Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 - .Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Ośrodka Działań

download Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 - .Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Ośrodka Działań

of 22

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 - .Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Ośrodka Działań

1

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Orodka Dziaa Ekologicznych

rda

1. Nazwa, adres, dane dotyczce czonkw zarzdu i celw statutowych organizacji

Stowarzyszenie Orodek Dziaa Ekologicznych rda z siedzib w odzi przy ul. Zielonej 27,

zaoone w dn. 27 lutego 1997 r.,

wpisane do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000118574 w dn. 27 czerwca 2002 r.

Stowarzyszenie posiada status organizacji poytku publicznego (OPP).

REGON: 471564315

NIP 725-14-95-936

Dane dotyczce czonki Zarzdu:

Agnieszka Bakowska, prezeska

zamieszkaa w Warszawie przy ul. Wittiga 1 m. 43

Karolina Baranowska, wiceprezeska

zamieszkaa w odzi przy ul. Zbaraskiej 4 m. 69

Magorzata widerek, wiceprezeska

zamieszkaa w odzi przy ul. Zielonej 25A m.11

Cele statutowe stowarzyszenia:

a. pobudzanie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa,

b. promocja i popieranie kultury ekologicznej,

c. humanitarna ochrona zwierzt,

d. dziaanie na rzecz ochrony fauny i flory,

e. ochrona naturalnych siedlisk rolin i zwierzt,

f. zapobieganie degradacji rodowiska,

g. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie dziaalnoci przeciwko

uzalenieniom,

h. dziaania na rzecz pokoju, praw czowieka i pacyfizmu,

i. propagowanie zdrowego stylu ycia,

j. ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

k. ochrona konsumentw oraz popularyzacja ich praw,

l. dziaalno na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarw wiejskich,

m. ksztatowanie postaw postpowania i dziaalnoci zgodnie z zasad zrwnowaonego rozwoju.

2

2. Zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej

Dziaalno statutowa prowadzona jest poprzez:

a. prowadzenie orodka edukacji i kultury ekologicznej dla modziey,

b. prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey oraz

nauczycieli,

c. organizowanie spotka, targw, kongresw, seminariw i konferencji,

d. organizowanie konkursw, wystaw, festiwali

e. organizowanie wycieczek, zielonych szk, obozw letnich i zimowych,

f. prowadzenie i wspieranie dziaalnoci wydawniczej, w tym wydawanie ksiek i czasopism o tematyce

zwizanej z celami statutowymi,

g. rozpowszechnianie materiaw edukacyjnych oraz innych zwizanych z promocj i wspieraniem celw

statutowych,

h. wsppraca z organami wadzy publicznej, samorzdami, rodkami masowego przekazu oraz

podmiotami gospodarczymi, a take inicjowanie partnerstwa midzysektorowego,

i. wsppraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granic

j. wystpowanie z wnioskami i opiniami do waciwych wadz i urzdw oraz sdw w sprawach

dotyczcych celw statutowych,

k. propagowanie informacji o moliwociach prawnego przeciwdziaania pojawiajcym si zagroeniom

ekologicznym,

l. inne dziaania realizujce cele statutowe.

Dziaania te mog by prowadzone w formie nieodpatnej lub w formie odpatnej dziaalnoci poytku

publicznego.

W roku 2011 dziaalno statutowa realizowana bya w szczeglnoci poprzez nastpujce wyodrbnione

dziaania (projekty):

1. Orodek Edukacji i Kultury Ekologicznej (d, Warszawa)

2. Zielona 27

3. Bardzo Zielone Szkoy

4. Ekozorientowani razem dla edukacji

5. Nie bj aby!

6. Nie znikaj - konkurs o biornorodnoci

7. Poradnik odpadnik

8. Wychodz z cienia podwrkowe wspomnienia

9. Pro-Ekologiczny Konstantynw dzki

10. Akademia ISO (projekt INSPRO realizowany w partnerstwie z ODE rda)

11. Kupuj odpowiedzialnie zabawki (projekt PZS realizowany w partnerstwie z ODE rda)

12. Inne dziaania

Szczegowe informacje o przebiegu i efektach powyszych dziaa w zaczniku I.

3. Informacja o prowadzonej dziaalnoci gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsibiorcw.

4. Przychody w roku 2011:

Przychody z dziaalnoci statutowej 4.013.583,02 z

w tym

Przychody z odpatnej dziaalnoci poytku publicznego 555.620,08 z

w tym:

realizacja Bardzo Zielonych Szk 432.998,08 z

realizacja warsztatw ekologicznych w odzi 86.021,00 z

realizacja warsztatw ekologicznych w Warszawie 36.601,00 z

3

Przychody z nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego 891.230,40 z

w tym:

darowizny 44.550,27 z

dotacje 722.189,28 z

w tym z NFOiGW 700.508,49 z

przychody z wpat 1% podatku 124.490,85 z

5. Poniesione w roku 2011 koszty:

a) na realizacj celw statutowych 1.492.215,99 z

w tym:

koszty realizacji zada statutowych dziaalnoci nieodpatnej poytku publicznego 888.793,43 z

koszty realizacji zada statutowych dziaalnoci odpatnej poytku publicznego 595.676,56 z

b) na administracj 153.432,53 z

c) pozostae koszty 7.800 z

6. Wynagrodzenia pracownikw:

a) liczba osb zatrudnionych w organizacji

Wedug stanu na dzie 1 stycznia 2011 r. stowarzyszenie zatrudniao 9 pracownikw.

Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2011 r. stowarzyszenie zatrudniao 5 pracownikw.

b) czna kwota wynagrodze wypaconych przez stowarzyszenie 544.645,60 z

w tym:

umowy o prac 207.831,15 z

umowy zlecenia 278.790,09 z

umowy o dzieo 58.024,36 z

c) wysoko wynagrodze wypaconych cznie czonkom zarzdu i innych organw stowarzyszenia

Stowarzyszenie nie wypaca adnych wynagrodze czonkom swoich organw. Wrd osb

zatrudnionych do wykonania konkretnych zada (nie zwizanych z kierowaniem organizacj, ktra to

praca wykonywana jest spoecznie) znajdoway si rwnie osoby penice funkcj w Zarzdzie

stowarzyszenia i wypacono im cznie w roku 2011 wynagrodzenie w wysokoci:

Agnieszka Bakowska 8.008,82

Karolina Baranowska 34.233,10

Magorzata widerek 39.143,78

Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymywali adnych wynagrodze, gdy zabrania tego statut oraz

ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie.

7. Majtek stowarzyszenia:

a) udzielone przez stowarzyszenie poyczki pienine

nie dotyczy

b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie posiadao:

na rachunkach biecych w BRE Banku SA w odzi cznie 87 584,57 z

na rachunku biecym w Noble Banku SA 202 255,71 z

na lokacie terminowej w Noble Banku SA 500.000,00 z

w gotwce 14 619,95 z

c) warto nabytych obligacji oraz udziaw w spkach

certyfikaty "Przyjazna Planeta" na rachunku w Domu Maklerskim BZ WBK 400.000,00 z

obligacje spki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. 999.900,00 z

4

d) nabyte nieruchomoci

W 2011 r. stowarzyszenie nabyo grunty rolne o wartoci 159 600,00 z

Posiadane nieruchomoci

lokal 75 m2 - ksiga wieczysta LD1M / 00052070 / 4

lokal 68 m2 - ksiga wieczysta LD1M / 00133420 / 5

dziaka rolna - ksiga wieczysta SZ1O / 00051169 / 3

e) nabyte pozostae rodki trwae

W 2011 r. stowarzyszenie nie nabywao rodkw trwaych.

f) warto aktyww i zobowiza

Aktywa trwae 2.172.689,41 z

Aktywa obrotowe 807.861,47 z

Zobowizania krtkoterminowe 1.224,00 z

Suma bilansowa 2.980.550,88 z

Szczegowe informacje w sprawozdaniu finansowym stanowicym zacznik II.

8. Dziaalno zlecona przez podmioty pastwowe i samorzdowe

W roku 2011 stowarzyszenie podpisao nastpujce umowy:

umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w

wysokoci 197.950,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Nie znikaj - konkurs o biornorodnoci"

umowa nr 39/2011/Wn-50/EE-KN/D z dnia 22.02.2011

umowa z Wojewdztwem dzkim dotacja w wysokoci 22.000,00 z na przeprowadzenie

zadania pt. "Wychodz z cienia podwrkowe wspomnienia" - umowa nr 1/11/K z dnia 21.04.2011

umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w

wysokoci 390.700,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Ekozorientowani - razem dla edukacji" -

umowa nr 523/2011/Wn-50/EE-EE/D z dnia 25.11.2011

umowa z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi dotacja w

wysokoci 33.600,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Ekologiczny pajczek" - umowa nr

292/EE/D/2011 z dnia 22.12.2011

umowa z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi dotacja w

wysokoci 79.700,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Z nurtem dzkich rzek" - umowa nr

293/EE/D/2011 z dnia 22.12.2011

umowa z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi dotacja w

wysokoci 44.350,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Drzewa Polski - gra w rodzinki" - umowa

nr 294/EE/D/2011 z dnia 22.12.2011

umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w

wysokoci 390.700,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Ekozorientowani - razem dla edukacji" -

umowa nr 523/2011/Wn-50/EE-EE/D z dnia 25.11.2011

Realizowane byy w 2010 roku rwnie umowy podpisane wczeniej:

umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w

wysokoci 261.910,00 z na przeprowadzenie zadania pt. "Nie bj aby!" umowa nr 393/2010/Wn-

50/EE-EE/D z dnia 17.08.2010

umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w

wysokoci 378