SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017 - .2 sprawozdanie z dziaŁalnoŚi fundaji dora sieĆ za okres

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017 - .2 sprawozdanie z dziaŁalnoŚi fundaji dora sieĆ za okres

of 23

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017 - .2 sprawozdanie z dziaŁalnoŚi fundaji dora sieĆ za okres

1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZA ROK 2017

2

SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI

FUNDACJI DOBRA SIE

ZA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Na podstawie ROZPORZDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dziaalnoci fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz.

529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) sporzdzono sprawozdanie zawierajce

w szczeglnoci:

1) nazw Fundacji, jej siedzib i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty

elektronicznej (jeeli taki posiada), dat wpisu w Krajowym Rejestrze Sdowym

i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON,

dane dotyczce czonkw zarzdu fundacji (imi i nazwisko i peniona funkcja) oraz

okrelenie celw statutowych Fundacji.

a) Fundacja DOBRA SIE

b, c, d) siedziba fundacji, adres fundacji, aktualny adres do korespondencji:

ul. Marszakowska 20/22 lok. 41

00-590 Warszawa,

e) adres poczty elektronicznej

biuro@e-wolontariat.pl

f, g) Data i miejsce rejestracji: Sd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII

Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, w dniu 19.05.2009 r., pod

numerem 0000329778.

h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 141865771

i) dane czonkw zarzdu fundacji (imi i nazwisko, peniona funkcja)

Czonkowie Zarzdu:

Dorota Brewczyska Czonkini Zarzdu

Marzena Kacprowicz Czonkini Zarzdu

Pawe ukasiak Czonek Zarzdu

j) okrelenie celw statutowych fundacji;

Cele statutowe fundacji:

mailto:biuro@e-wolontariat.pl

3

Celami Fundacji s:

a. Rozwj nauki, edukacji, owiaty i wychowania;

b. Promocja i organizacja wolontariatu;

c. Wspieranie dziaalnoci charytatywnej;

d. Pomoc spoeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej

oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb;

e. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielgnowania polskoci

oraz rozwj wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f. Ochrona i promocja zdrowia;

g. Pomoc osobom niepenosprawnym;

h. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez pracy

i zagroonych zwolnieniem z pracy;

i. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwj przedsibiorczoci;

j. Wspomaganie rozwoju wsplnot i spoecznoci lokalnych;

k. Propagowanie wypoczynku dzieci i modziey;

l. Promocja kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji;

m. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

n. Promocja ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

o. Upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw czowieka oraz swobd

obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji;

p. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentw;

q. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy

spoeczestwami.

2) zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej z podaniem realizacji celw

statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczeglnoci poprzez:

a. Wspprac z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzcymi dziaalno zbien

z celami Fundacji;

b. Wspprac z wadzami samorzdowymi, rzdowymi, organizacjami

pozarzdowymi, przedsibiorcami i orodkami akademicko-badawczymi w Polsce

i na wiecie w zakresie wymienionym w celach dziaania Fundacji;

c. Prowadzenie dziaalnoci publicystycznej i informacyjnej, w tym prowadzenie

portali internetowych;

d. Fundowanie stypendiw, w szczeglnoci dla uzdolnionej modziey; oraz

e. Wspieranie finansowe i rzeczowe dziaalnoci innych osb prawnych,

prowadzcych dziaalno zbien z celami Fundacji.

3) opis gwnych zdarze prawnych w dziaalnoci fundacji o skutkach finansowych.

4

Opis projektw realizowanych w roku 2017, z podziaem na rda finansowania:

Spis treci

POLSKO-AMERYKASKA FUNDACJA WOLNOCI ..................................................................................... 5

1. MOJE STYPENDIUM ..................................................................................................................... 5

2. E-WOLONTARIAT ......................................................................................................................... 7

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH .............................................................................. 14

Projekt Wolontariat z TuDu ........................................................................................................... 14

FUNDACJA MBANKU ............................................................................................................................. 17

mPotga ............................................................................................................................................ 17

JERONIMO MARTINS POLSKA ................................................................................................................ 18

Fundusz Natalii Partyki ...................................................................................................................... 18

Erasmus+ udzia w projektach partnerskich ...................................................................................... 22

1. LEVER UP ................................................................................................................................... 22

2. CSOs Online ............................................................................................................................... 22

Nutricia Polska S.A. ................................................................................................................................ 23

5

POLSKO-AMERYKASKA FUNDACJA WOLNOCI

1. MOJE STYPENDIUM

Portal www.mojestypendium.pl to kluczowe narzdzie promowania spoecznych programw

stypendialnych w Polsce. W 2017 roku serwis obchodzi 11. rocznic dziaania.

Mojestypendium.pl utrzymuje pozycj lidera w informowaniu o programach stypendialnych

i konkursach edukacyjnych wrd innych portali o zblionej tematyce (zarwno jeli chodzi

o bogactwo oferty, jak i pozycjonowanie). Aby uatwi szukajcym stypendiw dotarcie

do informacji o programach stypendialnych, na stronie znajduje si regularnie aktualizowana

lista wszystkich organizatorw programw stypendialnych tego typu, a take zakadka

aktualnoci, zawierajca wane artykuy dotyczce rynku stypendialnego i edukacji

w Polsce oraz zagranic.

W opisywanym okresie na serwisie pojawio si ponad 1200 nowych ogosze o programach

stypendialnych, konkursach i staach. Obecnie zasoby portalu licz ponad 9200 ofert.

W 2017 roku liczba odson serwisu mojestypendium.pl wynosia 906 609, a serwis

odwiedzio ponad 160 tys. uytkownikw. Najwicej osb zagldao na stron w czasie tzw.

sezonu na stypendia, od czerwca do wrzenia. W czerwcu 2017 roku serwis zanotowa a

129 tys. odson, a we wrzeniu 120 tys.

W raportowanym zaplanowany zosta cykl Forw Regionalnych Dobre Stypendia. Pierwsze

z nich odbyo si w odzi, we wsppracy z Fundacj Edukacyjn Przedsibiorczoci. Fora

Regionalne to jednodniowe warsztaty przeznaczone dla organizatorw programw

stypendialnych przedstawicieli organizacji pozarzdowych, samorzdw, uczelni wyszych

oraz firm, zarwno dowiadczonych w realizacji programw stypendialnych, jak

i pocztkujcych.

Celem regionalnych forw jest promocja profesjonalnie prowadzonych programw

stypendialnych wrd organizatorw programw stypendialnych w szczeglnoci

z miejscowoci do 50 tys. mieszkacw. Spotkania s powicone standardom prowadzenia

programw stypendialnych w oparciu o Kart Zasad Dobrego Programu Stypendialnego:

http://www.mojestypendium.pl/karta-zasad-dobrego-programu-stypendialnego/.

Tegorocznym tematem przewodnim jest ewaluacja programw stypendialnych. Fora

stanowi rwnie okazj do rozmowy nt. nowoczesnego, skutecznego sposobu komunikacji

o stypendiach. Spotkania su identyfikacji najwaniejszych problemw, z jakimi borykaj

si organizatorzy programw stypendialnych w lokalnych spoecznociach. W czasie

warsztatw spisywane s ciekawe przykady dobrych praktyk w zakresie sposobw

wsppracy organizatorw programw stypendialnych z lokalnymi partnerami i samymi

stypendystami, pozyskiwania funduszy na stypendia oraz realizacji zasady transparentnoci

programw. Na 2018 rok zaplanowano kolejne fora w rnych czciach Polski.

http://www.mojestypendium.pl/karta-zasad-dobrego-programu-stypendialnego/

6

W poowie 2017 roku zesp Fundacji stworzy formularz autoewaluacji dla organizatorw

stypendialnych: http://autoewaluacja.mojestypendium.pl/. Formularz oceny programw

powsta, aby wspiera wartociowe inicjatywy stypendialne, posiadajce odpowiednie

standardy realizacji. Celem autoewaluacji jest zachcenie organizatorw programw

stypendialnych do refleksji nad podejmowanymi dziaaniami. Dziki formularzowi Fundacja

Dobra Sie bdzie moga wskaza najbardziej inspirujce i godne naladowania praktyki dla

nowopowstaych oraz ju istniejcych programw stypendialnych w planowanym raporcie

z badania rynku stypendialnego.

Przedstawiciele podmiotw, ktre wezm udzia w procesie autoewaluacji otrzymaj

profesjonaln, zindywiduali