Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 - .Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności...

download Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 - .Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia

of 27

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 - .Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności...

1 | Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012

z dziaalnoci

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach

2 | Strona

Rozdzia 1

Informacje oglne

1.1

Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Maa Kiliskiego 4/3

25-302 Kielce

KRS 0000244954 data rejestracji 22.11.2005

REGON 260059470

NIP 950-171-68-05

Strona Internetowa : www.centrumwolontariatu.eu

1.2

Historia organizacji:

Pomys stworzenia miejsca, ktre skupiaoby wolontariuszy zrodzi si w 1996 r. Idea

dziaalnoci wolontarystycznej zainteresowaa pracownikw witokrzyskiego Centrum

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej podczas wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Dao to impuls do zweryfikowania potrzeb lokalnych organizacji pozarzdowych w zakresie

oczekiwanych wolontariuszy. Organizacje najczciej potrzeboway wolontariuszy do prac w

zakresie pomocy spoecznej. W wyniku konsultacji z organizacjami spoecznymi, wadzami

samorzdowymi zostao powoane Centrum Wolontariatu jako jeden z programw C FRDL.

Pierwsze rodki na dziaalno w 1997 r. otrzymalimy od Fundacji Krlowej Juliany

z Holandii. W tym czasie nawizalimy kontakt z Centrum w Warszawie, od ktrego

otrzymalimy merytoryczne informacje o tym jak wyglda struktura Centrum oraz na jakich

warunkach funkcjonuje. Rozpoczlimy wspprac z Centrami Wolontariatu w Polsce.

Pocztkowo dziaalno Centrum Wolontariatu w Kielcach wizaa si akcyjnoci.

3 | Strona

Organizowalimy akcje oglnopolskie o wymiarze lokalnym, m.in. uczestniczylimy w Wielkiej

Orkiestrze witecznej Pomocy, w Akcji Nadzieja Polskiej Akcji Humanitarnej.

Wsporganizowalimy wiele akcji charytatywnych na rzecz organizacji pozarzdowych:

kwesty, koncerty muzyczne, festyny, Olimpiady Specjalne. Stowarzyszenie nadal chtnie

angauje si w wydarzenia organizowane przez inne organizacje i instytucje. W 2005 roku

podjlimy decyzj o rejestracji samodzielnego stowarzyszenia. Przeszlimy nieatwy proces

rejestracyjny; dyury w tym czasie penilimy dziki uprzejmoci Stowarzyszenia Inicjatyw

Spoecznych Wariant w ich siedzibie.

W latach 2006-2010 organizacja realizowaa szereg projektw, dziki czemu moga

ugruntowa swoj pozycj jako regionalne centrum aktywizacji wolontariuszy oraz

wspierania organizacji pozarzdowych.

W roku 2010 zmieniono zarzd stowarzyszenia oraz opracowano now strategi rozwoju

organizacji. Stowarzyszenie zmienio swoj siedzib i rozpoczo wspprac na poziomie

krajowym i midzynarodowym. W roku 2011 w organizacji pojawili si pierwsi wolontariusze

obcego pochodzenia; za granic na projekty wolontariackie wysanych zostao sze osb z

Polski. Stowarzyszenie stao si czonkiem zaoycielem Polskiej Rady Organizacji

Modzieowych oraz zaangaowao si w powoanie w Kielcach Miejskiej Rady Dziaalnoci

Pozarzdowych. Centrum Wolontariatu rozpoczo take powoywanie lokalnych Centrw

Wolontariatu.

1.3

Misja i cele statutowe organizacji:

Misja Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu:

,,Misj Regionalnego Centrum Wolontariatu jest inspirowanie i pobudzanie

aktywnoci obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju spoeczestwa.

Realizujemy nasze dziaania w duchu dialogu, kierujc si zasadami

poszanowania praw czowieka, zrwnowaonego rozwoju i idei dobra

wsplnego

Misja realizowana jest dziki dziaalnoci w ramach celw statutowych:

1. organizowanie i promocja wolontariatu

2. promowanie i wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz rozwoju dobroczynnoci i

filantropii w Polsce i za granic,

3. animowanie, organizowanie i promowanie wsppracy organizacji pozarzdowych z

4 | Strona

organami administracji rzdowej i samorzdowej oraz rodowiskami biznesu w Kielcach i

wojewdztwie witokrzyskim oraz w Polsce i za granic,

6. wspieranie rozwoju organizacji pozarzdowych w Kielcach, wojewdztwie witokrzyskim i w Polsce,

7. dziaalno charytatywna

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy;

9. dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyka regionalnego;

10. dziaalnoci na rzecz rwnych praw kobiet i mczyzn;

11. dziaalnoci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami;

12. ochrony i promocji zdrowia oraz dziaalnoci na rzecz osb niepenosprawnych

13. dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorczoci;

14. kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i dziedzictwa narodowego

15. ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16. upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji

17. pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym w tym w szczeglnoci alkoholizmowi, narkomanii.

18. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

19. dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych;

20. dziaalno na rzecz nauki, szkolnictwa wyszego, edukacji, owiaty i wychowania;

21. dziaalno na rzecz nauki wypoczynku dzieci i modziey;

5 | Strona

Rozdzia 2

Realizowane projekty

2.1 Rozwj wolontariatu dla ochrony i promocji zdrowia

rdo finansowania:

Urzd Miasta Kielce

Dlaczego zrealizowalimy ten projekt?

Celem projektu byo polepszenie standardu opieki nad chorymi przez rozwj

wolontariatu na rzecz osb objtych opiek zdrowotn w tym paliatywn oraz

szkolenie koordynatorw wolontariatu i wolontariuszy.

Co osignlimy?

- 13 organizacji i placwek zwizanych z ochron i promocj zostao objtych

wsparciem. W ramach wsparcia:

odbyy si spotkania indywidualne z reprezentantami organizacji/placwek,

najczciej pniej wyznaczonymi jako koordynatorzy wolontariatu. Podczas

tych spotka dokonana zostaa analiza potrzeb w zakresie wolontariatu,

zostaa omwiona strategia rozwoju wolontariatu w tych placwkach oraz

sporzdzona tzw. oferta pracy wolontariackiej skierowana do potencjalnych

wolontariuszy,

koordynatorzy wolontariatu zostali objci opiek mentorsk. Wsparcie

mentorskie odbywao si na zasadzie kontaktw telefonicznych, mailowych

oraz indywidualnych spotka,

koordynatorzy wolontariatu wzili udzia w bezpatnym, 2-dniowym (16 godz.)

szkoleniu dla koordynatorw wolontariatu (aspekty prawne, liderowanie,

motywacja wolontariuszy, tworzenie zespou).

- 54 wolontariuszy wzio udzia w szkoleniach dla wolontariuszy, podczas ktrych

dowiedzieli si o swoich prawach i obowizkach, prawych aspektach wolontariatu

oraz gdzie mog rozpocz swoj dziaalno jako wolontariusze.

6 | Strona

- Odbyo si 27 spotka informacyjnych dla wolontariuszy w szkoach

gimnazjalnych i ponda gimnazjalnych. Uczestnicy dowiedzieli si czym jest

wolontariat oraz dlaczego warto pracowa wolontariacko.

- Wolontariusze rozpoczli prac w placwkach i instytucjach zajmujcych si

osobami chorymi, starszymi lub niepenosprawnymi. Wsparcie wolontariackie

otrzymao te 5 osb indywidualnych (chorych lub niepenosprawnych), ktre

bezporednio zwrciy si do Centrum Wolontariatu o pomoc.

- Zwikszono liczb podpisanych porozumie wolontariackich. Dla organizacji

wsppracujcych z Centrum Wolontariatu podpisywanie porozumie

wolontariackich stao si norm.

- Zwikszyo si zainteresowanie wolontariatem. Coraz wicej chtnych

zgasza si do biura porednictwa pracy wolontariackiej w celu zostania

wolontariuszem.

2.2 Wolontariat dla kultury

rdo finansowania:

Urzd Miasta Kielce

Dlaczego zrealizowalimy ten projekt?

Cele Projektu:

1. Wspieranie rozwoju placwek i organizacji kulturalnych regionu witokrzyskiego.

W Kielcach nie istnieje obecnie systemowe wsparcie wolontariatu przez wadze

miasta.

2. Rozwj spoeczno-kulturalny mieszkacw Kielc. Dziki zmniejszeniu kosztw

dziaania instytucji kulturowych wicej mieszkacw moe skorzysta z muzew, kin,

teatrw, itp.

7 | Strona

Co osignlimy?

Objcie projektem 5 placwek i organizacji pozarzdowych

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejtnoci koordynatorw wolontariatu poprzez

szkolenia. - 10 osb

Przeszkolenie min. 30 wolontariuszy.

Przeprowadzenie 5 spotka promujcych wolontariat.

zapewnienie dziaalnoci biura porednictwa

Rezultaty mikkie:

- wypromowanie wolontariatu jako sposobu na pomocy i zdobycie kompetencji

- zapewnienie pomocy wolontariackiej instytucjom kultury

- wypracowanie dugoterminowych strategii rozwoju wolontariatu

2.3 Program Wolontariatu Dugoterminowego

Projekt Zaangauj si!

rdo finansowania:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Dlaczego zrealizowalimy ten projekt?

Wolontariat dugoterminowy to dziaanie majce na celu zaangaowanie

wolontariuszy do dziaa na rzecz organizacji lub instytucji spoza miejsca ich

zamieszkania, w penym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 6 miesicy.

Od wolontariatu krtkoterminowego, skupiajcego wolontariuszy wok reali