SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011fu .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z...

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011fu .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

of 7

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011fu .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z...

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym

ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113

NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI FUNDACJI ZA

ROK 2011

1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoj siedzib w Bydgoszczy, ul.Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

2. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym zostaa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym w dniu 17 lutego 2011 r. pod numerem KRS 0000378780.

3. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym w dniu 22 lutego 2011 r. otrzymaa numer identyfikacyjny REGON: 340873934

4. W skad Zarzdu Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym wchodz: - Ireneusz Krugy (PESEL: 63021309273)

- Robert Kulikowski-Zakrzewski (PESEL: 79012504554)

5. W skad Rady Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym wchodz: - Renata Ostrowska-Mackun (PESEL: 67070405225)

- Ewa Szydowska-Staszak (PESEL:77112710624)

- Halina Helena Noga (PESEL: 24021502387)

6. Statutowe cele Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym:

wspieranie edukacyjne i prawne rodzin o niskich dochodach, wielodzietnych, patologicznych,

pomoc osobom bezdomnym, dugotrwale bezrobotnym, niepenosprawnym, chorym, samotnym, w podeszym wieku i zagroonym alienacj spoeczn,

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

organizowanie dziaalnoci charytatywnej na rzecz dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz na rzecz domw dziecka,

krzewienie kultury muzycznej, plastycznej, fizycznej i sportu wrd dzieci i modziey,

organizacja imprez kulturalno-owiatowych, sportowych i sucych poprawie kondycji fizycznej oraz wystaw i koncertw,

profilaktyka i terapia alkoholizmu i innych uzalenie,

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym

ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113

NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom katastrof, klsk ywioowych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju i za granic,

dziaalno w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami,

udzielanie pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci trudnych,

wsparcie psychologiczne dla rodzin,

aktywizacja zawodowa modych matek.

7. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie i finansowanie:

stypendiw i nagrd dla osb realizujcych cele Fundacji,

targw, konferencji i seminariw, targw sztuki, imprez i konkursw w kraju i za granic,

wypoczynku, leczenia, sportu i rekreacji fizycznej dla dzieci i modziey oraz osb poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i katastrofach,

dziaalnoci propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie doradztwa zawodowego i porednictwa pracy, przedsibiorczoci i organizacji zatrudnienia oraz

aktywizacji zawodowej,

prowadzenie obkw, przedszkoli, szk, kursw, szkole oraz warsztatw,

wspprac z instytucjami pastwowymi i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi w zakresie objtym celami Fundacji oraz wspprac krajow i zagraniczn z osobami

fizycznymi i prawnymi wykazujcymi zainteresowanie celami Fundacji,

spoeczn kwest rodkw finansowych i materialnych,

organizacj turnusw i pobytw terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuczych dla dzieci, modziey i dorosych gwnie ze rodowisk poszkodowanych i zagroonych

marginalizacj spoeczn,

organizowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, podatkowego i innego zgodnie z celami Fundacji,

wszechstronn pomoc osobom starszym i samotnym.

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym

ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113

NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

8. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym realizowaa w 2011 r. cele statutowe w ramach niej opisanych dziaa:

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym zostaa wpisana do Krajowego Rejestru

Sdowego w dniu 17 lutego 2011 roku i od tego momentu rozpocza organizowanie swojej

dziaalnoci. Rok 2011 by gwnie rokiem przygotowa, organizacji struktur, stabilizowania

dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Fundacj tak , aby w roku 2012 staa si ona jednym z

istotniejszych rde finansowania dziaalnoci statutowej. Std te zakres realizacji projektw w roku

2011 nie by szeroki i skoncentrowany zosta w drugim proczu 2011:

a) W miesicach lipiec-wrzesie 2011 r. Fundacja zorganizowaa udzia samotnych, opuszczonych starszych osb w cyklu dedykowanych im koncertw Filharmonii Bydgoskiej

zorganizowano wsplne wyjcie grupy tych osb oraz zakupiono bilety wstpu,

b) Udzielono cznie 15 porad w zakresie poradnictwa zawodowego matkom poszukujcym pracy oraz udzielano opieki ich dzieciom podczas aktywnego poszukiwania przez nie

zatrudnienia,

c) Zorganizowano i sfinansowano dwie imprezy choinkowe (wraz z paczkami witecznymi) dla grupy 40-orga dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych. Dzieci zostay wytypowane we

wsppracy z Bydgoskim Orodkiem Rozwizywania Problemw Alkoholowych.

d) Przekazano 100 biletw wstpu do Sali Zabaw U Kubusia do Caritasu Diecezji Bydgoskiej i kurii biskupiej celem przekazania ich dzieciom z rodzin ubogich.

9. Informacja o prowadzonej dziaalnoci gospodarczej:

Zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsibiorcw KRS Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom

Odrzuconym prowadzia dziaalno gospodarcz:

a) Punkt Przedszkolny U Kubusia ul.Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz,

b) Sala Zabaw dla Dzieci U Kubusia, ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

W/w dziaalno prowadzona bya w celu finansowania dziaalnoci statutowej Fundacji.

10. Uchway Zarzdu Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym w roku 2011:

a) Uchwaa nr 1 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie utworzenia pogotowia kasowego.

b) Uchwaa nr 2 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zatrudnienia w punkcie przedszkolnym.

c) Uchwaa nr 3 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zatrudnienia.

d) Uchwaa nr 4 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zatrudnienia.

e) Uchwaa nr 5 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie konta bankowego Fundacji.

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym

ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113

NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

f) Uchwala nr 6 z dnia 25.02.2011 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego.

g) Uchwaa nr 7 z dnia 25.02.2011 r. w sprawie lokalu Fundacji.

h) Uchwaa nr 8 z dnia 25.02.2011 r. w sprawie rejestracji Fundacji jako podatnika VAT.

i) Uchwala nr 9 z dnia 25.02.2011 r. w sprawach organizacyjnych.

j) Uchwaa nr 10 z dnia 25.02.2011 r. w sprawie wykorzystywania samochodu prywatnego pracownika do celw subowych.

k) Uchwaa nr 11 z dnia 13.03.2011 R. w sprawie zatrudniania pracownikw niepenosprawnych.

l) Uchwala nr 12 z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zmian w Zarzdzie Fundacji.

m) Uchwaa nr 13 z dnia 01.11.2011 r. w sprawie zmiany na stanowisku dyrektora punktu przedszkolnego.

11. Informacja o przychodach.

Fundacja nie uzyskaa przychodu ze spadkw, zapisw, darowizn, ze rde publicznych, odpatnych

wiadcze realizowanych w ramach celw statutowych.

Z dziaalnoci gospodarczej Fundacja uzyskaa przychd w kwocie 204.795 z 37 gr. Tak wic przychd

Fundacji w 100% pochodzi z dziaalnoci gospodarczej.

12. Informacja o poniesionych kosztach.

Poniesione koszty na realizacj celw statutowych: 400 z 59 gr

Poniesione koszty dziaalnoci gospodarczej: 207.135 z 48 gr, w tym:

- zuycie materiaw i energii: 37.659 z 55 gr,

- usugi obce: 54.924 z 89 gr,

- podatki i opaty: 7.954 z 80 gr

- wynagrodzenia: 88.458 z 36 gr

- ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia: 9.723 z 19 gr

- pozostae koszty rodzajowe: 8.651 z 28 gr

- inne: 236 z 59 gr

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym

ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113

NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

13. Zatrudnienie w Fundacji.

a) umowa o prac:

Osoby zatrudnione w Fundacji:

- Prezes Zarzdu rednia miesiczna: 1 etat

- Ksigowa rednia miesiczna: 0,65 etatu

Osoby zatrudnione w dziaalnoci gospodarczej:

- nauczyciel rednia miesiczna: 0,40 etatu

- dyrektor punktu przedszkolnego