Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 - .Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Stowarzyszenie...

download Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 - .Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Stowarzyszenie Regionalne

of 41

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 - .Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Stowarzyszenie...

str. 1

STOWARZYSZENIE

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI

EKOLOGICZNEJ W POCKU

Sprawozdanie

merytoryczne za rok 2014

Stowarzyszenie Regionalne Centrum

Edukacji Ekologicznej w Pocku ul. 1 Maja 7b, 09-402 Pock

tel. 024 268 37 74, fax 024 268 37 74

www.rceeplock.pl ; e-mail: rceeplock@eko.org.pl

http://www.rceeplock.pl/mailto:rceeplock@eko.org.pl

str. 2

Opracowanie:

Janina Kawaczewska - Wiceprezes Zarzdu

Iwona Marczak Dyrektor Biura RCEE

Lilianna Karol Gowna ksigowa, czonek Zarzdu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

I. Informacje rejestrowe i teleadresowe:

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Adres siedziby: ul. 1 Maja 7b, 09-402 Pock

Telefony: 024 268 37 74, 606 330 733

Faks: 024 268 37 74

Data rejestracji:

19.12.1996 r. Sd Wojewdzki w Pocku, Wydzia I Cywilny, Dzia A rejestracja

stowarzyszenia

19.12.2002 r. Sd Rejonowy dla Miasta Stoecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydzia

Gospodarczy KRS rejestr stowarzysze

Nr KRS 0000143281

Nr Regon 610321999

NIP 774-19-77-134

Zarzd Stowarzyszenia:

Ludwik Jan Ryncarz Prezes Zarzdu

Janina Kawaczewska Wiceprezes Zarzdu

Lilianna Karol Czonek Zarzdu

Tadeusz Harabasz Czonek Zarzdu

Raniszewska Dorota Czonek Zarzdu

Andrzej Rosiski Czonek Zarzdu

str. 3

II. Misja i cele statutowe:

1. Misj stowarzyszenia jest denie do stanu, w ktrym wszyscy bd wiadomi zjawisk

i problemw ekologicznych, posiada bd wiedz, umiejtnoci, motywacj i chci

niezbdne do dziaalnoci na rzecz zrwnowaonego rozwoju miast i wsi.

2. Cele statutowe stowarzyszenia:

1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie

rnorodnych dziaa zmierzajcych do podniesienia stanu wiadomoci ekologicznej

spoeczestwa.

2) ochrona rodowiska, poprzez m.in. redukcj zanieczyszcze i promowanie odnawialnych

rde energii a take czynn ochron przyrody,

3) wspieranie inicjatyw spoecznych w zakresie: filantropii, kultury fizycznej i sportu,

ochrony zabytkw, rozwoju gospodarczego, dziaalnoci kulturalnej i owiatowej,

4) promowanie zrwnowaonego rozwoju,

5) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym i odnowa miast, podtrzymywanie

tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej,

obywatelskiej i kulturowej,

6) dziaania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw midzy

spoeczestwami,

7) promocja i rozwj wolontariatu,

8) rozwj zasobw ludzkich poprzez m.in. promowanie wyksztacenia i szkole,

wzmacnianie w samorzdzie i jego instytucjach potencjau z zakresu administracji, suby

publicznej, a take wzmacnianie wspierajcych go procesw demokratycznych,

9) ochrona i promocja zdrowia, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

10) badania naukowe,

11) wspieranie organizacyjne, techniczne, szkoleniowe, finansowe i rzeczowe osb

fizycznych i prawnych, w tym organizacji pozarzdowych w zakresach objtych celami

stowarzyszenia.

Sposoby realizacji celw:

1) prowadzenie dziaalnoci dydaktyczno-owiatowej, propagandowej, wychowawczej na

wszystkich poziomach ksztacenia oraz w zakresie obejmujcym szkolenia nauczycieli,

przedstawicieli administracji publicznej, organizacji spoecznych itp.,

2) aktywne przeciwdziaanie negatywnym wpywom na rodowisko z wykorzystaniem

aktywizowania spoecznoci lokalnych i wsppracy z instytucjami odpowiedzialnymi za

ochron rodowiska,

3) informowanie spoeczestwa o zagroeniach i stanie rodowiska,

4) organizowanie konferencji, seminariw, warsztatw, szkole, kursw, konkursw,

happeningw itp. sucych podnoszeniu poziomu wiedzy o rodowisku,

5) rozszerzanie grona aktywnych edukatorw propagujcych idee zrwnowaonego rozwoju,

6) gromadzenie materiaw informacyjnych, programw, podrcznikw dotyczcych ochrony

rodowiska i rozwoju zrwnowaonego oraz prowadzenie biblioteki,

str. 4

7) gromadzenie i rozdzielanie funduszy na realizacj celw statutowych,

8) prowadzenie dziaalnoci wydawniczej,

W roku 2014, 22 - tym roku funkcjonowania Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

w Pocku prowadzio swoj dziaalno statutow na rzecz podnoszenia poziomu wiadomoci

ekologicznej spoeczestwa poprzez:

organizacj i prowadzenie szkole, warsztatw, seminariw, konferencji, konkursw, pleneru

artystyczno-przyrodniczego,

zajcia stacjonarne i terenowe dla dzieci, modziey i dorosych,

inicjowanie budowy urzdze ochrony rodowiska, w tym zwaszcza odnawialnych rde

energii, gospodarki odpadami (PSZOK, RIPOK),

badanie dziaa gmin w zakresie wdroenia nowego modelu gospodarowania odpadami

komunalnymi,

pomoc dla samorzdw w procedurze komunikacji ze spoeczestwem, udziau spoeczestwa

w sprawach ochrony rodowiska dot. obszarw Natura 2000, realizacji przedsiwzi

mogcych oddziaywa na rodowisko,

dziaalno filantropijn w ramach Funduszu Lokalnego Ziemi Pockiej Modzi Razem,

prowadzenie biblioteki,

analiza kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin, z uwzgldnieniem obszarw

Natura 2000,

wydawanie materiaw edukacyjnych.

Regionalne Centrum realizowao programy edukacyjne suce gwnie wdraaniu

zrwnowaonego rozwoju, przeciwdziaaniu zmianom klimatu, ochrony biornorodnoci, w tym

obszarw Natura 2000, waciwej gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Zadania

wynikay z nastpujcych dokumentw: Agendy XXI, Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Unii

Europejskiej, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Polityki ekologicznej

pastwa na lata 2009-2012 z perspektyw do 2016 roku, Narodowej Strategii Edukacji

Ekologicznej: Przez edukacj dla zrwnowaonego rozwoju, Narodowego Programu Edukacji

Ekologicznej, Strategii Edukacji dla Zrwnowaonego Rozwoju Organizacji Narodw

Zjednoczonych, Programu ochrony rodowiska woj. mazowieckiego na lata 2011-2014

z uwzgldnieniem perspektywy do 2018r. Wojewdzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla

Mazowsza oraz programw ochrony rodowiska powiatw i gmin oraz Strategii dziaa RCEE

w Pocku. Gwnie skupilimy si na dziaaniach dotyczcych waciwego wdraania nowego

modelu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeciwdziaanie niewaciwej lokalizacji

przedsiwzi uciliwych dla rodowiska, wzmocnienia instytucjonalnego naszego

stowarzyszenia oraz zrwnowaonego gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Z dniem 1 wrzenia 2014r. zmienilimy siedzib RCEE z ul. Stary Rynek 20 na ul. 1 Maja 7b.

Obecnie funkcjonujemy w wynajtych pomieszczeniach od Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji

i Urzdze Wodnych w Warszawie, Oddzia w Pocku.

str. 5

Naszymi beneficjentami byli:

dzieci i modzie, seniorzy,

nauczyciele,

dyrektorzy szk,

przedstawiciele administracji publicznej (urzdw miast i gmin, starostw powiatowych,

urzdw marszakowskich, parkw krajobrazowych, inspekcji ochrony rodowiska,

Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie, Wydzia Spraw Terenowych

Oddzia w Pocku, Mazowiecki Urzd Wojewdzki Del. w Pocku, Wojewdzki Zarzd

Melioracji i Urzdze Wodnych O/Pock),

zwizki celowe gmin gospodarujce odpadami komunalnymi,

radni gmin, powiatw,

sotysi,

waciciele gospodarstw agroturystycznych, biur turystycznych, organizacji turystycznych,

przedstawiciele organizacji pozarzdowych (k gospody wiejskich, LOP, PTTK, SGTPG

w cku, Aktywni Razem),

inne centra edukacji ekologicznej w Polsce,

Zielona Szkoa w Sendeniu,

przedsibiorcy, w tym firmy gospodarujce odpadami komunalnymi.

Projekty zrealizowane w 2014 roku:

III.1. Bliej mieci dalej od nieporzdku

Finansujcy: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Okres realizacji: 01/01/2013- 31-05-2014

Cel gwny: zwikszenie skutecznoci wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami

komunalnymi oraz zmiana zachowa i podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa

w zakresie prawidowej gospodarki odpadami, poznanie wielu rnych sposb wdraania nowego

modelu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmniejszenie uciliwoci odpadw dla

rodowiska, wyzwolenie aktywnoci samorzdw, mieszkacw do dziaa na rzecz waciwej

gospodarki odpadami komunalnymi.

Odbiorcy: przedstawiciele samorzdw gmin, powiatw, wojewdztw, firmy gospodarujce

odpadami, nauczyciele, wszelkie podmioty zaangaowane we wdraanie nowego modelu

gospodarowania odpadami.

Zasig projektu: oglnopolski.

Partnerzy: Midzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Pock Sp. z o.o.,

Uniwersyteckie Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym i Zrwnowaonym Rozwojem

Uniwersytetu Warszawskiego, Powiat Pocki.

str. 6

W okresie od 1 stycznia 2014r do 31 maja 2014r w ramach projektu Bliej mieci dalej od

nieporzdku zrealizowano nastpujce zadania:

III.1.1. Przeprowadzenie bada na terenie kraju dot. istniejcych oraz projektowanych

instalacji przetwarzania odpadw komunalnych w Polsce - wykonanie zdj, opisw

technologii.

Prace rozpoczto od