SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI fu .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI fu .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

of 8

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI fu .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

Bydgoszcz, 23 grudnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI FUNDACJI ZA

ROK 2012

1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoj siedzib w Bydgoszczy, ul.Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

2. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym zostaa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym w dniu 17 lutego 2011 r. pod numerem KRS 0000378780.

3. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym w dniu 22 lutego 2011 r. otrzymaa numer identyfikacyjny REGON: 340873934

4. W skad Zarzdu Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym wchodz: - Ireneusz Krugy (PESEL: 63021309273) - Robert Kulikowski-Zakrzewski (PESEL: 79012504554).

5. W skad Rady Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym wchodz

- Renata Ostrowska-Mackun (PESEL: 67070405225)

- Ewa Szydowska-Staszak (PESEL:77112710624)

- Halina Helena Noga (PESEL: 24021502387)

6. Statutowe cele Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym:

- wspieranie edukacyjne i prawne rodzin o niskich dochodach, wielodzietnych, patologicznych,

- pomoc osobom bezdomnym, dugotrwale bezrobotnym, niepenosprawnym, chorym,

samotnym, w podeszym wieku i zagroonym alienacj spoeczn,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

- organizowanie dziaalnoci charytatywnej na rzecz dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz

na rzecz domw dziecka,

- krzewienie kultury muzycznej, plastycznej, fizycznej i sportu wrd dzieci i modziey,

- organizacja imprez kulturalno-owiatowych, sportowych i sucych poprawie kondycji

fizycznej oraz wystaw i koncertw,

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

- profilaktyka i terapia alkoholizmu i innych uzalenie,

- pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom katastrof, klsk

ywioowych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju i za granic,

- dziaalno w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy

spoeczestwami,

- udzielanie pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci trudnych,

- wsparcie psychologiczne dla rodzin,

- aktywizacja zawodowa modych matek.

7. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym realizuje swoje cele poprzez:

a)Organizowanie i finansowanie:

- stypendiw i nagrd dla osb realizujcych cele Fundacji,

- targw, konferencji i seminariw, targw sztuki, imprez i konkursw w kraju i za granic,

- wypoczynku, leczenia, sportu i rekreacji fizycznej dla dzieci i modziey oraz osb

poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i katastrofach,

- dziaalnoci propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie doradztwa zawodowego i

porednictwa pracy, przedsibiorczoci i organizacji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej,

- prowadzenie obkw, przedszkoli, szk, kursw, szkole oraz warsztatw,

- wspprac z instytucjami pastwowymi i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi w zakresie

objtym celami Fundacji oraz wspprac krajow i zagraniczn z osobami fizycznymi i prawnymi

wykazujcymi zainteresowanie celami Fundacji,

- spoeczn kwest rodkw finansowych i materialnych,

- organizacj turnusw i pobytw terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuczych dla dzieci,

modziey i dorosych gwnie ze rodowisk poszkodowanych i zagroonych marginalizacj

spoeczn,

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

- organizowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, podatkowego i innego zgodnie z celami

Fundacji,

- wszechstronn pomoc osobom starszym i samotnym.

8. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym realizowaa w 2012 r. cele statutowe w ramach

niej opisanych dziaa:

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym zostaa wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 17 lutego 2011 roku i od tego momentu rozpocza organizowanie swojej dziaalnoci. Rok 2012 by trudnym rokiem w zakresie dziaalnoci gospodarczej, ktra odnotowaa strat. Std te zakres realizacji projektw w roku 2012 nie by szeroki i skoncentrowany zosta na dziaaniach bezkosztowych lub o niskich kosztach, opiera si na pracy zarzdu i wolontariuszy.

a) W drugim proczu 2012 r. Fundacja realizowaa program Razem w duecie. Jego celem bya pomoc w nauce, udzielanie korepetycji , wsparcie wychowawcze wobec grupy 19 uczniw Szkoy Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy, pochodzcych z rodzin niewydolnych wychowawczo.

b) Udzielono cznie 21 porad w zakresie poradnictwa zawodowego matkom poszukujcym pracy oraz udzielano opieki ich dzieciom podczas aktywnego poszukiwania przez nie zatrudnienia.

c) Zorganizowano i sfinansowano dwie imprezy choinkowe (wraz z paczkami witecznymi) dla grupy 40-orga dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych. Dzieci zostay wytypowane przez wsppracujce z Fundacj parafie.

d) Przekazano 70 biletw wstpu do Sali Zabaw U Kubusia z okazji Dnia Dziecka 2012 do Parafii PW. w. Stanisawa w Bydgoszczy celem przekazania ich dzieciom z rodzin ubogich.

e) Udzielono 36 porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej osobicie, telefonicznie i drog elektroniczn.

f) Fundacja opiekowaa si jedn samotn, schorowan, starsz osob pomagajc jej w codziennym yciu (sprztanie, zakupy, dowoenie do lekarzy, wsparcie psychologiczne).

g) Fundacja w okresie roku 2012 wsppracowaa z grup 21 wolontariuszy ( z czego 19 w ramach programu Razem w duecie.

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

9.Informacja o prowadzonej dziaalnoci gospodarczej:

Zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsibiorcw KRS Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym prowadzia dziaalno gospodarcz:

a)Punkt Przedszkolny U Kubusia ul.Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz,

b) Sala Zabaw dla Dzieci U Kubusia, ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

W/w dziaalno prowadzona bya w celu finansowania dziaalnoci statutowej Fundacji.

10.Uchway Zarzdu Fundacji Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym w roku 2012:

a) Uchwaa nr 14 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie przyjcia bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej d dziaalnoci fundacji w roku 2012.

b) Uchwaa nr 15 z dnia 27.03.2011 r. w sprawie przeksigowania straty za rok 2011.

11.Informacja o przychodach.

Fundacja nie uzyskaa przychodu ze spadkw, zapisw, darowizn, ze rde publicznych, odpatnych wiadcze realizowanych w ramach celw statutowych.

Z dziaalnoci gospodarczej Fundacja uzyskaa przychd w kwocie 264.063 z 94 gr. Tak wic przychd Fundacji w 100% pochodzi z dziaalnoci gospodarczej.

12. Informacja o poniesionych kosztach.

Poniesione koszty na realizacj celw statutowych: 440 z 26 gr

Poniesione koszty dziaalnoci gospodarczej: 270.726 z 30 gr, w tym:

- zuycie materiaw i energii: 68.679 z 05 gr,

- usugi obce: 39.662 z 78 gr,

- podatki i opaty: 1.598 z 42 gr

- wynagrodzenia: 116.445 z 84 gr

- ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia: 13.530 z 00 gr

- pozostae koszty rodzajowe: 20.121 z 24 gr

- inne: 10.248 z 71 gr

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyskiego 5, 85-016 Bydgoszcz

tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934

KRS: 0000378780

www.fundacjapomocyrodzinie.pl e-mail: biuro@fundacjapomocyrodzinie.pl

13. Zatrudnienie w Fundacji.

a) umowa o prac:

Osoby zatrudnione w Fundacji:

- Prezes Zarzdu rednia miesiczna: 1,00 etatu

Osoby zatrudnione w dziaalnoci gospodarczej:

- ksigowa - rednia miesiczna: 0,25 etatu

- nauczyciel rednia miesiczna: 0,50 etatu

- dyrektor punktu przedszkolnego rednia miesiczna: 1,00 etatu

- pomoc/wona przedszkolna rednia miesiczna: 1,083 etatu

cznie w oparciu o umow o prac w rnych okresach 2012 r. pracowao 8 osb.

b) umowa-zlecenie

Tego typu umowy wystpoway jedynie w dziaalnoci gospodarczej:

- nauczyciel 4 osoby w rnych okresach roku

- opiekun/animator 9 osb w rnych okresach roku

c) umowy o dzieo

Tego typu umowy wystpoway jedynie w dziaalnoci gospodarczej:

- 4 osoby w rnych okresach roku (usugi dydaktyczne, koncert