra stanowi coraz wiksze wyzwanie dla pracodawcw poszukujcych odpowiednich kandydatw do pracy.

Niestety, co czwarty pracownik jest niezadowolony ze swojego rodowiska pracy inie czerpie satysfakcji zrealizacji zawodowych obowizkw. Na poziom satysfakcji wpywa wiele czynnikw, wtym take emocje towarzyszce wykonywaniu zawodowych obowizkw. Ponad poowa zatrudnionych codziennie irytuje si imierzy zbrakiem motywacji. Zdecydowana wikszo dowiadcza rwnie wysokiego poziomu stresu, ktry wwielu przypadkach dziaa destrukcyjnie.

Niesprzyjajce czynniki prowadz do szeregu dolegliwoci, ktre obniaj komfort pracy iycia. Stres ipogarszajce si samopoczucie to prosta droga do wypalenia zawodowego. Znika zaangaowanie imotywacja, apojawia si zrezygnowanie iniska efektywno. To sytuacja niekorzystna zarwno zpunktu widzenia pracodawcw, jak ipracownikw. Dlatego tak wane staj si kwestie work-life balance, odpowiednia kultura iorganizacja pracy oraz przemylana oferta wiadcze dodatkowych, odpowiadajca na rzeczywiste potrzeby pracownikw. Brak odpowiedniego wsparcia ze strony pracodawcy moe odbija si negatywnie na firmach, powodujc utrat wartociowych pracownikw.

Mam nadziej, e raport, ktry oddajemy wPastwa rce, wskae rozwizania, ktre pomog organizacjom rozwija si iosiga coraz lepsze wyniki biznesowe.

ycz udanej lektury, Charles Carnall

STRES I SATYSFAKCJA 2018 | 54 | STRES I SATYSFAKCJA 2018

UCZESTNICY BADANIA

12%

5%

2% 2%

14%3200 51%

26%

18%

2%

8%

47%

23%

20%

2%

19%

27%

32%

1%

7%

32%

34%

1%

1%

49%

6%

3% 3% 3% 3% 3%

2%

1% 1% 1%

9%

4%

9%

4%

1%

7%

4%

1%

IT itelekomunikacja

Marketing, PR ikomunikacja

Inynieria iekologia

Transport ilogistyka

Architektura

Produkcjaosb

21-30 lat

Maa(poniej 50 osb)

Asystent

Dyrektor

31-40 lat

rednia (51-250 osb)

Specjalista

Dyrektor zarzdzajcy/ Prezes

41-50 lat

Dua (251-1000 osb)

Samodzielny specjalista

Waciciel

51-60 lat

Bardzo dua(wicej ni 1000 osb)

Meneder/ Kierownik

Inne*

Powyej 60 lat

Kobieta Mczyzna

Logistyka izakupy

Bankowo iinwestycje

Obsuga klienta

Ubezpieczenia

HR iszkolenia

Retail

Life Sciences

Hotelarstwo iturystyka

Instytucje uytecznoci publicznej

Sprzeda

Centra usug wsplnych

Nieruchomoci

Administracja

Finanse iksigowo

Budownictwo

Energetyka

Prawo ipodatki

Wbadaniu wzio udzia

Wiek

Wielko fi rmy

Poziom zajmowanego stanowiska

Pe Brana fi rmy

* Wrd innych respondenci wymienili stanowiska techniczne oraz wolne zawody.

STRES I SATYSFAKCJA 2018 | 76 | STRES I SATYSFAKCJA 2018

UCZESTNICY BADANIA

10%

5%

2% 2%

11%

6%

4% 3% 3% 2% 2%

2%

2% 2% 1%1% 2%

9%

4%

8%

4%

2%

7%

4%

2%

Finanse

Inynieria

Produkcja

Zarzdzanie produktem

Administracja Bezpieczestwo

IT

Konsulting

Rozwjbiznesu

Sprzeda

Marketing ikomunikacja

Obsuga klienta

Prawo ipodatki

Nieruchomoci Opieka zdrowotna

Inny*

HR iszkolenia

acuch dostaw

Zakupy

Media

Zarzdzanie projektami

Ksigowo Operacje iprocesy

Badania irozwj

Jako

Obszar specjalizacji, wykonywanego zawodu

* Wrd innych respondenci wymienili stanowiska zwizane znadzorem oraz ochron rodowiska.

STRES I SATYSFAKCJA 2018 | 98 | STRES I SATYSFAKCJA 2018

Ztegorocznego badania Hays Poland wynika, e co czwarty pracownik jest niezadowolony ze swojego rodowiska pracy inie czerpie satysfakcji zrealizacji zawodowych obowizkw. Co ciekawe, mczyni czciej od kobiet deklaruj swoje niezadowolenie.

Warto podkreli, e satysfakcja utosamiana zpoczuciem szczcia lub zadowolenia, ma charakter subiektywny. To indywidualne odczucie kadego znas, odnoszce si do realizowanych obowizkw zawodowych albo stopnia, wjakim lubimy swoj prac. Sposb postrzegania swojego miejsca pracy ma kluczowe znaczenie wpodejmowaniu decyzji opozostaniu wfi rmie. Wpywa take na zaangaowanie pracownika wwykonywanie obowizkw subowych igotowo do wysiku wcelu osigania coraz lepszych wynikw.

Zbadania Hays Poland wynika, e satysfakcja zpracy nie jest powizana zpoziomem zajmowanego stanowiska. Stosunkowo wysoko swoje zadowolenie zpracy oceniaj stayci, dla ktrych praktyka to najczciej pierwsze dowiadczenie zawodowe ipunkt odniesienia do kolejnych wyborw. Rwnie wysok lub wiksz satysfakcj czerpi tylko dyrektorzy zarzdzajcy oraz waciciele fi rm. Zpoczuciem satysfakcji wie si natomiast osigane wynagrodzenie.

Cz czynnikw wpywajcych na satysfakcj zwizanych jest bezporednio zwykonywan prac. Znaczenie ma rodzaj wykonywanych zada, poziom wynagrodzenia, perspektywy awansu ipolityka fi rmy. Kolejn grup stanowi czynniki spoeczne, do ktrych zaliczy mona szacunek okazywany przez przeoonych, relacje zotoczeniem biznesowym inajbliszymi wsppracownikami. Ostatni grup s czynniki osobiste, dotyczce indywidualnych cech pracownikw np. moliwo wykorzystania wpracy swoich umiejtnoci, kompetencji, dowiadczenia zawodowego, atake poczucie bycia docenianym.

Ztegorocznego badania wynika, e najwaniejsze czynniki wpywajce na satysfakcj zpracy to dobra atmosfera oraz pozytywne relacje szczeglnie zprzeoonym. Aby budowa zdrowe relacje oraz motywujc atmosfer wzespole, warto przede wszystkim respektowa proste zasady, takie jak wzajemny szacunek, uczciwo czy

tolerancja. Na si icharakter rozwijajcych si midzy pracownikami wizi ogromny wpyw ma rwnie kultura organizacyjna.

Wanym czynnikiem wpywajcym na satysfakcj jest take atrakcyjne wynagrodzenie oraz moliwoci rozwoju. Adekwatna pensja nie wystarczy jednak, aby wduszej perspektywie motywowa pracownika. Po osigniciu pewnego poziomu wynagrodzenia pracownik nie odczuwa takiego zadowolenia jak wczeniej, apracodawca jest zmuszony do poszukiwania innych motywatorw. Co ciekawe, najwaniejsze czynniki wpywajce na satysfakcj zpracy nie zmieniaj si wposzczeglnych grupach wiekowych.

Wzalenoci od poziomu zajmowanego stanowiska wida niewielkie rnice wramach czynnikw wpywajcych na satysfakcj. Pracownicy na stanowiskach asystenckich imodszych specjalistw podkrelaj znaczenie dobrej wsppracy na wszystkich szczeblach organizacji, co jednoznacznie wynika zcharakteru ich pracy. Menederowie dodatkow uwag przywizuj do niezalenoci wwykonywaniu swoich obowizkw, co rwnie czy si ze specyfi k ich pracy oraz typem osobowoci podanym na stanowisku kierowniczym. Osoby na stanowiskach dyrektorskich zwracaj take uwag na moliwo wykazania si izdobycia uznania wsppracownikw. Zkolei wacicielom fi rm najwicej satysfakcji dostarcza poziom wynagrodzenia wpoczeniu zmoliwoci pracy elastycznej, ktrej nie moga im zagwarantowa praca na etacie.

Czynniki wpywajce na satysfakcj nie rni si wzalenoci od obszaru specjalizacji, wykonywanego zawodu. Pracownicy wszystkich specjalizacji wskazali zgodnie na rwnowag midzy prac iyciem osobistym, pozytywne relacje zprzeoonym iwsppracownikami oraz moliwoci rozwoju. Wynagrodzenie znalazo si wrd trzech kluczowych kwestii tylko dla pracownikw administracyjnych, edukacji oraz ksigowoci. Pracownicy marketingu podkrelali znaczenie niezalenoci wwykonywaniu swoich obowizkw, specjalici obszaru jakoci na uznanie przeoonych iwsppracownikw, natomiast reprezentanci konsultingu na moliwo pracy elastycznej.

DOBRA ATMOSFERA I RELACJE

Dorota NakoniecznaHR Business PartnerHays Poland

Agnieszka CzarneckaManager of HR ConsultancyHays Poland

Poczucie satysfakcji zpracy pomaga budowa pozytywn postaw pracownika wobec zespou, dziau, zmian, problemw czy caej organizacji. Sukces wpracy najczciej osigaj ludzie, ktrzy wykonuj swoje zadania zzainteresowaniem iprzyjemnoci