Sprawozdanie RED - 'Odmienić przyszłość .Web viewPL ODMIENIĆ PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI:...

download Sprawozdanie RED - 'Odmienić przyszłość .Web viewPL ODMIENIĆ PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI: SPOŁECZEŃSTWO

of 36

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie RED - 'Odmienić przyszłość .Web viewPL ODMIENIĆ PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI:...

Sprawozdanie RED - "Odmieni przyszo energetyki: Spoeczestwo obywatelskie jako gwny podmiot pprodukcji energii ze rde odnawialnych"

PL

ODMIENI PRZYSZO ENERGETYKI:SPOECZESTWO OBYWATELSKIE JAKO GWNY PODMIOTPRODUKCJI ENERGII ZE RDE ODNAWIALNYCH

Analiza EKES-u na temat roli spoeczestwa obywatelskiegowe wdraaniu dyrektywy UE w sprawie odnawialnych rde energii

SPRAWOZDANIE KOCOWE

(stycze 2015r.)

Analiz przeprowadzi 9-osobowy zesp czonkw Centrum Monitorowania Rozwoju Zrwnowaonego (CMRZ) i Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Spoeczestwa Informacyjnego (TEN) EKES-u, w tym:

trzon zespou zoony z trojga czonkw, ktrzy kierowali pracami i odwiedzili wszystkie sze pastw czonkowskich: Lutz Ribbe (koordynator caego projektu), Isabel Cao Aguilar i Brenda King;

szerszy zesp skadajcy si z szeciu czonkw, ktrzy pomogli przeprowadzi analizy przypadkw w wybranych pastwach czonkowskich: Andrzej Chwiluk (Polska), Pierre-Jean Coulon (Francja), Tom Jones (Wielka Brytania), Vitas Maiulis (Litwa), Georgi Stojew (Bugaria) i Frank van Oorschot (Holandia).

Staego wsparcia przy organizacji analiz przypadkw i przy redagowaniu niniejszego sprawozdania udziela czonkom Sekretariat Centrum Monitorowania Rozwoju Zrwnowaonego EKES-u (Rayka Hauser i Nuno Quental).

Zesp EKES-u przeprowadzajcy analiz pragnie gorco podzikowa Radzie Rozwoju Zrwnowaonego francuskiego regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzee, rzdowi Walii, polskiemu Zwizkowi Zawodowemu Grnikw, przedstawicielstwom KE w Niemczech, Bugarii, Polsce i Walii, licznym organizacjom spoeczestwa obywatelskiego, stowarzyszeniom producentw energii ze rde odnawialnych, spdzielniom, inicjatywom lokalnym i przedsibiorstwom spoecznym oraz wadzom poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego z odwiedzanych pastw. Wszyscy oni pomogli w organizacji badania, aktywnie uczestniczyli w debatach, dali entuzjastyczne wiadectwo woli wdraania zdecentralizowanej produkcji energii ze rde odnawialnych, a ponadto ze swoich rnych perspektyw wnieli nieoceniony wkad w wypracowanie konkluzji analizy.

Niniejsze sprawozdanie prezentuje przede wszystkim cae bogactwo informacji, jakie zesp uzyska podczas wizyt i dyskusji od caego grona rnorodnych podmiotw.

Spis treci

1.Zestawienie najwaniejszych ustale i zalece5

1.1Gwne ustalenia5

1.1.1wiadomo niepowtarzalnej szansy5

1.1.2Poczucie frustracji5

1.1.3Obywatelska energetyka odnawialna jako bardzo przekonujca alternatywa5

1.1.4Ogromny i w duym stopniu niewykorzystany potencja6

1.2Najwaniejsze zalecenia6

1.2.1Stworzenie rwnych warunkw dziaania dla odnawialnych rde energii6

1.2.2Zdecentralizowana obywatelska energetyka odnawialna priorytetem politycznym7

1.2.3Stworzenie stabilnych ram polityki wspierajcych obywatelsk energetyk odnawialn:7

1.2.4Silniejszy nacisk na aktywny dialog spoeczestwa obywatelskiego na temat polityki energetycznej8

1.2.5Zainicjowanie przejrzystego dialogu na temat cen energii, kosztw i korzyci8

1.2.6Zaradzenie spoecznym skutkom transformacji energetycznej9

2.Wstp9

3.Metoda przyjta w analizie12

3.1Cele12

3.2Metoda przyjta w analizie12

4.Postpy w dziedzinie energetyki odnawialnej w UE krtki zarys13

5.Wane argumenty przemawiajce za zaangaowaniem spoeczestwa obywatelskiego ienergetyk obywatelsk opart na rdach odnawialnych15

5.3Energetyka obywatelska rozwizuje problem brakujcych funduszy niezbdnych do transformacji energetyki na rzecz produkcji energii ze rde odnawialnych.17

5.4Obywatelska energetyka odnawialna wspiera rozwj spoecznoci lokalnych iprzeciwdziaa ubstwu energetycznemu18

5.5Obywatelska energetyka odnawialna tworzy nowe miejsca pracy netto i napdza wzrost gospodarczy20

6.Dyskusja na temat cen i kosztw odnawialnych rde energii21

7.Co jest niezbdne, aby uwolni potencja energetyki obywatelskiej?23

7.2Stabilne i spjne ramy polityczne23

7.3Przejrzysty i wszechstronny proces ksztatowania polityki25

7.4Proste i przejrzyste procedury administracyjne25

7.5Systemy wsparcia dostosowane do potrzeb zdecentralizowanej energetyki obywatelskiej opartej na rdach odnawialnych26

7.6Usunicie przeszkd stojcych przed energetyk obywatelsk opart na rdach odnawialnych29

7.7Rozbudowa i koordynacja sieci w zwizku z wymogami energii odnawialnej31

7.8Zarzdzanie energi i magazynowanie energii32

8.Wnioski33

A.Zaczniki36

A.1.Sprawozdania z misji w pastwach czonkowskich36

A.2.Lista opinii EKES-u dotyczcych energii odnawialnej36

Z preambuy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze rde odnawialnych (dyrektywa UE w sprawie energii odnawialnej):

(3) Szanse osignicia wzrostu gospodarczego dziki innowacjom i zrwnowaonej konkurencyjnej polityce energetycznej zostay uznane. Wytwarzanie energii ze rde odnawialnych zaley czsto od lokalnych lub regionalnych maych i rednich przedsibiorstw (MP). Wane s moliwoci rozwoju izatrudnienia, jakie stwarzaj w pastwach czonkowskich regionalne i lokalne inwestycje wdziedzinie wytwarzania energii ze rde odnawialnych. W zwizku z tym Komisja i pastwa czonkowskie powinny wspiera krajowe i regionalne rodki na rzecz rozwoju w tych dziedzinach, promowa wymian najlepszych wzorcw w zakresie wytwarzania energii ze rde odnawialnych pomidzy lokalnymi i regionalnymi inicjatywami rozwojowymi, a take propagowa korzystanie zfinansowania strukturalnego w tym obszarze.

(4) Przy podejmowaniu decyzji o sprzyjaniu rozwojowi rynku odnawialnych rde energii naley wzi pod uwag jego pozytywny wpyw na szanse rozwoju regionalnego i lokalnego, na poszerzenie perspektyw wywozu, spjno spoeczn i moliwoci zatrudnienia, szczeglnie w przypadku MP, jak rwnie niezalenych producentw energii. (...)

(6) Odpowiednim jest wspieranie fazy demonstracji i komercjalizacji zdecentralizowanych technologii w zakresie energii odnawialnej. Denie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sob wiele korzyci, w tym wykorzystanie lokalnych rde energii, wiksze bezpieczestwo dostaw energii w skali lokalnej, krtsze odlegoci transportu oraz mniejsze straty przesyowe. Taka decentralizacja wspiera rwnie rozwj i spjno spoecznoci poprzez zapewnienie rde dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym. ()

(43) Aby pobudzi udzia poszczeglnych obywateli w osiganiu celw okrelonych w niniejszej dyrektywie, odpowiednie organy powinny rozway moliwo zastpienia pozwole prostym powiadomieniem waciwych organw o instalowaniu maych zdecentralizowanych urzdze do wytwarzania energii ze rde odnawialnych.

Zestawienie najwaniejszych ustale i zalece

Gwne ustalenia

wiadomo niepowtarzalnej szansy

We wszystkich odwiedzonych pastwach czonkowskich zesp przeprowadzajcy analiz spotka si z silnym spoeczestwem obywatelskim, zaangaowanym w transformacj sektora energetycznego iwiadomym szans, jakie ona otwiera spoeczestwu i gospodarce, oraz pragncym korzysta ze zdecentralizowanej produkcji energii ze rde odnawialnych. Odczuwalna bya atmosfera podekscytowania moliwociami stwarzanymi przez energi odnawialn dla przyszych pokole, rozwoju spoecznoci lokalnych i innowacji spoecznych, a take ch poznania sprawdzonych rozwiza i strategii wsparcia stosowanych w innych pastwach czonkowskich.

Poczucie frustracji

Zainteresowane strony day jednoczenie upust swojej frustracji zwizanej z przeszkodami biurokratycznymi i skomplikowanymi procedurami, z niedawnymi reformami, ktre zepchny maych producentw i spoecznoci na bardzo niekorzystn pozycj w stosunku do duych iscentralizowanych producentw energii, z brakiem uznania decydentw politycznych dla energetyki obywatelskiej a take, w niektrych przypadkach, z brakiem konstruktywnego dialogu z wadzami. Przeszkody te s znane Komisji Europejskiej i zostay szczegowo opisane w jej Sprawozdaniu na temat postpw w dziedzinie energii odnawialnej (2013)[footnoteRef:2]. Zdaniem niektrych przedstawicieli spoeczestwa obywatelskiego fakt, e bariery te nadal istniej, a nawet si zwikszaj (np. w zwizku z aukcjami dotyczcymi wytwarzania energii ze rde odnawialnych w szeregu pastw czonkowskich), stanowi bezporedni atak na energetyk obywatelsk i stawia w korzystnej sytuacji wikszych, scentralizowanych producentw. [2: COM(2013)175 final.]

Obywatelska energetyka odnawialna jako bardzo przekonujca alternatywa

Najwaniejszym wnioskiem analizy jest fakt, e spoeczestwu obywatelskiemu nie wystarczaj wycznie konsultacje na temat polityki energetycznej. Spoecznoci, organizacje spoeczestwa obywatelskiego i osoby prywatne pragn sta si producentami energii odnawialnej zesp przeprowadzajcy badanie uzyska wiele dowodw i argumentw przemawiajcych za t tendencj.

Energetyka obywatelska zwiksza akceptacj spoecznoci lokalnych dla infrastruktury energii odnawialnej oraz wzmacnia poparcie dla procesu transformacji i zaangaowanie w niego. Odblokowuje rwnie pilnie potrzebne fundusze przeznaczone na transformacj sektora energetyki, przyczynia si do wsplnych korzyci spoeczno-gospodarczych oraz utrzymuje warto dodan dla spoecznoci. Wytwarzanie energii ze rde odnawialnych staje si bowiem szans gospodarcz dla obywateli, rolnikw, spdzielni, MP, spoecznoci lokalnych, organizacji charytatywnych ipozarzdowych, dziaajcych zamiast lub obok tradycyjnych firm energetycznych. Stymuluje rozwj lokalny, innowacje spoeczne i wspprac. Zdecentralizowane systemy umoliwiaj poszczeglnym osobom i spoecznociom dzieli si kosztami i korzyciami odnawialnych rde energii oraz poszukiwa moliwoci lepszego dostosowania dostaw do popytu (np. w ramach zbiorczych systemw grzewczych). Na obszarach, gdzie umoliwiaj to ramy polityczne, obywatelska energetyka oparta na rdach odnawialnych tworzy nowe miejsca pracy netto i napdza wzrost gospodarczy