specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ares. · PDF filePlan rozwoju...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ares. · PDF filePlan rozwoju...

Zacznik do Uchway

Nr 120/1431/2016

Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego

z dnia 1 marca 2016 r.

Plan rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne

specjalizacje wojewdztwa podlaskiego na lata 2015-2020+

(RIS3)

Strona 2

Plan powsta dziki zaangaowaniu przedstawicieli rnych grup spoecznych, ktre dziaay

zarwno w Grupie Roboczej, jak i byy aktywne w trakcie licznych warsztatw tematycznych oraz

konsultacji dokumentu. Prace nad Planem koordynowa Departament Rozwoju Regionalnego

Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego przy wsppracy ekspertw firmy Geoprofit:

Wojciecha Dziemianowicza i Roberta Girejko. Ostateczny ksztat dokumentu jest wynikiem

negocjacji z Komisj Europejsk.

Projekt finansowany przez Uni Europejsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Strona 3

Spis treci:

Najczciej zadawane pytania dotyczce Planu ______________________________ 5 1.

Streszczenie ____________________________________________________________ 7 2.

Misja Planu ___________________________________________________________ 11 3.

Proces wyaniania specjalizacji ____________________________________________ 12 4.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Wojewdztwa Podlaskiego do roku 2020 ______ 12 4.1.

Etapy przygotowania Planu __________________________________________ 16 4.2.

Od idei do krystalizacji inteligentnych specjalizacji ____________________________ 19 5.

Inteligentne specjalizacje wizja oparta na faktach _____________________ 19 5.1.

a nastpnie poparta dodatkowymi badaniami ________________________ 19 5.2.

oraz szeregiem dyskusji___________________________________________ 20 5.3.

i uszczegowion analiz SWOT _____________________________________ 21 5.4.

5.4.1. Mocne strony ____________________________________________ 21

5.4.2. Sabe strony ______________________________________________ 22

5.4.3. Szanse __________________________________________________ 23

5.4.4. Zagroenia _______________________________________________ 23

Przedsibiorcza modyfikacja modelu _________________________________ 23 5.5.

przyniosa koncentracj na dwch zasadniczych obszarach Inteligentnych 5.6.

specjalizacji ____________________________________________________________ 24

oraz wskazaa koncentracj rodkw ________________________________ 28 5.7.

Cele Planu i kierunki interwencji __________________________________________ 29 6.

Kapita ludzki dla innowacji __________________________________________ 31 6.1.

Przedsibiorczo w powizaniu z innowacyjnoci _______________________ 33 6.2.

Konkurencyjno poprzez innowacje ___________________________________ 35 6.3.

Planowane dziaania ____________________________________________________ 37 7.

System wdraania i zaoenia finansowe ____________________________________ 45 8.

Monitoring i ewaluacja __________________________________________________ 50 9.

System instytucjonalny ______________________________________________ 50 9.1.

System raportowania i reakcji na zmiany _______________________________ 51 9.2.

Ewaluacja realizacji Planu ____________________________________________ 53 9.3.

Budet systemu wdraania ___________________________________________ 53 9.4.

Plan rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne specjalizacje wojewdztwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Strona 4 Strona 4

Uyte skrty:

Skrt Rozwinicie

B+R badania i rozwj

B+R+I badania, rozwj, innowacje

DRR Departament Rozwoju Regionalnego

GUS Gwny Urzd Statystyczny

Horyzont 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

IOB instytucje otoczenia biznesu

IS inteligentna specjalizacja/inteligentne specjalizacje

IZ RPO Instytucja Zarzdzajca RPO Wojewdztwa Podlaskiego 2014-2020

JBR jednostka badawczo-rozwojowa

KE Komisja Europejska

KIS Krajowa Inteligentna Specjalizacja

LQ ang. location quotient wskanik lokalizacji/iloraz lokalizacji

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MSP Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa

OZE odnawialne rda energii

PAN Polska Akademia Nauk

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

PFT Podlaskie Forum Terytorialne

PKB Produkt Krajowy Brutto

PKD Polska Klasyfikacja Dziaalnoci

POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwj

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO WER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwj

RIS 3 Strategie inteligentnych specjalizacji Skrt uywany rwnie do Planu rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne specjalizacje wojewdztwa podlaskiego na lata 2015-2020+

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne

RPOWP Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego

SRWP Strategia Rozwoju Wojewdztwa Podlaskiego do roku 2020

SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna

SWOT analiza mocnych i sabych stron oraz szans i zagroe

TIK technologie informacyjno-komunikacyjne

UE Unia Europejska

ZSRR Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Plan rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne specjalizacje wojewdztwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Strona 5 Strona 5

NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZCE 1.PLANU

Plan ma suy stymulowaniu rozwoju innowacyjnoci w podlaskiej gospodarce

poprzez promowanie i wspieranie wydatkw na badania i rozwj oraz wspprac

sfery biznesu z instytucjami badawczymi, czego rezultatem ma by szybszy wzrost

gospodarczy regionu.

Wszystkie regiony w UE przygotowuj tzw. Strategie RIS3, ktrych

odpowiednikiem w wojewdztwie podlaskim jest wanie przedmiotowy

dokument. Przygotowanie strategii jest warunkiem koniecznym do uzyskania

wsparcia na obszar badawczo-rozwojowy.

Plan skierowany jest przede wszystkim do regionalnych przedsibiorcw, ktrzy

prowadz bd chc prowadzi badania i prace rozwojowe skutkujce

zwikszeniem poziomu ich innowacji oraz do ich partnerw uczestniczcych

w procesach badawczych.

Inteligentne specjalizacje, to w skrcie, kompetencje regionu, ktre dziki cisej

wsppracy biznesu i nauki mog przyczyni si do jego transformacji,

restrukturyzacji, czy wkroczenia na nowe cieki rozwoju opartego o innowacje.

Chcemy wykorzysta w najwikszym stopniu ju wyksztacone i silne obszary

regionalnej gospodarki (rdze), do ktrych zaliczylimy: przemys rolno-spoywczy,

przemys metalowo-maszynowy, usugi medyczne oraz ekoinnowacje. Poza tym

liczymy na specjalizacje wschodzce czyli wszystkie rodzaje dziaalnoci, ktre

albo s ju wyrnione w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji albo charakteryzuj

si w wojewdztwie wysok dynamik wzrostu.

Plan dotyczy tylko obszaru prowadzenia bada i rozwoju innowacji. Wszystkie

przedsibiorstwa i instytucje mog bez przeszkd pozyskiwa rodki unijne

na inne cele, niedotyczce prowadzenia dziaa badawczo-

rozwojowych i innowacji.

Kluczowym kryterium nie jest sekcja, brana, czy sektor, a acuch wartoci firm

tworzcych nasze kluczowe kompetencje. Oznacza to, e kady przedsibiorca

niezalenie od brany, ktry bdzie mia pomys na projekt badawczy

wsprealizowany z sektorem B+R, ktrego efekty bd wspieray acuch

wartoci naszych rdzeniowych i wschodzcych kompetencji bdzie mg

ubiega si o rodki na B+R.

acuch wartoci rozumiemy jako relacje midzy wszystkimi zasobami kadej firmy

i procesami zachodzcymi zarwno wewntrz firmy, jak i w ramach jej relacji

z kooperantami i rynkiem. Od projektu do sprzeday produktu lub usugi

realizowane s tysice procesw. Najwaniejsze, by firmy wiedziay, ktre z nich

chc poprawi poprzez innowacyjne rozwizania.

Po co przygotowano Plan rozwoju przedsibiorczoci?

Czy inne regiony rwnie przygotowuj takie dokumenty, czy dotyczy to tylko wojewdztwa podlaskiego?

Do kogo skierowany jest dokument?

Czym s inteligentne specjalizacje?

Jak naley rozumie wskazane w Planie inteligentne specjalizacje wojewdztwa podlaskiego?

Czy to oznacza, e kto, kto nie naley do danego sektora nie ma szans na dotacje ze rodkw unijnych?

Czy jest moliwo finansowania wydatkw na innowacyjno i B+R z funduszy unijnych w przedsibiorstwach nie nalecych do danych sektorw?

Jak naley rozumie acuch wartoci?

Plan rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne specjalizacje wojewdztwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Strona 6 Strona 6

Plan zosta przygotowany z myl o obecnej perspektywie finansowej jednak nie ma

on sztywno okrelonego horyzontu czasowego. Co wicej, dokument ma mie

bardzo elastyczny charakter. Zakada si czste i rzetelne monitorowanie Planu.

Chodzi o to, by pojawiajce si nowe potencjay innowacyjne miay szanse by

dostrzeone przez polityk regionu. Plan bdzie mg si zmienia nawet co roku.

Elastyczne podejcie zakada otwarcie na nowe pomysy, ktre autorzy bd chcieli

realizowa w wojewdztwie podlaskim. Nie moemy pozwoli sobie na migracj

tych potencjaw do innych czci kraju.

Jaki jest horyzont czasowy dokumentu?

Czy ta elastyczno dotyczy rwnie okrelonych ju specjalizacji?

Plan rozwoju przedsibiorczoci w oparciu o inteligentne specjalizacje wojewdztwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Strona 7 S