Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ...· Sprawozdanie merytoryczne z działalności

download Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ...· Sprawozdanie merytoryczne z działalności

of 15

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ...· Sprawozdanie merytoryczne z działalności

str. 1

Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci Fundacji Kapucyskiej imienia bogosawionego Aniceta Kopliskiego

za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013

Fundacja Kapucyska im. b. Aniceta Kopliskiego ul. Kapucyska 4, 00-245 Warszawa

KRS: 0000373790

str. 2

SPIS TRECI

I. Oglna charakterystyka jednostki---------------------------------------------------- 3

II. Zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej------------------------------------ 4

III. Dziaania fundacji w roku 2013----------------------------------------------------- 5

a) wstp-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

b) dziaalno statutowa---------------------------------------------------------------------------------- 6 - 8

c) dziaalno gospodarcza-------------------------------------------------------------------------------- 9

IV. Informacje finansowe----------------------------------------------------------------- 9

a) przychody finansowe----------------------------------------------------------------------------------- 9

b) koszty finansowe----------------------------------------------------------------------------------------- 9-10

c) wynagrodzenia------------------------------------------------------------------------------------------ 10-11

d) rachunki bankowe------------------------------------------------------------------------------------ 12

e) warto aktyww---------------------------------------------------------------------------------------- 12

f) zobowizania----------------------------------------------------------------------------------------------- 12

g) deklaracje podatkowe------------------------------------------------------------------------------------ 13

str. 3

OGLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

I. Dane fundacji:

Nazwa: Fundacja Kapucyska imienia bogosawionego Aniceta Kopliskiego

Adres siedziby: ul. Kapucyska 4, 00-245 Warszawa

Numer KRS: 0000373790

Identyfikator REGON: 142739732

Identyfikator NIP: 525-24-97-847

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego: 22 grudzie 2010 r.

Rada Fundacji:

Radosaw Marek Pazura - Fundator

Br. Andrzej Kiejza - Minister Prowincjonalny

Br. Bogdan Augustyniak - Przewodniczcy Rady Fundacji

Krzysztof Andrzej Wsowski

Dariusz Skodowski

Zarzd Fundacji:

Marek Seretny - Prezes Zarzdu

str. 4

II. Zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej

Celami Fundacji s:

1. Dziaalno charytatywna na rzecz osb ubogich, chorych, cierpicych, polegajca w

szczeglnoci na wiadczeniu pomocy wspierajcej wydawanie posikw dla osb ubogich i

bezdomnych.

2. Wsppraca z instytucjami oraz organizacjami realizujcymi zadania zbiene z celem Fundacji.

3. Pomoc humanitarna.

4. Pomoc spoeczna.

5. Dziaalno szkoleniowa, owiatowa i edukacyjna.

6. Ochrona zdrowia i ycia.

7. Dziaalno sportowa i turystyczna.

8. Dziaalno w dziedzinie kultury i sztuki.

9. Tworzenie chrzecijaskiej wizi braterskiej z osobami i rodzinami znajdujcymi si

w trudnej sytuacji yciowej.

10. Dziaania na rzecz osb niepenosprawnych.

11. Dziaania wspierajce na rzecz kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji.

12. Dziaalno wspomagajca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje

pozarzdowe oraz kocielne osoby prawne i jednostki organizacyjne, dziaajce na podstawie

przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzce

dziaalno w zakresie analogicznym do zakresu dziaania niniejszej fundacji.

Fundacja realizuje cele statutowe prowadzc oraz wspierajc finansowo, rzeczowo lub

organizacyjnie inne podmioty prowadzce dziaalno w zakresie:

1. Budowy oraz prowadzenia i pomagania w prowadzeniu punktw wydawania posikw,

artykuw spoywczych i innych osobom najuboszym, bezdomnym.

2. Niesienia pomocy materialnej najuboszym m.in. osobom starszym, samotnym, chorym,

rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom osobom uzalenionym i

wspuzalenionym. itp.

3. Udzielania wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego, duchowego oraz w innych

dziedzinach w zalenoci od predyspozycji i umiejtnoci czonkw podmiotom wymienionym w

pkt.l.

4. Prowadzenia dziaalnoci owiatowo-wychowawczej w formie wietlic, ognisk profilaktyczno-

wychowawczych dla dzieci i modziey.

5. Organizowania i wspierania inicjatyw kulturalnych dla dzieci i modziey z rodzin ubogich

i patologicznych.

6. Organizowania rnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i modziey z rodzin

ubogich i patologicznych.

7. Organizowania i prowadzenia domu pobytu dla osb starszych.

8. Wsppraca z instytucjami pastwowymi, samorzdowymi, organizacjami pozarzdowymi

i Kocioem Katolickim w zakresie:

a) prowadzenia dziaa profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych patologii

ycia spoecznego,

b) pobudzania i wyzwalania inicjatyw majcych na celu wytrcanie z obojtnoci na potrzeby

blinich.

str. 5

III. Dziaania fundacji

Wstp

Dziaalno Fundacji Kapucyskiej polega na pracy wychowawczej z osobami bezdomnymi i

ubogimi, z ktrych wikszo nie korzystaa z dostpnych narzdzi pomocy socjalnej oraz

spoecznej.

Swoj ofert fundacja adresuje do grupy okoo 200 osb przychodzcych regularnie na posiek do

Jadodajni przy ul. Miodowej w Warszawie, prowadzonej przez Braci Mniejszych Kapucynw.

Staa obecno bezdomnych przy klasztorze wytworzya dla nich sprzyjajc przestrze, w ktrej

czuj si bezpiecznie i przyjanie. Stanowi to idealne podoe do pracy nad odbudow ich

kompetencji spoecznych i integracji.

W 2013 roku fundacja kontynuowaa realizacj projektw sucych aktywizacji spoecznej i

zawodowej osb bezdomnych. Dodatkowo wdroya cykliczne wydarzenie Artyci dla

bezdomnych, ktrego celem jest zwrceniu uwagi spoeczestwa na problem bezdomnoci oraz

stworzenie moliwoci przeamywania barier w kontakcie z osobami bezdomnymi. Fundacja

zorganizowaa rwnie debat Czy wolontariat jest mski?, zachcajc spoeczestwo do

zaangaowania si w rne formy dziaa wolontariackich na rzecz osb bezdomnych. W 2013

roku wsplnie z firm CEMEX Polska zrealizowana zostaa akcja Bezdomni dla bezimiennych,

w ktrej podopieczni fundacji oraz wolontariusze partnera posprztali anonimowe groby na

Cmentarzu Komunalnym Poudniowym w Warszawie. Akcja zwizana bya ze staym

przedsiwziciem fundacji wybijaniem niemiertelnikw bezdomnym, celem zmniejszenia liczby

bezimiennych grobw z napisem NN.

Dziki dziaaniom fundacji wzrosa wrd osb bezdomnych wiadomo jej oferty pomocowej. W

2013 roku w poszczeglnych cotygodniowych spotkaniach projektowych uczestniczyo od 50 do 90

osb bezdomnych. Jadodajnia na Miodowe w Warszawie, staa si nie tylko miejscem, gdzie

potrzebujcy mog zje zup, ale rwnie skorzysta z wielu innych form wsparcia w zalenoci

od ich potrzeb.

Rezultatem prowadzonych przez fundacj akcji angaujcych spoeczestwo w pomoc na rzecz

osb bezdomnych, jest jej zwikszona rozpoznawalno oraz pozytywny wizerunek jako

organizacji mdrze pomagajcej bezdomnym. Pomocna przy tym okazaa si rwnie owocna

wsppraca z mediami, ktre wspieray na bieco fundacj w promocji wydarze oraz prezentacji

jej dziaa.

Gwnym zadaniem fundacji jest zbirka funduszy na budow Kapucyskiego Orodka Pomocy dla

osb ubogich i bezdomnych, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynw w Warszawie. Orodek

ma by miejscem, gdzie potrzebujcy otrzymaj nie tylko posiki, ale take znajd wsparcie

duchowe, psychologiczne i socjalne. Celem pozyskania rodkw finansowych, w ramach

dziaalnoci gospodarczej kontynuowano w 2013 roku sprzeda cegieki mydeko Nadzieja.

Twarz kampanii promocyjnej jest fundator fundacji Radosaw Pazura.

Strona internetowa, blog oraz facebook s dominujcymi sposobami docierania do rnych grup,

instytucji oraz osb indywidualnych jak i upowszechniania informacji o sytuacji osb bezdomnych.

W 2013 roku ze sklepu internetowego fundacji, na ktrym dostpne s produkty: mydeko

Nadzieja oraz race wykonane przez osoby bezdomne skorzystao 131 klientw.

W dziaania fundacji w roku obrotowym zaangaowanych byo 26 wolontariuszy, dla ktrych w

ramach gratyfikacji przygotowano spotkania i wydarzenia integracyjne.

W 2013 roku fundacja zatrudniaa na stae jedn osob na stanowisku: koordynator projektw oraz

dwie osoby w oparciu o umow zlecenie na stanowiskach: koordynator wolontariatu, pracownik do

prowadzenia ksigowoci i rozlicze finansowych.

str. 6

W roku obrotowym 2013 do najwaniejszych dziaa fundacji w ramach dziaalnoci

statutowej zaliczy naley:

a) Akcja Niemiertelniki dla bezdomnych

W 2013 roku kontynuowano wydawanie chtnym osobom bezdomnym metalow blaszk

z acuszkiem, tzw. niemiertelnik. W przypadku nagej mierci bezdomnego, niemiertelnik

pozwoli ustali jego tosamo, a tym samym zmniejszy liczb osb pochowanych anonimowo.

Widnieje na nim m.in. imi i nazwisko bezdomnego oraz nazwa: Fundacja Kapucyska, jako ICE

(ang. in case of emergency, pol. w nagym wypadku), skrt informuj