Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok - .Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok ... Fundacja Zmian

download Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok - .Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok ... Fundacja Zmian

of 13

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok - .Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok ... Fundacja Zmian

Sprawozdanie merytoryczne

za 2015 rok

FUNDACJA ZMIAN SPOECZNYCH

KREATYWNI

FUNDACJA ZMIAN SPOECZNYCH KREATYWNI

nr KRS: 0000387798 Data wpisu: 06.07.2011r.

nr NIP: 9581653138 nr REGON: 221424157

adres: ul.: Modrzewiowa nr 4c m 8, 81 074 Gdynia

e-mail: kreatywni.fundacja@gmail.com http:// www.fundacjakreatywni.pl

Nazwiska i imiona osb upowanionych do reprezentowania Fundacji

a) Aleksandra Mrz-Wykusz Prezes

b) Magdalena Reszczyska Wiceprezes

c) Agnieszka Skrzypczak Czonek Zarzdu

d) Magdalena Tomiak Czonek Zarzdu

e) Anna Gawroska Milczarek Sekretarz Zarzdu

Fundacja Zmian Spoecznych Kreatywni powstaa w 2011 roku. W 2013

Fundacja uzyskaa status Organizacji Poytku Publicznego.

Pomimo tego, e Fundacja dziaa stosunkowo krtko udao si nam zaistnie

w przestrzeni spoecznej miasta Gdyni oraz poza jego granicami.

Najwaniejsze dziaania, ktrych Fundacja si podejmuje dotycz sfery zwiza-

nej z szeroko rozumian pozytywn zmian spoeczn. Fundamentem aktyw-

noci Fundacji jest przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu, a co si z tym

wie wspieranie osb zagroonych na przykad uzalenieniem, ich bliskich i ro-

dzin. Zaley nam na przyczynianiu si do budowy wiadomego spoeczestwa,

ktre jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmowa wyzwania stawiane

http://www.fundacjakreatywni.pl/

przez zmienn postmodernistyczn rzeczywisto. Ponadto jestemy przeko-

nani o tym, i by budowa siln lokaln spoeczno konieczne jest wzajemne

wsparcie koalicjantw z rnych organizacji znajdujcych si na danym obsza-

rze.

Metodami jakimi posuje si Fundacja w pracy jest midzy innymi animacja

spoeczna, socjoterapia, streetworking, poradnictwo pedagogiczne i psycho-

logiczne oraz oferta alternatywnych zaj, szkolenia, dziaania wolontaryjne,

organizowanie spoecznoci lokalnej, ktrych celem jest wyrwnywanie szans,

wiksza spjno spoeczna i wzmacnianie zasobw lokalnego rodowiska.

Odbiorcw dziaa chcemy wzmacnia w odkrywaniu swoich potencjaw

i wyposaa w wiedz, umiejtnoci pozwalajce atwiej odnale si w yciu

osobistym i zawodowym.

Fundacja od pocztku istnienia podejmuje si realizacji przedsiwzi, kt-

rych odbiorcami s rnorodne grupy spoeczne. Szczeglnie bliskie s nam

dziaania midzypokoleniowe, midzy sektorowe. Osobom biorcym udzia

w funkcjonowaniu Fundacji zaley na doskonaleniu wasnych kompetencji,

by w bardziej profesjonalny i efektywny sposb wspiera inne osoby w de-

niach do poprawy jakoci wasnego ycia, dlatego te bior one udzia w licz-

nych szkoleniach i konferencjach.

W roku 2015 Fundacja Zmian Spoecznych Kreatywni realizowaa nastpu-

jce dziaania:

Prowadzenie CENTRUM AKTWYNEGO MIESZKACA w Gdyni Chyloni

- Klub Osiedlowy Apteka

- Klub Modzieowy Kreatywni

Prowadzenie Placwki Wsparcia Dziennego Kreatywni w Gdyni Dbrowie i wie-

tlicy Socjoterapeutycznej

Prowadzenie Placwki Wsparcia Dziennego Kreatywni w Gdyni Oksywie i wietlicy

Socjoterapeutycznej

Prowadzenie spotka informacyjno edukacyjnych, zaj psychoprofilaktycznych

dla dzieci, modziey i rodzicw w szkoach

Organizacja wizyt studyjnych

Przygotowywanie materiaw pomocniczych dla instytucji

ZREALIZOWANE PROJEKTY FUNDACJI ZMIAN SPOECZNYCH KREATYWNI W 2015

Okres

realizacji

Nazwa projektu rdo

dofinansowania

01.07.2014-

30.06.2017

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu inno-

wacji spoecznych w postaci dziaalnoci wspomagaj-

cej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych oraz prze-

ciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym po-

legajcego na realizacji dziaa z zakresu profilaktyki uza-

lenie( w tym prowadzenie klubu dla modziey)i organi-

zowanie Spoecznoci lokalnej w rejonie Zamenhofa i

Opata-Hackiego

Gmina Gdynia

1.09.2012- 31.08.2015 Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej w Gdyni Oksy-

wie Kreatywni Gmina Gdynia

1.09.2012- 31.08.2015 Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej Kreatywni w

Gdyni Dbrowie Gmina Gdynia

01.09.2015-

31.08.2018

Placwka Wsparcia Dziennego Kreatywni Gdynia

Dbrowa Gmina Gdynia

01.09.2015-

31.08.2018

Placwka Wsparcia Dziennego Kreatywni Gdynia

Oksywie Gmina Gdynia

01.04.2015 -

30.03.2016

Puls Dzielnicy. Tu mieszkam, tu dziaam, tu zmieniam. Fundacja Batorego,

program Obywatele

dla Demokracji 01.10.2015-

30.06.2016

W co si bawimy czyli zabawy wczoraj i dzi Towarzystwo

Inicjatyw Twrczych

Opis prowadzonej dziaalnoci

CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKACA

- Klub Osiedlowy Apteka

- Klub Modzieowy Kreatywni

Kontynuacja zadania opartego na innowacjach spoecznych w postaci

dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych oraz

przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym polegajcego

na realizacji dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie (w tym prowadzenie

klubu dla modziey) i organizowania spoecznoci lokalnej w rejonie

Zamenhofa i Opata Hackiego okresie od 01.07.2014 do 30.06.2017r. projekt

finansowany przez Gmina Miasta Gdynia.

Ilo odbiorcw Centrum Aktywnego Mieszkaca w tym Klubu Osiedlowego

Apteka i Klubu Modzieowego Kreatywni: 1100

Ilo udzielnych porad: 92 Ilo uczestnikw zaj Klubu Osiedlowego

Kreatywni: 30

Ilo wolontariuszy: 43

Ilo praktykantw: 4

Ilo uczestnikw Klubu Modzieowego

Kreatywni: 60

Cele dziaania:

Celem gwnym projektu jest Zwikszenie empowermentu spoecznoci

lokalnej osiedla ulic Opata Hackiego i Zamenhofa.

Celami szczegowymi programu s:

1. Wzrost poziomu zaangaowania spoecznego mieszkacw osiedla ulic

Opata Hackiego i Zamenhofa,

2. Wzrost poziomu wiadomoci na temat czynnikw chronicych zwasz-

cza wrd dzieci, modziey i opiekunw z terenu ulic Opata Hackiego i

Zamenhofa

3. Wzrost poziomu wsppracy koalicji na terenie osiedla ulic Opata Hac-

kiego i Zamenhofa

4. Wzrost poziomu jakoci ewaluacji i monitoringu dziaa w ramach pro-

jektu.

Najwaniejsze wydarzenia:

1. Zabawa WOP

2. Liga Podwrkowa

3. Bank ywnoci

4. Pakowanie paczek w Centrum Aktywnego Seniora na wita

Wielkanocy

5. Europejski Dzie Ssiada

6. Wystawa Fotograficzna Jestemy piknymi ludmi

7. Spyw kajakowy

8. Wyjazd Modych Liderw na wizyt studyjn do Warszawy

9. Inicjatywy ssiedzkie

10. Zabawy: Kapeluszowa, Andrzejkowa

11. Wigilia dla Potrzebujcych w o.o. Franciszkanw

-

wietlicy Socjoterapeutycznej Kreatywni w Gdyni Dbrowie/ Placwka

Wsparcia Dziennego Kreatywni Gdynia Dbrowa

Projekt finansowany przez Miasto Gdynia

Ilo staych odbiorcw: I-VIII 24, IX-XII 24 Ilo incydentalnych odbiorcw: 599

Ilo udzielnych porad dla dorosych: 330 Ilo udzielnych porad dla modziey : 96

Ilo wolontariuszy: 14 Ilo praktykantw: 0

Gwny cel dziaania wietlicy Socjoterapeutycznej Kreatywni:

Ograniczenie podejmowania zachowa ryzykownych uczestnikw programu,

poprzez nabycie przez nich wiedzy i umiejtnoci psychospoecznych o czynnikach

chronicych.

Cele szczegowe:

Zwikszenie wiedzy na temat uzalenie, zachowa problemowych wrd

uczestnikw programu.

wzrost kompetencji osobistej uczestnikw i umiejtnoci interpersonalnych.

zwikszenie wiedzy rodzicw/ opiekunw prawnych na temat rozwoju

psychospoecznego dzieci i modziey.

zwikszenie specjalistycznej oferty socjo- profilaktycznej dla rodowiska lokalnego

( w tym praca rodowiskowa, warsztaty wakacyjne)

Najwaniejsze wydarzenia:

Udzia w organizacji Wielkanocnego niadania dla osb samotnych i

potrzebujcych w kociele oo. Franciszkanw.

Otwarta oferta pkolonii w lipcu dla dzieci i modziey w dzielnicy Dabrowa-

Dbrwka.

Dzie Matki i Dziecka wsporganizowany z Dzielnicowym Orodkiem Pomocy

Spoecznej.

Udzia grupy starszej w Europejskim Dniu Ssiada, prowadzenie stanowiska

animacyjnego dla spoecznoci lokalnej.

Kreatywni Czyni Dobro- wsparcie zbirk ywnoci i potrzebnych materiaw

schroniska Ciapkowo w Gdyni.

Udzia w festiwalu aTrakcje wraz z fundacj 4 Sztuki- wsparcie merytoryczne i

wolontaryjne dla organizatorw festiwalu.

Udzia w Dniu Rodzicielstwa Zastpczego- wsparcie merytoryczne oraz oferta

animacji dla rodzin zastpczych z terenu Gdyni.

Nawizanie wsppracy z Muzeum Emigracji w Gdyni, zaangaowanie kadry i

podopiecznych wietlicy w projekt Muzeum udostpnij!.

Gwny cel dziaania Placwki Wsparcia Dziennego Kreatywni:

Wspieranie rodzin przeywajcych trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo

wychowawczej oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowujcym si w

warunkach niekorzystnych dla prawidowego rozwoju.

Cele szczegowe:

diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy

we wsppracy z innym instytucjami

zwikszenie wiedzy na temat uzalenie, zachowa problemowych wrd

odbiorcw projektu

stwarzanie rodzicom moliwoci zwikszenia swoich umiejtnoci

wychowawcz