Sprawozdanie merytoryczne 2014

download Sprawozdanie merytoryczne 2014

of 18

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne 2014

 • Fundacja Otwarty Dialog

  Al. J. Ch. Szucha 11a/21

  00-580 Warszawa

  T: +48 22 307 11 22

  facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

  Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci

  Fundacji Otwarty Dialog w roku 2014

  1. Dane o Fundacji:

  a) Nazwa: FUNDACJA OTWARTY DIALOG

  b) Siedziba, adres: 00-580 WARSZAWA, AL. SZUCHA 11A/21

  c) Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sdowym: 12.04.2010 r.

  d) KRS: 0000353754, REGON: 060615226, NIP: 712-320-60-33

  e) Dane dotyczce czonkw Zarzdu Fundacji wedug aktualnego wpisu w rejestrze

  sdowym:

  Imi i nazwisko:

  Lyudmyla Kozlovska Prezes Zarzdu

  Tomasz Czuwara Czonek Zarzdu

  f) Cele statutowe Fundacji:

  Celem Fundacji jest obrona praw czowieka oraz wspieranie demokracji i rzdw

  prawa poprzez:

  dziaania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchw i spoeczestw obywatelskich,

  w szczeglnoci w pastwach wchodzcych w skad byego ZSRR, w oparciu

  o dowiadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartoci

  i standardy funkcjonowania ycia publicznego w pastwach czonkowskich Unii

  Europejskiej;

  dziaania na rzecz budowania partnerstwa pomidzy Rzeczpospolit Polsk a innymi

  pastwami, w szczeglnoci na obszarze byego ZSRR, a take pomidzy obywatelami

  tych pastw;

  dziaania na rzecz wsppracy i integracji inicjatyw, ruchw, spoeczestw

  obywatelskich i pastw, w szczeglnoci na obszarze byego ZSRR, z innymi

  podmiotami prawa midzynarodowego;

  dziaania na rzecz zmian majcych na celu zapewnienie mieszkacom, w szczeglnoci

  pastw pooonych obszarze byego ZSRR, rwnych szans w ich rozwoju

  intelektualnym, zawodowym, spoecznym i kulturalnym oraz penym korzystaniu

  z praw obywatelskich, w tym podejmowaniu aktywnoci politycznej;

  dziaania na rzecz bezpieczestwa i porzdku publicznego, rozwoju samorzdnoci,

  owiaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostpnoci i poprawy

  standardw funkcjonowania pozostaych usug publicznych.

 • facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

  2. Zasady, formy i zakres dziaalnoci statutowej z podaniem realizacji celw statutowych:

  2.1 Zakres dziaalnoci:

  badania i analiza przypadkw naruszania praw czowieka, zwaszcza praw

  obywatelskich i prawa do ochrony przed przeladowaniami, oraz zjawisk spoecznych,

  take w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach

  danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportw, prezentacji, infografik,

  multimediw i opracowa innego rodzaju;

  upowszechnianie, zwaszcza wrd decydentw politycznych, organw administracji

  pastwowej i samorzdowej, organizacji midzynarodowych oraz w rodowiskach

  opiniotwrczych, w rodkach masowego przekazu i mediach spoecznociowych,

  w szczeglnoci w formie zdj, nagra i zapisw audycji, filmw, owiadcze,

  artykuw i wywiadw, problematyki zwizanej z celami Fundacji, a take wiedzy

  zgromadzonej przez Fundacj, zwaszcza opracowa analitycznych oraz dokona

  Fundacji w zakresie objtym jej celami statutowymi;

  organizowanie i prowadzenie szkole, warsztatw, seminariw i konferencji

  w szczeglnoci dla osb fizycznych, przedsibiorstw, instytucji pastwowych

  i samorzdowych, samorzdw studenckich, samorzdw zawodowych, organizacji

  pracodawcw, zwizkw zawodowych, zwizkw wyznaniowych, ruchw

  spoecznych i ugrupowa politycznych oraz organizacji pozarzdowych w zakresie

  objtym celami statutowymi Fundacji;

  doradztwo dla osb fizycznych, przedsibiorstw, instytucji pastwowych

  i samorzdowych, samorzdw studenckich, samorzdw zawodowych, organizacji

  pracodawcw, zwizkw zawodowych, zwizkw wyznaniowych, ruchw

  spoecznych i ugrupowa politycznych oraz organizacji pozarzdowych w zakresie

  objtym celami statutowymi Fundacji;

  organizowanie zgromadze publicznych, w tym manifestacji i akcji protestu oraz

  imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisay, happeningw, akcji

  promocyjno-reklamowych i koncertw muzycznych oraz innych wydarze w zakresie

  objtym celami statutowymi Fundacji;

  dziaalno wydawnicz;

  udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej i organizacyjnej

  przedsibiorstwom, instytucjom pastwowym i samorzdowym, samorzdom

  zawodowym, organizacjom pracodawcw, zwizkom zawodowym, zwizkom

  wyznaniowym, ruchom spoecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom

  pozarzdowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagajcym pomocy

  humanitarnej oraz medycznej, w tym take organizowanie szkole medycznych

  i dotyczcych pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowizujcymi przepisami

  prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;

 • facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

  tworzenie funduszy i programw stypendialnych oraz finansowanie stypendiw dla

  dzieci, modziey i studentw szczeglnie uzdolnionych i aktywnych spoecznie, dla

  osb poddanych represjom lub osb znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej;

  organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt

  studyjnych w zakresie objtym celami statutowymi Fundacji;

  zakup sprztu, urzdze i materiaw oraz usug sucych do realizacji celw

  statutowych Fundacji, a take nieodpatne przekazywanie lub udostpnianie ich

  osobom fizycznym i innym podmiotom dziaajcym w zakresie objtym celami

  statutowymi Fundacji.

  2.2 Realizacja celw w 2014 roku

  Misja na Majdanie i w regionach. Dziaania na Ukrainie

  W roku sprawozdawczym Fundacja koncentrowaa swoj dziaalno wok sytuacji na Ukrainie

  powstaej w wyniku protestw na Majdanie rozpocztych w listopadzie 2013 r. W pierwszych

  miesicach (stycze-marzec) 2014 r. Fundacja prowadzia dugoterminow Misj Obserwacji

  i Wsparcia na Majdanie Niepodlegoci w Kijowie z udziaem ponad 50 wolontariuszy, ktra

  nastpnie, w zwizku z rosyjsk agresj (tzw. wojna hybrydowa) zostaa rozszerzona na pozostae

  zapalne regiony kraju: Autonomiczn Republik Krymu oraz obwody doniecki i ugaski. Do zada

  uczestnikw misji, obok zbierania informacji i relacjonowania biecej sytuacji oraz szerokiego

  wsparcia ukraiskiego spoeczestwa obywatelskiego (i w dalszej perspektywie po zwycistwie si

  demokratycznych w wyniku Rewolucji Godnoci take struktur pastwowych), naleaa

  identyfikacja potrzeb pomocowych (tak w zakresie materialnym, jak i transferu wiedzy).

  Do koca 2014 r. Fundacja posiadaa sta obserwatork korespondentk w tzw. strefie ATO (strefa

  Operacji Anyterrorystycznej, czyli dziaa zbrojnych prowadzonych przez siy ukraiskie przeciwko

  tzw. prorosyjskim separatystom (de facto nielegalnym, wspieranym i dziaajcym pod nadzorem

  Federacji Rosyjskiej ugrupowaniom zbrojnym) i regularnym (cho najczciej nieoznakowanym)

  jednostkom rosyjskich si zbrojnych w obwodach donieckim i ugaskim.

  Uczestnicy misji na Majdanie wspierali jako wolontariusze suby medyczne (pierwsza pomoc,

  identyfikacja i ewidencja osb rannych), spoeczne inicjatywy medialne (rejestrowanie

  i relacjonowanie wydarze z Majdanu), dystrybuowali pomoc humanitarn (g. dla sub medycznych

  i Samoobrony Majdanu, ale take miejscowych dziennikarzy i obrocw praw czowieka), zbierali

  informacje o naruszeniach praw czowieka (bezporednio od uczestnikw protestw oraz organizacji

  ukraiskich jak EuroMaidan SOS), obserwowali procesy sdowe uczestniczc w rozprawach

  przeciwko protestujcym (udzia zagranicznych obserwatorw niejednokrotnie prowadzi do

  lepszego traktowania podejrzanych i niszego wymiaru kary), penili dyury w namiocie na Majdanie

  Niepodlegoci (rozdajc materiay informacyjne o UE i symbole solidarnoci Polski z Ukrain i UE

 • facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

  z Ukrain), uczestniczyli w spotkaniach z ukraiskimi politykami, urzdnikami i aktywistami oraz

  pozostawali w staym kontakcie z polskimi mediami.

  Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne, Fundacja ustanowia w styczniu 2014 r. tymczasowe,

  a od marca 2014 r. stae biuro w Kijowie, a nastpnie dokonaa oficjalnej rejestracji organizacji

  pozarzdowej na Ukrainie (Hromadska Spilka Vidkryty Dialoh) stanowicej faktycznie jej

  przedstawicielstwo koordynujce dziaania na terenie Ukrainy. Kijowskie biuro Fundacji aktywnie

  wspierao i inicjowao wizyty i misje zagranicznych delegacji na Ukrainie, w ramach ktrych

  politycy, dziennikarze i eksperci (g. z Polski oraz innych krajw UE) przybywali na Ukrain w celu

  spotka ze swoimi ukraiskimi odpowiednikami i spoeczestwem obywatelskim. Praktycznie od

  pocztku wydarze na Majdanie (koniec listopada 2013 r.), Fundacja intensywnie organizowaa

  i wspieraa przyjazdy (czuwajc nad logistyk, jak i programami spotka) na Ukrain wielu czonkw

  polskiego parlamentu, jak rwnie Parlamentu Europejskiego. Kijowskie biuro Fundacji prowadzio

  z czasem take dziaania w regionach (w szczeglnoci w mniejszych orodkach) koncentrujce si

  przede wszystkim na informowaniu i edukowaniu lokalnych spoecznoci z zakresu podstawowych

  informacji dot. integracji z UE, jak rwnie reform na Ukrainie.

  Wolontariusze i pracownicy Fundacji w zwizku z wydarzeniami na Ukrainie prowadzili stron

  internetow: www.maidan24.pl (zawierajc m. in. list osb poszkodowanych w wyniku protestw

  i walk ulicznych na Majdanie).

  Pomoc humanitarna

  Na terenie RP, w oparciu o obowizujce przepisy (zezwolenie Ministra A