Strategia rozwoju Wydzia‚u Prawa i Administracji ... rozwoju Wydzia‚u Prawa i...

download Strategia rozwoju Wydzia‚u Prawa i Administracji ... rozwoju Wydzia‚u Prawa i Administracji na

of 34

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Strategia rozwoju Wydzia‚u Prawa i Administracji ... rozwoju Wydzia‚u Prawa i...

Zacznik do uchway . Wydziau Prawa i Administracji z dnia

. r.

w sprawie przyjcia strategii rozwoju Wydziau do roku 2020

Strategia rozwoju

Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu

Zielonogrskiego

do roku 2020

Opracowa zesp pod kierownictwem:

dra hab. Bogdana lusarza, prof. UZ

Czonkowie zespou:

dr hab. Martyna aszewska-Hellriegiel, prof. UZ

dr Izabela Gawowicz

marzec 2016 r.

Spis treci

1. Misja ....................................................................................................................................... 3

2. Wizja ...................................................................................................................................... 4

3. Diagnoza stan obecny .......................................................................................................... 5

3.1. Geneza Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego......................... 5

3.2. Dydaktyka Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego ................... 6

3.3. Struktura Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego ...................... 6

3.4. Unikalne cechy Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego............ 7

3.5. Kadra ................................................................................................................................... 9

3.6. Konferencje i seminaria naukowe ..................................................................................... 13

3.7. Wane publikacje .............................................................................................................. 13

4. Plany Rozwoju Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego ............. 15

4.1. Dydaktyka Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego ................. 15

4.2. Unikalne cechy Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego.......... 15

4.3. Kadra ................................................................................................................................. 16

4.4. Konferencje i seminaria naukowe ..................................................................................... 16

4.5. Wane Publikacje .............................................................................................................. 17

4.6. Zeszyty Naukowe .............................................................................................................. 17

4.7. Finanse .............................................................................................................................. 17

1. Misja

Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego jest bardzo modym

Wydziaem. Dnia 7 grudnia 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie powoania i

rozwoju Wydziau Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogrskim. Jego

sygnatariuszami byli przedstawiciele zarwno nauki jaki i praktyki z zakresu prawa i

administracji wojewdztwa lubuskiego. W ramach tej inicjatywy strony zobowizay si, e

bd wsppracowa z Wydziaem, wspiera go fachow pomoc i wiedz, szczeglnie w

zakresie prowadzenia bada naukowych, zaj dydaktycznych oraz organizowania praktyk,

konferencji i sympozjw naukowych przez pracownikw. Pierwszych studentw przyjto w

roku akademickim 2015/16.

Misj Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego jest ksztacenie

kadr o wysokich kwalifikacjach i standardach etycznych, prowadzenie zaawansowanych

bada naukowych, uznawanie dorobku naukowego oraz szerzenie kultury prawniczej.

Zadaniem Wydziau jest wyposaenie absolwentw w uniwersaln wiedz i umiejtno

kreatywnej pracy, umiejtnoci i kompetencje spoeczne w rnych obszarach dziaalnoci

zawodowej i naukowej, przygotowanie wykwalifikowanych kadr potrzebnych naszemu

regionowi w tak wanej dziedzinie jak prawo i administracja. Opowiadajc si za koncepcj

studiw praktycznych, pozostawiajc jednak w niezbdnym zakresie przedmioty teoretyczne,

historyczne i oglne, zosta stworzony innowacyjny program studiw prawniczych.

Misj Wydziau jest rwnie wyrwnywanie szans regionu i jego mieszkacw w

rozwoju, wzmacnianie jego potencjau intelektualnego i gospodarczego poprzez ksztacenie

najwyszej jakoci kadr oraz prowadzenie wysokiej jakoci bada naukowych. Badania

naukowe prowadzone w duchu otwartoci oraz jednoci z ksztaceniem, maj na celu

pogbianie wiedzy, zaspokajanie potrzeb spoecznych oraz budow wartociowych wizi ze

wiatem nauki, rodowiskiem gospodarczym oraz rodowiskiem zawodw prawniczych

takich jak sdziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i komornicy. Nadawanie

przez Wydzia stopni licencjata i magistra Uniwersytetu Zielonogrskiego suy zapewnieniu

najwyszej jakoci w nauce i szkolnictwie wyszym w Polsce.

2. Wizja

Wydzia bdzie peni w regionie rol gwnego orodka, w ktrym prowadzone jest

na wszystkich poziomach nowoczesne ksztacenie administracyjne i prawnicze, bardziej ni

do tej pory powizanie praktyki z teori oraz potrzebami bezporedniego otoczenia

spoecznego i gospodarczego. Zmodernizowana i poszerzona oferta programw studiw

bdzie silnie oparta na wysokiej jakoci badaniach naukowych. Zosta wprowadzony i bdzie

realizowany nowy model studiw prawniczych, kadcy wikszy nacisk na zdobywanie

umiejtnoci i popraw perspektyw zawodowych studentw. Model wszechstronnych studiw

zostanie zastpiony bardziej ukierunkowanym poprzez inne uksztatowanie moliwoci

wyboru studenta a cise powizanie przedmiotw do wyboru z przedmiotami

obowizkowymi stanowi bdzie sposb rozwizania tego problemu.

Przedstawiona zostanie oferta studiw podyplomowych, kierowanych nie tylko do

prawnikw, ale take osb zajmujcych si innymi dyscyplinami, dla ktrych zdobycie

specjalizacji jest moliwoci dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Wydzia bdzie dy do ugruntowanej pozycji naukowej w grupie jednostek o

podobnym profilu na polskich uniwersytetach, a jej wzmocnienie zapewni wsppraca

wewntrzuczelniana, krajowa i midzynarodowa, wzbogacanie zakresu bada naukowych

oraz szerszy udzia kadry i studentw w programach badawczych i edukacyjnych

finansowanych z funduszy krajowych i europejskich. Wydzia pogbi wspprac z

samorzdami prawniczymi, aby przekaza absolwentom jak najlepsze umiejtnoci w

zakresie poczenia praktyki z teori, bdzie dy do uzyskania praw do nadawania stopnia

doktora i doktora habilitowanego. Jednostka wykorzysta swj potencja do budowania

interdyscyplinarnych zespow oferujcych usugi naukowe i podejmujcych badania na rzecz

innych jednostek Uniwersytetu oraz firm i instytucji zewntrznych. Uzyskany dyplom bdzie

przez pracodawcw ceniony, jako potwierdzajcy zdolno do podjcia pracy zawodowej.

Kadra akademicka bdzie wysoko wyksztacona, otwarta i mobilna. Wydzia bdzie stwarza

warunki rozwoju kadry naukowej i artystycznej zapewniajc jej godne wynagrodzenie i

niezbdne wsparcie w pracy naukowej i badawczej.

3. Diagnoza stan obecny

3.1. Geneza Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego

Wadze Uniwersytetu Zielonogrskiego od lat prowadziy dziaania majce na celu

powoanie Wydziau Prawa i Administracji. W 2012 roku do realizacji tego przedsiwzicia

udao si pozyska prof. dr hab. Bogusawa Banaszaka, pod kierunkiem ktrego rozpocz

dziaanie zesp majcy na celu powoanie Wydziau. W dniu 7 grudnia 2012 roku podpisano

Porozumienie w sprawie powoania i rozwoju Wydziau Prawa i Administracji na

Uniwersytecie Zielonogrskim sygnatariuszami ktrego byli Rektor Uniwersytetu

Zielonogrskiego prof. dr hab. in. Tadeusz Kuczyski, Marszaek Wojewdztwa Lubuskiego

Elbieta Polak, Prezydent Miasta Zielona Gra Janusz Kubicki, Prezes Wojewdzkiego Sdu

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Grzda, Prezes Sdu Okrgowego w

Zielonej Grze Marek Witczak, Prokurator Okrgowy w Zielonej Grze Alfred Staszak,

Prezes Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Zielonej Grze Robert Makarowicz,

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Ryszard Zajczkowski, Dyrektor Najwyszej Izby

Kontroli Delegatury w Zielonej Grze Wodzimierz Stobrawa, Wicedziekan Okrgowej Izby

Radcw Prawnych w Zielonej Jowita Pilarska, Dziekan Okrgowej Rady Adwokackiej Lech

Kochaniak. Strony w/w Porozumienia uznay za konieczne i uzasadnione powoanie

Wydziau Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogrskim. W ramach tej inicjatywy

Strony umwiy si, e doo wszelkich stara by powoano w Wydzia Prawa i

Administracji, a po jego powstaniu bd wsppracowa, wspiera si fachow pomoc i

wiedz, szczeglnie w zakresie prowadzenia bada naukowych, zaj dydaktycznych oraz

organizowania konferencji i sympozjw naukowych przez przyszych pracownikw Wydziau

Prawa i Administracji. Dnia 2 grudnia 2013 roku do Porozumienia w sprawie powoania i

rozwoju Wydziau Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogrskim przystpili

Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Diecezja Zielonogrsko - Gorzowska, Izba Skarbowa w

Zielonej Grze, Okrgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Grze, Urzd Statystyczny w

Zielonej Grze, Prokuratura Okrgowa w Gorzowie Wielkopolskim, Sd Okrgowy w

Gorzowie Wielkopolskim.

Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogrskiego zosta powoany po