SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - .Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 ......

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - .Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 ... Konkurs

of 28

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - .Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 ......

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAALNOCI FUNDACJI DBAM O ZDROWIE

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 r.

KRS 0000286305

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

2

1. Dane organizacji poytku publicznego

1.1. Nazwa i dane rejestrowe

Fundacja Dbam o Zdrowie z siedzib w Warszawie przy ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa. Fundacja uzyskaa w dniu 9 sierpnia 2007r. wpis do KRS pod numerem 0000286305, REGON: 141079156; NIP: 524-26-19-349. Fundacja posiada wasn stron internetow pod adresem: www. fundacja.doz.pl oraz stron dotyczc konkursu grantowego www.mocpomocy.pl.

W dniu 29 maja 2008r. Fundacja uzyskaa status organizacji poytku publicznego.

1.2. Skad organu zarzdzajcego

Tomasz Kisiel - Prezes Zarzdu

Adres zamieszkania: Wola Zaradzyoska, ul. Hubala 92

Elbieta acina - Czonek Zarzdu

Adres zamieszkania: d, ul. Wyszyoskiego 14/14

1.3. Skad organu nadzoru

Jacek Szwajcowski - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Anna Biendara - Czonek Rady Nadzorczej Jacek Dauenhauer - Czonek Rady Nadzorczej Zbigniew Molenda - Czonek Rady Nadzorczej Ignacy Przystalski - Czonek Rady Nadzorczej

1.4. Cele statutowe Fundacji

pomoc osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej lub materialnej, w szczeglnoci emerytom i rencistom, prowadzenie wszechstronnej dziaalnoci w zakresie, ochrony zdrowia oraz ratowania ycia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

1.5. Sposb realizacji celw statutowych Fundacji

Fundacja realizuje swj cel poprzez finansowanie w caoci lub w czci zakupu produktw leczniczych i materiaw medycznych, publikacje oraz organizowanie szkoleo i konferencji dla osb i organizacji, ktrych praca i dziaanie s skierowane do osb znajdujcych si w trudnej sytuacji yciowej lub materialnej; dla realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpatn i nieodpatn dziaalnod

http://www.fundacja.doz.pl/http://www.fundacja.doz.pl/http://www.mocpomocy.pl/

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

3

poytku publicznego; w okresie sprawozdawczym Fundacja prowadzia wycznie nieodpatn dziaalnod poytku publicznego; Fundacja nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej.

1.6. Najwaniejsze sfery dziaalnoci poytku publicznego

pomoc spoeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb; ochrona i promocja zdrowia;

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

4

2. Charakterystyka dziaalnoci organizacji poytku publicznego

w okresie sprawozdawczym

2.1. Opis dziaalnoci poytku publicznego

Niniejszy punkt ma na celu podsumowanie prowadzonych przez Fundacj Dbam o Zdrowie dziaao.

Sposb dziaania Zgodnie z zapisami statutu za sposb realizacji celu statutowego zostao przyjte m.in.

finansowanie zakupu produktw leczniczych i materiaw medycznych, dla osb, ktre znajduj si

w trudnej sytuacji materialnej i yciowej. W praktyce prowadzonej dziaalnoci przez organizacje

poytku publicznego niezwykle istotnym elementem jest ich transparentnod i umiejtnod

rzetelnego i penego rozliczenia udzielanej pomocy. Tym co wyrnia Fundacj Dbam o Zdrowie

s opracowane narzdzia, ktre daj pewnod, e rodki ofiarowane Fundacji a przekazane jako

pomoc dla potrzebujcych zostan wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na finansowanie

zakupu produktw leczniczych i materiaw medycznych.

W tym celu Fundacja wykorzystuje karty podarunkowe Podaruj Zdrowie, na ktrych

zdeponowane rodki mog byd wykorzystane jedynie w aptece. W 2012 r. funkcjonowaa rwnie

karta opracowana wsplnie z partnerem Fundacji, Fundacj Na Rzecz Dzieci z Chorob

Nowotworow Iskierka, oraz karta projektu Razem Moemy Wicej.

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

5

2.2. Opis prowadzonych dziaao w 2012 roku

2.2.1 AKCJA ZOSTAO DARCZYOC

Od pocztku swojej dziaalnoci Fundacja ma grono swoich podopiecznych, ktrym pomaga w ramach programu Zostao Darczyoc. Kady uczestnik Programu Opieki Farmaceutycznej mg do kooca 2012 r. przekazad swoje plusy na rzecz Fundacji i jej podopiecznych. Dziki temu kady pacjent apteki w prosty sposb mg zostad darczyoc.

Plusy mona byo przekazywad zarwno na Fundacj jak i na jej podopiecznych (osb wymagajcych cigego i dugoterminowego leczenia bdcych w trudnej sytuacji materialnej). Od 2010 r. kada osoba moe przekazad plusy nie tylko w aptece, ale i samodzielnie poprzez stron internetow www.pof.pl.

Akcj Zostao Darczyoc wspieraj znane osoby. Pierwsz z nich, ktra zechciaa wspomc Fundacj bya dzka artystka operowa Anna Cymmerman. Program ten wspiera rwnie dzki himalaista Piotr Pustelnik, koncertmistrz Filharmonii dzkiej Tomasz Gobiewski oraz Dariusz Stachura jeden z trzech Polskich tenorw. W 2011 r. do grona Ambasadorw Fundacji doczya sdzia Anna Maria Wesoowska.

http://www.pof.pl/

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

6

2.2.2 PODOPIECZNI FUNDACJI

W 2012 r. pod opiek Fundacji znalazo si 44 podopiecznych, w tym 22 dzieci. W tym 12 osb zgoszonych do programu w tyme roku. S to osoby cierpice na choroby przewleke, m.in. nowotwory, mukowiscydoza, stwardnienie rozsiane, aspergiloza, dziecice poraenie mzgowe, autyzm oraz osoby, ktre ulegy wypadkom.

Dla nich to zostay utworzone specjalne konta. Kady pacjent aptek mg przekazad swoje plusy w Programie Opieki Farmaceutycznej na rzecz podopiecznych Fundacji. Ponadto kady chtny darczyoca moe przekazywad dowolne kwoty darowizn oraz dedykowad swj 1% podatku dla wskazanej przez siebie osoby.

Plakaty promujce program Zostao Darczyoc

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

7

Podopieczni Fundacji

2.2.3. PROJEKT RAZEM MOEMY WICEJ

W 2012 r. kontynuowaa projekt Razem Moemy Wicej. Projekt ten mia na celu integracj i rozszerzenia wsppracy z innymi organizacjami dziaajcymi w sektorze ochrony zdrowia, ktre wspieraj osoby najbardziej potrzebujce. Dziaajc pod hasem Razem moemy wicej, wsplnie przekazujemy cykliczn pomoc w postaci specjalnie w tym celu zaprojektowanych kart na leki. Dziki wsppracy midzy organizacjami pomoc trafia do podopiecznych 34 organizacji m.in. dla dzieci, osb niepenosprawnych, samotnych matek, osb bezdomnych oraz znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. Od marca do grudnia 2012 r. realizowane byy projekty w ramach konkursu grantowego.

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

8

KONKURS GRANTOWY RAZEM MOEMY WICEJ

Jednym z dziaao podjtych w ramach projektu jest Konkurs Grantowy RAZEM MOEMY WICEJ! skierowany

do organizacji pozarzdowych, instytucji spoecznych, stowarzyszeo oraz innych instytucji dziaajcych

w sektorze ochrony zdrowia lub opieki spoecznej. Konkurs ogoszony zosta 1 grudnia 2011 r. Termin

przyjmowania wnioskw ustalono na 31 stycznia 2012 r. a realizacja projektu trwaa od marca grudnia

2012 r. W grudniu 2012 r. ogoszono drug edycj konkursu grantowego, ktry realizowany bdzie w 2013 r.

Cele konkursu grantowego:

uwiadomienie problemu spoecznego, jakimi s bariery w dostpie do lekw

wspieranie organizacji dziaajcych w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy spoecznej

wspieranie dziaao majcych na celu niwelowanie barier w dostpie do lekw oraz innych rodkw

medycznych

dotarcie z pomoc w zakupie lekw oraz innych rodkw medycznych do okrelonej grupy osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, przewlekle lub ciko chorych, starszych, bezrobotnych, znajdujcych si w trudnej sytuacji yciowej lub materialnej

W skadzie komisji konkursowej I grantu weszli m.in. dr n. med. Konrad Szosland Zakad Endokrynologii

CZMP, mgr farm. Andrzej Cylke czonek sdu aptekarskiego Okrgowej Izby Aptekarskiej w odzi.

Zaproszenie do skadu komisji konkursowej w II grancie przyjli dodatkowo Agata Tomaszewska Forum

Darczyocw, Pawe Sdej pracownik MOPS-u, Ks. Jacek Ambroszczyk dyr. Caritas d.

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

9

Wszelkie informacje o konkursie mona byo uzyskad na stronie www.mocpomocy.pl, opracowano rwnie

specjaln kart dotyczc projektu Razem Moemy Wicej.

Kwota wsplnego projektu Razem Moemy Wicej to 1 176 900, 00 z

Obrady Komisji Konkursowej I Grantu luty 2012 r.

http://www.mocpomocy.pl/

FUNDACJA DBAM O ZDROWIE Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci za okres 01.01.2012 31.12.2012

10

Uroczyste przyznanie Grantw w Konkursie Razem Moemy Wicej marzec 2012 r.

2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI

Od 2009 r. Fundacja prowadzi projekt majcy na celu pomoc samotnym matkom przebywajcym w ronych instytucjach nioscym im pomoc. Fundacja przekazuje tym placwkom pomoc na zakup lekw i art. medycznych, ktre pokrywa ich roczne zapotrzebowanie. Pod opiek Fundacji znajdowao si 15 DSM. W 2012 r. do projektu przystpia kolejna placwka mieszczca si w Laskach. W listopadzie 2012 r. na spotkaniu w odzi z przedstawicielami Domw Samotnej Matki i przyznano kolejn pomoc. Wg stanu na padzierni